UC Berkeley Library

UC Berkeley’s library buildings are open! Learn more.

Using the Library during COVID-19

UC Berkeley’s library buildings are now open. To stay up to date on the Library’s policies and services during the pandemic, visit the Library’s COVID-19 webpage.

East Asian Studies

Japanese Technology: A Tradition of Craftsmanship.

Offers examples of Japan's traditional technologies and high-tech fields. Shows the way in which the development of Japanese technology has been influenced by the fastidious Japanese character, the sense of shame, the flexibility for adopting everything, the predilection for groups, and the uniform education level. Also presents the various characteristics of Japan's technology from the directions of both production technologies and technological development. 1989. 24 min.

Japanese Version.

Explores Japan's fascination with things American, pointing out that in borrowing from other cultures there emerges a distinct Japanese slant on such things as American baseball, the 1950's, weddings, and "love hotels". 1991. 56 min.

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 1-2, Kyutei geino to shinji geino.

Contents: Pt. 1. Bugaku "Ryoo," Bugaku "Nasori." -- Pt.2. Kasuga Wakamiya Onmatsuri, Omoto saitengaku "Imayo," Kurozumikyo saitengaku kibigaku "Haru." Pt. 1-2

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 16-18, Bunraku.

Contents: Pt. 1-2 Bunraku I: "Omi Genji senjinyakata" Moritsuna jinya no dan. -- Pt. 3. Bunraku II: Hadesugata onna maiginu Sakaya no dan. Pt. 1-3

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 19-20, Katarimono no ongaku.

Contents: Pt. 1. Moso biwa "Kaidan hoyo," heikyoku "Nasu no Yoichi," Satsuma biwa "Jinyoko," Chikuzen biwa "Nasu no Yorchi." -- Pt. 2. Gidayubushi "Nozaki-mura-Shinban Utazaimon," Shinnaibushi "Rancho-Wakaki no adanaguca, Tokiwazubushi," Seki no to-Tsumoru koi yuki no sekito, "Kiyomotabushi Miyama no hana todokann edaburi, Rokyoku "Nogitsune Sanji." Pt. 1-2

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 23, Sankyoku.

Contents: Sokyoku danmono "Rokudan," Sokyoku Kumiuta "Shiki no kyoku," Yamada-ryu sokyoku "Hototogisu," Sankyoku gasso "Yugao," Shakuhachi Honkyoku "Sokaku Reibo."

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 24-25, Ongaku o chushin ni mita Nihon koten geinoshi.

Contents: Pt. 1. Nihon ongaku no akebono, Tairiku ongaku no torai to shoka, Bukkyo geino no denrai to shoka, Nihon geino no koryu. -- Pt. 2. Shamisen no denrai, Junana-seiki no kigaku gasso, Gendai no kigaku gasso, Ningyo shibai no tenkai, Shamisen no hatten, Kabuki no ongaku.

JVC Anthology of Japanese Classical Performing Arts. 3-4, Bukkyo gyoji to Bukkyo geino.

Contents: Pt. 1. Shitennoji shoryoe, Todaiji shunie goya, jinjo -- Pt. 2. Shingonshu Buzan-ha Nika hoyo tsuki chukyoku rishuzanmai, Sotoshu Daihonzan Eiheiji Ryakufusatsu. Pt. 1-2

Pages