Zhongguo tong ji nian jian /

Creator: China. Guo jia tong ji ju.
Publisher: Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she,
LCC: HA4631 .C47
LCC: MICROFICHE 29004
LCC: HA4631 .C47 compu/d
Description: Microfiche.
Description: Microfiche.
Description: Issued also in English: Statistical yearbook of China, 1981-1987; and in two separate English versions as: China statistical yearbook, 1988-1994.
Identifier: HA4631 .C47
Subject: China Statistics Periodicals.
Relation: Statistical yearbook of China
Relation: China statistical yearbook
Relation: China statistical yearbook
Relation: China statistical yearbook

Data Lab ID: \\LIBRRC\DATA\CD-Archives\ISO\DREF\16904137

Categories: CD-ROM, China