Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Fri, 6 Mar 2015 03:34:39 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 20 shi ji guo wai she hui zhu yi li lun, si chao ji liu pai = Overseas theoretical developments of socialism in the 20th century / zhu bian Zhang Zhijun fu zhu bian Guo Yezhou, Zhou Yuyun. -- 2008.
 2. 36 wei zhu ming xue zhe zong lun xin Zhongguo fa zhan 60 nian / Zhongguo she hui ke xue yuan Makesi zhu yi yan jiu xue bu bian. -- 2009.
 3. 1938 bao wei da Wuhan / Xu Li zhu. --
 4. 2013 Hua wen qing nian shi ren jiang huo jiang zuo pin / "Shi tan suo" bian ji bu bian. --
 5. Aodaliya cang Taiping tian guo yuan ke guan shu cong kan / Aodaliya guo jia tu shu guan bian. --
 6. Aomen xuan ju zhi du = The election system in Macau / Zhao Xiangyang zhu. --
 7. Aozhou Zhongguo xue yu Gudeman / Liu Lingming, Ye Zhenling, Shi Zhiyu. --
 8. Ba ba Feng Zikai / Feng Yiyin zhu. --
 9. Bao zi dong : Zhongguo 1957 you pai wang ming zhe yu shan min de ku nan shi / Fang Wenzhai zhu. --
 10. Beijing, mi ren de cheng / Beijing Shi lü you shi ye guan li ju bian [zhuan wen Wang Jinbo fan yi Li Nianpei] = Beijing, magnificent city / edited by Beijing Tourism Administration. --
 11. Beijing shi ke yi shu bo wu guan guan cang mu zhi ta pian jing xuan / [Beijing shi ke yi shu bo wu guan bian]. -- 2012.
 12. Bo re bo luo mi duo jiao xue yu yan jing fo tu : nei zai jian gou zhi dao de fo jiao jin lu lun wen ji / Cai Yaoming zhuan. -- Minguo 90 [2001]
 13. Bu lü xie zhen = Bulvxiezhen / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian. -- 2011.
 14. Cai jing wen cun / Wang Zuorong zhu. --
 15. Cai jing wen cun xu bian / Wang Zuorong zhu. -- min guo 78 [1989]
 16. Cai Yuanpei : jiang yan wen gao / Cai Yuanpei zhu Yang Peichang, Zhu Yunfeng zheng li. -- 2010.
 17. Cao yuan tian dao : Yong heng yu xian dai / Hao Yidong zhu. --
 18. Chao yue Riben guo jia kun jing de shen fen ce lüe : Pingye Jianyilang guo ji wen hua lun shi ye xia de Manzhou yu Dong Ya guan / Su Yihao zhu. --
 19. Chen Kewen ri ji, 1937-1952 / Chen Fangzheng bian ji, jiao ding. --
 20. Cheng shi yu qu yu di li ji gui hua yan jiu wen ji / Ding Jingxi bian zhu. -- [2011]
 21. Chong wen jing dian : bai fang Makesi : qi ge zhong da li lun wen ti / Chen Wentong zhu. --
 22. Chu sang zang jian du ji shi / Liu Guosheng zhu. --
 23. Cong bian yuan fa sheng : Taiwan wu, liu ling nian dai jue qi de sheng ji zuo jia qun / Yu Zhaomin zhu. --
 24. Cong hong xiao gui dao zong shu ji : Hu Yaobang / Chen li ming zhu. --
 25. Cong jian dang dao zhi zheng : Min jin dang xiang guan ren wu fang wen ji lu = Oral history of the DPP / Chen Yishen zhu fang Lin Zhicheng [and three others] ji lu. --
 26. Cong Tujia zu zou chu de yao wu hua xue jia : Peng Sixun kou shu zi zhuan = A Medicinal Chemist from the Tujia Nationality: the Oral Autobiography of Peng Sixun / Peng Sixun kou shu, Zhou Leiming fang wen zheng li. --
 27. Cong wang dao le tu dao Zhongguo yan jiu de zi liao ku : chao yue di guo zhu yi de Man tie / Chen Dingyin zhu. -- Minguo 103 [2014]
 28. Da lu shi wu fa gui hui bian / Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin. --
 29. Da Qing he shuai Li Yumei shi liao hui bian / Li Yongde bian zhu. -- 2012.
 30. Dai Dongyuan de zhe xue : Zhang Shizhai xian sheng nian pu / Hu Shi zhu. --
 31. Di zang Pusa sheng de da guan / Hongyi da shi [zhuan]. --
 32. Du Fu quan ji jiao zhu / zhu bian Xiao Difei fu zhu bian Liao Zhong'an [and four others]. --
 33. Duan lie yu sheng cheng : Taiwan wu ling nian dai de fan gong, zhan dou wen yi / Chen Kangfen zhu. --
 34. Er shi shi ji shi ci shi lun / Ma Dayong zhu. --
 35. Er zhan hou shen pan Riben zhan fan bao kan zi liao xuan bian / Dui Ri zhan fan shen pan wen xian cong kan bian wei hui xuan bian. --
 36. Fa ju jing jin zhu jin yi / Qu Dacheng zhu. --
 37. Fan gong bu fan Hua : "Zhonghua zhan lüe xue kan" de zhi shi tiao zhan / Hu Zhizheng zhu. --
 38. Fo shu liao jian / Gao Shanshan. -- 2012.
 39. Fo xue jian gou de chu lu : Fo jiao de ding hui zhi xue yu Rulai zang de li lu / zuo zhe Cai Yaoming. -- [Minguo 95] 2006.
 40. Gao Yang xiao shuo chong gou de Hong Cao gu shi / Ruan Zhong zhu. --
 41. Gongheguo zhuan shen / Jing hua shi bao she bian. -- 2009.
 42. Gu dai yu zhong de shen miao : tan yuan, kao jiu, jie mi / Zhang Jianzhi zhu. --
 43. Gu dai Zhongguo yu Dong nan Ya zong jiao guan xi yan jiu / Cheng Aiqin zhu. --
 44. Gu ju chang yu shen xi, shen miao yan jiu / Feng Junjie zhu. --
 45. Guan yao yi zhen : hong xi lai guan cang / Lai Chunrong zhu bian. -- 2012.
 46. Guang ya zhi qing Yangshan qing / [Wu Youjian, Huang Qizhi, Yang Xiaoyang, Zhai Guang, Luo Weiping bian] --
 47. Guangxi ming sheng zhi : [10 juan / Cao Xuequan zhuan. -- 2012.
 48. Guba Hua gong diao cha lu = A survey of Chinese labors in Cuba / Chen Lanbin [deng zhu]. --
 49. Guo jia wei sheng fu wu yan jiu : 1993 nian guo jia wei sheng fu wu zong diao cha fen xi bao gao. -- 1994.
 50. Guo qu ji / Yu Dafu zhu. --
 51. Han Liu wen xue lun / (Ri) Songben Zhao zhu Sun Xianfeng yi. --
 52. Han yu xiu ci zhuan hua lun / Meng Jian'an zhu. --
 53. Han yu yu yin shi tan suo / (Ri) Pingshan Jiuxiong zhu. -- 2012.
 54. Hanyeping gong si shi = The History of Hanyeping Corporation / Hu Zheng zhu bian, Zhang Houquan zhu. --
 55. Hei an zhi guang : Meili Dao shi jian zhi jie yan qian de Taiwan wen xue / Huang Wencheng zhu. -- 2012.
 56. Hong lou meng kao lun = Hongloumeng kaolun / Yu Yongkui zhu. --
 57. Hong : san dai Zhongguo nü ren de gu shi = Wild swans : three daughters of China / Zhang Rong zhu Zhang Pu yi. --
 58. Hou san guo : Liang mo bei qian shi ren yan jiu / Hong Weizhong zhu. --
 59. Hu Anguo "Chun qiu zhuan" yan jiu / Kang Kailin zhu. --
 60. Hu Man ji xin Zhongguo mei shu huo dong (1952-1966) / Hu Man zhu Kang Le bian. --
 61. Huang chao = the waste tide / Chen Qiufan zhu. -- 2013.
 62. Huangguo shi = HUANGGUOSHI / Niu Changli zhu. --
 63. Huizhou tu di mai mai wen qi yan jiu : yi Minguo shi qi wei zhong xin / Wang Baishu zhu. --
 64. Hulunbeier Saman jiao yu Lama jiao shi lüe / Bo Menghedalai, Amin zhu. --
 65. Ji fu xiao zai zhi dao : yuan ming, Gan ying pian hui bian bai hua / Wang Chaoyin zheng li. --
 66. Jiao xuan zhi lu / Qing, Yu Mengjiao zhuan Sun Shunlin jiao zhu. --
 67. Jingdezhen tao ci ci dian / Shi Kuiji, Shi Wei bian zhu. --
 68. Kaiping diao lou yu cun luo de jian zhu zhuang shi yan jiu = A Research on the Ornamentation of Kaiping Diaolou and Its Associated Villages / Tan Jinhua zhu. --
 69. Ke jia sheng dian : yi ge da qian xi min xi de wen hua shi / Tan Yuanheng zhu. --
 70. Ke'erkezi zu min jian xin yang yu she hui yan jiu zi liao hui bian = KEERKEZIZU MINJIAN XINYANG YU SHEHUI YANJIU ZILIAO HUIBIAN / He Ling, Manbaite Tu'erdi bian. --
 71. Kongzi yan jiu lun zhu suo yin, 1900-1983.6 / Dong Naiqiang bian. --
 72. Kua yue shi dai de qing chun zhi ge : wu, liu ling nian dai Taiwan xian dai shi yun dong / Chen Zhengyan zhu. --
 73. Kun dao zhu hua bo : Qing ling shi qi de ben tu wen ren yu zuo pin / Xu Huiyu zhu. --
 74. Kun qu yan jiu xin ji / Wu Xinlei zhu Hong Weizhu bian. --
 75. Lai Fei mei shu kao gu wen ji / Lai Fei zhu. --
 76. Lian yu he de wen hua shi : gu dian shi ge zhong de zhi wu ming yan jiu / (Ri) Shichuan Taozi zhu Jiang Yin, Liu Ning, Xing Yanyan, Li Yinsheng, Zhang Yanrui yi. --
 77. Liang Jianwendi ji jiao zhu / Xiao Gang zhu Xiao Zhanpeng, Dong Zhiguang jiao zhu. -- 2012-
 78. Liu xue shi dai / Zhou Zuoren deng zhu Zhang Yaozong, Zhang Chuntian bian. -- 2012.
 79. Liu Zongyuan ji jiao zhu / Liu Zongyuan zhuan Yin Zhanhua, Han Wenqi jiao zhu. --
 80. Long Qirui ji / Pan Qi zhu bian. --
 81. Lu Xun shou gao xuan ji. 3 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. -- 1972.
 82. Lu Xun shou gao xuan ji. 4 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. --
 83. Man tie diao cha bao gao. Di 6 ji = Mantie diaocha baogao / Liaoning Sheng dang an guan bian. --
 84. Mao Zedong li Jing xun shi ji shi : 1949-1976 / Yuan Xiaorong bian zhu Hou Bo, Lü Houmin, Qian Sijie deng she ying. --
 85. Mengchuang ci ji jiao jian / (Song) Wu Wenying zhuan Sun Hong, Tan Xuechun jiao jian. --
 86. Menggu de Han xue yu Zhongguo yan jiu : jian shi, fen qi yu ren wu / Zhu Xiaoai, Shi Zhiyu yi zhu. --
 87. Mi ju 08 = Labyrinth / ze ren bian ji Tu Hongtao, Ludovic Bois -- 200-?
 88. Miao Quansun quan ji. Jin shi / Miao Quansun zhu Zhang Tingyin, Zhu Yuqi zhu bian. --
 89. Miao Quansun quan ji. Shi wen / Miao Quansun zhu Zhang Tingyin, Zhu Yuqi zhu bian. --
 90. Ming dai Lingji dao pai yan jiu / Wang Fumei zhu. --
 91. Ming Qing Huizhou Fang shi zong zu de ge an yan jiu / Piao Yuanhe zhu. --
 92. Ming Qing Huizhou nong cun she hui yu dian pu zhi / Ye Xian'en zhu Lin Shenlu jiao. --
 93. Minguo shi qi cheng shi shi ye wen ti ji qi dui ce yan jiu (1912-1949) = Minguo shiqi chengshi shiye wenti jiqi duice yanjiu / Tan Yuxiu zhu. --
 94. Namuyi Zang zu pa zi wen xian / Zhao Liming, Zhang Yan zhu. --
 95. Niu lang zhi nu xi ju yan jiu / Zeng Yongyi zong ce hua, Qiu Huiying zhu. --
 96. Nü sheng he chang : zhan hou Taiwan nü xing zuo jia qun de jue qi / Wang Yuting zhu. --
 97. Nuomin He pan : bian zi 511 xin xiang zhi qing wen xuan / Lu Ye zhu bian. -- 2012.
 98. Pi ping Zhong yi / Fang Zhouzi zhu. -- 2007.
 99. Pingshan quan ji / [Zeng Hongshen zhu] Pan Qi zhu bian. --
 100. Pu die xue yan jiu / Liao Qingliu zhu. --
 101. Qi ling ji / Yu Dafu zhu. --
 102. Qi Rushan wen cun / Qi Rushan zhu Wang Xiaofan zheng li. -- 2010.
 103. Qi Rushan wen lun / Qi Rushan zhu Wang Xiaofan zheng li. -- 2010.
 104. Qi Rushan xi ben / Qi Rushan zhu Wang Xiaofan zheng li. --
 105. Qian Tufan yu Tufan shi dai / Zhongguo she hui ke xue yuan bian jiang kao gu yan jiu zhong xin bian. --
 106. Qin Han Wei Jin Nan Bei chao zou yi wen shi / Qiu Haiping zhu. --
 107. Qin shi qi ye jin kao gu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = International symopsium on Qin period metallurgy and its social and archaeological context / Cao Wei, Ren Tianluo (Thilo Rehren) zhu bian. --
 108. Qing hua kou shu shi / Zhao Liming zhu bian. --
 109. Qing mo Minguo di quan zhi du bian qian yan jiu = Qingmo Minguo diquanzhidu bianqian yanjiu / Yang Shitai zhu. -- 2010.
 110. Qing shi shu mu (1911-2011) / Huang Aiping zhu bian. --
 111. Qingzhou Long xing si li shi yu jiao cang fo jiao zao xiang yan jiu / Li Sen zhu. --
 112. Quan Han San guo Jin Nan Bei chao shi zuo zhe yin de = Index to the authors in Ch赡n Han San kuo Chin Nan pei chᯠshih / Cai Jinzhong bian [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu Hong Ye and others]. -- 1966.
 113. Quan Song wen pian mu fen lei suo yin / Wu Hongze zhu bian. --
 114. Ren Fang yan jiu / Li Zhaolu zhu. --
 115. Ren shi yu fan si: zhong guo lao dong jiao yang zhi du yan jiu shi/ Yu Pengfei zhu. --
 116. Rong ru zhi jian : Kong Xiangxi / Zhou Zongqi zhu. --
 117. Ru Hua Sute ren mu zang tu xiang de sang zang yu zong jiao wen hua / Sun Wujun zhu. --
 118. Shan bei wang shi : wo de zhi qing sui yue = Shanbei wangshi / Zhu Xuefu zhu. -- 2011.
 119. Shan hu shi zi shi chao / Zhang Kaisong ji Pan Qi zhu bian. --
 120. Shanghai gong ren sheng huo yan jiu (1843-1949) = Shanghaigongren shenghuoyanjiu / Song Zuanyou, Zhang Xiuli, Zhang Sheng zhu. -- 2011.
 121. She jian yu bi jian : Taiwan mu yu wen xue de fa zhan / Liao Ruiming zhu. -- 2013.
 122. Shi guang de hen ji : xi ju, dian ying, wen xue ping lun / Huang Xianwen zhu. --
 123. Shi hai lao yue : Tang dai zong jiao wen xue lun ji / (Ri) Shenze Yixing zhu Wang Lan, Jiang Yin yi. -- 2014.
 124. "Shu guang" chu xian : Taiwan xin wen xue de meng ya shi qi (1920-1930) / Chen Shurong zhu. --
 125. Shu xue jiao jian / [Qing] Wang Zhong zhu Li Jinsong jiao jian. --
 126. Si xiang shi yan jiu ke tang jiang lu xu bian / Ge Zhaoguang zhu. -- 2012.
 127. Song dai gou lan xing zhi fu yuan / Song Yang zhu. -- 2011.
 128. Song dai huang di de ji bing, yi liao yu zheng zhi / Shi Lingge zhu. --
 129. Song dai ri ji cong bian / Gu Hongyi, Li Wen zheng li biao jiao. --
 130. Song dai zhao ling quan ji / zhu bian Wang Zhiyong, Wang Ronggui. --
 131. Song hui yao ji gao / [Xu Song ji] Liu Lin deng jiao dian. --
 132. Song yin juan. Zhang Yan ou qu zhi yao yan jiu / Guan Zhixiong deng zhu = Studies in Sung Lyrics : on Chang Yen's eight poems on the elements of singing / by Kuan Chih-hsiung [and others]. --
 133. Tai wan yuan zhu min gai lun / Chen Iie bian. -- 2008.
 134. Taiwan shao shu min zu. Amei / Xu Yuxiang bian. -- 2008.
 135. Taiwan shao shu min zu. Beinan / Yang Yang bian. -- 2008.
 136. Taiwan shao shu min zu. Bunong / Li Shuyi bian. -- 2008.
 137. Taiwan shao shu min zu. Dawu / Gao Peng bian -- 2008.
 138. Taiwan shao shu min zu : Lukai / [Chen Jie ... et al. bian zhuan] Gao Wei bian. -- 2008.
 139. Taiwan shao shu min zu. Paiwan / Gu Yang bian. -- 2008.
 140. Taiwan shao shu min zu. Saixia / Li Ye, Chen Haizhou bian. -- 2008.
 141. Taiwan shao shu min zu. Shao / Yu Qingmei bian. -- 2008.
 142. Taiwan shao shu min zu--Taiya / Chen Xiaoyan bian. -- 2008.
 143. Taiwan shao shu min zu. Zou / Song Qiang bian. -- 2008.
 144. Tang dai Chang'an yue wu yan jiu : yi Xi'an di qu chu tu wen wu yue wu tu xiang wei zhong xin / Jia Man zhu. --
 145. Tang dai de shi ren yan jiu / (Ri) Fangcun Hongdao zhu Qin Lan, Shuai Songsheng, Tian Jianguo yi. --
 146. Tang dai ling nan wen xue yu shi ke kao / Huqi Zheyan zhu. --
 147. Tang dai wen hua yu shi ren zhi xin / Wanshan Mao zhu Zhang Jian yi. --
 148. Tang dai Zhenguan fa zheng si xiang ji qi dang dai yi yi / Qiu jin tian zhu. --
 149. Tōa futsū tokuhon / Taitō Dōbunkyoku sen Kō Shōsen kōho Isawa Shūji kanshū Gen Shū etsu. -- Meiji 38 [1905]
 150. Tou ming niao / Luo Zhicheng zhu. --
 151. Wang Naiyu ri ji / Haining Shi shi zhi ban gong shi bian zhu bian Zhang Zhenxi fu zhu bian Wang Liang, Yu Kunlin. --
 152. Wang Yuanhua wan nian tan hua lu / Wu Qixing zhu. --
 153. Wang Zhongshu wen ji / Wang Zhongshu zhu. --
 154. Weinan wen ji : 50 juan / Lu You zhuan. --
 155. Wen ming, fei xu, hou xian dai : Taiwan du shi wen xue jian shi / Luo Xiumei zhu. --
 156. Wen zi qu tian qiao : Zhong wan Tang shi xin lun / Zhaiteng Mao zhu Wang Yiyuan, Han Yanling yi. --
 157. Weng Tonghe / Gao Yang zhu. --
 158. Wo ceng jing de ming zi jiao zhi qing / Zi Yun zhu. -- 2014.
 159. Wo de ba shi wu nian : cong xi bei dao Dongbei / Zhang Xiushan zhu. -- 2007.
 160. Wo de shui wen di zhi zhi lu : Chen Mengxiong kou shu zi zhuan = My Road of Hydrogeology: the Oral Autobiography of Chen Mengxiong / Chen Mengxiong kou shu Zhang Jiuchen fang wen zheng li. --
 161. Wo shi lao san jie : Liu ling nian dai de qing chun ji yi / Qingqiuzi. -- 2011.
 162. Xi bei shi di lun gao / Lü Zhuomin zhu. -- 2011.
 163. Xi nan shao shu min zu kou shu chuan bo shi yan jiu / Lan Dongxing zhu. --
 164. Xia Han zi dian / Li Fanwen bian zhu Jia Changye zeng ding. -- 2008.
 165. Xian Qin Han Wei Jin Nan Bei chao shi pian mu ji zuo zhe suo yin / Yi Xiaoping bian. --
 166. Xiang cun jian she si chao yu min guo she hui gai zao / Wu Xingyun zhu. --
 167. Xiang pi : Zhongguo xian feng wen xue. 3 / Yang Li zhu bian. -- 2014.
 168. Xiang tu de hui gui : liu qi ling nian dai Taiwan wen xue zou xiang / Dai Huaxuan zhu. -- 2012.
 169. Xiang xiang di guo : zhan zheng shi qi de Taiwan xin wen xue / Li Wenqing zhu. --
 170. Xianggang jiao yu cong tan / Wang Qile zhu. --
 171. Xianxianlaoren fu shui wen ji : 20 juan, fu lu / Zhao Bingwen zhuan. -- [1929?]
 172. Xianyang wang fu dian ji, quan dian ji yao / Ma Yuhua zhu bian. --
 173. Xiao shi de Zhongguo : Mark Selden he Carl Riskin shi ye zhong de she hui zhu yi dao lu / Zhuang Rong zhu. --
 174. Xihe qi qiao min su yan jiu = Xihe qiqiao minsu yanjiu / Li Fengming, Han Zongpo, Wang Yahong zhu. --
 175. Xin shi ji guo wai Zhongguo wen xue yi jie yu yan jiu wen qing bao gao. Bei Mei juan (2001-2003) = Xinshiji guowai Zhongguo wenxue yijie yuyanjiu wenqing baogao / Liu Hongtao, Huang Chengyuan zhu bian. --
 176. Xing guan Zhongguo : Riben shi jie yan zhong de Ming dai she hui / Zhu Lili zhu. --
 177. Xiu xi / Wang Shiwei zhu. --
 178. Xizang xian dai shi. Di er juan, Bao feng yu zhi qian de ping jing, 1951-1955 / Mei Ge'ersitan zhu Wu Jiye yi. --
 179. Yang Mu shi xuan : 1956-2013 / Yang Mu. --
 180. Yi xian si wen : Taiwan Ri zhi shi qi gu dian wen xue / Gu Minyao, Xue Jianrong, Xu Huimin zhu. --
 181. Yindu zhi shi jie de Zhongguo guan yu wei xie lun : zhi ku IDSA xu shi mai luo de yan bian, 1988-2008 / Li Houying zhu. --
 182. Yu Min wen ji. --
 183. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Jing bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. --
 184. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Shi bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. -- 2013.
 185. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Zi bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. -- 2013.
 186. Yuan dai dao jiao xi ju yan jiu / Liao Min zhu. --
 187. Yuan Ming Yuan yi zhi feng guang = Unique sights of Yuanmingyuan Park / [Liu Jiwen she]. --
 188. Yun lin chan ji / Ma Shengjia zhu. -- 1992.
 189. Yunnan bian di wen ti yan jiu / Ma Yuhua zhu bian Yunnan Sheng li kun hua min zhong jiao yu guan bian. --
 190. Yunnan ji lu ying xiang kou shu shi / Guo Jing, Xu Han, Xu Heshan bian zhu Yunnan Sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian. --
 191. Yunnan quan sheng bian min fen bu ce (wu zhong) / Yunnan Sheng min zheng ting bian jiang xing zheng she ji wei yuan hui bian Xi nan Yi zu kao cha ji / Qumuzangyao zhu. -- 2013.
 192. Zai wei xie yu bei wei xie zhi jian : Hanguo xue zhe Huang Bingmao dui Zhongguo an quan yi tu de jie du / Jiang Yiting zhu. --
 193. Zai yi wu zhong qi yuan : ben wu zhong yi ji wu zhong qi yuan yu jin hua wu guan de shu / Zhang Shuangchuan zhu = A new interpretation of species origin : A book about species and their origin are not related to any evolution / Zhang Shuangchuan. --
 194. Zhang Yuesong yan jiu / Xie Hailin zhu. --
 195. Zhao jian ren jian bu ping : Taiwan bao dao wen xue shi lun / Lin Qiyang zhu. --
 196. Zhejiang zai zheng shi / Wang Yudai, Lü Jin zhu. --
 197. Zhen han 1987 : Tai du shi li de jue qi / [zuo zhe Lin Shuzhi]. --
 198. Zheng lao ye zi da guan yuan yu Zheng Yuanjie jia shu / Zheng Hongsheng zhu. --
 199. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji / Chen Ruiren zhu. --
 200. Zhi qing hui mou Yinlong He / zhu bian Shen Guoming fu zhu bian Yuan Guolin, Guo Xiaocheng, Zhang Guomin. -- 2014.
 201. Zhi tong liao shang : Bai Chongxi jiang jun yu er er ba / bian zhu Bai Xianyong, Liao Yanbo. --
 202. Zhi xu bin fen de nian dai : 1990-2010 : zou xiang xia yi lun min zhu sheng shi / Wang Jinshou ... [et al.]. -- 2014.
 203. Zhong nu cheng cheng : Taiwan fu yun hui yi lu / Li Yuanzhen zhu. --
 204. Zhong Tang wen ren zhi wen yi ji qi shi jie / (Ri) Chijing Yijiu zhu Fan Jianming yi. --
 205. Zhong Tang wen xue yan jiu lun ji / Xiading Yahong zhu. --
 206. Zhong xi chuan tong tu xiang yi shu de xing shi bi jiao : yi Wuliang Ci yu Tu la zhen ji gong zhu wei li / Lu Qi, Chen Xiaoying zhu. -- 2012.
 207. Zhongguo--Dong meng shang wu jian shi = Brief history of China--ASEAN business / zhu bian Lu Yaoxin, Lu Pinmu. --
 208. Zhongguo Elunchun yu fang yan yan jiu / Han Youfeng, Meng Shuxian zhu = Research on dialects of the Oroqen language in China / Han Youfeng, Meng Shuxian. --
 209. Zhongguo gu dai yin shua gong cheng ji shu shi = Zhongguo gudai yinshua gongcheng jishushi / Fang Xiaoyang, Han Qi zhu. --
 210. Zhongguo jia ting wen ti / Yi Jiayue, Luo Dunwei zhu. --
 211. Zhongguo jiang he di mao xi tong dui ren lei huo dong de xiang ying / Xu Jiongxin zhu. -- 2007.
 212. Zhongguo jin dai kuang ye shi gang yao / Zhang Yicheng, Liu Zhaomin bian zhu. -- 2012.
 213. Zhongguo ke xue yuan zi ran ke xue shi yan jiu suo jian jie / Zi ran ke xue shi yan jiu suo bian = An introduction to Institute for the History of Natural Sciences Chinese Academy of Sciences / Institute for the History of Natural Sciences editor. --
 214. Zhongguo li bie shi xing cheng lun kao / (Ri) Songyuan Lang zhu Li Yinsheng yi. --
 215. Zhongguo li dai jia xun wen xian xu lu / Zhao Zhen zhu. --
 216. Zhongguo min jian gu shi quan shu. Shanghai. Changning juan / zong zhu bian Bai Gengsheng ben juan zhu bian Ma Jinmei. -- 2011.
 217. Zhongguo nan fang Hui zu gu ji zi liao xuan bian / Zhongguo nan fang Hui zu gu ji cong shu bian wei hui bian. --
 218. Zhongguo shen hua mu ti suo yin = Zhongguo shenhua muti suoyin / Yang Lihui, Zhang Chengfu zhu. --
 219. Zhongguo shen hua mu ti W bian mu = Wang's catalogue : motif in China's mythology / Wang Xianzhao zhu. --
 220. Zhongguo wei sheng fu wu diao cha yan jiu : di san ci guo jia wei sheng fu wu diao cha fen xi bao gao / Wei sheng bu tong ji xin xi zhong xin bian. -- 2004.
 221. Zhongguo zong jiao, xue shu yu si xiang san lun / Ge Zhaoguang zhu. -- 2010.
 222. Zhonghua fa xi yu ru jia si xiang / Gao Mingshi bian. --
 223. Zhonghua Renmin Gongheguo jian guo shi yan jiu / Yang Kuisong zhu. --
 224. Zui nian qing de qi lin : Ma Hua wen xue zai Taiwan, 1963-2012 / Chen Dawei zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2015
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)