Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Sat, 31 Jan 2015 07:19:07 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 1894 nian, wo zai Zhongguo kan jian de / [Ao] Molixun zhu Li Qinle yi. --
 2. 2013 Hua wen qing nian shi ren jiang huo jiang zuo pin / "Shi tan suo" bian ji bu bian. --
 3. Anyuan : fa jue Zhongguo ge ming zhi chuan tong / Peiyili (Elizabeth J. Perry) zhu Yan Xiaojun yi. --
 4. Aodaliya cang Taiping tian guo yuan ke guan shu cong kan / Aodaliya guo jia tu shu guan bian. --
 5. Aozhou Zhongguo xue yu Gudeman / Liu Lingming, Ye Zhenling, Shi Zhiyu. --
 6. Bao Dake ji qi Zhongguo yan jiu = A. Doak Barnett and His China Studies / Li Zengtian zhu. -- 2014.
 7. Bo re bo luo mi duo jiao xue yu yan jing fo tu : nei zai jian gou zhi dao de fo jiao jin lu lun wen ji / Cai Yaoming zhuan. -- Minguo 90 [2001]
 8. Bu jian le / Li Bihua. --
 9. Bu lü xie zhen = Bulvxiezhen / Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui bian. -- 2011.
 10. Cai jing wen cun xu bian / Wang Zuorong zhu. -- min guo 78 [1989]
 11. Cai Yuanpei : jiang yan wen gao / Cai Yuanpei zhu Yang Peichang, Zhu Yunfeng zheng li. -- 2010.
 12. Cao yuan tian dao : Yong heng yu xian dai / Hao Yidong zhu. --
 13. Chaidamu kai fa shi (1960-2010) = Chaidamu kaifashi / Zhang Jiaxuan zhu. --
 14. Chao yue Riben guo jia kun jing de shen fen ce lüe : Pingye Jianyilang guo ji wen hua lun shi ye xia de Manzhou yu Dong Ya guan / Su Yihao zhu. --
 15. Chen feng Xi Xia / Fang Chunxia zhu. --
 16. Cheng shi yu qu yu di li ji gui hua yan jiu wen ji / Ding Jingxi bian zhu. -- [2011]
 17. Chengzhai ji : 133 juan / Yang Wanli zhuan. --
 18. Chuan yue Shanghai / Wu Chongyuan zhu. --
 19. Cong Bei shan lou dao Qian xue zhai = Enduring friendship : letters and essays / Shi Zhecun, Sun Kangyi zhu Shen Jianzhong bian. --
 20. Cong bian yuan fa sheng : Taiwan wu, liu ling nian dai jue qi de sheng ji zuo jia qun / Yu Zhaomin zhu. --
 21. Cong "Di bao" dao "Guang fu bao" : Qing chao bao kan cang ji / Zhang Xuegen zhu. --
 22. Cong wang dao le tu dao Zhongguo yan jiu de zi liao ku : chao yue di guo zhu yi de Man tie / Chen Dingyin zhu. -- Minguo 103 [2014]
 23. Da Qing he shuai Li Yumei shi liao hui bian / Li Yongde bian zhu. -- 2012.
 24. Di san ren / Hu Qingfang zuo pin. --
 25. Di zang Pusa sheng de da guan / Hongyi da shi [zhuan]. --
 26. Dong Han fo dao wen xian ci hui xin zhi yan jiu = A study on the neologisms of the Buddhist and Taoist scriptures in eastern Han dynasty / Yu Liming, Gu Manlin zhu. --
 27. Du shu ji wen / Lü Danian. --
 28. Du shu ren jia / Dong Qiao. --
 29. Duan lie yu sheng cheng : Taiwan wu ling nian dai de fan gong, zhan dou wen yi / Chen Kangfen zhu. --
 30. Eluosi Han xue shi = The history of Russian sinology / (Zhong) Li Mingbin zhu. -- 2008.
 31. Fan gong bu fan Hua : "Zhonghua zhan lüe xue kan" de zhi shi tiao zhan / Hu Zhizheng zhu. --
 32. Fei chang xiang shang : Zhongguo hou sheng dai hua jia shi er ren zhan zuo pin ji / zhu bian Yang Weimin. --
 33. Feima xin shi zi xuan ji / Feima. -- 2011.
 34. Fo jiao shi jiao de sheng ming zhe xue yu shi jie guan = Philosophy of life and worldview from the perspective of buddhist teachings / Cai Yaoming zhu. -- 2012.
 35. Fo shu liao jian / Gao Shanshan. -- 2012.
 36. Fo xue jian gou de chu lu : Fo jiao de ding hui zhi xue yu Rulai zang de li lu / zuo zhe Cai Yaoming. -- [Minguo 95] 2006.
 37. Folangji chong zai Zhongguo = The Frankish breech-loaders in China / Zhou Weiqiang zhu. --
 38. Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi san nian (1944) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung. 1944 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang. --
 39. Gu ju chang yu shen xi, shen miao yan jiu / Feng Junjie zhu. --
 40. Guang ya zhi qing Yangshan qing / [Wu Youjian, Huang Qizhi, Yang Xiaoyang, Zhai Guang, Luo Weiping bian] --
 41. Guba Hua gong diao cha lu = A survey of Chinese labors in Cuba / Chen Lanbin [deng zhu]. --
 42. Guo jia wei sheng fu wu yan jiu : 1993 nian guo jia wei sheng fu wu zong diao cha fen xi bao gao. -- 1994.
 43. Guo qu ji / Yu Dafu zhu. --
 44. Han Liu wen xue lun / (Ri) Songben Zhao zhu Sun Xianfeng yi. --
 45. Han yu xiu ci zhuan hua lun / Meng Jian'an zhu. --
 46. Hei an zhi guang : Meili Dao shi jian zhi jie yan qian de Taiwan wen xue / Huang Wencheng zhu. -- 2012.
 47. Hong se xue / Dong Libo zhu. -- 2012.
 48. Houteng Xinping zhuan : wai jiao yu zhuo jian / Beigang Shenyi zhu Wei Jianxiong yi. -- 2005.
 49. Hu dong shi ye xia de hai wai xin yi min yan jiu : yi Zhejiang qiao xiang fa zhan wei li / Xia Fengzhen zhu. --
 50. Huai ju xin shi : Qian Zhongshu de zi wo ji qi wei shi jie / Wang Rongzu zhu. -- 2014.
 51. Huang chao = the waste tide / Chen Qiufan zhu. -- 2013.
 52. Huang Heling ji / Huang Heling zhuan Liu Rongping, Jiang Hui dian jiao. --
 53. Huang hu / Dai lai zhu. -- 2012.
 54. Huangguo shi = HUANGGUOSHI / Niu Changli zhu. --
 55. Jian ba nu zhang de meng you : Taiping Yang zhan zheng qi jian de Zhong Mei jun shi he zuo guan xi, 1941-1945 / Qi Xisheng (Chʻi Hsi-Sheng) zhu. -- 2012.
 56. Jian yu suo ji / Wang Xuetai zhu. --
 57. Jiang Jingguo yu hou Jiang shi dai de nei ge zheng zhi jing ying, 1972-1993 nian / Li Gongqin zhu. --
 58. Jiangsu di fang wen xian shu mu / Jiang Qingbo zhu bian. --
 59. Jiao xuan zhi lu / Qing, Yu Mengjiao zhuan Sun Shunlin jiao zhu. --
 60. Jin dai chuan jiao shi chu ban yan jiu = Jindai chuanjiaoshi chuban yanjiu / Hu Guoxiang zhu. --
 61. Jin Yuan Quan zhen dao jiao shi lun / Zhao Weidong zhu. -- 2010.
 62. Jing lao yuan de chun tian / Xu Kun zhu. -- 2012.
 63. Jingdezhen tao ci ci dian / Shi Kuiji, Shi Wei bian zhu. --
 64. Jiu shu kan zhong de Xianggang shen shi = Old publications : window of the past Hong Kong society / Yang Guoxiong bian zhu. --
 65. Ke jia sheng dian : yi ge da qian xi min xi de wen hua shi / Tan Yuanheng zhu. --
 66. Kua yue shi dai de qing chun zhi ge : wu, liu ling nian dai Taiwan xian dai shi yun dong / Chen Zhengyan zhu. --
 67. Kun dao zhu hua bo : Qing ling shi qi de ben tu wen ren yu zuo pin / Xu Huiyu zhu. --
 68. Li Jishen zi shu / Li Jishen zhu Wen Mingguo bian. --
 69. Li shi di li xue de li lun yu fang fa / Judi Lifu zhu Xin Deyong yi. -- 2014.
 70. Lian yu he de wen hua shi : gu dian shi ge zhong de zhi wu ming yan jiu / (Ri) Shichuan Taozi zhu Jiang Yin, Liu Ning, Xing Yanyan, Li Yinsheng, Zhang Yanrui yi. --
 71. Liang Jianwendi ji jiao zhu / Xiao Gang zhu Xiao Zhanpeng, Dong Zhiguang jiao zhu. -- 2012-
 72. Liu xia shi xuan = Liu Xia selected poems / [Liu Xia zhu] Bei Ling bian. -- 2014.
 73. Liu xue shi dai / Zhou Zuoren deng zhu Zhang Yaozong, Zhang Chuntian bian. -- 2012.
 74. Liu zai Yan an : yi wei Beijing zhi qing de xin ling sui bi / Yifu zhu. --
 75. Long quan ye ye bi shang ming : liang ge Zhongguo V.S yi ge Zhongguo de wo jian yu wo si / Yang Benhua zhu. --
 76. Long Yun zi shu / Long Yun zhu Wen Mingguo bian. --
 77. Lu Xun shou gao xuan ji. 3 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. -- 1972.
 78. Lu Xun shou gao xuan ji. 4 bian / Beijing Lu Xun bo wu guan bian. --
 79. Luo tuo Yuan ye Zang ao / Yang Zhijun zhu. -- 2013.
 80. Manqin de si yue / Zhou Xuanpu zhu. -- 2012.
 81. Mei yuan nian dai de niao shi bing bu ru yan / Liu Zhiwei zhu. --
 82. Menggu de Han xue yu Zhongguo yan jiu : jian shi, fen qi yu ren wu / Zhu Xiaoai, Shi Zhiyu yi zhu. --
 83. Min zhu Taiwan : hou wei quan shi dai de she hui yun dong yu wen hua zheng zhi / Zhuang Yazhong zhu. --
 84. Ming dai Lingji dao pai yan jiu / Wang Fumei zhu. --
 85. Ming Qing Xiyu shi yu Hui zu shi lun gao / Wang Dongping zhu. -- 2014.
 86. Ming ri Zhongguo chong jian zhi lu / Yang Benhua zhu. --
 87. Nong min gong quan li yan jiu = Nongmingong quan li yan jiu / Zou Xiaomei, Gao Quan zhu. -- 2010.
 88. Nong min jie ceng fen hua, chan quan pian hao yu nong cun tu di liu zhuan yan jiu / Xu Hengzhou zhu. --
 89. Nü gong yu zhi / [Yuan] Long Fu zhuan. Zan yun lou za shuo / [Qing] Chen Shanggu zhuan Deqing tu shu guan bian. --
 90. Nü sheng he chang : zhan hou Taiwan nü xing zuo jia qun de jue qi / Wang Yuting zhu. --
 91. Pi ping Zhong yi / Fang Zhouzi zhu. -- 2007.
 92. Ping fan de wo : Li Dongfang hui yi lu, 1907-1998 / Li Dongfang zhu. -- 2011.
 93. Qi ling ji / Yu Dafu zhu. --
 94. Qing dai Minguo xian zhi he cai zheng lun ji = Treatises on county institution and finance in the Qing and Republican Period / Wei Guangqi zhu. --
 95. Qing di guo xing zhi de zai shang que : hui ying xin Qing shi / Wang Rongzu zhu bian. --
 96. Qing shi shu mu (1911-2011) / Huang Aiping zhu bian. --
 97. Qingzhou Long xing si li shi yu jiao cang fo jiao zao xiang yan jiu / Li Sen zhu. --
 98. Quan Han San guo Jin Nan Bei chao shi zuo zhe yin de = Index to the authors in Ch赡n Han San kuo Chin Nan pei chᯠshih / Cai Jinzhong bian [Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu Hong Ye and others]. -- 1966.
 99. Quan Song wen pian mu fen lei suo yin / Wu Hongze zhu bian. --
 100. Ren jian qing kuang : Wu ling shan ju shui mo bi ji / tu, wen Li Xianwen. --
 101. Ren shi yu fan si: zhong guo lao dong jiao yang zhi du yan jiu shi/ Yu Pengfei zhu. --
 102. Ru Hua Sute ren mu zang tu xiang de sang zang yu zong jiao wen hua / Sun Wujun zhu. --
 103. Shan bei wang shi : wo de zhi qing sui yue = Shanbei wangshi / Zhu Xuefu zhu. -- 2011.
 104. Shanghai gong ren sheng huo yan jiu (1843-1949) = Shanghaigongren shenghuoyanjiu / Song Zuanyou, Zhang Xiuli, Zhang Sheng zhu. -- 2011.
 105. She hui, shen ti, xing bie : jin dai Zhongguo nü xing tu xiang shen ti de jie fang yu jin gu = Shehui shenti xingbie = Society, body, sex / Zeng Yue zhu. --
 106. Shen ti li de xia gu / Lan Lan = Canyon in the body / selected poetry of Lan Lan translation from Chinese by Fiona Sze-Lorrain. --
 107. Shi hai lao yue : Tang dai zong jiao wen xue lun ji / (Ri) Shenze Yixing zhu Wang Lan, Jiang Yin yi. -- 2014.
 108. Shi Han yan jiu / Wang Chunhong zhu. --
 109. Shi you ji / Liu zheng. --
 110. "Shu guang" chu xian : Taiwan xin wen xue de meng ya shi qi (1920-1930) / Chen Shurong zhu. --
 111. Shuo Mo Yan / Wang Dewei deng zhu. --
 112. Song dai gou lan xing zhi fu yuan / Song Yang zhu. -- 2011.
 113. Song dai huang di de ji bing, yi liao yu zheng zhi / Shi Lingge zhu. --
 114. Song yin juan. Zhang Yan ou qu zhi yao yan jiu / Guan Zhixiong deng zhu = Studies in Sung Lyrics : on Chang Yen's eight poems on the elements of singing / by Kuan Chih-hsiung [and others]. --
 115. Sulian Dong Ou guo jia jing ji ti zhi gai ge di li lun yu shi jian / Zhou Xincheng. -- 1988.
 116. Tai hai cang sang qi shi nian / Chu Songqiu yi zhu. --
 117. Tai wan yuan zhu min gai lun / Chen Iie bian. -- 2008.
 118. Taiwan da beng huai : tiao zhan mo you xi wang de wei lai / Yang Zhiliang zhu Qiu Shuyi cai fang zheng li. -- 2012.
 119. Taiwan shao shu min zu. Amei / Xu Yuxiang bian. -- 2008.
 120. Taiwan shao shu min zu. Beinan / Yang Yang bian. -- 2008.
 121. Taiwan shao shu min zu. Bunong / Li Shuyi bian. -- 2008.
 122. Taiwan shao shu min zu. Dawu / Gao Peng bian -- 2008.
 123. Taiwan shao shu min zu : Lukai / [Chen Jie ... et al. bian zhuan] Gao Wei bian. -- 2008.
 124. Taiwan shao shu min zu. Paiwan / Gu Yang bian. -- 2008.
 125. Taiwan shao shu min zu. Saixia / Li Ye, Chen Haizhou bian. -- 2008.
 126. Taiwan shao shu min zu. Shao / Yu Qingmei bian. -- 2008.
 127. Taiwan shao shu min zu--Taiya / Chen Xiaoyan bian. -- 2008.
 128. Taiwan shao shu min zu. Zou / Song Qiang bian. -- 2008.
 129. Tang dai de shi ren yan jiu / (Ri) Fangcun Hongdao zhu Qin Lan, Shuai Songsheng, Tian Jianguo yi. --
 130. Tang dai ling nan wen xue yu shi ke kao / Huqi Zheyan zhu. --
 131. Tang dai mai mai zhi du yan jiu / Han Wei zhu. --
 132. Tang dai min shi fa lü zhi du yan jiu : bo shu, Dunhuang wen xian ji lü ling suo jian / Feng Zhuohui zhu. --
 133. Tang dai wen hua yu shi ren zhi xin / Wanshan Mao zhu Zhang Jian yi. --
 134. Tong gen yi zhi de Zhuang Tai zu qun / Fan Honggui zhu. --
 135. Tou ming niao / Luo Zhicheng zhu. --
 136. Wang Hui du Lu Xun : "Po e sheng lun" "Na han, zi xu" jiang gao / Wang Hui zhu. --
 137. Wang Yuanhua wan nian tan hua lu / Wu Qixing zhu. --
 138. Wei tu di zhong yi ge xi wang : Yan Changshou he gong yi ping tai de gu shi / Yan Changshou, Wu Jinxun zhu. --
 139. Weinan wen ji : 50 juan / Lu You zhuan. --
 140. Wen Tingyun jie shou yan jiu / Guo Juanyu zhu. -- 2013.
 141. Wen zhong xiang wai / Ai Junchuan. --
 142. Wen zi qu tian qiao : Zhong wan Tang shi xin lun / Zhaiteng Mao zhu Wang Yiyuan, Han Yanling yi. --
 143. Wo ceng jing de ming zi jiao zhi qing / Zi Yun zhu. -- 2014.
 144. Wo men de ai / Liu Jiandong zhu. -- 2012.
 145. Wu li zhi du yu "Shi jing" shi dai she hui sheng huo / Zhan Xuecheng zhu. --
 146. Xia Han zi dian / Li Fanwen bian zhu Jia Changye zeng ding. -- 2008.
 147. Xiang cun jian she si chao yu min guo she hui gai zao / Wu Xingyun zhu. --
 148. Xiang tu de hui gui : liu qi ling nian dai Taiwan wen xue zou xiang / Dai Huaxuan zhu. -- 2012.
 149. Xiang xiang di guo : zhan zheng shi qi de Taiwan xin wen xue / Li Wenqing zhu. --
 150. Xianggang jiao yu cong tan / Wang Qile zhu. --
 151. Xianxianlaoren fu shui wen ji : 20 juan, fu lu / Zhao Bingwen zhuan. -- [1929?]
 152. Xiao shi de Zhongguo : Mark Selden he Carl Riskin shi ye zhong de she hui zhu yi dao lu / Zhuang Rong zhu. --
 153. Xie ma qi ri / Sun Huifen zhu. -- 2012.
 154. Xihe qi qiao min su yan jiu = Xihe qiqiao minsu yanjiu / Li Fengming, Han Zongpo, Wang Yahong zhu. --
 155. Xing guan Zhongguo : Riben shi jie yan zhong de Ming dai she hui / Zhu Lili zhu. --
 156. Xuejiaxiang / Wei Wei zhu. -- 2012.
 157. Yangming xian sheng ji yao : [15 juan] Shi Bangyao chong bian Zeng Ying can ding. -- Minguo 18 [1929]
 158. Yi xian si wen : Taiwan Ri zhi shi qi gu dian wen xue / Gu Minyao, Xue Jianrong, Xu Huimin zhu. --
 159. Yili shi hua / Ming Ji jiao shou yi gao Peng Shoushan, Zou Qinglian, Tan Zaili bian zhu. --
 160. Yindu zhi shi jie de Zhongguo guan yu wei xie lun : zhi ku IDSA xu shi mai luo de yan bian, 1988-2008 / Li Houying zhu. --
 161. You ren hui gu xiang / Hu Xingneng zhu. -- 2012.
 162. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Jing bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. --
 163. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Shi bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. -- 2013.
 164. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Zi bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. -- 2013.
 165. Yu wai wen xian li de Zhongguo / Fu dan da xue gu ji zheng li yan jiu suo, Zhang Peiheng xian sheng xue shu ji jin bian. --
 166. Yuan dai dao jiao xi ju yan jiu / Liao Min zhu. --
 167. Yun lin chan ji / Ma Shengjia zhu. -- 1992.
 168. Zai wei xie yu bei wei xie zhi jian : Hanguo xue zhe Huang Bingmao dui Zhongguo an quan yi tu de jie du / Jiang Yiting zhu. --
 169. Zhan hou Dong bei Ya zhu yao guo jia jian ling tu jiu fen yu guo ji guan xi yan jiu = Zhanhou dongbeiya zhuyao guojia jian lingtu jiufen yu guoji guanxi yanjiu / Li Fan zhu. --
 170. Zhi fa suo si : Chen Ruiren jian cha guan de si gai zha ji / Chen Ruiren zhu. --
 171. Zhong Ri mei shu guan lian xing yan jiu : Zheng cang yuan cang "Niao mao li nü ping feng" xin jie / Zhang Le zhu. --
 172. Zhong Tang wen ren zhi wen yi ji qi shi jie / (Ri) Chijing Yijiu zhu Fan Jianming yi. --
 173. Zhong Tang wen xue yan jiu lun ji / Xiading Yahong zhu. --
 174. Zhong xi chuan tong tu xiang yi shu de xing shi bi jiao : yi Wuliang Ci yu Tu la zhen ji gong zhu wei li / Lu Qi, Chen Xiaoying zhu. -- 2012.
 175. Zhongguo--Dong meng shang wu jian shi = Brief history of China--ASEAN business / zhu bian Lu Yaoxin, Lu Pinmu. --
 176. Zhongguo gu dai an li yi bai ze / Qiao Che Jieling xuan yi = 100 judicial cases from ancient China / by K.L. Kiu. -- 1991.
 177. Zhongguo hu zhao zhi du shi / Jiang Yun bian zhu. --
 178. Zhongguo jiang he di mao xi tong dui ren lei huo dong de xiang ying / Xu Jiongxin zhu. -- 2007.
 179. Zhongguo jin dai kuang ye shi gang yao / Zhang Yicheng, Liu Zhaomin bian zhu. -- 2012.
 180. Zhongguo li bie shi xing cheng lun kao / (Ri) Songyuan Lang zhu Li Yinsheng yi. --
 181. Zhongguo she hui zhu liu yi shi xing tai de jian gou yu bian qian : yi 1949-2008 nian "Ren min ri bao" she lun wei li / Li Ming zhu. --
 182. Zhongguo shen hua mu ti suo yin = Zhongguo shenhua muti suoyin / Yang Lihui, Zhang Chengfu zhu. --
 183. Zhongguo shen hua mu ti W bian mu = Wang's catalogue : motif in China's mythology / Wang Xianzhao zhu. --
 184. Zhongguo wu sheng dian ying fan yi yan jiu (1905-1949) = Towards a history of translating Chinese silent films (1905-1949) / Jin Haina zhu. --
 185. Zhongguo zong jiao, xue shu yu si xiang san lun / Ge Zhaoguang zhu. -- 2010.
 186. Zhou xin shi qi de ru jia lun li / Luozhehai zhu Chen Yongming, Qu Deyu yi. -- 2009.
 187. Zhuan xing she hui de zhi du bian ge : Shanghai cheng shi guan li yu she qu zhi li ti zhi gou jian / Guo Shengli, Liu Xiaoliang zhu. --
 188. Zhuzi "Shang shu" xue yan jiu / Chen Liangzhong zhu. --
 189. Zui nian qing de qi lin : Ma Hua wen xue zai Taiwan, 1963-2012 / Chen Dawei zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2015
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)