Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Tue, 30 Sep 2014 03:00:30 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 2010 Si chou zhi lu yu xi bei li shi wen hua xue shu tao lun hui lun wen ji / Zheng Binglin, Yin Weixian zhu bian. --
 2. Aomen Nezha xin yang = Crença em Na Tcha em Macau / Hu Guonian. --
 3. Bai hao qi ming : tai bei lao shang hao de gu shi = The stories of the historic stores in Taipei / tai bei shi wen xian wei yuan hui bian zhu. -- 2012.
 4. Bali de yi ye / Yuan Changying zhu. --
 5. Bei shan lu jiao zhu = The collection and annotation of Beishanlu / (Tang) Shenqing zhuan (Song) Huibao zhu (Song) Degui zhu jie Fu Shiping jiao zhu. --
 6. Bei ying : wo de fu qin Boyang / Guo Bencheng zhu. --
 7. Bei Zhou fo jiao mei shu yan jiu : yi Chang'an zao xiang wei zhong xin = A study on buddhist art in the Northern Zhou dynasty : based on Chang'an statue / Wang Minqing zhu. --
 8. Beijing da xue Makesi zhu yi chuan tong yan jiu (1919-1949) / Song Xiujian zhu. -- 2012.
 9. Beijing Jidu jiao shi / Yang Jingyun zhu. --
 10. Beijing wang shi : Fa lü xue zhe Zhou Dawei sui bi ji = Once upon a time in Beijing. --
 11. Bi ji ye shi zhong de Guangxi = Biji yeshi zhong de Guangxi / Yang Dongfu, Yang Ji zhu. --
 12. Bu xi de bian dong / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. -- 2012.
 13. Cai shi chang shui guo tu jian = A market guide to fruits of Taiwan / Zhang Huifen zhuan wen Lin Songlin hui tu. --
 14. Chang ye xing xi : Aodaliya Hua ren shi 1860-1940 / Yang Yongan zhu. -- 2014.
 15. Chen Sanli nian pu chang bian = A chronicle of Chen Sanli / Li Kaijun zhuan. --
 16. Chen Yun : cong Xiatang Jie dao Zhongnan hai = Chen Yun : from the street to the Zhongnanhai / Yu Wei zhu. -- 2009.
 17. Cheng xiang wei sheng yi liao fu wu jun deng hua yan jiu = On the equalization in health and medical service in urban and rural areas / Xie E zhu. -- 2009.
 18. Chong yi Lin Yutang zong he yan jiu / Wu Huijian zhu. --
 19. Chong zhu Zhongguo / Quan Kuolong zhu. --
 20. Chou chu zhi ge / zuo zhe Chen Lie. --
 21. Chu tu fa lü wen xian cong kao = The verification of the unearthed legal documents / Zhang Boyuan zhu. --
 22. Chuan qi Zheng Chouyu : Zheng Chouyu shi xue lun ji / Xiaoxiao, Bai Ling, Luo Wenling bian zhu. --
 23. Chuan tong yu wen jiao yu jiao cai lun : ji meng xue shu mu he shu ying / Zhang Zhigong zhu. --
 24. Ci tong hua zhi zhan : Xilaya Taiwan nü ying xiong Jin niang de gu shi / lin jian long zhu. --
 25. Cong gai ge dao ge ming / Wang Dezhao zhu. -- 1987.
 26. Da han zhi guo : Xi fang yan zhong de Zhongguo = The Chan's great continent : China in western minds / [Mei] Shi Jingqian (Jonathan D. Spence) zhu Ruan Shumei yi. --
 27. Da qi zhong de ji yi / Guo jia tu shu guan bian. --
 28. Da Tang xi shi bo wu guan cang mu zhi yan jiu. Xu yi / Lü Jianzhong, Hu Ji zhu bian. --
 29. Dang dai Zhongguo yi shu xue yan jiu (1949-2009) = Contemporary art theory studies in China (1949-2009) / Wang Yichuan zhu bian Guo Biheng zhu bian. --
 30. Dang guo yu xiang zheng : Zhonghua Minguo guo ding jie ri de li shi = The party-state and symbol : the history of R.O.C.'s national holidays / Zhou Junyu zhu. --
 31. Dao jiao quan zhen pai gong guan, zao xiang yu zu shi / Jing Anning zhu. -- 2012.
 32. Deng Huaxi ri ji / Deng Huaxi zhu Ma Sha zheng li. --
 33. Deng Xiaoping guan yu nong ye de "liang ge fei yue" si xiang yu shi jian = Dengxiaoping guanyu nongye de lianggefeiyue sixiang yu shijian / Chen ai yu zhu. -- 2009.
 34. Deng Xizi : 2 juan / Deng Xi zhuan. -- [1922?]
 35. Di si pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian. -- 2014.
 36. Diao cha bei hou / Chen Guidi, Chuntao zhu. -- 2010.
 37. Ding Weiliang yu jin dai Zhong xi wen hua jiao liu / Fu Deyuan zhu. -- 2013.
 38. Dong fang zhu yi = Orientalism / Edward W. Said yi wen jiao ding Fu Dawei, Liao Binghui, Cai Yuanlin yi zhe Wang Zhihong ... [et al.]. -- Min guo 89 [2000]
 39. Dong nan Ya yu yan qu yu shi ye zhong de Han, Zhuang yu jie chu yan jiu / Li Xinshi shi. -- 2012.
 40. Dongbei di qu fa zhan de zhong da wen ti yan jiu / Jin Fengjun zhu bian Chen Mingxing, Wang Jiao'e fu zhu bian. -- 2012.
 41. Dongbei san jiang liu yu gu dai cheng zhi : Jiamusi di qu Han Wei shi qi cheng zhi / Gao Bo zhu bian. -- 2011.
 42. Du Guangting ji zhuan shi zhong ji jiao / Du Guangting zhu Luo Zhengming ji jiao. --
 43. Dui deng : Liao Song Jin shi qi wai jiao de wen ti / Tao Jinsheng = To maintain parity : Song diplomacy towards Liao and Jin / Jing-Shen Tao. --
 44. Dui hua : Zhongguo mo shi = Dialogue : the China model / Zhao Qizheng, Yuehan Naisibite, Duolisi Naisibite. -- 2010.
 45. Duo chong shi ye xia de xi fang quan zhen jiao yan jiu / Zhang Guangbao bian Song Xueli yi. -- 2013.
 46. Fei jing ying xing guo you zi chan jian du yu guan li / Mao Chenglian, Zhuang Xuying deng zhu. -- 2011.
 47. Fu xing zhi lu : Zhongguo jue qi de 30 ge li shi guan jian = The road to revival / Hong Xianghua zhu bian. -- 2007.
 48. Fuqing Chen shi da zong pu / Fuqing Shi Chen shi yuan liu wen hua yan jiu hui bian. --
 49. Ge ming hou ji / Han Shaogong. --
 50. Gei nong min yi xian fa guan huai = Geinongminyixianfaguanhuai / Zhang Yinghong zhu. -- 2010.
 51. Gu dai Chaoxian ci fu jie xi / zhu bian Yu Chunhai. --
 52. Gu Jiegang zi zhuan = Gujiegang Zizhuan / Gu Jiegang zhu. -- 2012.
 53. Gu se jin xiang : Zhang Chonghe ti zi xuan ji / Zhang Chonghe shu Sun Kangyi bian zhu. -- 2010.
 54. Guan nei wai tie lu / [Ying]Pite Keruisi zhu = Imperial railways of north China / by Peter Crush. --
 55. Guan yu xin si jun shi jian hua qiao yu lun yi ban / Jian guo chu ban she bian yin. --
 56. Guo jia tu shu guan cang shi gu wen yan jiu zi liao hui bian / Chen Hongyan, Yu Chunmei bian. --
 57. Guo you zi chan guan li : li lun, ti zhi yu shi wu / Wang Lixin bian zhu. -- 2011.
 58. Guo you zi chan guan li ti zhi yu guo you kong gu gong si yan jiu = Research on management system of state-owned assets and state-owned holding companies / Zheng Haihang, Qi Yudong, Wu Dongmei deng zhu. -- 2010.
 59. Guo yu ci dian = Gwoyeu tsyrdean / Zhongguo da ci dian bian zuan chu bian. -- Minguo 50 [1961]
 60. Ha'erbin zai hu huan : te ding sui yue kai shi de ri ji "shi" chao yu zhui yi (1947-2007) / zhu zhe Zhang Dashan zhu bian Zhang Mao. -- 2012.
 61. Hai xia liang an di li xue ming ci / Hai xia liang an di li xue ming ci gong zuo wei yuan hui [bian]. -- 2011.
 62. Haiyu shi yuan Haiyu shi yuan xu bian / (Qing) Wang Yingkui, Qu Shaoji bian Luo Shijin, Wang Wenrong dian jiao. --
 63. Han Tang shi jing xue yan jiu / (Ri) Tianzhong Hefu zhu Li Yinsheng yi. --
 64. Han Ying zong he ci dian = A comprehensive Chinese-English dictionary / Dai Mingzhong, Dai Weidong zhu bian. -- 1993.
 65. Hanguo Han wen gu wen xian yi xing zi yan jiu / Lü Hao zhu. --
 66. He Xin yan jiu yu pi pan / Ni Yang zhu. --
 67. Hong er dai : Zhong gong quan gui jia zu / Lu Jiayi. --
 68. Hong yue shen mei / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 69. Hua yan yu fan yin : zhong gu shi dai hou qi dong xi jiao liu de yu yan qiao liang / Liu Yingsheng zhu. --
 70. Huo yu bing / Yu Jie zhu. --
 71. Ji ya ti dai xing cuo shi yan jiu / Wang Zhenhui zhu. --
 72. Jia jin zhuan li zi dian / Wei Li, Liu Zhiji, Chen Jian bian. -- 2013.
 73. Jiang Jieshi zhuan / Yan Ruping, Zheng Zemin zhu. --
 74. Jiang Xingyu wen ji / Jiang Xingyu zhu. --
 75. Jiang xue shu huan yuan she hui : Ruan Changrui jiao shou de Taiwan min su yu yuan zhu min yan jiu / Ruan Changrui kou shu Chen Dihua, Huang Shuhui, Xu Shurong cai fang, zheng li. --
 76. Jiangcun jing ji / Fei Xiaotong zhu Dai Kejing yi. --
 77. Jiaxing cang shu shi / Chen Xinrong zhu. -- 2010.
 78. Jin gang jing zong tong / Pingshidaoshi shu = Mastering the school tenents of the Diamond Sutra / Venerable Pings Xiao. --
 79. Jin shi ru xue shi de bian zheng yu gou chen / Peng Guoxiang zhu. --
 80. Jin Yuan dao jiao xin yang yu tu xiang biao xian : yi Yongle gong bi hua wei zhong xin / Liu Ke zhu. --
 81. Jing lüe You Yan : Song Liao zhan zheng jun shi zai nan de zhan lüe fen xi / Zeng Ruilong zhu. --
 82. Jing zhong miao dai xi dang kao lue. Jing ju juan, chun qiu bu, dang an pian / Yang Lianqi zhu. --
 83. Ju yan xin jian shi jiao / Ma Yi, Zhang Rongqiang zhu bian. -- 2013.
 84. Kang zhan shi qi guo min zheng fu zai Yu ji shi / zhu bian Tang Runming fu zhu bian Gao Yang. --
 85. Kang zheng yu tuo xie : Malaixiya Hua she dui Hua zu mu yu jiao yu zheng ce zhi ding de ying xiang / Hu Chunyan zhu. --
 86. Kangba zuo jia qun ping lun ji / Gerongzhuimei zhu bian. --
 87. Kong fu hao lun / Wei Shilin zhu = The theory of blank-sign / [by] Wei Shi-lin. -- 2012.
 88. Ku li zhai Han xue lun cong / Zhong Ruxiong zhu. --
 89. Ku nan hui huang / Jin Yinan zhu. -- 2009.
 90. Kun xue ju si xiang wen hua zha ji chu bian / Wang Liesheng zhu. -- 2012.
 91. Lang ji shi nian zhi lian da suo ji / Chen Da zhu. --
 92. Lang Xianping shuo : gai ge ru he zai chu fa = Langxianping shuo : gaige ruhe zai chufa / Lang Xianping zhu. --
 93. Lanling li su wen hua yan jiu / Zhou Yuanxia zhu. --
 94. Li Bingheng ji / Qi Qizhang ji jiao. --
 95. Li Dazhao zhuan / Zhu Chengjia zhu. -- 2009.
 96. Li Madou chuan : Li Madou de ji yi mi gong / Shi Jingqian zhu Wang Gaihua yi. --
 97. Li shi zhe xue yu Zhong xi wen hua / Wang Dezhao zhu. -- 1992.
 98. Li shi zhuan zhe / Gao Xiaolin zhu. -- 2009.
 99. Liang Jiang ri ji gui su jie mi : Zhongguo li shi luo hu Meiguo Hufo dang an guan de wang shi / Dou Yingtai zhu. -- 2011.
 100. Liang Song she hui jing ji yan jiu / Ge Jinfang zhu. -- 2010.
 101. Liao Chengzhi yan jiu bei lan / Cheng Xiaojun zhu. --
 102. Liao nan wang shi / Liang Shuxiang zhu. --
 103. Liu chao wen ming = Six dynasties civilization / Ding Aibo (Albert E. Dien) zhu Li Meitian yi. --
 104. Luo ming / Chen Guanzhong. -- 2013.
 105. Luoyang kao gu ji cheng. Bu bian ( er ) / Luoyang Shi wen wu zuan tan guan li ban gong shi, Luoyang shi fan xue yuan He Luo wen hua guo ji yan jiu zhong xin bian Zhu Shiwei, An Yawei zhu bian. -- 2010.
 106. Ma xi wu yu ma xi wu shen pan fang shi / Zhang Xipo zhu. -- 2013.
 107. Man hua chan zong si xiang : chan shuo , liu zu tan jing , jin gang jing = Zen buddhism in comics / cai zhi zhong zuo. --
 108. Man hua dao jia si xiang : Zhuangzi shuo, Laozi shuo, Liezi shuo = Taoism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 109. Man hua ru jia si xiang = Confucianism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 110. Mao Zedong si xiang he Zhongguo te se she hui zhu yi li lun ti xi gai lun / zhu bian Yan Jia, Wang Dong fu zhu bian Peng Jiehua, Liu Yan bian wei Yao Chenglong ... [et al.]. -- 2010.
 111. Ming jiang Su Yu zhen wen lu = Mingjiang SuYu zhenwenlu / Zhang Xiongwen zhu. -- 2009.
 112. Ming Qing Huizhou zong jiao yu xiang cun she hui kong zhi / Chen Rui zhu. -- 2013.
 113. Ming Qing xiao shuo ping dian = Mingqing xiaoshuo pingdian / Lin Gang zhu. -- 2012.
 114. Minguo Shanxi jin rong shi liao = Minguo Shanxi jinrong shiliao / Kong Xiangyi zhu bian. --
 115. Minguo shi qi Xinjiang fa lü zhi du yan jiu = Minguo shiqi xinjiang falü zhidu yanjiu / Fu Yang zhu. --
 116. Na me re, na me leng / Wang Dingguo. --
 117. Nan Hai di qu xing shi bao gao, 2012-2013 / Cao Yunhua, Ju Hailong zhu bian. -- 2013.
 118. Nan she wen ren yu Riben / Chen Chunxiang zhu. --
 119. Nong cun qi ye jia de sheng cheng yu Zhongguo chuan tong nong ye de zhuan bian / Sun Xuemin zhu. -- 2010.
 120. Nüwa zai min jian : Hebei She Xian Nüwa min jian wen hua de kao cha yu yan jiu = Nüwa zai minjian : Hebeishexian nüwaminjianwenhuade kaochayuyanjiu / Chang Yurong zhu. --
 121. Pian wen lun gao / Yu Jingxiang zhu. -- 2012.
 122. Pu xie Hu biao chuan qi : Hu Wenhu ji qi chuang ye wen hua shi / Shen Yiting zhu. --
 123. Qia tong xue nian shao / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 124. Qianlong tong bao qian pu / Ren Yimin, Ai Liang zhu. -- 2012.
 125. Qin Hua Ri jun Nanjing da tu sha Riben bao kan ying yin ji / Zhu Chengshan bian Peng Xi deng yi. -- 2011.
 126. Qin Huai wen xue zhi / Gong Bin, Fan Shaolin bian. -- 2013.
 127. Qin li zhe jian zheng zhen xiang : Zhongguo wen tan "fan dang ji tuan" an ji shi / Huang Renke zhu. --
 128. Qing ci xu ba hui bian / Feng Qian bian jiao. -- 2013.
 129. Qing dai cai zheng zheng ce yu huo bi zheng ce yan jiu / Chen Feng zhu. --
 130. Qing qing de zou yu qing qing de lai / Shi Tiesheng zhu. --
 131. Ren ji / Jia Pingwa. --
 132. Ren kou liu dong, zhi du bi lei yu xin xing cheng zhen hua : ji yu shi di diao cha de bao gao = Institutional Barriers to Population Mobility and New Urbanization : Based on Reports of Field Survey / Geng Mingzhai deng zhu. --
 133. Rong Zhaozu quan ji / Guancheng tu shu guan bian. --
 134. Saiwusu Gacha diao cha : Menggu zu / Huang Jianying zhu bian. -- 2012.
 135. Shandong jin dai jiu ji shi / Wang Lin zhu. -- 2012.
 136. Shandong Qing dai ke kao lu / Wang Gongren, Song Hewen bian zhu. --
 137. Shang dai qing tong qi ming wen fen qi duan dai yan jiu = The dating study of bronze inscriptions of the Shang dynasty / Yan Zhibin bian zhu. --
 138. Shang han lun po xi Yang Richao bian zhu. -- min guo 70 [1981]
 139. Shang shu xue shi / Cheng Yuanmin zhu. --
 140. Shen Changhuan ri ji : zhan hou di yi nian 1946 = The 1946 diary of Shen Chang-huan / Zhou Xiuhuan, Cai Shengqi, Chen Shiju bian zhu. --
 141. Sheng yu liu shi nian dai : Zhongguo dang dai shi ren shi xuan = Born in the 60's / Pan Xichen, Shu Cai zhu bian. --
 142. Shi ji yuan yu : Xin qing nian xue hui an jie mi / Xu Liansheng zhu chu ban, bian ji Lao gai ji jin hui = Century miscarriage of justice : a secret case of New youth group / by Xu Liansheng. --
 143. "Shi jing" yuan yi yan jiu / Jiajing Zhen zhu Lu Yue yi. -- 2012.
 144. Shi liao yu chan shi. Er ling yi yi juan he kan ben / zhu bian Chen Sihe, Wang Dewei zhi xing fu zhu bian Zhang Yesong. --
 145. Shi shuo xin yu zhu / Liu Yiqing zhuan Liu Xiaobiao zhu. -- Minguo 60 [1971]
 146. Shu shan du yu / Gu Ben zhu. --
 147. Si ku quan shu yan jiu lun wen pian mu suo yin / Gansu Sheng tu shu guan, Tianjin tu shu guan bian. --
 148. Si ling de nü ren / Mo Yan zhu. -- 2009.
 149. Song Ming shi qi Hubei de ru xue yan jiu / Guo Qiyong zhu bian. --
 150. Song ru "Zhong yong" xue yan jiu / Zheng Xiong zhu. --
 151. Su shi bu zhu / Zha Shenxing bu zhu Wang Yousheng jiao dian. --
 152. Su shu kan wu : [12 juan] / Jiao Hong zhuan. -- Min guo 24 [1935]
 153. Sui Tang di fang xing zheng yu jun fang zhi du yan jiu : yi fu bing zhi shi qi wei zhong xin / Qiao Fengqi zhu. --
 154. Sui Tang fo xue yan jiu / Xia Jinhua zhu. --
 155. Sun Zhongshan zheng zhi si xiang yan jiu / Wang Dezhao zhu. -- 2011.
 156. Taiwan min zhu hua yu zheng zhi bian qian : zheng zhi shuai tui li lun de shi jiao / Chen Xing zhu. --
 157. Taizhou dao jiao = Taizhou Taoism / Zhang Geshan zhu -- 2013
 158. Tan ren xing de shan yu e / Ji Yiju zhu. --
 159. Tang Junyi ri ji / Wu Xingwen zhu bian. --
 160. Tianchang Sanjiaowei mu di / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 161. Tong su bian : fu, Zhi yu bu zheng / Zhai Hao zhuan, Yan Chunfeng dian jiao. --
 162. Tubo tong zhi shi qi Dunhuang shi ku yan jiu / Sha Wutian zhu. --
 163. Wan xiang xiao bao : jin dai Zhongguo cheng shi de wen hua, she hui yu zheng zhi / Lian Lingling zhu bian = All-seeing tabloid newspapers : modern Chinese urban culture, society, and politics / edited by Ling-ling Lien. --
 164. Wang Chuanshan "Du Mengzi da quan shuo" yan jiu / Cai Jiahe zhu. --
 165. Wang Rongbao ri ji / Han Ce, Cui Xuesen zheng li Wang Xiaoqiu shen ding. -- 2013.
 166. Wang Xizhi yu Wei Jin Langya Wang shi / Liu Zhanzhao zhu. --
 167. Wei lai 30 nian Zhongguo gai ge da shi / Yuan Xucheng zhu bian. -- 2010.
 168. Wei yan san zhong / (Qing) Zheng Guanying, Tang Zhen, Shao Zuozhou zhuan Zou Zhenhuan zheng li. --
 169. Wen ge ji mi dang an : Guangxi bao gao / bian zhe Zhong gong Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui zheng dang ling dao xiao zu. --
 170. Wen hua ji yi de shi xing chong gou : Gao Xiang wen ji / Gao Xiang zhu. --
 171. "Wen xuan" yu Tang ren shi ge chuang zuo / Lin Yingde zhu. --
 172. Wen xue yan jiu xu ji / Fei Haiji zhu. -- Min guo 60 [1971]
 173. Weng Xincun shi wen ji / (Qing) Weng Xincun zhu Zhang Jian ji jiao. --
 174. Weng Zenghan ri ji / Weng Zenghan zhu Zhang Fangzheng li. --
 175. Wo de fu qin Li Rui / Li Nanyang zhu. -- 2014.
 176. Wo he ba lei = Ballet and I / Tan Yuanyuan zhu. -- [2013].
 177. Wu Zhihui quan ji / Wu Zhihui zhu. --
 178. Wutai Shan shi ge zhu shi = Wutaishan shige zhushi / Zhang Shenwei bian zhu. --
 179. Xi nan lian da xing si lu / Zhang Manling zhu. -- 2013.
 180. Xiaguan Qu wen wu zhi / Nanjing Shi xia guan qu wen hua ju bian. -- 2012.
 181. Xian dai Ba Shu wen xue zi yuan bao hu kai fa yan jiu = Xiandai BaShu wenxue ziyuan baohu kaifa yanjiu / Zhang Jianfeng, Yang Qian zhu. -- 2012.
 182. Xian dai ban Zhong yi gu ji mu lu (1949-1912) / zhu bian Li Chengwen, Li Jiansheng, Si Fuchun bian wei Li Ruiyan, Gu Runxia, Yang Yanfang, Sun Shuming, Lai Qiankai, Ge Lin. --
 183. Xiao shuo kao suo yu wen xian gou shen / Gong Min zhu. -- 2010.
 184. Xie Jiafu ri ji : wai 1 zhong / (Qing) Xie Jiafu zhu Suzhou bo wu guan bian. --
 185. Xin Fa Han ci dian / "Xin Fa Han ci dian" bian xie zu bian = Nouveau dictionnaire fran, cais-chinois / rʹedaction: lʼequipe de rʼedaction du nouveau dictionnaire fran, cais-chinois. -- 1989
 186. Xin ling wu dao : dong xi fang zong jiao mei xue he yi shu / Wang Zhongyao zhu. -- 2003.
 187. Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian = A new century English- Chinese computer dictionary / " Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian " bian wei hui bian. -- 2001.
 188. Xin shi qi Zhongguo shao shu min zu wen xue zuo pin xuan ji / Zhongguo zuo jia xie hui bian. --
 189. Xin Ying Han ji suan ji ci dian = A new English-Chinese computer dictionary / "Xin Ying Han ji suan ji ci dian" bian wei hui bian. -- 1995.
 190. "Xizang fu" jiao zhu / Chi Wanxing, Yan Yinchun jiao zhu [Qing] He Ning yuan zhu. --
 191. Xizang zhi shi gan bu du ben = Xizang zhishi ganbu duben / zhu bian Wang Chen fu zhu bian Dong Yunhu ... [et al.]. -- 2010.
 192. Xu Zhaowei za zhu qi zhong / Xu Zhaowei zhu Su Xing zheng li. --
 193. Xuantian Shangdi xin yang yan jiu / Xiao Dengfu zhu. --
 194. Ye wan de yu yan / Sun Ganlu [zhu]. --
 195. Yi dai tian shi : Zhang Enpu yu Taiwan dao jiao / Li Liliang zhu. --
 196. Yi ge pan ni, bei qing de wen xue shi dai : Zhejiang wen xue san shi ba nian = Yige panni beiqing de wenxue shidai / Liu He zhu. --
 197. Ying Han ji suan ji zong he ci dian / gu wen Zhu Sanyuan zhu bian Qiu Guohua. -- 1990.
 198. Ying huo chong de fan kang : zhe ge shi ji di zhi shi fen zi / Yu Jie zhu. --
 199. Ying shen zai Taibei : Taibei ying Chenghuang, Mengxia ying Qingshan wang, Taibei Ling'an she zhen tou / Lin Meirong, Gu Shenche bian zhu. --
 200. Yu hai yi wen jiao zheng / Wang Yinglin zhuan. --
 201. Yu Yue han zha ji zheng / Yu Yue zhu Zhang Yanying zheng li. --
 202. Yuanhe shi tan yan jiu / Song Liying zhu. -- 2010.
 203. Yue guang xia de yin jiang / Alai zhu. --
 204. Yun juan yun shu : Qing hua bi ji / Fu Peicheng zhu. -- 2012.
 205. Zhang Ailing nian pu / Zhang Huiyuan bian. --
 206. Zheng Guanying ji / Xia Dongyuan bian. --
 207. Zheng Yongting wen ji / Zheng Yongting zhu. --
 208. Zhi jiang xin yu = Zhijiang xinyu / Xi Jinping zhu. --
 209. Zhi sheng zi yi ju yi yuan lian he hui bao gao shu hui lu / Qiu Tao dian jiao. --
 210. Zhong gong yu Yilang guan xi zhi yan jiu --1979 nian zhi 2008 nian / Lin Zongxian zhu. --
 211. Zhong gu Han yu ci hui shi / Wang Yunlu zhu. -- 2010.
 212. Zhong Han xiao shuo xian dai hua zhuan xing bi jiao yan jiu / Zhang Naiyu zhu. --
 213. Zhong yang she qu / Zhu Guozhen zhu. --
 214. Zhong Yin bian jie wen ti, Yin Ba ling tu jiu fen yan jiu = ZhongYin bianjie wenti YinBa lingtu jiufen yanjiu / Lü Zhaoyi, Sun Jianbo zhu. --
 215. Zhongguo cai zheng jing ji shi lun / Chen Feng zhu. --
 216. Zhongguo du liang heng shi / Wu Chengluo zhu. -- 2014.
 217. Zhongguo gu ji zhuang ju / Chen Hongyan, Zhang Ping bian zhu. -- 2012.
 218. Zhongguo jin dai jin rong fa zhi shi yan jiu / Wang Hongman zhu. --
 219. Zhongguo jin dai min zu shi yan jiu wen xuan / Chen Li, Peng Wulin zhu bian. -- 2013.
 220. Zhongguo jing ji de bing zao = Zhongguo jingji de bingzao / Ou Lulu. --
 221. Zhongguo liu dong ren kou xing he sheng zhi jian kang gong gong fu wu jun deng hua yan jiu / Wu Lili zhu. --
 222. Zhongguo min ying qi ye yu Ou'eng jing ji hu dong / Xiao Wen, Fan Wenjing zhu. -- 2013.
 223. Zhongguo mo shi : jie du Renmin Gongheguo de 60 nian = China model : a new developmental model from the sixty years of the People's Republic / Pan Wei zhu bian. -- 2009.
 224. Zhongguo neng yuan an quan de xin wen ti yu xin tiao zhan = NEW ISSUES AND CHALLENGES OF CHINA'S ENERGY SECURITY / Shi Dan deng zhu. --
 225. Zhongguo nong cun gai ge 30 nian hui gu yu zhan wang = Zhongguo noncun gaige 30 nian huigu yu zhanwang / Chen Xiwen, Zhao Yang, Luo Dan zhu. -- 2008.
 226. Zhongguo ren quan jian she 60 nian / Dong Yunhu, Chang Jian zhu bian. -- 2009.
 227. Zhongguo shao shu min zu xi qu ju zhong fa zhan shi / zhu bian Wang Wenzhang fu zhu bian Liu Wenfeng, Li Yue. --
 228. Zhongguo shen hua xue bai nian wen lun xuan = Zhongguo shenhuaxue bainian wenlun xuan / Ma Changyi xuan bian. --
 229. Zhongguo shi ye dan wei zi chan guan li gai ge yan jiu / Bai Zongqing zhu. -- 2010.
 230. Zhongguo wen xue li lun pi ping shi zi liao xuan zhu = Zhongguo wenxue lilun pipingshi ziliao xuanzhu / Zhang Shaokang zhu bian Lu Yonglin ... [et al.] xuan zhu. -- 2013.
 231. Zhongguo xian dang dai wen xue li lun pi pan = Zhongguo xiandangdai wenxue lilun pipan / Zhu Pizhi zhu. -- 2012.
 232. Zhongguo xian ji cai zheng yan jiu 1994-2006 / Hou Yilin, Wang Youqiang bian zhu. -- 2011.
 233. Zhongguo Ya Fei guan xi shi = A history of relations between China and Afro-Asian countries / Geng Yinzeng zhu. --
 234. Zhongguo yu yan xue shi / Taibei Tai shun shu ju bian yi [Wang Li zhu] -- Minguo 61 [1972]
 235. Zhongguo zeng zhi shui kuo da zheng shou fan wei gai ge yan jiu : ji yu ying ye shui ruo gan shui mu gai zheng zeng zhi shui de ce suan = Study of VAT tax base broadening in China : the empirical analysis based on several items of business tax / Yang Moru zhu. -- 2010.
 236. Zhongli jun bai mu = The tomb of ruler Bai Zhongli Kingdom / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Bengbu Shi bo wu guan bian zhu zhu bian, Kan Xuhang. --
 237. Zhou Zuoren yan jiu zi liao / Xu Conghui bian. --
 238. Zou xiang he xie zhi lu : suo xiao shou ru cha ju wen ti yan jiu / Zhao Zhenhua zhu. -- 2009.
 239. Zu qun yu guo zu ren tong de xing cheng : Taiwan Kejia, yuan zhu min yu Tai Mei ren de yan jiu / Xu Weide zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)