Zhongguo tong ji nian jian /

Creator: China. Guo jia tong ji ju.
Publisher: Xianggang : Xianggang jing ji dao bao she,
LCC: HA4631 .C47
LCC: MICROFICHE 29004
LCC: HA4631 .C47 compu/d
Description: Microfiche.
Description: Microfiche.
Description: Issued also in English: Statistical yearbook of China, 1981-1987; and in two separate English versions as: China statistical yearbook, 1988-1994.
Identifier: HA4631 .C47
Subject: China Statistics Periodicals.
Relation: Statistical yearbook of China
Relation: China statistical yearbook
Relation: China statistical yearbook
Relation: China statistical yearbook

Data Lab ID: \\LIBRRC\DATA\CD-Archives\ISO\DREF\16904137

File Name Bytes Last Modified
HA4631.C47-2004.iso 128544768 Wed Jul 26 12:28:06 2006
HA4631.C47-2005.iso 100857856 Wed Jan 17 14:26:58 2007
HA4631.C47-2007.iso 129396736 Fri Feb 8 17:17:34 2008
HA4631.C47-2008.iso 122585088 Sat Jan 31 13:51:30 2009


Categories: CD-ROM, China