Related resources

Other rubbings databases online 其他拓片網上數據庫
Explanatory texts 說明
Bibliography of reference works 參考書目

Other rubbings databases online 其他拓片網上數據庫

Peking University
http://162.105.138.23/tapian/tp.htm

The National Library of China
http://www.nlc.gov.cn/RubbingImg/

The National Library of China has a second site to access their digital rubbings collection at http://202.96.31.42/ros/index.htm. There is no indication of whether this is an earlier or later version of above.

Academia Sinica
http://rubbing.sinica.edu.tw/

The format of the catalog records on these sites and others are compared at: http://www.sinica.edu.tw/~metadata/project/filebox/stone/analysis_files/elements.pdf

A good site for non-Chinese rubbings is The "Rubbings of Maya Sculpture Iconographic Database" available at http://www.precolumbia.com/rub/rubbingsdatabase.html. It provides access to some of the rubbings of the noted archaeologist Merle Green Roberston in the collection of Tulane University.

Explanatory texts 說明

Chen, Ya-ning and Shu-jiun Chen. "A Practical Metadata Approach towards Chinese Rubbings." 20 December 2001.
http://www.sinica.edu.tw/~metadata/bibliography/publish/rubbingMD2.pdf

Chen, Ya-ning et. al. "A Metadata Lifecycle for Content Analysis in Digital Libraries." 新世紀數位圖書館與數位博物館趨勢研討會, 2001. 5 Nov 2001.
http://p105.lib.nctu.edu.tw/2001conference/pdf/2-1.pdf

Lin, Simon C. et. al. "A Metadata Case Study for the FRBR Model Based on Chinese Painting and Calligraphy at the National Palace Museum in Taipei." 12 September 2001.
http://www.nii.ac.jp/dc2001/proceedings/product/paper-08.pdf

Xiao Long and Chen Ling. "Designing and Implementation of Chinese Metadata Standards: A Case Study on Metadata Applications in Peking University Rare Book Digital Library." 29 Jan 2002.
http://www.idl.pku.edu.cn/pdf/NIT-metadata%20paper.pdf

Zhongwen yuanshuju biaojun yanjiu xiangmuzu 中文元数据标准研究项目组. Beijing daxue guji shuzi tushuguan tapian yuanshuju biaojun "Peking University Ancient Text Digital Library Metadata Standard" 北京大学古籍数字图书馆拓片元数据标准. 23 May 2001.
http://www.idl.pku.edu.cn/pdf/metadata3.pdf

Bibliography of reference works 參考書目

The following list is sorted by the pinyin transliteration of the title. Almost all references to these works in the rubbings database use the full title, the main exception being Yang Dianxun's 石刻題跋索引. This work is referred to by the author's surname .

Romanized or English Title Chinese Title Romanized or English Author Author Publication Info UCB Call #
Amituo jing yao jie 阿彌陀經要解 Zhi Xu 智旭 Shanghai Fo xue shu ju, 1934 1821. 9521.8
Ancient Chinese bronze mirrors    Swallow, Robert William    Peiping : H. Vetch, 1937 NK7983.S9
Ba qiong shi jin shi bu zheng 八瓊室金石補正 (in 石刻史料新编) Lu Zengxiang 陸增祥 Wuxing : Liu shi Xi gu lou, Yi chou [1925] PL2448 S55 1979 v.6-8
Ba qiong shi jin shi qu wei 八瓊室金石袪偽 (in 石刻史料新编) Lu Zengxiang 陸增祥 Wuxing : Liu shi Xi gu lou, Yi chou [1925] PL2448 S55 1979 v.8
Bai yi lu jin shi cong shu 百一盧金石叢書 Chen Naiqian 陳乃乾 Haichang : Chen shi, 1921 2063.7914 10 v.
Bei lin zhang gu 碑林掌故 Chen Yuan 陳垣 Jiulong : Zhong shan tu shu gong si, 1973 2100.1494
Bei tie xu lu 碑帖敘錄 Yang Zhenfang 楊震方 Shanghai: Shanghai gu ji chu ban she, 1982 NK3634.A2.Y33 1982
Bei Wei Ning Mao shi shi xian ke hua 北魏寧懋石室線刻畫 Guo Jianbang 郭建邦 Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1987 NB1043.24 K.86 1987
Beichao shi ku yi shu 北朝石窟藝術 Luo Shuzi 羅叔子 Shanghai, Shanghai chu ban gong si, 1955 1914.612
Beijing tu shu guan cang mu zhi ta pian mu lu 北京圖書館藏墓誌拓片目錄 Xu Ziqiang 徐自強 Beijing : Zhong hua shu ju, 1990 CS1162.H78 1990
Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian 北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編       Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1989 fPL2448.P44 1989 v.1-10
Beishan ji gu lu 北山集古錄 Shi Zhicun 施蟄存 Chengdu : Ba Shu shu she, 1989 PL2447.S55 1989
Bo re bo luo mi duo xin jing quan zhu 般若波羅蜜多心經詮注 Zhou Xuexi 周學熙 Shanghai : Shanghai Fo jiao qing nian hui, 1953 1818.1704 1953
Bohai cang zhen tie 渤海藏真帖 Chen Yixi 陳奕禧 China: s.n., 189-   
Bu huan yu fang bei lu 補寰宇訪碑錄 Zhao Zhiqian 趙之謙 1864 2096.2.1962.4 (2 v.)
Catalogue of Chinese rubbings from Field Museum    Hoshien Tchen    Chicago, Ill. : Field Museum of Natural History, 1981. NC915.R8.F5 1981
Chang Renxia yi shu kao gu lun wen xuan ji 常仁俠藝術考古論文選集 Chang Renxia 常任俠 Beijing : Wen wu chu ban she, 1984 NX583.A1.C36
Chen Yuan hsueh shu lun wen chi 陳垣學術論文集 Chen Yuan 陳垣 Pei-ching : Chung-hua shu chu, 1980 AZ791.C53 v.1
Chinese calligraphy    Yujiro Nakata    New York : Weatherhill/Tankosha, 1983 ND1457.C54.C54 1983
Chong xiu Quyang xian zhi 重修曲江縣志          3230.5031.81
Chuang zhai ji gu lu 窗齋集古錄          2105.6.2143 v.1-14, 15-28
Chugoku jimbutsu betsumei sakuin 中國人物別名索引       Tokyo : Tokyo Joshi Daigaku Shigaku Kenkyushitsu, 1969 2253.5041
Chugoku koshiki kondobutsu to Chuo Tonan Ajia no kondobutsu 中国古式金銅仏と中央・東南アジアの金銅仏       Osaka-fu Izumi-shi : Izumi-shi Kuboso Kinen Bijutsukan, 1988 NK7983.A1.C47 1988
Chugoku no jiin 中國の寺院 Yajima Genryo 矢島玄亮 Sendai : Tohoku Daigaku Fuzoku Toshokan, 1966 1909.82
Chuka Jinmin Kyowakoku kodai seidoki ten 中華人民共和國古代青銅器展       Tokyo : Nihon Keizai Shinbunsha, 1976 2105.2.5487
Chusei no itabi bunka 中世の板碑文化 Harima Sadao 播磨定男 Tokyo : Tokyo Bijutsu, 1989 CC705.J3.H3 1989
Cong tie mu 叢帖目 Rong Geng 容庚 Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1980 NK3634.A2.J86
Ding an ti ba 定庵題跋 You Yunlong 由雲龍 1938 2100.501
Dong xun jin shi lu 東巡金石錄 (in 石刻史料新編,第三輯) Cui Yingjie, Liang Zhuhong 崔應階, 梁翥鴻    PL2448.S55 1979a v.12
Dun an Qin Han wa dang wen cun 遯盦秦漢瓦當存 Wu Yin 吳隱 Hangzhou: Xi ling yin she, 1910 2090.2373 2 v.
Er shi shi shuo run biao 二十史朔閏表 Chen Yuan 陳垣 Beijing : Gu ji chu ban she, 1956 2458.7941 1958
Fan jiang zhai jin shi cong gao 凡將齋金石叢稿 Ma Heng 馬衡 Beijing : Zhonghua shu ju, 1977 PL2447.M27
Fo shuo Guan wu liang shou fo jing shu 佛說觀無量壽佛經疏 Shandaodashi 善導大師 Nanjing : Jinling ke jing chu, 1894 1821.4864.8 1894 (2 v.)
Fo shuo wu liang qing jing ping deng jue jing 佛說無量清淨平等覺經       Shanghai : Fo xue shu ju, 1935 1821.9520 1935
Fu zhai cang gu mu 簠齋藏古目 Chen Jieqi 陳介祺 1925? 2105.2.7983.1 3v.
Fu zhai cang gu mu bing ti ji 簠齋藏古冊目並題記 Chen Jieqi 陳介祺 Shanghai : Ji jue mi, 1921 2105.2.7983.2
Fu zhai ji jin lu 簠齋吉金錄 Chen Jieqi 陳介祺 Shanghai : Shen zhou guo guang she﹐ 1918 2105.7.7983 8 v.
Gu dai ming ke hui kao 古代銘刻彙攷 Guo Moruo 郭沫若 Tokyo : Bunkyudo Shoten, 1933-1934 2082.0234
Gu jing tu lu 古鏡圖錄 Luo Zhenyu 羅振玉 Shangyu : Luo shi, 1916 f2109.7.6151
Gu qian da ci dian 古錢大辭典 Ding Fubao 丁福保 Shanghai : Yi xue shu ju, 1938 2107.1032 v.1-6, 7-12
Gu qian da ci dian shi yi 古錢大辭典拾遺          2107.1032 suppl. 2v.
Gu quan hui 古泉匯 Li Zuoxian 李佐賢 Lijin Li shi Shi quan shu wu, 1864-1882 2107.4027, v.1-8, 9-16
Gu shu hua guo yan yao lu 古書畫過眼要錄 Xu Bangda 徐邦達 Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 1987 NK3634.A2.H7741
Gu shu hua wei e kao bian 古書畫偽訛考辨    (上卷) Xu Bangda 徐邦達 Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 1984 NK3634.A2.H7744 1984 v.1:1
Gu wen zi xue xin lun 古文字學新論 Kang Yin 康殷 Peking : Rong bao zhai, 1983 PL1281.K25 1983
Gu zhou hui bian 古籀彙編 Xu Wenjing 徐文鏡 Wuhan : Gu ji shu dian, 1981 PL1281.H86 1981   v. 1-3
Guacang jin shi zhi 括蒼金石志       1874 2146.4431 1874
Guan miao zhai cang jin shi wen kao lue 觀妙齋藏金石文考略 Li Guangying 李光映 Jiahe : Zhong Renshan, 1729 2080.4096 (6 v.)
Guan zhong jin shi ji 關中金石記 Bi Yuan 畢沅 Shanghai: Shang wu yin shu guan, 1936 2136.6031 1936
Guan zi de zhai cong shu 觀自得齋叢書 Xu Shikai 徐世愷 1894 9100.7.4220
Guang cang xue jiong cong shu 廣倉學窘叢書          f2063.4127 v.4-7, 1-3, 12-17, 18-20
Guang cang xue qun cong shu jia lei 廣倉學窘叢書 Ji Fotuo 姬佛陀 Shanghai : Cang sheng ming zhi da xue, 1916 9100.8.7232.1 v.1-8
Guang cang zhuan lu 廣倉專錄          f2065.4127 v.31
Guanzhong jin shi wen zi cun yi kao 關中金石文字存逸考 Mao Fengzhi 毛鳳枝 Pingxiang, 1901  2136.2174.1 (8 v.)
Guo chao qi xian lei zheng chu bian 國朝耆獻類徵初編 Li Huan 李桓 1884-1890 2259.8.4041 v. 243-248
Guo chao shi jia si liu wen chao 國朝金文著錄表 Wang Xianqian 王先謙 Changsha : Wang shi kan cang, 1889 2105.2.1062.1 (6 v.)
Guo hua biao bei zhuang huang 國畫裱褙裝潢 Zhu, Yuanshou 朱元壽 Taibei : Zhu Yuanshou, 1975   
Guo xue ji kan 國學季刊 Li Dingkui 厲鼎煃 Rehe qi dan guo shu bei kao 9205.6722 v.3 (1932)
Guoshan bei kao 國山碑考 Wu Qian 吳騫 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936 2100.5.2302 1936
Hai wai ji jin tu lu 海外吉金圖錄 Rong Geng 容庚 Beiping, Kao gu xue she, 1935 2105.7.3003.5 3v. and 2105.60234.1 1935 3v.
Han dai hua xiang quan ji Corpus des pierres sculptees Han (estampages) 漢代畫像全集 Corpus des pierres sculptees Han (estampages)       巴黎大學北平漢學硏究所 f2096.7 2483 SPEC
Han dai hua xiang shi yan jiu 漢代畫像石研究       Beijing : Wen wu chu ban she, 1987 NB1047.N3.H37
Han dai kuang zhuan ji lu 漢代壙專集錄 Wang Zhenduo 王振鐸 Beiping, Kao gu xue she, 1935 2091.1058
Han hua 漢畫 Duan Shi 段拭 Beijing : Zhongguo gu dian yi shu chu ban she, 1958 6102.7454
Han hua 漢畫          2096.7.3350 v.1
Han hua yi shu yan jiu 漢畫藝術研究 Chang Renxia 常任俠 Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1955 f2083.9222.3
Han jian yan jiu wen ji 漢簡研究文集       Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1984 PL2447.H35 1984
Han jin wen lu 漢金文錄          4732.7.5020 no.5 v.2
Han Jin zhuan tu lu 漢晉磚圖錄       Taibei Xian Banqiao : Yi wen yin shu guan, 1974 f2091.3116
Han shi cun mu 漢石存目 (in 石刻史料新编,第三集) Wang Yirong 王懿榮    PL2448 S55 1986 v.37
Han Wei Liu chao zhuan wen 漢魏六朝磚文 Wang Shunan 王樹柟 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935 f2091.1044
Han Wu liang ci hua xiang lu 漢武梁祠畫像錄 Rong, Geng 容庚 Beiping : Yanjing da xue kao gu xue she, 1936 2096.7.1433.3
Hebei wan xian xin zhi 河北完縣新志 Peng Zuozhen 彭作楨 Taibei : Cheng wen chu ban she, [1968] 3134.3169.9 1968
Henan chu tu kong xin zhuan ta pian ji 河南出土空心磚拓片集       Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1963 2091.349
Heng xuan suo jian suo cang ji jin lu 恆軒所見所藏吉金錄 Wu Dacheng 吳大澂 1885 2105.7.2343 set II (2 v.)
Hikkei rakkan jiten 落款字典       Tokyo : Kashiwa Shobo, 1983 CD6244.H54 1893
Hiten no geijutsu 飛天の藝術 Nagahiro Toshio 長廣敏雄 Daban : Zhao ri chubanshe, 1949 1915.7084
Huai min jing she jin shi ba wei 懷岷精舍金石跋尾 Li Zonglian 李宗蓮 1927? 2100.4034
In Shu seido-ki soran 殷周時代青銅器の研究:殷周青銅器綜覽 Hayashi Minao 林已奈夫 Tokyo : Yoshikawa Kobunkan, 1984-1989 fNK7983.22.H3 v.1:2
Ji gu zhai zhong ding yi qi kuan shi 積古齋鐘鼎彝器款識 Ruan Yuan 阮元 Changsha : Shang wu yin shu guan, 1937  2105.5 7111 1937 and 2105.5.7111.1 (6 v.)
Ji wei ju jin wen shuo 積微居金文說 Yang Shuda 楊樹達 Beijing : Zhongguo ke xue yuan, 1952 2105.5.4243
Jin guang ming jing Tanwuchen yi 金光明經﹐曇無讖譯       Taibei, 1967 1824.9550 1967
Jin shi hui mu fen bian 金石彙目分編 (in 石刻史料新编) Wu Shifen 吳式芬    PL2448 S55 1979 v.28-29
Jin shi quan li 金石全例          2096.3.2009 v.1-16
Jin shi shu lu mu ji bu bian 金石書錄目及補編 Rong Yuan 榮媛 Taibei Shi : Da tong shu ju, 1971 2066.3044 1971
Jin shi suo 金石索 Feng Yunpeng 馮雲鵬 1821 f2083.3217
Jin shi xue 金石學 Zhu Jianxin 朱建新 Changsha : Shang wu yin shu guan, 1948 2067.201
Jin shi xue lu bu 金石學錄補 Lu, Xinyuan 陸心源 189-? 2069.7133 1890 3 v.
Jin shi yuan 金石苑 Liu Xihai 劉喜海 1846 2139.7043   v.1-12
Jin shi zi dian 金石字典 Tang Chengyuan 湯成沅 Taibei : Wei xin shu ju gu fen you xian gong si, 1982 PL2448.T37
Jin wen bian 金文編 Rong Geng 容庚 Beijing : Ke xue chu ban she, 1959 5105.3003 1959
Jin wen chang yong zi dian 金文常用字典 Chen Chusheng 陳初生 Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1987 PL2448.C38
Jin wen xu bian 金文續編 Rong Geng 容庚 Shanghai : Shang wu yinshuguan, 1935 4732.7.5020 No.8 (2 v.)
Ji'nan jin shi zhi 濟南金石志(石刻史料新编,第二集) Feng Yunyuan 馮雲鵷    PL2448 S55 1979a v.13
Jingnong lun wen ji 靜農論文集 Tai Jingnong 臺靜農 Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, 1989 PL2272.5.T227 1989
Kaifeng Yicileye jiao kao 開封一賜樂業教考 Chen Yuan 陳垣 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1924 1991.7941
Kandai no gazosen 漢代の畫像塼       Tokyo : Tenri Gyarari, 1987 NK5730.K36 1987
Kao gu xue bao 考古學報       Beijing 2061.4474 No.8 (195)
Kao gu xue lun ji 考古學論文集 Luo Zhenyu 羅振玉 Jiulong : Zhongshan tu shu gong si, 1969 2085.4470 1970
Kezhai ji gu lu 客齋集古錄 Wu Dacheng 吳大澂 Shanghai : Han fen lou, 1930 2105.6.2343 v.1-14, 15-28
Lan ting lun bian 蘭亭論辨       Beijing : Wen wu chu ban she, 1973 6163.1083.71
Le T‘ai chan : essai de monographie d'un culte chinois    Chavannes, Edouard    Farnborough : Gregg, 1969 BL1801.C43 1969 EAST
Leng qie a ba duo luo bao jing 楞伽阿跋多羅寶經       Nanjing : Jinling ke jing chu, 1870 1824.7082 1870
Li dai guan zhi, bing zhi, ke ju zhi biao shi 歷代官制﹐兵制﹐科舉制表釋 Zang Yunpu 臧云浦 Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she, 1987 JQ1512.T69 1987
Li dai ren wu bie shu ju chu ming tong jian 歷代人物別署居處名通檢 Chen Naiqian 陳乃乾 Taibei : Shi jie shu ju, 1962 2253.7914.1 1962
Li dai yin zhang jian bian 歷代印章簡編       Jiulong : Bo ya zhai, 1978 6413.727
Li dai zhong ding yi qi kuan shi 歷代鐘鼎彝器款識 Xue Shanggong 薛尚功 Shenyang : Liao Shen shu she, 1985 PL2447.H688 1985
Li dai zhu lu ji jin mu  歷代著錄吉金目 Ferguson, John Calvin 福開森 Changsha : Shang wu yin shu guan, 1939 2105.2.5476
Liang lei xian yi qi tu shi 兩罍軒彝器圖釋 Wu Yun 吳雲 1873 2105.7.2313 6 v.
Liang Zhou jin wen ci da xi tu lu 兩周金文辭大系圖錄 Guo Moruo 郭沫若 Dongjing : Wen qiu tang, 1935 2105.7.0234
Liu chao shi 六朝史 Zhang Changzong 張承宗 Nanjing : Jiangsu gu ji chu ban she, 1991 DS748.17.L567 1991
Longmen zao xiang mu lu 龍門造像目錄 Lu Weiting 陸蔚庭 Xianggang : Shen zhou tu shu gong si, 1974 1918.714
Luo Xuetang xian sheng quan ji, chu bian 羅雪堂先生全集﹐初編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Wen hua chuban gongsi, 1968 9120.6151.5 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, liu bian 羅雪堂先生全集﹐六編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Taiwan da tong shuju, 1976 9120.6151.55 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, qi bian 羅雪堂先生全集﹐七編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Taiwan da tong shuju, 1976 9120.6151.56 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, san bian 羅雪堂先生全集﹐三編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Wen hua chuban gongsi, 1970 9120.6151.52 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, si bian 羅雪堂先生全集﹐四編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Taiwan da tong shuju, 1972 9120.6151.53 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, wu bian 羅雪堂先生全集﹐五編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Taiwan da tong shuju, 1973 9120.6151.54 v.1-20
Luo Xuetang xian sheng quan ji, xu bian 羅雪堂先生全集﹐續編 Luo Zhenyu 羅振玉 Taibei : Wen hua chuban gongsi, 1969 9120.6151.51 v.1-20
Ma Xulun xue shu lun wen ji 馬敘倫學術論文集 Ma Xulun 馬敘倫 1974 PL1071.M25 1974 (8 v.)
Manzhou jin shi zhi 滿洲金石志 (v.4 = 滿洲金石志別錄; ﹔v.5 = 滿洲金石錄補遺) Luo Fuyi 羅福頤 Man Ri wen hua xie hui, 1937 2127.6137 v.1—3,4,5
Mei gu lu jin wen 攗古錄金文 Wu Shifen 吳式芬 1895 2105.6.2344 9 v.
Mei shu cong shu 美術叢書       Taibei : Yi wen yin shu guan, 1963-1975 6003.1230 1960 v.18
Meika inpu daishusei 名家印譜大集成 Tsuneishi Hideaki 常石英明 Tokyo : Kinensha, 1986 CD6244.T87
Mengbi yi shi yan 夢碧簃石言 Gu Xieguang 顧燮光 Shanghai : Ju zhen yin shu ju, 1925 2096.9.3899 1925 (3 v.)
Miao fa lian hua jing 妙法蓮華經 Kumarajiva    Nanjing : Jinling ke jing chu, 1871 1891.3342 1871 (3 v.)
Miao zhuan fen yun 繆篆分韻 Gui Fu 桂馥 Taibei Shi : Li ming, 1985 NK3634.A4.S45 1985
Mission archeologique dans la Chine septentrionale.     Chavannes, Edouard    Publications de l’Ecole Francaise d’Extreme-Orient, vol.13  f685c.H5
Mo chi tang xuan tie 墨池堂選帖 Zhang Zao 章藻 5v in case, between 1912 and 1955 6160.0049
Mo yin zhuan hua 模印磚畫 Guo Ruoyu 郭若愚 Shanghai, Yi yuan zhen shang she, 1956 2091.0246 1956
Money and credit in China, a short history    Yang, Lien-sheng    Cambridge, Harvard University Press, 1952 HG1222.Y3
Nan Bei xiang tang si ji qi fu jin shi ke mu lu 南北響堂寺及其附近石刻目錄 He Shiji 何士驥 Beiping, Guo li Beiping yan jiu yuan shi xue yan jiu hui kao gu zu, 1936 2096.2.2247
Nanyang Han dai hua xiang shi ke 南陽漢代畫像石刻 Shan Xiushan 閃修山 Shanghai : Shanghai ren min, 1981 NB1047.N3.N36 1981
Nanyang Han dai hua xiang shi ke xu bian 南陽漢代畫像石刻續編 Shan Xiushan 閃修山 Shanghai : Ren min mei shu, 1988 NB1047.N3.N362 1988
Nihon kinseki nenpyoo 日本金石年表 Nishida Naokai 西田直養 Changsha: Shang wu yin shu guan, 1939 2161.6.1648 1939
Onhae Kwanum kyong, Amita kyong 諺解觀音經﹐阿彌陀經       Seoul : Chongyangsa, 1951 1821.024
Ping an guan cang qi mu 平安館藏器目 Ye Zhixian 葉志銑 Taibei: Yi wen yin shu guan, 1966 2105.2 2344 1936
Qi gu shi ji jin wen shu 奇觚室吉金文述 Liu Xinyuan 劉心源 1902 2105.6.7233 10v.
Qian pi ting gu zhuan tu shi 千甓亭古塼圖釋(千甓亭古磚圖釋) Lu Xinyuan 陸心源 1891 NK4670.7.C6.L83 4 v.
Qin Han Jin wen lu 秦漢金文錄          4732.7.5020 no.5 v.1
Qin Han wa dang 秦漢瓦當       Beijing, Wen wu chu ban she, 1965 2090.7194
Qin Han wa dang gai shu 秦漢瓦當概述 Chen Zhi 陳直 Xianggang : Shen zhou tu shu gong si, 1973 2090.794
Qin Han wa dang tu 秦漢瓦當圖 Chen Mingyuan 陳明遠 Taibei : Wen hai chu ban she, 1972 2090.6031 1972
Qin Han wa dang wen zi 秦漢瓦當文字 Luo Zhenyu 羅振玉 Shangyu, Luo shi zi ke ben, 1914 f2090.6151
Qing dai pu xue da shi lie zhuan 清代樸學大師列傳 Zhi Weicheng 支偉成 Shanghai : Tai dong tu shu ju, 1925 2259.8.4025 (2 v.)
Qing tong qi ming ci jie shuo 青銅器名辭解說 Zi Xi 梓溪 Xianggang : Shen zhou tu shu gong si, 1975 2105.9.4433
Qing yi ge suo cang gu qi wu wen 清儀閣所藏古器物文 Zhang Tingji 張廷濟 Shanghai, Shang wu yin shu guan, 1925 f2083.1313 1925 10 v.
Qing yi ge ti ba 清儀閣題跋 Zhang Tingji 張廷濟 Qiantang, 1893 2080.1313 (4 v.)
Quan shang gu San dai Qin Han San guo Liu chao wen pian ming lu ji zuo zhe yin de 全上古三代秦漢三國六朝文篇名目錄及作者引得          5236.08.6414 1965
Quan shang gu san dai Qin Han san guo liu chao wen pian ming mu lu ji zuo zhe suo yin 全上古三代秦漢三國六朝文篇名目錄及作者索引          5236.08.6414 1965 index cop.2
Quan shang gu san dai Qin Han san guo Liuchao wen 全上古三代秦漢三國六朝文       v.1-4 5236.08.6414 1965  
Qufu bei jie kao 曲阜碑碣考 Kong Xianglin 孔祥霖 Shanghai: Guang zhi shu ju, 1915 2133.1131
San dai ji jin wen cun 三大吉金文存 Luo Zhenyu 羅振玉 Shangyu : Luo shi Bai jue zhai, 1936 f2105.7.6151.2 v.1-20
San dai Qin Han jin wen zhu lu biao 三代秦漢金文著錄表 Wang Guowei 王國維 Dalian: Mo yuan tang, 1933 2105.2.1062
Shan ben bei tie lu 善本碑帖錄 Zhang Yansheng 張彥生 Beijing : Zhonghua shu ju, 1984 Z3108.L5.C446 1984
Shan zhai ji jin lu 善齋吉金錄 Liu Tizhi 劉體智 Lujiang, Liu shi 2105.7.7078 v.1-7, 8-13, 14-21, 22-28
Shan zhai yi qi tu lu 善齋彝器圖錄 Rong Geng 容庚 Beiping : Yanjing da xue Hafo Yanjing xue she, 1936 2105.7.3003.4 3 v.
Shan zuo jin shi zhi 山左金石志 (in 石刻史料新编)          PL2448 S55 1979  v.19
Shandong Han hua xiang shi yan jiu 山東漢畫像石研究 Li Falin 李發林 Jinan : Qi Lu shu she, 1982 NB1046.S52L5 1982
Shang Zhou Jin wen ji cheng 商周金文集成 Qiu Dexiu 邱德修 Taibei : Wu nan tushu chubanshe, 1983 PL2448 S43 v. 1-10
Shang Zhou Jin wen ji cheng shi wen gao 商周金文集成釋文稿 Qiu Dexiu 邱德修 Taibei : Wu nan tushu chubanshe, 1986 PL2448 S433 v. 1-5
Shang Zhou jin wen lu yi kao shi 商周金文錄遺考釋 Shen Baochun 沈寶春 Taibei , 1983 PL2448.S547
Shang Zhou Jin wen xin shou bian 商周金文新收编 Qiu Dexiu 邱德修 Taibei : Wu nan tushu chubanshe, 1985 PL2448 S432 v.1-3
Shang Zhou Jin wen zong mu 商周金文總目 Qiu Dexiu 邱德修 Taibei : Wu nan tushu chubanshe , 1985 PL2448 S431 v. 1-2
Shang Zhou qing tong qi ming wen xuan 商周青銅器銘文選(四) Ma Chengyuan 馬承源 Beijing : Wen wu chu ban she, 1986 fPL2456.S38 1986 v.4
Shang Zhou qing tong qi wen shi 商周青銅器紋飾       Beijing : Wen wu chu ban she, 1984 fNK7905.S43
Shanxi jin shi yi wen zhi 陝西金石志       1934 2136.7181 v.1-4, 5-8, 9-12, 13-16
Shanxi jin wen hui bian 陕西金文彙编 Wu Zhenfeng 吴镇烽 1989 PL2448.W85 1989
Shen Yinmo lun shu cong gao 沈尹默論書叢稿 Shen Yinmo 沈尹默 Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1981 NK3634.A3.S44
Shi ke ming hui 石刻名彙 Huang Liyou 黃立猷 Beijing : Mianyang Huang shi wan bei guan, 1926 2100.4008 (4 v.)
Shi ke shi liao xin bian 石刻史料新编       Taibei : Xin wen feng chubanshe, 1979 PL2448 S55 1979 v.1-30
Shi ke shi liao xin bian, di er ji 石刻史料新编,第二集       Taibei : Xin wen feng chubanshe, 1979 PL2448 S55 1979a  v. 1-20
Shi ke shi liao xin bian, di san ji 石刻史料新编,第三集       Taibei : Xin wen feng chubanshe, 1986 PL2448 S55 1986 v. 1-40
Shi ke ti ba suo yin 石刻題跋索引 Yang Dianxun 楊殿珣 Shanghai: Shang wu, 1957 Z7059.Y29 1957
Shi liu chang luo tang gu qi kuan shi kao 十六長樂堂古器款識考 Qian Dian 錢坫 Beiping : Zhi qi zhai, 1933 2105.5.8546 1933 2v.
Shi men mo ya ke shi yan jiu 石門摩崖刻石研究 Guo Rongzhang 郭荣章 Xi'an: Shanxi ren min mei shu chu ban she, 1985   
Shi ming suo yin 室名索引 Chen Naiqian 陳乃乾 Shanghai : Gong du lou, 1941 2253.7914 1941 2 v.
Shi yong fo xue ci dian 實用佛教學辭典       Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 1986 BQ130.S55 1986
Shina bijutsushi choso hen 支那美術史雕塑篇 Omura Seigai 大村西崖 Tokyo Bussho Kankokai Zuzobu,1915 6408.4412
Shina shigakushi 支那史學史 Naito Torajiro 內藤虎次郎 Tokyo : Kobundo, 1949 2460.4423
Shinpen kinsekigakuroku : tsuketari azugo, sakuin seisotsu nenpyo 新編金石學錄 Matsumaru Michio 松丸道雄 Dongjing : Ji gu shuyuan, 1976 2069.0281
Shu xue lun ji 書學論集 Zhu Jia 祝嘉 Nanjing shi : Jinling shu hua she, 1982 NK3634.A2.C4863
Shuang jian yi ji jin tu lu 雙劍誃吉金圖錄 Yu Shengwu 于省吾 Beiping : Lai xun ge, 1934 2105.7.1091 set II v.1-2
Shuang wang xi zhai jin shi tu lu 雙王璽齋金石圖錄 Gao Shixian 高時顯 Shanghai : s.n., 19-- f2105.7.2230
Si tang zhuan wen za ji 俟堂專文雜集 Lu Xun 魯迅 Peking : Wen wu chu ban she, 1960 f2091.7248
Sichuan Han dai diao su yi shu 四川漢代雕塑藝術 Xunbing 迅冰 Beijing : Zhongguo gu dian yi shu chu ban she, 1959 2139.3033
Sichuan Han dai hua xiang xuan ji 四川漢代畫象選集 Wen You 聞宥 Shanghai : Qun lian chu ban she, 1955 f2083.7032
Sichuan Han dai hua xiang zhuan yi shu gai lun 四川漢代畫像磚藝術概論 Liu Zhiyuan 劉志遠 Beijing : Zhongguo gu dian yi shu chu ban she, 1958 2091.7043
Sichuan mo ya ke jing 四川摩崖刻經          NK3634.A257 1990
Song ben Guang Yun 宋本廣韻 Guang Yun 廣韻 Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, 1976 5125.7948 1976
Suspended music : chime-bells in the culture of Bronze Age China    Falkenhausen, Lothar von    Berkeley : University of California Press, [1993?] CC250.C6.F35 1993
Tang dai gu wen yun dong lun gao 唐代古文運動論稿 Liu Guoying 劉國盈 Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1984 PL2409.L58
Tang dai gu wen yun dong tong lun 唐代古文運動通論 Sun Changwu 孫昌武 Tianjin: Bai hua wen yi chu ban she, 1984 PL2409.S86 1984
Tang Song mu zhi : Yuan dong xue yuan cang ta pian tu lu 唐宋墓誌::遠東學院藏拓片圖錄 Rao Zongyi 饒宗頤 Hong Kong : Chinese University of Hong Kong, 1981 CS1162.J36 1981
Tao zhai cang shi ji 陶齋藏石記 Duanfang 端方 Shanghai : Shang wu yinshuguan, 1909 2100.6.0202 v. 1-6, 7-12
Teng hua ting jing pu 藤花亭鏡語 Liang Tingnan 梁廷柟 Shunde Long shi zhong he yuan, 1934 2109.2.3014 (2 v.)
Tian ning si shi ke wu bai luo han ta xiang 天寧寺石刻五百羅漢拓像 Feng ting tu shu guan 鳳亭圖書舘 Taibei : Du zhe shu dian, Min guo 64 [1975] 1918.1341
Traces of the brush : studies in Chinese calligraphy    Fu, Shen    New Haven, Conn. : Yale University Press, 1980, c1977 ND1457.C52.N483 1980
Verzeichnis und Motivindex der Han-Darstellungen    Finsterbusch, Kate    Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1966-71 NB1043.F48
Wa dang hui bian 瓦當匯編 (瓦当汇编) Qian Juntao 錢君匋 Shanghai : Shanghai ren min mei shu, 1988 NK4670.7.C6.W3 1988
Wei zuo xian Qin yi qi ming wen shu yao 偽作先秦彝器銘文疏要 Zhang Guangyu 張光裕 Xianggang : Xianggang shu ju, 1974 2106.1393
Weimojie suo shuo jing jiang yi lu 維摩詰所說經講義錄       Shanghai : Fo xue shu ju, 1935 1824.5480 1935a
Wen wu 文物       Beijing : Wen wu chu ban she 9200.0022 no.122-34 (1961) 1961, no.8
Wuhou ci da guan 武侯祠大觀       Chengdu : Sichuan ren min, 1988 DS748.29.C48.W8 1988
Xi hong tang fa shu 戲鴻堂法書 Dong Qichang 董其昌    6160.4146
Xi'an bei lin shu fa yi shu 西安碑林書法藝術 Li Yuzheng 李域錚 Xi’an: Shanxi ren min mei shu, 1983 NK3634.A2.H7
Xian Qin wen shi zi liao kao bian 先秦文史資料考辨 Qu Wanli 屈萬里 Taibei Shi : Lian jing, 1983 PL2280.C58
Xiao jiao jing ge jin shi wen zi (aka Xiao jiao jing ge jin wen ta ben) 小校經閣金石文字 (aka 小校經閣金文拓本) Liu Tizhi 劉體智 1935 2105.6.7078 v.1-18
Xiao tan luan shi jing ying 小檀欒室鏡影 Xu Naichang 徐乃昌 Nanling Xu shi ying yin ben, 1930 2109.2916 (3 v.)
Xiao xue jin shi lun cong 小學金石論叢 Yang Shuda 楊樹達 Shanghai : Shang wu, 1937 9159.4243 (2 v.)
Xin bian Qin Han wa dang tu lu 新編秦漢瓦當圖錄       Xi'an : San Qin chu ban she, 1986 NK4670.7.C62.S644 1986
Xincheng jin shi zhi 新城金石志 Wang Shunan 王樹枬 Taibei: Xin wen feng chu ban gong si, 1986   
Xu bu Huan yu fang bei lu 續補寰宇訪碑錄 Liu Shengmu 劉聲木 Lu jiang Liu shi yin, ji si (1929) xu 9120.7244 v.10-15
Xu quan hui 續泉匯 Li Zuoxian 李佐賢 1875 2107.4027.1 4 v.
Xu Yin wen cun 續殷文存 Wang Chen 王辰 Beiping : Kao gu xue she, 1935 2105.6.1173 (2v.)
Xuanhe bo gu tu 博古圖錄 Wang Fu 王紱 1588 2105.7.1032 v.1-7, 8-14
Xuetang zhuan lu 雪堂專錄 Luo Zhenyu 羅振玉 Shangyu Luo shi, 1918 2091.6151 (4 v.)
Yanjing xue bao 燕京學報 Luo Fuyi 羅福頤 Qi dan guo shu guan kui 9205.4074 no.36-37 (1949)
Yi feng tang shou cang jin shi mu 藝風堂金石文字目 Miao Quansun 繆荃孫 1906 2073.2241
Yibin jin shi zhi 宜賓金石志 (new ed. in 石刻史料新編) Li Shifang 李世芳 Taibei Shi : Xin wen feng, 1986 PL2448.S55 1986 v.16 
Yin Zhou jin wen ji lu 殷周金文集錄 Xu Zhongshu 徐中舒 Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1984 PL2448.Y56
Yin Zhou qing tong qi tong lun 殷周青銅器通論 Rong Geng 容庚 Beijing : Ke xue chu ban she, 1958 2105.3.3003
Yongzhou jin shi ji 雍州金石記 Zhu Feng 朱楓    2136.2041 1939
Yu an shu bei hua he kan 愚盦書碑話合刊 Zhu Jia 祝嘉 Shanghai : Jiao yu shu dian, 1948 2100.3146
Yu shi 語石 Ye Changchi 葉昌熾 1909 2096.6.4069
Yuanhe xing zuan 元和姓纂 Lin Bao 林寶 Jingdu : Zhong wen chu ban she, 1976 2251.4930 1976
Yun qing guan jin wen 筠清館金石文字 Wu Rongguang 吳榮光 Nanhai Wu shi jiao kan, 1842 2105.6.2399
Zeng bu er shi shi shuo run biao 增補二十史朔閏表 Chen Yuan 陳垣 Taibei Xian : Yi wen yin shu guan, 1958 2458.7941 1958
Zeng bu Jiao bei sui bi 增補校碑隨筆 Wang Zhuanghong 王壯弘 Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she, 1981 PL2447.F36 1981
Zhang Shuwei xie Qingyi ge ji gu kuan shi, Chen Fuzhai xie Dongwu Liu shi kuan shi 張叔未寫清儀閣集古款識﹐陳簠齋寫東武劉氏款識(陳介祺著) Zhang Tingji 張廷濟 Shanghai : Shang wu yinshuguan, 1925 2105.5.1313
Zhejiang zhuan lu 浙江磚錄 Feng Dengfu 馮登府 1836 2091.3210 (3 v.)
Zhen song tang ji gu yi wen bu yi 貞松堂集古遺文補遺 Luo Zhenyu 羅振玉 1931-4 2081.6151
Zhen song tang ji jin tu 貞松堂吉金圖 Luo Zhenyu 羅振玉 Dalian : Mo yuan tang, 1935 f2105.7.6151.1
Zhong ding kuan shi 鐘鼎款識 Wang Houzhi 王厚之 Beijing : Zhonghua shu ju, 1985 PL2447.W358
Zhongguo bing qi shi gao 中國兵器史稿 Zhou Wei 周緯 Taibei Shi : Ming wen shu ju, 1981 NK6683.C45 1981
Zhongguo fo xue shi 中國佛學史 Zhou Shujia 周叔迦 193- BQ626.C6 1981 v.1-3
Zhongguo gu dai qing tong qi jian shuo 中國古代青銅1器簡說 Du Naisong 杜迺松 Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1984 NK7983.22.T8
Zhongguo gu dai shi ke hua xuan ji 中國古代石刻畫選集 Wang Ziyun 王子雲 Beijing, Zhongguo gu dian yi shu chu ban she, 1957 f2096.7.1011 Spec
Zhongguo gu dai wa dang yi shu 中國古代瓦當藝術 Yang Limin 楊力民 Shanghai : Shanghai ren min mei shu, 1986 NK4670.7.C6.Y36 1986
Zhongguo gu quan jiang hua 中國古泉講話 Cai Yangwu 蔡養吾 Taibei : Xin guang you chao za zhi she, 1973 2107.4081
Zhongguo jia gu xue shi 中國甲骨學史 Wu Haokun 吳浩坤 Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1985 PL2447.W83
Zhongguo jin shi xue 中國金石學 Lu Hejiu 陸和九 Taibei : Ming wen shu ju, 1981 PL2447.L8
Zhongguo li dai di ming yao lan 中國歷代地名要覽          3020.3832.5 1965
Zhongguo li shi ji nian 中國歷史紀年 Rong Mengyuan 榮孟源 Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1956 2316.9013
Zhongguo li shi ji nian biao 中國歷史紀年表  Wan Guoding 萬國鼎 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1956 2458.4272
Zhongguo qing tong qi 中國青銅器 Chen Peifen 陳佩芬 Shanghai : Shanghai gu ji, 1988 NK7983.22.C44 1988
Zhongguo qing tong qi di ao mi 中國青銅器的奧秘 Li Xueqin 李學勤 Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1987 NK7983.22.L52 1987
Zhongguo sang zang yu wen hua 中國喪葬與文化 Luo Kaiyu 羅開玉 Haikou : Hainan ren min chu ban she, 1988 GT3283.L6 1988
Zhongguo shi ku yi shu zong lun 中國石窟藝術總論 Yan Wenru 閻文儒 Tianjin Shi : Tianjin gu ji, 1987 NB1043.Y47
Zhongguo shu dao shi zhi lu 中國書道史之旅 Hong Shunlong 洪順隆 Taibei Shi : Gu xiang chu ban she, 1986 NK3634.A2.C48637 1986
Zhongguo shu hua = Chinese painting 中國書畫 (5: 法書)       Taibei Shi : Guang fu shu ju, 1987 ND1042.C5793 1987 v.5
Zhongguo tu an zuo fa chu tan 中國圖案做法初探 Lei Guiyuan 雷圭元 Shanghai : Shanghai ren min mei shu, 1979 NK1483.A1.L44
Zhongguo wen zi jie gou xuan jie 中國文字結構選解 Deng He 鄧和 Taibei : Zheng zhong shu ju, 1980-1981 PL1281.T46 1980
Zhongguo xi bu kao gu ji 中國西部考古記 Segalen, Victor and Feng Chengjun 馮承鈞 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1932 2139.9460.3
Zhongguo yi shu kao gu lun wen suo yin, 1949-1966 中國藝術考古論文索引 Chen Jinbo 陳錦波 Hong Kong : Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1974 2066.7983
Zhonghua yi lin cong lun 中華藝林叢論 Shen Yinmo 沈尹默 Taibei : Wen xin chu ban she, 1976 6030.5444 v.3
Zhou jin wen shi li 周金文釋例 Wang Zanyuan 王讚源 Taibei : Wen shi zhe chu ban she, 1980 PL2447.W37
Zhu yun ti ba 竹雲題跋 Wang Shu 王澍 1789 2082.1030 1789 (4 v.)
Zhu zi jin shi xue 朱子金石學 Bao Ding 鮑鼎 19-- 2080.2122
Zhui yi zhai yi qi kuan shi kao shi 綴遺齋彝器考釋 Fang Junyi 方濬益 Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935 2106.5.0238 v.1-3, 4-6, 7-10, 11-14
Zuroku takuhon no kiso chishiki 圖錄拓本の基礎知識 Shinozaki Shiro 篠崎四郎 Tokyo : Kashiwa Shobo, 1979 NC915.R8.S49 1979
UC Berkeley East Asian Library, Phone: 510 642-2556, Address: 208 Durant Hall, Berkeley CA 94720-6000
Copyright © 2004 The Regents of the University of California. All Rights Reserved
URL http://www.lib.berkeley.edu/EAL/stone/resources.html, last updated  September 23, 2004