Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Fri, 19 Sep 2014 02:59:21 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 7-10 Shi ji Suzhou fa zhan yan jiu / Liu Li zhu. --
 2. 2010 Si chou zhi lu yu xi bei li shi wen hua xue shu tao lun hui lun wen ji / Zheng Binglin, Yin Weixian zhu bian. --
 3. Aomen Nezha xin yang = Crença em Na Tcha em Macau / Hu Guonian. --
 4. Bai hao qi ming : tai bei lao shang hao de gu shi = The stories of the historic stores in Taipei / tai bei shi wen xian wei yuan hui bian zhu. -- 2012.
 5. Bai tai sui er ji : Xinjiapo Jiucai ba Cheng huang miao bai tai sui yi shi / Xinjiapo Jiucai ba Cheng huang miao, Xianggang peng ying xian guan bian zhu. -- 2012.
 6. Bai Yuchan sheng ping yu wen xue chuang zuo yan jiu / Liu Liang zhu. -- 2012.
 7. Bai Yuchan wen ji xin bian = Bai Yuchan wenji xinbian / Bai Yuchan zhu Gai Jianmin ji jiao. --
 8. Bali de yi ye / Yuan Changying zhu. --
 9. Bei shan lu jiao zhu = The collection and annotation of Beishanlu / (Tang) Shenqing zhuan (Song) Huibao zhu (Song) Degui zhu jie Fu Shiping jiao zhu. --
 10. Bei ying : wo de fu qin Boyang / Guo Bencheng zhu. --
 11. Bei Zhou fo jiao mei shu yan jiu : yi Chang'an zao xiang wei zhong xin = A study on buddhist art in the Northern Zhou dynasty : based on Chang'an statue / Wang Minqing zhu. --
 12. Beijing Jidu jiao shi / Yang Jingyun zhu. --
 13. Beijing wang shi : Fa lü xue zhe Zhou Dawei sui bi ji = Once upon a time in Beijing. --
 14. Bi ji ye shi zhong de Guangxi = Biji yeshi zhong de Guangxi / Yang Dongfu, Yang Ji zhu. --
 15. Bu xi de bian dong / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. -- 2012.
 16. Cai shi chang shui guo tu jian = A market guide to fruits of Taiwan / Zhang Huifen zhuan wen Lin Songlin hui tu. --
 17. Chang ye xing xi : Aodaliya Hua ren shi 1860-1940 / Yang Yongan zhu. -- 2014.
 18. Chen Sanli nian pu chang bian = A chronicle of Chen Sanli / Li Kaijun zhuan. --
 19. Chen Yun : cong Xiatang Jie dao Zhongnan hai = Chen Yun : from the street to the Zhongnanhai / Yu Wei zhu. -- 2009.
 20. Cheng shi zhi fu : Beijing wai lai gong zi nü jian kang fa zhan xiang mu xing dong zhi / Cai Yuanyun, Zeng Yubiao, Ming Hao, Zhao Han zhu. --
 21. Cheng xiang wei sheng yi liao fu wu jun deng hua yan jiu = On the equalization in health and medical service in urban and rural areas / Xie E zhu. -- 2009.
 22. Chong yi Lin Yutang zong he yan jiu / Wu Huijian zhu. --
 23. Chong zhu Zhongguo / Quan Kuolong zhu. --
 24. Chou chu zhi ge / zuo zhe Chen Lie. --
 25. Chu tu fa lü wen xian cong kao = The verification of the unearthed legal documents / Zhang Boyuan zhu. --
 26. Chuan qi Zheng Chouyu : Zheng Chouyu shi xue lun ji / Xiaoxiao, Bai Ling, Luo Wenling bian zhu. --
 27. Chūgoku gendai bungaku shiryō. -- 1968.
 28. Ci tong hua zhi zhan : Xilaya Taiwan nü ying xiong Jin niang de gu shi / lin jian long zhu. --
 29. Cong gai ge dao ge ming / Wang Dezhao zhu. -- 1987.
 30. Da han zhi guo : Xi fang yan zhong de Zhongguo = The Chan's great continent : China in western minds / [Mei] Shi Jingqian (Jonathan D. Spence) zhu Ruan Shumei yi. --
 31. Da qi zhong de ji yi / Guo jia tu shu guan bian. --
 32. Da Tang xi shi bo wu guan cang mu zhi yan jiu. Xu yi / Lü Jianzhong, Hu Ji zhu bian. --
 33. Da xue zhi du chuang xin yu Zhongguo yan jiu xing da xue jian she / Piao Xuetao, Wang Huaiyu zhu. -- 2007.
 34. Dang dai Taiwan zong jiao yan jiu jing cui lun ji : quan shi jian gou zhe qun xiang / Jiang Canteng zhu bian. --
 35. Dang dai Zhongguo yi shu xue yan jiu (1949-2009) = Contemporary art theory studies in China (1949-2009) / Wang Yichuan zhu bian Guo Biheng zhu bian. --
 36. Dang guo yu xiang zheng : Zhonghua Minguo guo ding jie ri de li shi = The party-state and symbol : the history of R.O.C.'s national holidays / Zhou Junyu zhu. --
 37. Dao jiao quan zhen pai gong guan, zao xiang yu zu shi / Jing Anning zhu. -- 2012.
 38. Deng Xiaoping guan yu nong ye de "liang ge fei yue" si xiang yu shi jian = Dengxiaoping guanyu nongye de lianggefeiyue sixiang yu shijian / Chen ai yu zhu. -- 2009.
 39. Deng Xizi : 2 juan / Deng Xi zhuan. -- [1922?]
 40. Di shi jie Beijing du li ying xiang zhan = The 10th Beijing independent film festival / zhu ban Li Xianting dian ying ji jin. --
 41. Di si pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian. -- 2014.
 42. Dian liang sheng ming / Wang Jianxuan zhu. --
 43. Diao cha bei hou / Chen Guidi, Chuntao zhu. -- 2010.
 44. Ding Weiliang yu jin dai Zhong xi wen hua jiao liu / Fu Deyuan zhu. -- 2013.
 45. Dong fang zhu yi = Orientalism / Edward W. Said yi wen jiao ding Fu Dawei, Liao Binghui, Cai Yuanlin yi zhe Wang Zhihong ... [et al.]. -- Min guo 89 [2000]
 46. Dongbei di qu fa zhan de zhong da wen ti yan jiu / Jin Fengjun zhu bian Chen Mingxing, Wang Jiao'e fu zhu bian. -- 2012.
 47. Du Guangting ji zhuan shi zhong ji jiao / Du Guangting zhu Luo Zhengming ji jiao. --
 48. Dui deng : Liao Song Jin shi qi wai jiao de wen ti / Tao Jinsheng = To maintain parity : Song diplomacy towards Liao and Jin / Jing-Shen Tao. --
 49. Dui hua : Zhongguo mo shi = Dialogue : the China model / Zhao Qizheng, Yuehan Naisibite, Duolisi Naisibite. -- 2010.
 50. Duo chong shi ye xia de xi fang quan zhen jiao yan jiu / Zhang Guangbao bian Song Xueli yi. -- 2013.
 51. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 52. Fei jing ying xing guo you zi chan jian du yu guan li / Mao Chenglian, Zhuang Xuying deng zhu. -- 2011.
 53. Fu xing zhi lu : Zhongguo jue qi de 30 ge li shi guan jian = The road to revival / Hong Xianghua zhu bian. -- 2007.
 54. Gansu Linxia Wan shou guan shen hua chuan shuo / Wang Chongning zhu bian, Qi Fengming fu zhu bian Chen Long hui. -- 2012.
 55. Ge ming hou ji / Han Shaogong. --
 56. Gei nong min yi xian fa guan huai = Geinongminyixianfaguanhuai / Zhang Yinghong zhu. -- 2010.
 57. Gu Jiegang zi zhuan = Gujiegang Zizhuan / Gu Jiegang zhu. -- 2012.
 58. Gu se jin xiang : Zhang Chonghe ti zi xuan ji / Zhang Chonghe shu Sun Kangyi bian zhu. -- 2010.
 59. Gu wen shu de jie du yu yan jiu / Wu Xueming, Huang Zhuoquan bian zhu. --
 60. Guan nei wai tie lu / [Ying]Pite Keruisi zhu = Imperial railways of north China / by Peter Crush. --
 61. Guan yu ce suo / Ye Zhaoyan. -- 2012.
 62. Guan yu xin si jun shi jian hua qiao yu lun yi ban / Jian guo chu ban she bian yin. --
 63. Guan yu Zhe Gan di qu Ri jun xi jun zhan de diao cha yan jiu / Ding Xiaoqiang deng zhu. -- 2012.
 64. Guo jia tu shu guan cang shi gu wen yan jiu zi liao hui bian / Chen Hongyan, Yu Chunmei bian. --
 65. Guo you zi chan guan li : li lun, ti zhi yu shi wu / Wang Lixin bian zhu. -- 2011.
 66. Guo you zi chan guan li ti zhi yu guo you kong gu gong si yan jiu = Research on management system of state-owned assets and state-owned holding companies / Zheng Haihang, Qi Yudong, Wu Dongmei deng zhu. -- 2010.
 67. Ha'erbin zai hu huan : te ding sui yue kai shi de ri ji "shi" chao yu zhui yi (1947-2007) / zhu zhe Zhang Dashan zhu bian Zhang Mao. -- 2012.
 68. Hainan Li zu he Taiwan shao shu min zu min su bi jiao / Zhan Xianwu, Xing Zhichao zhu. --
 69. Haiyu shi yuan Haiyu shi yuan xu bian / (Qing) Wang Yingkui, Qu Shaoji bian Luo Shijin, Wang Wenrong dian jiao. --
 70. Han Tang shi jing xue yan jiu / (Ri) Tianzhong Hefu zhu Li Yinsheng yi. --
 71. Han Ying zong he ci dian = A comprehensive Chinese-English dictionary / Dai Mingzhong, Dai Weidong zhu bian. -- 1993.
 72. Han yu xin ci xin yu nian bian (2009-2010) / Song Ziran, Yang Xiaoping zhu bian. -- 2011.
 73. Hanguo Han wen gu wen xian yi xing zi yan jiu / Lü Hao zhu. --
 74. He Xin yan jiu yu pi pan / Ni Yang zhu. --
 75. Hong yue shen mei / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 76. Hu lian wang jin hua lun = Internet evolution / Liu Feng zhu. --
 77. Hua yan yu fan yin : zhong gu shi dai hou qi dong xi jiao liu de yu yan qiao liang / Liu Yingsheng zhu. --
 78. Huo yu bing / Yu Jie zhu. --
 79. Ji Baocheng fang tan lu / Ji Baocheng zhu. -- 2013.
 80. Ji ya ti dai xing cuo shi yan jiu / Wang Zhenhui zhu. --
 81. Jia jin zhuan li zi dian / Wei Li, Liu Zhiji, Chen Jian bian. -- 2013.
 82. Jiang Jieshi zhuan / Yan Ruping, Zheng Zemin zhu. --
 83. Jiang Xingyu wen ji / Jiang Xingyu zhu. --
 84. Jiang xue shu huan yuan she hui : Ruan Changrui jiao shou de Taiwan min su yu yuan zhu min yan jiu / Ruan Changrui kou shu Chen Dihua, Huang Shuhui, Xu Shurong cai fang, zheng li. --
 85. Jiangcun jing ji / Fei Xiaotong zhu Dai Kejing yi. --
 86. Jiaxing cang shu shi / Chen Xinrong zhu. -- 2010.
 87. Jin gang jing zong tong / Pingshidaoshi shu = Mastering the school tenents of the Diamond Sutra / Venerable Pings Xiao. --
 88. Jin Yuan dao jiao xin yang yu tu xiang biao xian : yi Yongle gong bi hua wei zhong xin / Liu Ke zhu. --
 89. Jing lüe You Yan : Song Liao zhan zheng jun shi zai nan de zhan lüe fen xi / Zeng Ruilong zhu. --
 90. Jing zhong miao dai xi dang kao lue. Jing ju juan, chun qiu bu, dang an pian / Yang Lianqi zhu. --
 91. Ju yan xin jian shi jiao / Ma Yi, Zhang Rongqiang zhu bian. -- 2013.
 92. Jue yu: yi ge si qiu de wei guan da li shi / Qi Yanchen zhu. --
 93. Kang zhan shi qi guo min zheng fu zai Yu ji shi / zhu bian Tang Runming fu zhu bian Gao Yang. --
 94. Kang zheng yu tuo xie : Malaixiya Hua she dui Hua zu mu yu jiao yu zheng ce zhi ding de ying xiang / Hu Chunyan zhu. --
 95. Kangba zuo jia qun ping lun ji / Gerongzhuimei zhu bian. --
 96. Kong fu hao lun / Wei Shilin zhu = The theory of blank-sign / [by] Wei Shi-lin. -- 2012.
 97. Ku li zhai Han xue lun cong / Zhong Ruxiong zhu. --
 98. Ku nan hui huang / Jin Yinan zhu. -- 2009.
 99. Kun ju wu tai mei shu chu tan / Gu Duhuang, Guan Xing zhu. -- 2010.
 100. Kun xue ju si xiang wen hua zha ji chu bian / Wang Liesheng zhu. -- 2012.
 101. Lang ji shi nian zhi lian da suo ji / Chen Da zhu. --
 102. Lanling li su wen hua yan jiu / Zhou Yuanxia zhu. --
 103. Li Bingheng ji / Qi Qizhang ji jiao. --
 104. Li Dazhao zhuan / Zhu Chengjia zhu. -- 2009.
 105. Li Madou chuan : Li Madou de ji yi mi gong / Shi Jingqian zhu Wang Gaihua yi. --
 106. Li shi zhe xue yu Zhong xi wen hua / Wang Dezhao zhu. -- 1992.
 107. Li shi zhuan zhe / Gao Xiaolin zhu. -- 2009.
 108. Liang Jiang ri ji gui su jie mi : Zhongguo li shi luo hu Meiguo Hufo dang an guan de wang shi / Dou Yingtai zhu. -- 2011.
 109. Liang Song she hui jing ji yan jiu / Ge Jinfang zhu. -- 2010.
 110. Liao Chengzhi yan jiu bei lan / Cheng Xiaojun zhu. --
 111. Liao dai Beizhen zong han / Dong Ming zhu. -- 2011.
 112. Liu chao wen ming = Six dynasties civilization / Ding Aibo (Albert E. Dien) zhu Li Meitian yi. --
 113. Luo ming / Chen Guanzhong. -- 2013.
 114. Luoyang kao gu ji cheng. Bu bian ( er ) / Luoyang Shi wen wu zuan tan guan li ban gong shi, Luoyang shi fan xue yuan He Luo wen hua guo ji yan jiu zhong xin bian Zhu Shiwei, An Yawei zhu bian. -- 2010.
 115. Ma xi wu yu ma xi wu shen pan fang shi / Zhang Xipo zhu. -- 2013.
 116. Man hua chan zong si xiang : chan shuo , liu zu tan jing , jin gang jing = Zen buddhism in comics / cai zhi zhong zuo. --
 117. Man hua dao jia si xiang : Zhuangzi shuo, Laozi shuo, Liezi shuo = Taoism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 118. Man hua ru jia si xiang = Confucianism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 119. Meng Yuan shi dai de Menggu zu wen xue jia / Gu Shibao zhu. -- 2012.
 120. Min xin gong cheng : Cheng zhen yi liao zhi du gai ge zheng shi qi dong / He Sen bian xie. --
 121. Ming dai san qu yong yun yan jiu = Mingdai sanqu yongyun yanjiu / Lu Hua zhu. --
 122. Ming jiang Su Yu zhen wen lu = Mingjiang SuYu zhenwenlu / Zhang Xiongwen zhu. -- 2009.
 123. Ming Qing Huizhou zong jiao yu xiang cun she hui kong zhi / Chen Rui zhu. -- 2013.
 124. Minguo qian qi guo jia yi shi yan jiu : 1912-1931 / Guo Hui zhu. --
 125. Minguo shi qi Xinjiang fa lü zhi du yan jiu = Minguo shiqi xinjiang falü zhidu yanjiu / Fu Yang zhu. --
 126. Na me re, na me leng / Wang Dingguo. --
 127. Nan Hai di qu xing shi bao gao, 2012-2013 / Cao Yunhua, Ju Hailong zhu bian. -- 2013.
 128. Nan she wen ren yu Riben / Chen Chunxiang zhu. --
 129. Nanjing guo min zheng fu xun zheng qian qi li fa ti zhi yan jiu (1928-1937) = Study on the legislative system in the early stages of xunzheng of Nanjing national goverment (1928-1937) / Bian Lin zhu. -- 2012.
 130. Nanjing yi shu xue yuan zao qi xiao kan xiao bao yan jiu zhuan ji = Special issue on the early school magazine and newspaper of Nanjing University of the Arts / Liu Weidong, Huang Dunzhu bian. --
 131. Ni de wei xiao / Zhang Chengzhi zhu. -- 2010.
 132. Nong cun qi ye jia de sheng cheng yu Zhongguo chuan tong nong ye de zhuan bian / Sun Xuemin zhu. -- 2010.
 133. Nüwa zai min jian : Hebei She Xian Nüwa min jian wen hua de kao cha yu yan jiu = Nüwa zai minjian : Hebeishexian nüwaminjianwenhuade kaochayuyanjiu / Chang Yurong zhu. --
 134. Pi miu yu bian wu : chong ping Du Wenxiu de li shi di wei yu gong xian / Yang Huaizhong zhu bian. -- 2011.
 135. Pian wen lun gao / Yu Jingxiang zhu. -- 2012.
 136. Pu xie Hu biao chuan qi : Hu Wenhu ji qi chuang ye wen hua shi / Shen Yiting zhu. --
 137. Qia tong xue nian shao / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 138. Qianlong tong bao qian pu / Ren Yimin, Ai Liang zhu. -- 2012.
 139. Qin Hua Ri jun Nanjing da tu sha Riben bao kan ying yin ji / Zhu Chengshan bian Peng Xi deng yi. -- 2011.
 140. Qin Huai wen xue zhi / Gong Bin, Fan Shaolin bian. -- 2013.
 141. Qin li zhe jian zheng zhen xiang : Zhongguo wen tan "fan dang ji tuan" an ji shi / Huang Renke zhu. --
 142. Qing ci xu ba hui bian / Feng Qian bian jiao. -- 2013.
 143. Qing dai cai zheng zheng ce yu huo bi zheng ce yan jiu / Chen Feng zhu. --
 144. Qing mo Min chu mei jie kong jian yan hua lun / Cui Bo zhu. -- 2012.
 145. Qing qing de zou yu qing qing de lai / Shi Tiesheng zhu. --
 146. Qiu chan de bei ming / wen ji bian ji Chen Mingcheng. --
 147. Ren ji / Jia Pingwa. --
 148. Ren kou liu dong, zhi du bi lei yu xin xing cheng zhen hua : ji yu shi di diao cha de bao gao = Institutional Barriers to Population Mobility and New Urbanization : Based on Reports of Field Survey / Geng Mingzhai deng zhu. --
 149. Ri zhi shi qi Tai ren hua jia yu zuo jia de wen yi he meng : yi "Taiwan wen yi" (1934-36) wei zhong xin de kao cha / Wang Wenren zhu. -- 2012.
 150. Rong Zhaozu quan ji / Guancheng tu shu guan bian. --
 151. Saiwusu Gacha diao cha : Menggu zu / Huang Jianying zhu bian. -- 2012.
 152. Shandong jin dai jiu ji shi / Wang Lin zhu. -- 2012.
 153. Shandong Qing dai ke kao lu / Wang Gongren, Song Hewen bian zhu. --
 154. Shang dai qing tong qi ming wen fen qi duan dai yan jiu = The dating study of bronze inscriptions of the Shang dynasty / Yan Zhibin bian zhu. --
 155. Shang han lun po xi Yang Richao bian zhu. -- min guo 70 [1981]
 156. Shang Zhou cheng shi xing tai de yan bian / Li Xin zhu. -- 2012.
 157. She hui gong zuo yu she hui fa zhan : fa zhan xing she hui gong zuo de li nian yu ji shu / James Midgley & Amy Conley zhu bian Guo jia jiao yu yan jiu yuan zhu yi, Luo Xiuhua yi = Social work and social development theories and skills for developmental social work. --
 158. Shen Changhuan ri ji : zhan hou di yi nian 1946 = The 1946 diary of Shen Chang-huan / Zhou Xiuhuan, Cai Shengqi, Chen Shiju bian zhu. --
 159. Sheng yu liu shi nian dai : Zhongguo dang dai shi ren shi xuan = Born in the 60's / Pan Xichen, Shu Cai zhu bian. --
 160. Shi ji de kui zeng : Zhang Kaiyuan yu Chitian Dazuo de dui hua / Zhang Kaiyuan, Chitian Dazuo zhu. --
 161. Shi ji yuan yu : Xin qing nian xue hui an jie mi / Xu Liansheng zhu chu ban, bian ji Lao gai ji jin hui = Century miscarriage of justice : a secret case of New youth group / by Xu Liansheng. --
 162. Shi jian yu si kao : Beijing Shi di 12 jie ren da chang wei hui wu nian gong zuo hui gu yu zong jie / "Shi jian yu si kao" bian wei hui bian ji ren yuan Wang Yongyi and 17 others. --
 163. "Shi jing" yuan yi yan jiu / Jiajing Zhen zhu Lu Yue yi. -- 2012.
 164. Shi liao yu chan shi. Er ling yi yi juan he kan ben / zhu bian Chen Sihe, Wang Dewei zhi xing fu zhu bian Zhang Yesong. --
 165. Shi shuo xin yu zhu / Liu Yiqing zhuan Liu Xiaobiao zhu. -- Minguo 60 [1971]
 166. Shi yi min gong jin cheng lai / Tang Mile zhu Tan Tian yi = China's urban billion : the story behind the biggest migration in human history / Tom Miller. -- 2014.
 167. Shou de shi zhong yu yan / Mo Bai zhu. --
 168. Shu shan du yu / Gu Ben zhu. --
 169. Shui zhi zao le Han Han ? : guan yu Han Han de dui hua / L.A.W. zhu. -- 2010.
 170. Shuo shi hua de ri zi bu duo le : shu bian ren wu suo ji / Han Sanzhou zhu. -- 2012.
 171. Si fa zi zhi yan jiu : ji yu she hui bian qian de shi jiao = A Study on Autonomy of Private Law / Han Wei zhu. --
 172. Si ku quan shu yan jiu lun wen pian mu suo yin / Gansu Sheng tu shu guan, Tianjin tu shu guan bian. --
 173. Si ling de nü ren / Mo Yan zhu. -- 2009.
 174. Song Ming shi qi Hubei de ru xue yan jiu / Guo Qiyong zhu bian. --
 175. Su shi bu zhu / Zha Shenxing bu zhu Wang Yousheng jiao dian. --
 176. Su shu kan wu : [12 juan] / Jiao Hong zhuan. -- Min guo 24 [1935]
 177. Sui Tang di fang xing zheng yu jun fang zhi du yan jiu : yi fu bing zhi shi qi wei zhong xin / Qiao Fengqi zhu. --
 178. Sui Tang fo xue yan jiu / Xia Jinhua zhu. --
 179. Sun Zhongshan zheng zhi si xiang yan jiu / Wang Dezhao zhu. -- 2011.
 180. Suzhou He, 1978-2009 = Suzhou River / Xu Xixian. -- 2009.
 181. Taiwan min zhu hua yu zheng zhi bian qian : zheng zhi shuai tui li lun de shi jiao / Chen Xing zhu. --
 182. Taizhou dao jiao = Taizhou Taoism / Zhang Geshan zhu -- 2013
 183. Tan ren xing de shan yu e / Ji Yiju zhu. --
 184. Tang Junyi ri ji / Wu Xingwen zhu bian. --
 185. Tang Yongtong xue ji / Tang Yijie, Zhao Jianyong bian. -- 2011.
 186. Tianchang Sanjiaowei mu di / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 187. Tong su bian : fu, Zhi yu bu zheng / Zhai Hao zhuan, Yan Chunfeng dian jiao. --
 188. Tubo tong zhi shi qi Dunhuang shi ku yan jiu / Sha Wutian zhu. --
 189. Wan Qing Wenzhou ji shi = A mission in China / Su Huilian zhu Zhang Yongsu, Li Xinde yi zhu. -- 2011.
 190. Wan xiang xiao bao : jin dai Zhongguo cheng shi de wen hua, she hui yu zheng zhi / Lian Lingling zhu bian = All-seeing tabloid newspapers : modern Chinese urban culture, society, and politics / edited by Ling-ling Lien. --
 191. Wang Chuanshan "Du Mengzi da quan shuo" yan jiu / Cai Jiahe zhu. --
 192. Wang Xizhi yu Wei Jin Langya Wang shi / Liu Zhanzhao zhu. --
 193. Wei yan san zhong / (Qing) Zheng Guanying, Tang Zhen, Shao Zuozhou zhuan Zou Zhenhuan zheng li. --
 194. Wen ge ji mi dang an : Guangxi bao gao / bian zhe Zhong gong Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui zheng dang ling dao xiao zu. --
 195. Wen hua ji yi de shi xing chong gou : Gao Xiang wen ji / Gao Xiang zhu. --
 196. "Wen xuan" yu Tang ren shi ge chuang zuo / Lin Yingde zhu. --
 197. Wen xue yan jiu xu ji / Fei Haiji zhu. -- Min guo 60 [1971]
 198. Weng Xincun shi wen ji / (Qing) Weng Xincun zhu Zhang Jian ji jiao. --
 199. Wo de fu qin Li Rui / Li Nanyang zhu. -- 2014.
 200. Wo he ba lei = Ballet and I / Tan Yuanyuan zhu. -- [2013].
 201. Wu Zhihui quan ji / Wu Zhihui zhu. --
 202. Wutai Shan shi ge zhu shi = Wutaishan shige zhushi / Zhang Shenwei bian zhu. --
 203. Xi Jinping : gong chan Zhongguo zui ruo shi de ling xiu / Shiban Minfu zhu Huang Yiyun yi. -- 2012.
 204. Xi nan lian da xing si lu / Zhang Manling zhu. -- 2013.
 205. Xiaguan Qu wen wu zhi / Nanjing Shi xia guan qu wen hua ju bian. -- 2012.
 206. Xian dai Ba Shu wen xue zi yuan bao hu kai fa yan jiu = Xiandai BaShu wenxue ziyuan baohu kaifa yanjiu / Zhang Jianfeng, Yang Qian zhu. -- 2012.
 207. Xian dai ban Zhong yi gu ji mu lu (1949-1912) / zhu bian Li Chengwen, Li Jiansheng, Si Fuchun bian wei Li Ruiyan, Gu Runxia, Yang Yanfang, Sun Shuming, Lai Qiankai, Ge Lin. --
 208. Xian hua yan zhi Niushou Shan zhi Xi xia xiao zhi Fuzhou Shan zhi / Chen Yi ... [et al.] zhuan. -- 2010.
 209. Xiangxi Miaojiang zhen xi min zu shi liao ji cheng / Tan Biyou, Jia Zhongyi zhu bian. --
 210. Xiao shuo kao suo yu wen xian gou shen / Gong Min zhu. -- 2010.
 211. Xie Jiafu ri ji : wai 1 zhong / (Qing) Xie Jiafu zhu Suzhou bo wu guan bian. --
 212. Xin Fa Han ci dian / "Xin Fa Han ci dian" bian xie zu bian = Nouveau dictionnaire fran, cais-chinois / rʹedaction: lʼequipe de rʼedaction du nouveau dictionnaire fran, cais-chinois. -- 1989
 213. Xin ling wu dao : dong xi fang zong jiao mei xue he yi shu / Wang Zhongyao zhu. -- 2003.
 214. Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian = A new century English- Chinese computer dictionary / " Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian " bian wei hui bian. -- 2001.
 215. Xin shi qi Zhongguo shao shu min zu wen xue zuo pin xuan ji / Zhongguo zuo jia xie hui bian. --
 216. Xin Ying Han ji suan ji ci dian = A new English-Chinese computer dictionary / "Xin Ying Han ji suan ji ci dian" bian wei hui bian. -- 1995.
 217. Xing wei yi shu xian chang / Cai Qing zhu. -- 2013.
 218. Xizang zhi shi gan bu du ben = Xizang zhishi ganbu duben / zhu bian Wang Chen fu zhu bian Dong Yunhu ... [et al.]. -- 2010.
 219. Xuande lu yan jiu : Gu gong cang Xuan tong qi de zheng li yu yan jiu / Li Mijia zhu. -- 2012.
 220. Xuantian Shangdi xin yang yan jiu / Xiao Dengfu zhu. --
 221. Ye wan de yu yan / Sun Ganlu [zhu]. --
 222. Yi dai tian shi : Zhang Enpu yu Taiwan dao jiao / Li Liliang zhu. --
 223. Yi ge pan ni, bei qing de wen xue shi dai : Zhejiang wen xue san shi ba nian = Yige panni beiqing de wenxue shidai / Liu He zhu. --
 224. Ying huo chong de fan kang : zhe ge shi ji di zhi shi fen zi / Yu Jie zhu. --
 225. Ying shen zai Taibei : Taibei ying Chenghuang, Mengxia ying Qingshan wang, Taibei Ling'an she zhen tou / Lin Meirong, Gu Shenche bian zhu. --
 226. Yu hai yi wen jiao zheng / Wang Yinglin zhuan. --
 227. Yuanhe shi tan yan jiu / Song Liying zhu. -- 2010.
 228. Yue guang xia de yin jiang / Alai zhu. --
 229. Yun juan yun shu : Qing hua bi ji / Fu Peicheng zhu. -- 2012.
 230. Zhang Ailing nian pu / Zhang Huiyuan bian. --
 231. Zhe shang lun li zhuan xing yan jiu / Yi Kaigang zhu. --
 232. Zhen han ling hun de sui yue : wen ge ri ji (1966-1972) / Shi Luoming zhu. -- 2010?]
 233. Zheng Guanying ji / Xia Dongyuan bian. --
 234. Zheng Yongting wen ji / Zheng Yongting zhu. --
 235. Zhi jiang xin yu = Zhijiang xinyu / Xi Jinping zhu. --
 236. Zhi sheng zi yi ju yi yuan lian he hui bao gao shu hui lu / Qiu Tao dian jiao. --
 237. Zhong gong yu Yilang guan xi zhi yan jiu --1979 nian zhi 2008 nian / Lin Zongxian zhu. --
 238. Zhong gu Han yu ci hui shi / Wang Yunlu zhu. -- 2010.
 239. Zhong shi ji Weiwuer she hui / Tuoheti Mozhati zhu. --
 240. Zhong shuo jiao zhu / Zhang Pei zhuan. --
 241. Zhong yang she qu / Zhu Guozhen zhu. --
 242. Zhong Yin bian jie wen ti, Yin Ba ling tu jiu fen yan jiu = ZhongYin bianjie wenti YinBa lingtu jiufen yanjiu / Lü Zhaoyi, Sun Jianbo zhu. --
 243. Zhongguo cai zheng jing ji shi lun / Chen Feng zhu. --
 244. Zhongguo de ge ming 1911-1912 : yi chang nei zhan de li shi xing he zheng zhi xing de zhen shi ji lu / Aidewen J. Dingge'er zhu Zhang Jianjun yi = China's revolution / Edwin J. Dingle. -- 2011.
 245. Zhongguo du liang heng shi / Wu Chengluo zhu. -- 2014.
 246. Zhongguo gu ji zhuang ju / Chen Hongyan, Zhang Ping bian zhu. -- 2012.
 247. Zhongguo jin dai de hun yin li fa yu hun su gai ge = Legislation on marriage and reform on marriage custom in modern China / Wang Geya zhu. -- 2011.
 248. Zhongguo jin dai jin rong fa zhi shi yan jiu / Wang Hongman zhu. --
 249. Zhongguo jin dai min zu shi yan jiu wen xuan / Chen Li, Peng Wulin zhu bian. -- 2013.
 250. Zhongguo jin dai Tang Song shi zhi zheng yan jiu / Guo Qiankong zhu. -- 2010.
 251. Zhongguo jing ji de bing zao = Zhongguo jingji de bingzao / Ou Lulu. --
 252. Zhongguo liu dong ren kou xing he sheng zhi jian kang gong gong fu wu jun deng hua yan jiu / Wu Lili zhu. --
 253. Zhongguo min ying qi ye yu Ou'eng jing ji hu dong / Xiao Wen, Fan Wenjing zhu. -- 2013.
 254. Zhongguo mo shi : jie du Renmin Gongheguo de 60 nian = China model : a new developmental model from the sixty years of the People's Republic / Pan Wei zhu bian. -- 2009.
 255. Zhongguo Nan Hai jing mao wen hua zhi / Pan Yiyong zhu. --
 256. Zhongguo nong cun gai ge 30 nian hui gu yu zhan wang = Zhongguo noncun gaige 30 nian huigu yu zhanwang / Chen Xiwen, Zhao Yang, Luo Dan zhu. -- 2008.
 257. Zhongguo (Shanghai) zi you mao yi shi yan qu xin zhan lüe yan jiu = China (Shanghai) pilot free trade zone / Yuan Zhigang zhu bian. --
 258. Zhongguo shen hua xue bai nian wen lun xuan = Zhongguo shenhuaxue bainian wenlun xuan / Ma Changyi xuan bian. --
 259. Zhongguo shi ye dan wei zi chan guan li gai ge yan jiu / Bai Zongqing zhu. -- 2010.
 260. Zhongguo wen xue li lun pi ping shi zi liao xuan zhu = Zhongguo wenxue lilun pipingshi ziliao xuanzhu / Zhang Shaokang zhu bian Lu Yonglin ... [et al.] xuan zhu. -- 2013.
 261. Zhongguo xian dang dai wen xue li lun pi pan = Zhongguo xiandangdai wenxue lilun pipan / Zhu Pizhi zhu. -- 2012.
 262. Zhongguo xian ji cai zheng yan jiu 1994-2006 / Hou Yilin, Wang Youqiang bian zhu. -- 2011.
 263. Zhongguo Ya Fei guan xi shi = A history of relations between China and Afro-Asian countries / Geng Yinzeng zhu. --
 264. Zhongguo yu Dong nan Ya guo jia gong gong wai jiao / Beijing da xue Dong nan Ya xue yan jiu zhong xin, Chaha'er xue hui zhu bian Ke Yinbin, Bao Maohong zhi xing zhu bian. --
 265. Zhongguo yu yan xue shi / Taibei Tai shun shu ju bian yi [Wang Li zhu] -- Minguo 61 [1972]
 266. Zhongguo zeng zhi shui kuo da zheng shou fan wei gai ge yan jiu : ji yu ying ye shui ruo gan shui mu gai zheng zeng zhi shui de ce suan = Study of VAT tax base broadening in China : the empirical analysis based on several items of business tax / Yang Moru zhu. -- 2010.
 267. Zhongli jun bai mu = The tomb of ruler Bai Zhongli Kingdom / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Bengbu Shi bo wu guan bian zhu zhu bian, Kan Xuhang. --
 268. Zhou Zuoren yan jiu zi liao / Xu Conghui bian. --
 269. Zhu shu ji nian yu Xia Shang Zhou nian dai yan jiu / Zhang Fuxiang zhu. -- 2013.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)