Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Mon, 26 Jan 2015 03:05:00 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 1894 nian, wo zai Zhongguo kan jian de / [Ao] Molixun zhu Li Qinle yi. --
 2. 2013 Hua wen qing nian shi ren jiang huo jiang zuo pin / "Shi tan suo" bian ji bu bian. --
 3. Anyuan : fa jue Zhongguo ge ming zhi chuan tong / Peiyili (Elizabeth J. Perry) zhu Yan Xiaojun yi. --
 4. Aodaliya cang Taiping tian guo yuan ke guan shu cong kan / Aodaliya guo jia tu shu guan bian. --
 5. Aozhou Zhongguo xue yu Gudeman / Liu Lingming, Ye Zhenling, Shi Zhiyu. --
 6. Bao Dake ji qi Zhongguo yan jiu = A. Doak Barnett and His China Studies / Li Zengtian zhu. -- 2014.
 7. Beijing ren / Xiao Fuxing. --
 8. Bo re bo luo mi duo jiao xue yu yan jing fo tu : nei zai jian gou zhi dao de fo jiao jin lu lun wen ji / Cai Yaoming zhuan. -- Minguo 90 [2001]
 9. Bu jian le / Li Bihua. --
 10. Bu lü xie zhen = Bulvxiezhen / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian. -- 2011.
 11. Cai jing wen cun xu bian / Wang Zuorong zhu. -- min guo 78 [1989]
 12. Cai Mingliang : cong dian ying dao dang dai yi shu = Tsai Ming-liang : from cinema to contemporary/art / Sun Songrong zhu. --
 13. Cai Yuanpei : jiang yan wen gao / Cai Yuanpei zhu Yang Peichang, Zhu Yunfeng zheng li. -- 2010.
 14. Cao yuan tian dao : Yong heng yu xian dai / Hao Yidong zhu. --
 15. Chaidamu kai fa shi (1960-2010) = Chaidamu kaifashi / Zhang Jiaxuan zhu. --
 16. "Chang hen ge" ji Li Yang ti cai Tang shi yan jiu / Fu Xinglin, Ni Chao zhu. --
 17. Chao yue Riben guo jia kun jing de shen fen ce lüe : Pingye Jianyilang guo ji wen hua lun shi ye xia de Manzhou yu Dong Ya guan / Su Yihao zhu. --
 18. Chen feng Xi Xia / Fang Chunxia zhu. --
 19. Cheng shi yu qu yu di li ji gui hua yan jiu wen ji / Ding Jingxi bian zhu. -- [2011]
 20. Chengzhai ji : 133 juan / Yang Wanli zhuan. --
 21. Chuan yue Shanghai / Wu Chongyuan zhu. --
 22. Chuan yue you an jing jie : Taiwan dian ying bai nian si kao = Through a screen, darkly : reflections on one hundred years of Taiwan cinema / [Chen Ruxiu zhu]. --
 23. Chuang yi Zhongguo : Rong Nianzeng yu Xianggang de yi shu zheng zhi / Zhong Yihui zhu. --
 24. Cong Bei shan lou dao Qian xue zhai = Enduring friendship : letters and essays / Shi Zhecun, Sun Kangyi zhu Shen Jianzhong bian. --
 25. Cong bian yuan fa sheng : Taiwan wu, liu ling nian dai jue qi de sheng ji zuo jia qun / Yu Zhaomin zhu. --
 26. Cong "Di bao" dao "Guang fu bao" : Qing chao bao kan cang ji / Zhang Xuegen zhu. --
 27. Cong wang dao le tu dao Zhongguo yan jiu de zi liao ku : chao yue di guo zhu yi de Man tie / Chen Dingyin zhu. -- Minguo 103 [2014]
 28. Da Qing he shuai Li Yumei shi liao hui bian / Li Yongde bian zhu. -- 2012.
 29. Dang dai Beijing 798 shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian Chen Yifeng zhu. --
 30. Dang dai Zhongguo mei xue xue shu shi = The academic history of contemporary Chinese aesthetics / Li Xiujian, Liu Yuedi zhu. -- 2013.
 31. Di san ren / Hu Qingfang zuo pin. --
 32. Di zang Pusa sheng de da guan / Hongyi da shi [zhuan]. --
 33. Dong Han fo dao wen xian ci hui xin zhi yan jiu = A study on the neologisms of the Buddhist and Taoist scriptures in eastern Han dynasty / Yu Liming, Gu Manlin zhu. --
 34. Du shu ji wen / Lü Danian. --
 35. Du shu ren jia / Dong Qiao. --
 36. Duan lie yu sheng cheng : Taiwan wu ling nian dai de fan gong, zhan dou wen yi / Chen Kangfen zhu. --
 37. Eluosi dong zheng jiao yu Heilongjiang wen hua : long jiang da di shang Eluosi dong zheng jiao de li shi hui sheng / Zheng Yongwang zhu. -- 2010.
 38. Eluosi Han xue shi = The history of Russian sinology / (Zhong) Li Mingbin zhu. -- 2008.
 39. Fan gong bu fan Hua : "Zhonghua zhan lüe xue kan" de zhi shi tiao zhan / Hu Zhizheng zhu. --
 40. Fei chang xiang shang : Zhongguo hou sheng dai hua jia shi er ren zhan zuo pin ji / zhu bian Yang Weimin. --
 41. Feima xin shi zi xuan ji / Feima. -- 2011.
 42. Fo jiao shi jiao de sheng ming zhe xue yu shi jie guan = Philosophy of life and worldview from the perspective of buddhist teachings / Cai Yaoming zhu. -- 2012.
 43. Fo shu liao jian / Gao Shanshan. -- 2012.
 44. Fo xue jian gou de chu lu : Fo jiao de ding hui zhi xue yu Rulai zang de li lu / zuo zhe Cai Yaoming. -- [Minguo 95] 2006.
 45. Folangji chong zai Zhongguo = The Frankish breech-loaders in China / Zhou Weiqiang zhu. --
 46. Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi san nian (1944) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung. 1944 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang. --
 47. Gu ju chang yu shen xi, shen miao yan jiu / Feng Junjie zhu. --
 48. Guang ya zhi qing Yangshan qing / [Wu Youjian, Huang Qizhi, Yang Xiaoyang, Zhai Guang, Luo Weiping bian] --
 49. Guba Hua gong diao cha lu = A survey of Chinese labors in Cuba / Chen Lanbin [deng zhu]. --
 50. Guo jia wei sheng fu wu yan jiu : 1993 nian guo jia wei sheng fu wu zong diao cha fen xi bao gao. -- 1994.
 51. Guo qu ji / Yu Dafu zhu. --
 52. Han Liu wen xue lun / (Ri) Songben Zhao zhu Sun Xianfeng yi. --
 53. Han yu xiu ci zhuan hua lun / Meng Jian'an zhu. --
 54. Hei an zhi guang : Meili Dao shi jian zhi jie yan qian de Taiwan wen xue / Huang Wencheng zhu. -- 2012.
 55. Hong se xue / Dong Libo zhu. -- 2012.
 56. Hou xian dai zhi hou : hou qian wei shi jue yi shu = AFTER POSTMODERN / Shao Yiyang zhu. --
 57. Houteng Xinping zhuan : wai jiao yu zhuo jian / Beigang Shenyi zhu Wei Jianxiong yi. -- 2005.
 58. Hu dong shi ye xia de hai wai xin yi min yan jiu : yi Zhejiang qiao xiang fa zhan wei li / Xia Fengzhen zhu. --
 59. Huai ju xin shi : Qian Zhongshu de zi wo ji qi wei shi jie / Wang Rongzu zhu. -- 2014.
 60. Huang Heling ji / Huang Heling zhuan Liu Rongping, Jiang Hui dian jiao. --
 61. Huang hu / Dai lai zhu. -- 2012.
 62. Huang mei xi yin yue yan jiu / Duan Youfang, Jin Baiying, Zhou Yujuan, Song Ruifei zhu. --
 63. Huang Zhuoyue si xiang shi yu pi ping xue lun wen ji / Huang Zhuoyue zhu. --
 64. Huangguo shi = HUANGGUOSHI / Niu Changli zhu. --
 65. Jian ba nu zhang de meng you : Taiping Yang zhan zheng qi jian de Zhong Mei jun shi he zuo guan xi, 1941-1945 / Qi Xisheng (Chʻi Hsi-Sheng) zhu. -- 2012.
 66. Jian yu suo ji / Wang Xuetai zhu. --
 67. Jiang Jingguo yu hou Jiang shi dai de nei ge zheng zhi jing ying, 1972-1993 nian / Li Gongqin zhu. --
 68. Jiangsu di fang wen xian shu mu / Jiang Qingbo zhu bian. --
 69. Jiao xuan zhi lu / Qing, Yu Mengjiao zhuan Sun Shunlin jiao zhu. --
 70. Jin dai chuan jiao shi chu ban yan jiu = Jindai chuanjiaoshi chuban yanjiu / Hu Guoxiang zhu. --
 71. Jin Yuan Quan zhen dao jiao shi lun / Zhao Weidong zhu. -- 2010.
 72. Jing lao yuan de chun tian / Xu Kun zhu. -- 2012.
 73. Jingdezhen Shi zhi = Jingdezhenshizhi / Jingdezhen Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. -- 1991-<1996>
 74. Jiu shu kan zhong de Xianggang shen shi = Old publications : window of the past Hong Kong society / Yang Guoxiong bian zhu. --
 75. Jue zhan : Mao Zedong, Jiang Jieshi shi ru he kan dai san da zhan yi de / Jin Chongji zhu. -- 2012.
 76. Ke jia sheng dian : yi ge da qian xi min xi de wen hua shi / Tan Yuanheng zhu. --
 77. Kua yue shi dai de qing chun zhi ge : wu, liu ling nian dai Taiwan xian dai shi yun dong / Chen Zhengyan zhu. --
 78. Kun dao zhu hua bo : Qing ling shi qi de ben tu wen ren yu zuo pin / Xu Huiyu zhu. --
 79. Li Jishen zi shu / Li Jishen zhu Wen Mingguo bian. --
 80. Li shi di li xue de li lun yu fang fa / Judi Lifu zhu Xin Deyong yi. -- 2014.
 81. Li Yinhe : wo de sheng ming zhe xue = Li Yinhe : My philosophy of life / Li Yinhe zhu. --
 82. Lian yu he de wen hua shi : gu dian shi ge zhong de zhi wu ming yan jiu / (Ri) Shichuan Taozi zhu Jiang Yin, Liu Ning, Xing Yanyan, Li Yinsheng, Zhang Yanrui yi. --
 83. Liang dai ling mu kao / Zhang Huang zhuan Wang Zhigao dian jiao. Liu chao ling mu diao cha bao gao / Zhong yang gu wu bao guan wei yuan hui bian ji wei yuan hui bian Wang Zhigao dian jiao. -- 2010.
 84. Liang Jianwendi ji jiao zhu / Xiao Gang zhu Xiao Zhanpeng, Dong Zhiguang jiao zhu. -- 2012-
 85. Liaoning Man Han hun he yu diao cha yan jiu = Liaoning ManHan hunheyu diaocha yanjiu / Bao Ming zhu. --
 86. Liu xia shi xuan = Liu Xia selected poems / [Liu Xia zhu] Bei Ling bian. -- 2014.
 87. Liu xue shi dai / Zhou Zuoren deng zhu Zhang Yaozong, Zhang Chuntian bian. -- 2012.
 88. Liu zai Yan an : yi wei Beijing zhi qing de xin ling sui bi / Yifu zhu. --
 89. Long quan ye ye bi shang ming : liang ge Zhongguo V.S yi ge Zhongguo de wo jian yu wo si / Yang Benhua zhu. --
 90. Long Yun zi shu / Long Yun zhu Wen Mingguo bian. --
 91. Lu Xun shou gao xuan ji. 3 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. -- 1972.
 92. Lu Xun shou gao xuan ji. 4 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. --
 93. Luo tuo Yuan ye Zang ao / Yang Zhijun zhu. -- 2013.
 94. Manqin de si yue / Zhou Xuanpu zhu. -- 2012.
 95. Mei yuan nian dai de niao shi bing bu ru yan / Liu Zhiwei zhu. --
 96. Menggu de Han xue yu Zhongguo yan jiu : jian shi, fen qi yu ren wu / Zhu Xiaoai, Shi Zhiyu yi zhu. --
 97. Min zhu Taiwan : hou wei quan shi dai de she hui yun dong yu wen hua zheng zhi / Zhuang Yazhong zhu. --
 98. Ming dai Lingji dao pai yan jiu / Wang Fumei zhu. --
 99. Ming mo Qing chu xi fang chuan jiao shi yu Zhongguo / Liu Minyuan zhu. --
 100. Ming Qing Xiyu shi yu Hui zu shi lun gao / Wang Dongping zhu. -- 2014.
 101. Ming ri Zhongguo chong jian zhi lu / Yang Benhua zhu. --
 102. Nong min gong quan li yan jiu = Nongmingong quan li yan jiu / Zou Xiaomei, Gao Quan zhu. -- 2010.
 103. Nong min jie ceng fen hua, chan quan pian hao yu nong cun tu di liu zhuan yan jiu / Xu Hengzhou zhu. --
 104. Nü gong yu zhi / [Yuan] Long Fu zhuan. Zan yun lou za shuo / [Qing] Chen Shanggu zhuan Deqing tu shu guan bian. --
 105. Nü sheng he chang : zhan hou Taiwan nü xing zuo jia qun de jue qi / Wang Yuting zhu. --
 106. Pi ping Zhong yi / Fang Zhouzi zhu. -- 2007.
 107. Ping fan de wo : Li Dongfang hui yi lu, 1907-1998 / Li Dongfang zhu. -- 2011.
 108. Qi ling ji / Yu Dafu zhu. --
 109. Qing dai Guangxi gong yuan = Qingdai Guangxi gongyuan / Lu Jun, Huang Xiuying bian zhu. --
 110. Qing dai Minguo xian zhi he cai zheng lun ji = Treatises on county institution and finance in the Qing and Republican Period / Wei Guangqi zhu. --
 111. Qing di guo xing zhi de zai shang que : hui ying xin Qing shi / Wang Rongzu zhu bian. --
 112. Qingzhou Long xing si li shi yu jiao cang fo jiao zao xiang yan jiu / Li Sen zhu. --
 113. Quan Han San guo Jin Nan Bei chao shi zuo zhe yin de = Index to the authors in Ch赡n Han San kuo Chin Nan pei chᯠshih / Cai Jinzhong bian [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu Hong Ye and others]. -- 1966.
 114. Ren jian qing kuang : Wu ling shan ju shui mo bi ji / tu, wen Li Xianwen. --
 115. Ren shi yu fan si: zhong guo lao dong jiao yang zhi du yan jiu shi/ Yu Pengfei zhu. --
 116. Ru Hua Sute ren mu zang tu xiang de sang zang yu zong jiao wen hua / Sun Wujun zhu. --
 117. Shan bei wang shi : wo de zhi qing sui yue = Shanbei wangshi / Zhu Xuefu zhu. -- 2011.
 118. Shan yu tang wen ji / (Qing) Jiang Yong zhu Lin Shengcai dian jiao Zhong Caijun jiao ding = Shanyutang wenji / a collection of essays by Jiang Yong. --
 119. Shang fang = Petition / Fu Jianren zhu. -- 2013 nian 11 yue.
 120. Shanghai gong ren sheng huo yan jiu (1843-1949) = Shanghaigongren shenghuoyanjiu / Song Zuanyou, Zhang Xiuli, Zhang Sheng zhu. -- 2011.
 121. Shanghai ji yi 1980 : qi wei she ying shi de ying xiang ji lu / [Liu Haisu mei shu guan bian]. --
 122. She hui, shen ti, xing bie : jin dai Zhongguo nü xing tu xiang shen ti de jie fang yu jin gu = Shehui shenti xingbie = Society, body, sex / Zeng Yue zhu. --
 123. Shen ti li de xia gu / Lan Lan = Canyon in the body / selected poetry of Lan Lan translation from Chinese by Fiona Sze-Lorrain. --
 124. Sheng huo yuan lin : Zhongguo yuan lin shu xie yu ri chang sheng huo = Gardens and daily life : writing on landscape and everyday life in China / Liu Yuanru zhu bian. --
 125. Shi hai lao yue : Tang dai zong jiao wen xue lun ji / (Ri) Shenze Yixing zhu Wang Lan, Jiang Yin yi. -- 2014.
 126. Shi Han yan jiu / Wang Chunhong zhu. --
 127. Shi you ji / Liu zheng. --
 128. "Shu guang" chu xian : Taiwan xin wen xue de meng ya shi qi (1920-1930) / Chen Shurong zhu. --
 129. Shuo Mo Yan / Wang Dewei deng zhu. --
 130. Song dai gou lan xing zhi fu yuan / Song Yang zhu. -- 2011.
 131. Song dai huang di de ji bing, yi liao yu zheng zhi / Shi Lingge zhu. --
 132. Song dai zheng ju zhi du yan jiu = Songdai zhengju zhidu yanjiu / Wei Wenchao zhu. --
 133. Song yin juan. Zhang Yan ou qu zhi yao yan jiu / Guan Zhixiong deng zhu = Studies in Sung Lyrics : on Chang Yen's eight poems on the elements of singing / by Kuan Chih-hsiung [and others]. --
 134. Sulian Dong Ou guo jia jing ji ti zhi gai ge di li lun yu shi jian / Zhou Xincheng. -- 1988.
 135. Tai hai cang sang qi shi nian / Chu Songqiu yi zhu. --
 136. Tai wan yuan zhu min gai lun / Chen Iie bian. -- 2008.
 137. Taibei ren = People in Taipei / Wu Yiping zhu. -- 2014.
 138. Taiwan da beng huai : tiao zhan mo you xi wang de wei lai / Yang Zhiliang zhu Qiu Shuyi cai fang zheng li. -- 2012.
 139. Taiwan shao shu min zu. Amei / Xu Yuxiang bian. -- 2008.
 140. Taiwan shao shu min zu. Beinan / Yang Yang bian. -- 2008.
 141. Taiwan shao shu min zu. Bunong / Li Shuyi bian. -- 2008.
 142. Taiwan shao shu min zu. Dawu / Gao Peng bian -- 2008.
 143. Taiwan shao shu min zu : Lukai / [Chen Jie ... et al. bian zhuan] Gao Wei bian. -- 2008.
 144. Taiwan shao shu min zu. Paiwan / Gu Yang bian. -- 2008.
 145. Taiwan shao shu min zu. Saixia / Li Ye, Chen Haizhou bian. -- 2008.
 146. Taiwan shao shu min zu. Shao / Yu Qingmei bian. -- 2008.
 147. Taiwan shao shu min zu--Taiya / Chen Xiaoyan bian. -- 2008.
 148. Taiwan shao shu min zu. Zou / Song Qiang bian. -- 2008.
 149. Tang dai de shi ren yan jiu / (Ri) Fangcun Hongdao zhu Qin Lan, Shuai Songsheng, Tian Jianguo yi. --
 150. Tang dai ling nan wen xue yu shi ke kao / Huqi Zheyan zhu. --
 151. Tang dai mai mai zhi du yan jiu / Han Wei zhu. --
 152. Tang dai min shi fa lü zhi du yan jiu : bo shu, Dunhuang wen xian ji lü ling suo jian / Feng Zhuohui zhu. --
 153. Tang dai wen hua yu shi ren zhi xin / Wanshan Mao zhu Zhang Jian yi. --
 154. Tong gen yi zhi de Zhuang Tai zu qun / Fan Honggui zhu. --
 155. Tou ming niao / Luo Zhicheng zhu. --
 156. Wan Qing guo cui pai wen hua si xiang yan jiu = WanQing GuoCuiPai WenHua XiXiang Yanjiu / Zheng Shiqu zhu. --
 157. Wang Hui du Lu Xun : "Po e sheng lun" "Na han, zi xu" jiang gao / Wang Hui zhu. --
 158. Wang Tan shi wen ji / Wang Tan zhu Zheng Xing dian jiao. --
 159. Wang Yuanhua wan nian tan hua lu / Wu Qixing zhu. --
 160. Wei tu di zhong yi ge xi wang : Yan Changshou he gong yi ping tai de gu shi / Yan Changshou, Wu Jinxun zhu. --
 161. Weinan wen ji : 50 juan / Lu You zhuan. --
 162. Wen Tingyun jie shou yan jiu / Guo Juanyu zhu. -- 2013.
 163. Wen zhong xiang wai / Ai Junchuan. --
 164. Wen zi qu tian qiao : Zhong wan Tang shi xin lun / Zhaiteng Mao zhu Wang Yiyuan, Han Yanling yi. --
 165. Wo ceng jing de ming zi jiao zhi qing / Zi Yun zhu. -- 2014.
 166. Wo gei Hu Yaobang dang mi shu / Gao Yong zhu. --
 167. Wo men de ai / Liu Jiandong zhu. -- 2012.
 168. Wu li zhi du yu "Shi jing" shi dai she hui sheng huo / Zhan Xuecheng zhu. --
 169. Xi fang chuan jiao shi Shanghai fang yan zhu zuo yan jiu : 1847-1950 nian de Shanghai hua / Qian Nairong zhu. --
 170. Xia Han zi dian / Li Fanwen bian zhu Jia Changye zeng ding. -- 2008.
 171. Xiang cun jian she si chao yu min guo she hui gai zao / Wu Xingyun zhu. --
 172. Xiang tu de hui gui : liu qi ling nian dai Taiwan wen xue zou xiang / Dai Huaxuan zhu. -- 2012.
 173. Xiang xiang di guo : zhan zheng shi qi de Taiwan xin wen xue / Li Wenqing zhu. --
 174. Xianggang jiao yu cong tan / Wang Qile zhu. --
 175. Xianxianlaoren fu shui wen ji : 20 juan, fu lu / Zhao Bingwen zhuan. -- [1929?]
 176. Xiao shi de Zhongguo : Mark Selden he Carl Riskin shi ye zhong de she hui zhu yi dao lu / Zhuang Rong zhu. --
 177. Xie ma qi ri / Sun Huifen zhu. -- 2012.
 178. Xihe qi qiao min su yan jiu = Xihe qiqiao minsu yanjiu / Li Fengming, Han Zongpo, Wang Yahong zhu. --
 179. Xin zi liao yu zhong gu wen shi lun gao / Liu Anzhi zhu. --
 180. Xing guan Zhongguo : Riben shi jie yan zhong de Ming dai she hui / Zhu Lili zhu. --
 181. Xue han he ma jiang : yi ge hai wai Hua ren she qu de jia ting yu qi ye / Ou Ailing zhu Wu Yuanzhen yi. -- 2013.
 182. Xuejiaxiang / Wei Wei zhu. -- 2012.
 183. Yan zhen NO.3 : 8B gong zuo shi qing nian yi shu jia lian zhan = Team walk : the painting show of 8B studio / Gao Chao zhu bian. -- 2012.
 184. Yang Hucheng yu Xi'an shi bian / Yang Han zhu. -- 2014.
 185. Yangming xian sheng ji yao : [15 juan] Shi Bangyao chong bian Zeng Ying can ding. -- Minguo 18 [1929]
 186. Yi xian si wen : Taiwan Ri zhi shi qi gu dian wen xue / Gu Minyao, Xue Jianrong, Xu Huimin zhu. --
 187. Yili shi hua / Ming Ji jiao shou yi gao Peng Shoushan, Zou Qinglian, Tan Zaili bian zhu. --
 188. Yindu zhi shi jie de Zhongguo guan yu wei xie lun : zhi ku IDSA xu shi mai luo de yan bian, 1988-2008 / Li Houying zhu. --
 189. You ren hui gu xiang / Hu Xingneng zhu. -- 2012.
 190. Yu wai wen xian li de Zhongguo / Fu dan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Zhang Peiheng xian sheng xue shu ji jin bian. --
 191. Yuan dai dao jiao xi ju yan jiu / Liao Min zhu. --
 192. Yuan dai Jiangsu hui hua yan jiu / Cao Qing zhu. --
 193. Yun lin chan ji / Ma Shengjia zhu. -- 1992.
 194. Zai wei xie yu bei wei xie zhi jian : Hanguo xue zhe Huang Bingmao dui Zhongguo an quan yi tu de jie du / Jiang Yiting zhu. --
 195. Zhan hou Dong bei Ya zhu yao guo jia jian ling tu jiu fen yu guo ji guan xi yan jiu = Zhanhou dongbeiya zhuyao guojia jian lingtu jiufen yu guoji guanxi yanjiu / Li Fan zhu. --
 196. Zhang yuan : Qing mo Min chu Shanghai de she hui sha long / [zhi bi Zhang Wei, Yan Jieqiong]. --
 197. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji / Chen Ruiren zhu. --
 198. Zhong gu mu zhi Hu Han wen ti yan jiu / Li Hongbin zhu bian. --
 199. Zhong Ri mei shu guan lian xing yan jiu : Zheng cang yuan cang "Niao mao li nü ping feng" xin jie / Zhang Le zhu. --
 200. Zhong Tang wen ren zhi wen yi ji qi shi jie / (Ri) Chijing Yijiu zhu Fan Jianming yi. --
 201. Zhong Tang wen xue yan jiu lun ji / Xiading Yahong zhu. --
 202. Zhong xi chuan tong tu xiang yi shu de xing shi bi jiao : yi Wuliang Ci yu Tu la zhen ji gong zhu wei li / Lu Qi, Chen Xiaoying zhu. -- 2012.
 203. Zhongguo dang dai yi shu sheng tai = map of contemporary art in China / Yang Wei, Wei Bin zhu bian. -- 2008.
 204. Zhongguo--Dong meng shang wu jian shi = Brief history of China--ASEAN business / zhu bian Lu Yaoxin, Lu Pinmu. --
 205. Zhongguo gu dai an li yi bai ze / Qiao Che Jieling xuan yi = 100 judicial cases from ancient China / by K.L. Kiu. -- 1991.
 206. Zhongguo gu dai hui hua jia ge lun gao / Li Wankang zhu. --
 207. Zhongguo guan yuan cai chan shen bao zhi du yan jiu / Liu Zhiyong zhu. --
 208. Zhongguo hu zhao zhi du shi / Jiang Yun bian zhu. --
 209. Zhongguo jiang he di mao xi tong dui ren lei huo dong de xiang ying / Xu Jiongxin zhu. -- 2007.
 210. Zhongguo Jidu jiao shi yan jiu / zhi xing zhu bian Xiao Qinghe. --
 211. Zhongguo jin dai kuang ye shi gang yao / Zhang Yicheng, Liu Zhaomin bian zhu. -- 2012.
 212. Zhongguo li bie shi xing cheng lun kao / (Ri) Songyuan Lang zhu Li Yinsheng yi. --
 213. Zhongguo min ben si xiang shi / Jin Yaoji zhu. -- Minguo 82 [1993]
 214. Zhongguo Nan Bei chao fo jiao yan jiu = Zhongguo NanBeichao fojiao yanjiu / zhu bian Zhang Fenglei, Jin Tianhe (Han), Zhucun Munan (Ri). -- 2014.
 215. Zhongguo she hui zhu liu yi shi xing tai de jian gou yu bian qian : yi 1949-2008 nian "Ren min ri bao" she lun wei li / Li Ming zhu. --
 216. Zhongguo shen hua mu ti W bian mu = Wang's catalogue : motif in China's mythology / Wang Xianzhao zhu. --
 217. Zhongguo wu sheng dian ying fan yi yan jiu (1905-1949) = Towards a history of translating Chinese silent films (1905-1949) / Jin Haina zhu. --
 218. Zhongguo you hua jia quan ji. Fang Lijun = Collected edition of Chinese oil painter volume of Fang Lijun. -- 2006.
 219. Zhongguo zong jiao, xue shu yu si xiang san lun / Ge Zhaoguang zhu. -- 2010.
 220. Zhou xin shi qi de ru jia lun li / Luozhehai zhu Chen Yongming, Qu Deyu yi. -- 2009.
 221. Zhuan xing she hui de zhi du bian ge : Shanghai cheng shi guan li yu she qu zhi li ti zhi gou jian / Guo Shengli, Liu Xiaoliang zhu. --
 222. Zhuzi "Shang shu" xue yan jiu / Chen Liangzhong zhu. --
 223. Zong jiao zao xing yu min su chuan cheng : Ri zhi shi qi zai Tai Ri ren de shu min xin yang shi jie / Lin Chengwei zhu. -- 2012.
 224. Zui nian qing de qi lin : Ma Hua wen xue zai Taiwan, 1963-2012 / Chen Dawei zhu. --
 225. Zuo le guo he zu zi : zhu Mei da shi qi jian de Hu Shi = Zuole guohe zuzi : zhumei dashi qijian de Hushi / Li Chuanxi zhu. -- 2010.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2015
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)