Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Fri, 18 Apr 2014 02:55:31 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 20 shi ji Zhongguo yi shu yu yi shu jia / Maike'er Suliwen zhu Chen Weihe, Qian Gangnan yi. -- 2013.
 2. Bai nian zhui qiu : Taiwan min zhu yun dong de gu shi. --
 3. Bei wu dou de "lun yu" : "lun yu" pian jie jiu shi jiu pian / Zhang Shishan zhu. --
 4. Beijing di tie fa zhan shi / Beijing di tie yun ying you xian gong si bian zhu. -- 2011.
 5. Bi jiao shi ye zhong de "Zhuangzi" shen hua yan jiu / Sun Xuexia zhu. -- 2011.
 6. Bian Xiaoxuan wen ji. -- 2010.
 7. Bin wei de jia yuan : E xi nan Baifusi Tujia zu she qu de chu jing yu ming yun / Mei Jun zhu. --
 8. Cai Qijiao shu xin ji / Cai Qijiao . -- 2011.
 9. Can lou, hai tang yu Laowang / Feng Feng zhu. -- 2012.
 10. Cang sang ru hua : Wu Guanzhong yi shu zuo pin xuan / Zhongguo mei shu xue yuan bian. -- 2007.
 11. Cang shu : liu shi ba juan Xu cang shu : er shi qi juan / Li Zaizhi ji zhu Chen Renxi ping zheng. -- Ming Tianqi i.e. between 1621 and 1627]
 12. Chang tian yi shi jiu sha ou : san wen za gan / Yue Daiyun zhu. -- 2012.
 13. Chaoxian wen xue tong shi / Li Yan, Xu Jianshun .. [et al.] zhu. -- 2010.
 14. Chen Qianwu / [Ruan Meihui bian xuan Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian yin]. -- 2012.
 15. Chen Yinke jia zu xi jian shi liao tan wei / Liu Jingfu zhu. --
 16. Chong du Zhongguo nü xing sheng ming gu shi = Beyong exemplar tales : women's biography in Chinese history / You Jianming, Hu Ying, Ji Jiazhen zhu bian. -- 2012.
 17. Chun qiu ci ling wen ti yan jiu = Research on the appropriate language style in the spring and autumn period / Dong Fenfen zhu. -- 2012.
 18. Chuxiong Yizu Zizhizhou tu shu guan guan cang Yi zu wen xian shu mu ti yao / zhu bian Jiang Rongwen fu zhu bian Long Wei, Zhang Yuhui. -- 2008.
 19. Ci sheng bu yu : wo de Taiwan, Meiguo, da lu sui yue / Shao Yuming zhu. --
 20. Ci yuan ying hua = Ciyuanyinghua / Huang Ruiyun xuan bian -- 2005
 21. Cong Chang'an dao Lasa : Tang Fan gu dao quan cheng tan xing ji shi = From Chang'an to Lhasa / Wang Peng zhu. --
 22. Cong hong se chong jing dao tian ye xian shi : Wang Hai (Thomas Heberer) yu Deguo Zhongguo yan jiu de zhuan xing / Hong Yayun zhu. -- 2013.
 23. Cong li xue dao pu xue : Zhonghua di guo wan qi si xiang yu she hui bian hua mian mian guan From philosophy to philology : intellectual and social aspects of change in late imperial China / Ai'erman zhu Zhao Gang yi. -- 2012.
 24. Cong min zu guo jia zheng jiu li shi : min zu zhu yi hua yu yu Zhongguo xian dai shi yan jiu = Rescuing history from the nation : questioning narratives of modern China / Duzanqi zhu Wang Xianming [and others] yi. -- 2009.
 25. Cong shui long dao xiao fang che : Ri zhi qian qi Taiwan xiao fang zhi du zhi yan jiu (1895-1921) / Cai Xiumei zhu. -- Minguo 100 [2011]
 26. Da fan mi luo : zhong gu shi qi dao jiao jing dian zhong de fo jiao = The grand brahma covered all : Buddhist concepts in medieval daoist scriptures / Xie Shiwei zhu. --
 27. Da qian xi / ji lu pian "Da qian xi" she zhi zu Tian Yonglin zheng li. -- 2013.
 28. Da xue tiao jie / Ding Ji zhu. -- 2012.
 29. Da zhong dian ying yan jiu = Approaches to popular film / Joanne Hollows & Mark Jancovich bian Zhang Yaping yi. -- 2001.
 30. Dai zu sheng yu wen hua yan jiu / Guo Shan zhu. --
 31. Dang dai Zhong Chao Zhong Han guan xi shi / Yang Zhaoquan, Sun Yanshu zhu. -- 2013.
 32. Dang dai Zhongguo wen xue si xiang de zheng zhi mai luo : Xia Zhiqing, Li Oufan yu Wang Dewei zhi jian de chuan cheng yu bian qian / Zhang Yuchun zhu. -- 2013.
 33. Dao jiao jin dan pai nan zong kao lun : Dao pai, li shi, wen xian yu si xiang zong he yan jiu = A study on the Southern lineage of the Golden elixir : its schools, history, documents and thoughts / Gai Jianmin zhu. -- 2013.
 34. Deng Xizi : er juan / Deng Xi zhuan. -- Tongzhi ren shen [11 nian, 1872]
 35. Dian ying bian ju xin lun / Ken Dancyger, Jeff Rush zhu Yi Zhiyan deng yi. -- 1994.
 36. Diaoyu Dao : wo men de li shi jiao ke shu / Yu Yan zhu. --
 37. Dong Ya wen ming : wu ge jie duan de dui hua = East Asian civilization : a dialogue in five stages / Di Bairui zhu He Zhaowu, He Bing yi. -- 2012.
 38. Dongbei shi tan ju bo Jin Yufu "Jing wu shi ri ji" yan jiu / Huo Mingkun zhu. --
 39. Dunhuang xue yu fo jiao za gao / Bai Huawen zhu. --
 40. Er Cheng quan shu : liu shi si juan, fu lu 3 juan / [Cheng Yi, Cheng Hao zhuan Zhu Xi ji]. -- [Qing i.e. between 1662 and 1911]
 41. Fan you pai dou zheng quan shi : Zhongguo zhi shi fen zi de xue lei shi = 1957 anti-rightist movement / Zhu Zheng zhu. --
 42. Feng Yuxiang zi shu, 1882-1948 / Feng Yuxiang zhu, Wen Mingguo bian. -- 2013.
 43. Fo guang da xue Wang Yunwu ji nian tu shu shi xian zhuang shu mu lu / [zong bian ji Luo Zhizhong]. -- 2012.
 44. Fo guang si dong da dian jian zhu kan cha yan jiu bao gao / Qing hua da xue jian zhu she ji yan jiu yuan, Beijing Qing hua cheng shi gui hua she ji yan jiu yuan wen hua yi chan bao hu yan jiu suo bian zhu. -- 2011.
 45. Fo jiao shi yan jiu de fang fa yu qian jing / Fu dan da xue wen shi yan jiu yuan bian. --
 46. Gan ma de lao san / Han Shaogong. -- 2012.
 47. Gansu nuo wen hua yan jiu / Hu Ying, Pu Xiangming deng zhu. -- 2012.
 48. Ge ming yu li shi : Zhongguo Makesi zhu yi li shi xue de qi yuan, 1919-1937 = Revolution and history : the origins of Marxist historiography in China, 1919-1937 / [Mei] Alifu Delike zhu Weng Hekai yi. --
 49. Geng tang jie hou shi zhong / Sun Li [zhu]. -- 2012.
 50. Gong li zhu yi ru jia : Chen Liang dui Zhu Xi de tiao zhan = Utilitarian confucianism : Ch'en Liang's challenge to Chu Hsi / (Mei) Tian Hao zhu Jiang Changsu yi. -- 2012.
 51. Gu ben xiao jing guan zhu / Qu Han zhu. -- 2013.
 52. Gu shi bian pai / Wu Yan, Li Xiaotao bian. --
 53. Gu zhi yi lü : Yin cang qing dai fa lü wen shu / Yin Yijun zhu. --
 54. Guang yu ren : chuang yi dian liang Beijing guo ji deng guang jie / zhu bian Fang Zhenning = Light and people : lighting festival album 2010-2012 / chief editor, Fang Zhenning. --
 55. Guangdong Sheng di fang xing fa gui hui bian (2008-2012) / Guangdong Sheng ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui bian. --
 56. Guo ji guan xi de Yazhou xue pai : Zhongguo, Riben yu Yindu de "Zai shi jie hua" / Chen Boyu zhu -- 2013.
 57. Han lin ji : er shi juan / Huang Zuo zhuan Huang Peifang jiao. -- [Qing Jiaqing geng chen i.e. 1820]
 58. Han Wei Liu chao fu xue pi ping yan jiu = Hanwei Liuchao fuxue piping yanjiu / Leng Weiguo zhu. --
 59. Han yu fang yan yu yin shi yan jiu yu li shi ceng ci fen xi fa / Chen Zhongmin zhu. --
 60. Han yu shi shi liao xue / Chen Donghui zhu. --
 61. Hanguo shi hua quan bian jiao zhu / Cai Meihua, Zhao Ji zhu bian. --
 62. Hong jian lu : er bai wu shi si juan / Shao Jingbang xue [Shao] Yuanping jiao yue. -- Qing Kangxi 27 nian [1688]
 63. Hou liu shi zhong qu / Zhu Hengfu zhu bian. --
 64. Hua qiao Hua ren yu guo ji guan xi / Zhou Yu'e, Long Xiangyang ... [et al.] zhu. -- 2012.
 65. Huan jing jing ji xue / Gongben Xianyi zhu Piao Yu yi Jin Hongyun yi jiao. -- 2004.
 66. Jia xiang de "Man da ren" : Tong qing,xian dai xing yu Zhongguo teng tong = The hypothetical mandarin : sympathy, modernity, and Chinese pain / Han Rui zhu Yuan Jian yi. --
 67. Jiang Jieshi Feng Yuxiang jiao wang shi lu : Jiang Feng shu jian xin bian / Tao Yinghui ji zhu. -- 2013.
 68. Jie mi wai jiao dang an : 1949 nian zhi 1960 nian de Zhongguo wai jiao / Xuan Feng bian zhu. --
 69. Jin chu zu qun bian ji de zai yi min she hui : Kejia ren zai Taizhong yu Nantou di qu de wen hua yu chan ye jing ji / zhuan shu Huang Shiming. -- Minguo 101 [2012]
 70. Jin dai Zhongguo yu xin shi jie : Kang Youwei bian fa yu da tong si xiang yan jiu / Xiao Gongquan zhu Wang Rongzu yi. -- 2007.
 71. Jin Ping Mei zi liao hui bian / Zhu Yixuan bian. -- 2012.
 72. Jin shi tu / Chu Jun mo Niu Yunzhen shuo. -- Qing Qianlong i.e. between 1736 and 1795]
 73. Jing xue ji yi wen xian hui bian / Gu Feng zhu bian. -- 2010.
 74. "Jiu er gong shi" 20 zhou nian xue shu yan tao hui hui yi shi lu / Lin Zhongsen, Ding Shufan zhu bian. --
 75. Jiu shi yu di wen lu / Xin Deyong zhu. --
 76. Ju kai xin jing : Taiwan shi yan jiu suo er shi nian = New phase : 20 years of Institute of Taiwan history. --
 77. Juyu ju wen xian lun cong / Ye Guoliang zhu. -- 2011.
 78. Kang qu Zang chuan fo jiao li shi di li yan jiu = Kangqu Zangchuan fojiao lishi dili yanjiu / Wang Kaidui zhu. -- 2011.
 79. Kezhai ji gu tu jian zhu / Zhou Ya bian zhu. -- 2012.
 80. Kongzi zhe xue si wei =Thinking through Confucius / David L. Hall, Roger T. Ames zhu Jiang Yiwei, Li Zhilin yi. -- 2012.
 81. Kun ju zhe zi xi yan jiu / Wang Ning zhu. --
 82. Li Qiao / [Peng Ruijin bian xuan Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian yin]. -- 2012.
 83. Li shi bao fa : guo qu, xi fang yu Zhongguo fu nü wen ti = The precious raft of history : the past, the West, and the woman question in China / Ji Jiazhen zhu Yang Ke yi. -- 2011.
 84. Liang an fen zhi : xue shu jian zhi, tu xiang xuan chuan yu zu qun zheng zhi, 1945-2000 / Yu Minling zhu bian. -- Minguo 101 [2012]
 85. Liang an jin rong yu ren min bi shi chang / Ye Yinhua zhu. --
 86. Liao zhai zhi yi zi liao hui bian / Zhu Yixuan bian. -- 2012.
 87. Lin Hengtai / [Lü Xingchang bian xuan Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian]. -- 2012.
 88. Liu chao jing shen shi yan jiu / Jichuan Zhongfu zhu Wang Qifa yi. -- 2012.
 89. Liu Weijian : chu jiao = Liu Weijian : antenna. --
 90. Liu Xiang Shuo yuan : er shi juan / Wu Zhongheng, Wu Mianxue jiao. -- [Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
 91. Liu Xiang Xin xu : shi juan / Wu Mianxue, Wu Zhongheng jiao. -- [Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
 92. Lu Dingyi wen ji. --
 93. Lujiang Han mu / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 94. Lun fa de jing shen = The spirit of the laws / Mengdesijiu zhu Shen Lin bian yi. -- 2012.
 95. Luo Hengxin ji / Luo Hengxin zhuan Xiang Quangen zheng li. -- 2011.
 96. "Luoyang qie lan ji" ju fa yan jiu = Luoyang Jialanji jufa yanjiu / Xiao Hong zhu. -- 2008.
 97. Mao Zhou en chou yu gong guo / Wu Ning zhu. -- 2010.
 98. Min jian si cang jin dai Guan di, Yuhuang jing juan yu xuan men zhen zong wen xian / Wang Jianchuan zhu bian. -- 2012.
 99. Min zu chu ban she tu shu mu lu : 1953-2013. --
 100. Ming Qing yi lai Suzhou cheng shi she hui yan jiu / Tang Lixing zhu bian. --
 101. Minguo gu qin sui bi ji / Yan Xiaoxing. -- 2012.
 102. Minguo shi lun / Lü Fangshang zhu. --
 103. Nan Song Zhe dong xue pai wen xue si xiang yan jiu / Guo Qingcai zhu. --
 104. Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu Wang Zhongwen jiao ding Chen Shuliang, Liu Juan jian zhu. --
 105. Nanjing cheng qiang yu Luoma cheng qiang bi jiao / Chen Wei, [Yi] Luyiji Gezuola zhu = Comparative study on the city walls of Nanjing and Rome / Chen Wei, [Italy] Luigi Gazzola [and 15 others]. --
 106. Nie Hualing / [Ying Fenghuang bian xuan Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian yin]. -- 2012.
 107. Nong cun tu di liu zhuan zhi du xia de nong min she hui bao zhang = Social security for the farmers in the system of rural land circulation / Lü Shichen deng zhu. --
 108. On / off : Zhongguo nian qing yi shu jia de guan nian yu shi jian / you Bao Dong he Sun Dongdong ce zhan = China's young artists in concept & practice / curated by Bao Dong & Sun Dongdong. --
 109. Ping dian Qi cao ji / yuan zhu Bai Yuesheng ping dian Mu Dan, He Yang. --
 110. Qi gong shi ren jian kang / Lin Houxing bian zhu. -- 1981.
 111. Qian bei : cong Zhang Yuanji dao Chen Yuan / Yu Xiaoqun. -- 2012.
 112. Qian nian mo shi zhi luan : 1813 nian de ba gua jiao qi yi = Millenarian rebellion in China : the Eight Trigrams uprising of 1813 / [Mei] Han Shurui zhu Chen Zhongdan yi. -- 2012.
 113. Qin Han jiao tong shi gao / Wang Zijin zhu. -- 2013.
 114. Qin li Han zhan : Zhongguo jun ren hui yi lu / Cheng Ganyuan. --
 115. Qin quan xing wei sun hai pei chang an li xuan ji / [Fa wu bu fa lü shi wu si bian] -- Minguo 70 [1981]
 116. Qing dai gong ting zheng bian lu / Jin Xingyao zhu. -- 2012.
 117. Qing dai nei fu ke shu yan jiu / Weng Lianxi zhu. --
 118. Qing hua ming wen jing : Jing ming Han zi yan bian jian shi / Wang Ganghuai zhu. -- 2011.
 119. Qing Kangxi shi san nian Caozhou zhi / Tong Qisheng xiu Zheng li chong yin Qing Kangxi ben "Caozhou zhi" bian xiu wei yuan hui bian. --
 120. Qing mo yu bei li xian yan jiu = A study on the preparations for constitutionalism in late Qing / Chi Yunfei zhu. --
 121. Qinghai di qu li shi jing ji di li yan jiu = Qinghai diqu lishi jingji dili yanjiu / Chen Xinhai zhu. -- 2011.
 122. Qiu Dongping yan jiu zi liao / Xu Yixin, Jie Yingli zhu bian. -- 2011.
 123. Qiu Fu ji / Qiu Fu zhu Qiu Qixian dian jiao Wang Mengchuan, Liu Yonghua shen ding. --
 124. Rao Zongyi fo xue wen ji = Buddhist studies by Prof. Jao Tsung-I / [zuo zhe: Rao Zongyi] -- 2013.
 125. Ren an ji gu yin cun : san shi er juan / Wang Qishu jian cang. -- Qianlong 25 nian i.e. 1760]
 126. Ri cang Han ji yan jiu : yi Song Yuan ban wei zhong xin / Huang Huazhen zhu. --
 127. Ri zhi shi qi Taibei zhou Han shi kong jian zhi fa zhan yu yan jiu / Xie Chongyao zhu. -- [Minguo 101] 2012.
 128. Riben zheng zhi ji gou / Zhang Daoxing zhu. -- Minguo 26 [1937]
 129. Rong yao jing ji lu : yi wei jia ting jiao hui chuan dao ren de zi xuan wen ji / Shehe zhu. -- 2012.
 130. Ru ci jiang shan : yi wei ge Tai wen xue yu wen xian / Wang Jiahong zhu. -- 2011.
 131. Ru lin wai shi zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 132. Ru xue de pu shi jia zhi : she hui ping heng xue / Ge Chuying zhu. -- 2012.
 133. Shanghai ba gong : Zhongguo gong ren zheng zhi yan jiu = Shanghai on strike : the politics of Chinese laboar / Pei Yili zhu, Liu Ping yi. -- 2012.
 134. Shanghai jiu ying = Old pictures of Shanghai / Shanghai Shi li shi bo wu guan bian Zhefu zhu bian. -- 2010.
 135. Shanghai xian dai mei shu shi da xi, 1949-2009 = Shanghai modern fine arts history series / [Shanghai Shi mei shu jia xie hui bian]. --
 136. She ji zhong de she ji = Design of design / Yuan Yanzai zhu Zhu E yi. -- 2006.
 137. Shen ti, zhu ti xing yu wen hua liao yu : kua yu de cuo rou yu jiao chan : / Yu Anbang zhu bian. --
 138. Sheng Cheng hui yi lu = The memoirs of Cheng Tcheng / Sheng Cheng zhu. -- 2012.
 139. Sheng si jing huang / Yan Lianke zhu. --
 140. Sheng si tong le : Shanxi Jin dai xi qu zhuan diao yi shu / Shi Jinming, Hai Weilan zhu bian Shi Jinming, Xia Nanxi, Yi Weide lun wen An Ruijun tu lu shuo ming Shanxi bo wu yuan, Hua Mei xie jin she Zhongguo mei shu guan = Theater, life, and the afterlife : tomb décor of the Jin dynasty from Shanxi / edited by Shi Jinming and Willow Weilan Hai Chang introduction by Shi Jinming and contributions from Nancy Shatzman Steinhardt, Wilt L. Idema, and An Ruijun. -- 2012.
 141. Shi bian yu shi bian : Ri zhi shi qi Taiwan chuan tong wen ren de si ying / Li Yulan zhu. -- Minguo 99 [2010]
 142. "Shi jing" jiang yi gao / Fu Sinian zhuan Wang Zhihong dao du. --
 143. Shi liao. shi shi : she ying shu chuan ru zhi jin de Zhongguo she ying shu xie = Material & idea : Chinese photography history 1840s-2011 / Gao Chu, Du Lin bian ji. --
 144. Shu chao : Wang Yaxiong zuo pin ji / Gu Quan zhu bian. -- 2010.
 145. Shu zui zhi dao zhuan : Guo Shilie Jidu jiao xiao shuo ji : fu Chang huo zhi dao zhuan, Shi fei lüe lun, Zheng xie bi jiao, Hui mo xun dao, Sheng ming wu xian wu jiang, Xiao xin xiao fu / Guo Shilie Karl F.A. Gützlaff zhu Li Zipeng bian zhu. -- 2013.
 146. Shui hu zhuan zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 147. Shui neng lian shi bu cang tian : Qing dai "Hong lou meng" xu shu yan jiu / Zhang Yun zhu. --
 148. "Shuo wen" yu xun gu yan jiu yan jiu lun ji / Song Yongpei zhu. -- 2013.
 149. Si chou zhi lu : jiao tong xian lu (Zhongguo duan) li shi di li yan jiu / zhu bian Zhou Jian. --
 150. Si shi chao shuo : shi liu juan / Shi Er zhu. -- Qing Qianlong jia shen [29 nian, 1764]
 151. Si wang de shi yi : Ma Yuan zi xuan ji / ma yuan. -- 2013.
 152. Song dai jiang nan jing ji shi yan jiu / Sibo Yixin zhu Fang Jian, He Zhongli yi. -- 2012.
 153. Song dai shu zhi lun lüe / Zhang Dianyou zhu. --
 154. Song dai Zhe dong wen pai yan jiu / Li Jianjun zhu. --
 155. Songzhuang yi shu jia. Di 1 ji / Yang Wei zhu bian = Songzhuang artist collection I / Yang Wei. -- 2008.
 156. Songzhuang : yi shu jia qun luo = Songzhuang : artists group / [zhu bian Wang Qiang]. -- 2000?]
 157. Sui bo zhu liu ji ping sheng : jiu gao hui gu jian yi jiu jiao / Liu Heshou bian zhu. --
 158. "Sunzi bing fa" jie du / Huang Pumin zhuan. -- 2008.
 159. Tai tang san shi nian fa zhan shi / [Taiwan tang ye gu fen you xian gong si bian]. -- Minguo 65 [1976]
 160. Taiwan da xue tu shu guan cang zhen ben dong Ya wen xian mu lu. Zhongguo gu ji pian / Zhang Baosan zhu bian Gu Huizhi bian ji. --
 161. Taiwan de yang zhu shi ye / [bian zhu zhe "Taiwan de yang zhu shi ye" bian ji wei yuan hui zhu bian Zheng Lili] Xian dai xu zhi za zhi she bian yin. -- Minguo 71 [1982]
 162. Taiwan shao shu min zu min jian wen xue / Guo Wei zhu. -- 2011.
 163. Taiwan Sheng tong zhi / Zhang Bingnan jian xiu Li Ruhe zhu xiu Sheng Qingyi ... [et al.] zuan xiu Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui bian yin. -- Minguo 57-62 [1968-1973]
 164. Tang dai yi shi zhu xing : cha tu zhen cang ben / Huang Zhengjian zhu. --
 165. Tang Song cong shu : [ba shi jiu zhong] / Zhong Renjie, Zhang Suichen ji. -- [Ming Chongzhen i.e. between 1628 and 1644]
 166. Tang Xizhou xing zheng ti zhi kao lun / Li Fang zhu. --
 167. Tao tie zhi yu : dang dai Zhongguo de shi yu se = Appetites : food and sex in post-socialist China / Feng Zhudi zhu Guo Yiyao, Ma Lei, Jiang Suxia yi. -- 2009.
 168. Tian kong : Duan Jianghua ge zhan = Sky : solo exhibition of Duan Jianghua / zhu ban Jin ri mei shu guan. -- [2009]
 169. Tingxi ri ji :b(wai san zhong) / (Qing) Guan Tingfen zhuan ' Yu Kunlin zheng li. --
 170. Tongcheng Xian wen wu zhi / zhu bian Tong Shutong bian shen Li Hui. -- 1988.
 171. Tumen Jiang lun tan 2013 : Tumen Jiang liu yu de li shi bian qian yu li shi xu shu : kua jie min zu yu bian jiang he xie = Tumen River Forum 2013 : historical transformation and narration of Tumen River area : trans-border ethnic groups and border harmony. --
 172. Tuomu'er feng ke xue kao cha / Zhongguo ke xue yuan deng shan ke xue kao cha dui bian. -- 1984.
 173. Wan Ming si xiang shi lun / Ji Wenfu zhu. -- 2013.
 174. Wan Qing Han xue yan jiu / Cheng Erqi zhu. --
 175. Wang Ao ji / Wang Ao zhu Wu Jianhua dian jiao. -- 2013.
 176. Wang duan nan fei yan = Listen to the caged bird sing / Chen Qian zhu. -- 2010.
 177. Wang Jingwen gong shi jian zhu / Wang Anshi zhu Li Bi jian zhu Gao Keqin dian jiao. -- 2010.
 178. Wang yi Tang shi san bai shou = Wang's translation of 300 Tang poems / Wang Yushu yi shi. -- 2011.
 179. Wei xian de bian jiang : you mu di guo yu Zhongguo = The perilous frontier : nomadic empires and China / Bafeierde zhu [yi zhe Yuan Jian]. -- 2011.
 180. Wen ge shi qi ping Zhu Xi / Lin Qingzhang, Jiang Guanghui zhu bian Jiang Qiuhua bian ji. -- 2013.
 181. Wen hua Zhongguo : Krishna Prakash Gupta yu Yindu Zhongguo xue yan jiu / Xu Rongzhen zhu. -- [Minguo] 101 [2012]
 182. Wen shu xing zheng de Han di guo = Bunsho gyōsei no Kan Teikoku / (Ri) Fu Guzhi zhu Liu Hengwu, Kong Libo yi. -- 2013.
 183. Wo de fu qin Han Fuju = My father Han Fuju / Han Zihua kou shu Zhou Haibin zhi bi. --
 184. Wu Cheng li xue si xiang yan jiu / Wu Liqun zhu. -- 2011.
 185. Wu Qiuhui yi gao / Wu Qiuhui zhu Zhang Qianyi, Wu Shaohui ji cun Huang Lubing, Zhang Donghui zheng li. -- 2011.
 186. Wu sheng de qun luo. Xu : "wen ge" qian shang shan xia xiang lao zhi qing hui yi lu / Deng Peng zhu bian. -- 2009.
 187. Wu zheng fu zhu yi pai / Bai Tianpeng, Jing Chenghao bian. --
 188. Xi you ji zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 189. Xi Zhongxun hua ce / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian. -- 2013.
 190. Xian dai Dongbei de wen xue shi jie / Gao Xiang zhu. -- 2007.
 191. Xian dai ping lun pai Xin yue ren quan pai / Jiang Wen, Jiang Shuhong bian. --
 192. Xian dai Zhongguo de li cheng = The road of modern China / Huang Renyu zhu. -- 2011.
 193. Xian shi zhu yi de xian zhi : Ge ming shi dai de Zhongguo xiao shuo / An Mincheng zhu Jiang Tao yi. -- 2011.
 194. Xiang cun jian she pai / Guo Li, Xu Na bian. --
 195. Xianggang quan zhi ren shi de gong zuo yu jia ting ping heng / Liu Yuqiong ... [et al.]. -- 2012.
 196. Xiao Fuxing xin san wen hua zuo = Xiaofuxing xin sanwen huazuo. -- 2009.
 197. Xihu de li shi xing kong =Constellations over Westlake a history of Hangzhou / Sun Que zhu. -- 2012.
 198. [Xin ban E Shan tu zhi yuan ban chong hui tu : 74 tu] / [Yu Zidan chong hui]. -- [193-?]
 199. Xin bian Zhongguo yu wen. -- 1975.
 200. Xin tian di zhi ming : Yuhuang, Zitong yu fei luan / Xie Conghui zhu. --
 201. Xing jiao tian xia jian zheng wai jiao : Xu Jiefang wu shi nian she ying sheng ya ji jin / zuo zhe Xu Jiefang. --
 202. Xing zhi bian : 21 shi ji Zhongguo ren de xing sheng huo / Pan Suiming, Huang Yingying zhu. --
 203. Xinjiapo Zhongguo yan jiu de zhi shi mi ma : Hua yi li qun zhe de shen fen ce lue yu neng dong xing zhan xian / Chen Changhong zhu. -- [Minguo] 100 [2011]
 204. Xinlong Xian zhi (1988-2006) / Sichuan Sheng Ganzi Zangzu Zizhizhou Xinlong Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian. -- 2010.
 205. Xiongnu wen hua yu Nuoyanwula ju zhong = Huns culture and the large tomb of Nuoyanwula / Lujinke zhu Sun Wei yi Ma Jian jiao zhu. -- 2012.
 206. Xiyu li shi wen hua da ci dian / Zhang Xintai zong zuan He Ling zhu bian. --
 207. Xu Hong jian lu Yuan shi lei bian : si shi er juan / Shao Yuanping xue. -- Qing Kangxi 38 nian [1699]
 208. Xu ni yu xie shi de peng zhuang : er shi shi ji qian qi jing ju xing shi de xin bian yu kua jie / Hou Yunshu zhu. --
 209. Xu Zhongyu wen ji / Xu Zhongyu. -- 2013.
 210. Xun qiu Zhongguo min zhu / Feng Zhaoji zhu Liu Yuebin, Xu Ai yi. -- 2012.
 211. Yan Ruyi ji / Yan Ruyi zhuan Huang Shouhong biao dian Zhu Shuren jiao ding. --
 212. "Yang ban xi" bian nian yu shi shi = A chronicle of model opera of Chinese Cultural Revolution / Li Song bian zhu. -- 2012.
 213. Yangcheng Tang miao bei ta wen xuan / Zhongguo xian Qin shi xue hui, "Xicheng Shan wen hua cong shu" bian wei hui bian. -- 2012.
 214. Yanjing da xue yu xian dai Zhongguo shi xue fa zhan, 1919-1952 / Chen Jianshou zhu. -- Minguo 98 [2009]
 215. Yao Yiwei / [Wang Youhui bian xuan Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian]. -- 2012.
 216. Yi ge zhen shi de Song Qingling = Soong Ching Ling / He Dazhang zhu. -- 2013.
 217. Yi ge Zhongguo cun zhuang : Shandong Taitou = A Chinese village : Taitou, Shantung Province / Yang Maochun zhu Zhang Xiong, Shen Wei, Qin Meizhu yi. --
 218. Yi he tuan Pingyuan qi yi 100 zhou nian xue shu tao lun hui lun wen ji : Pingyuan wen shi zi liao te ji / Zhongguo Yi he tuan yan jiu hui, Shandong Sheng li shi xue hui, Zheng xie Shandong Sheng Pingyuan Xian wei yuan hui bian Yang Wenping, Li Dezheng zhu bian Wang Ruhui, Su Weizhi, Liu Tianlu fu zhu bian. -- 2000.
 219. Yin xian : 19 shi ji de shi jie yu Zhongguo = China upside down : currency, society, and ideologies, 1808-1856 / Lin Manhong zhu Zhan Qinghua, Lin Manhong deng yi Lin Manhong shen jiao. -- 2011.
 220. Ying Han cha yi ji fan yi = Language barriers in translation / Lu Naisheng zhu. -- 1993.
 221. Ying ruan za zhi / Wang Tao zhuan. -- Qing Xianfeng 3 nian [1853]
 222. Ying yu xing ming yi ming shou ce : di er ci xiu ding ben / Xin hua tong xun she yi ming zi liao zu bian. -- 1985.
 223. Yinxu fa jue zhao pian xuan ji, 1928-1937 / Li Yongdi, Feng Zhongmei bian. --
 224. You zong lue ying / Zhang Shaozai zhu. -- Minguo 66 [1977]
 225. Yu Dafu yu Wang Yingxia = Yudafu yu Wangyingxia / Xu Fengcai zhu. --
 226. Yu Lan zi shu / Yu Lan zhu Liu Shu bian zuan. -- 2011.
 227. Yu shi jie xiang yu : jin dai dong bei xu shi lu / Zhou Li zhu. -- 2010.
 228. Yu Yingshi xue shu si xiang wen xuan / He Jun bian. -- 2010.
 229. Yuan chu de ji qing : shi jue, xing yu, min zu zhi yu Zhongguo dang dai dian ying / Zhou Lei (Rey Chow) zhu Sun Shaoyi yi. -- 2001.
 230. Zai ben tu ren tong yu pu shi ren tong zhi jian xuan ze : cong Liao Wenkui dao Liao Guangsheng de Zhongguo guan / Yan Beiyu zhu. -- 2012.
 231. Zai lun "Tai du" / Peng Qingyuan zhu bian. -- 1996.
 232. Zai xuan ya shang / Deng Youmei deng zhu. --
 233. Zai zao feng jian : Wei Jin Nan Bei chao de jue zhi yu zheng zhi zhi xu / wang Antai zhu. --
 234. Zai zheng ti zhong fa jue ge ti : Makelin yu ta dui Zhongguo shao shu min zu de yan jiu / Huang Youtong zhu. -- 2013.
 235. Zhan guo ce pai / Cao Yinglong, Guo Na bian. --
 236. Zhan guo zheng qu di li / Hou Xiaorong zhu. --
 237. Zhan hou Riben de Zhongguo yan jiu : kou shu zhi shi shi / bian zhe Shi Zhiyu ... [et al.]. -- [Minguo] 100 [2011]
 238. Zhang Ji ji xi nian jiao zhu / Xu Lijie, Yu Shucheng jiao zhu. -- 2011.
 239. Zhejiang da xue zhong wen xi xi shi / Wu Xiuming zong zhu bian. --
 240. Zhen yan jiao zhi gen ben wen ti : fu Yu Changxingfashi shu / Wang Hongyuan zhu. -- Minguo 19 [193-?]
 241. Zheng zhi jia de si kao shu : yu li shi xue jia yi qi du guo shi / Yiyezhiqiu zhu. --
 242. Zhong gong zhong yang wen jian xuan ji, 1949 nian 10 yue-1966 nian 5 yue / Zhong yang dang an guan, Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian. --
 243. Zhong gu shi shu jiao zheng / Zhen Dacheng zhu. --
 244. Zhong Mei xie fang / bian ji Wu Shufeng [and five others]. --
 245. Zhong tu qian qi chan xue shi / Xu Wenming zhu. --
 246. Zhong xin dao bian chui de chong gui yu fen gui : Riben di guo yu Taiwan wen xue, wen hua yan jiu / Wu Peizhen zhu bian. -- 2012.
 247. Zhongguo bao kan fa xing ti zhi bian qian yan jiu / Wu Zhiyong zhu. --
 248. Zhongguo cheng shi fa zhan shi / Fu Chonglan, Bai Chenxi, Cao Wenming deng zhu. -- 2013.
 249. Zhongguo chuan tong jian shen shu / Yan Hai, Ma Fengge bian. -- 1990.
 250. Zhongguo : chuan tong yu bian ge = China : tradition and transformation / (Mei) Fei Zhengqing, Lai Xiao'er zhu bian Chen Zhongdan ... (et. al.] yi Wu Shimin ... [et al.] xiao. -- 2012.
 251. Zhongguo "da gong shi ge" ji lu yu ping dian / He Xuan zhu. -- 2010.
 252. Zhongguo de jing ji ge ming : er shi shi ji de xiang cun gong ye = A Chinese economic revolution : rural entrepreneurship in the twentieth century / (Ri) Gu Lin zhu Wang Yuru [and others] yi. -- 2009.
 253. Zhongguo de xian dai hua = The modernization of China / Ji'erbote Luoziman zhu bian Guo jia she hui ke xue ji jin "Bi jiao xian dai hua" ke ti zu yi. -- 2010.
 254. Zhongguo gu dai san wen liu bian shi gao / Chen Xingwu, Fu Demin zhu. --
 255. Zhongguo gu dai wen ti xue / Zeng Zaozhuang zhu. --
 256. Zhongguo gu dai xiao shuo de fa zhan yu liu bian / Liu Yuhua, Bai Wenyong, Chen Xiuling bian zhu. -- 2012.
 257. Zhongguo jin dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1872-1914) / zhu bian Yuan Jin. -- 2013.
 258. Zhongguo jin xian dai wai jiao shi zi liao xuan ji / Xiong Zhiyong, Su Hao, Chen Tao bian. -- 2012.
 259. Zhongguo mei xue wen ti = The problem of a Chinese aesthetic / Su Yuanxi zhu Bian Dongbo yi Zhang Qiangqiang, Zhu Xiahuan jiao. -- 2011.
 260. Zhongguo: Ou Zhou de yang ban : qi meng shi qi ru xue xi chuan Ou Zhou / Zhang Yunyi, Tao Wu, Zhang Chi bian zhu. -- 2010.
 261. Zhongguo she hui zu zhi fa zhan yan jiu = On the development of our social organizations / Li Yongzhong zhu. --
 262. Zhongguo shi ge chuan tong ji wen ben yan jiu / Chen Zhi zhu bian. --
 263. Zhongguo tao ci ci dian = Zhong guo tao ci ci dian / Xu Shaoyin, Xu Ke bian. -- 2013.
 264. Zhongguo tong shi / Bai Shouyi zong zhu bian. -- 2013.
 265. Zhongguo wei sheng jian yi fa zhan shi / Shanghai chu ru jing jian yan jian yi ju bian zhu. -- 2013.
 266. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi. Yi wen xue guang gao wei zhong xin (1915-1927) / ben juan zhu bian Qian Liqun. -- 2013.
 267. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1928-1937) / zong zhu bian Qian Liqun ben juan zhu bian Wu Fuhui. --
 268. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1937-1949) / zong zhu bian Qian Liqun ben juan zhu bian Chen Zishan. --
 269. Zhongguo xin shi fa sheng lun gao = Manuscripts on Chinese New Poetry Embryology / Xu Ting zhu. --
 270. Zhongguo yu wen. -- 1975.
 271. Zhongguo zheng zhi = Politics in China / Zhanmusi R. Tangsen, Bulanteli Womake zhu Gu Su, Dong Fang yi. -- 2010.
 272. Zhongguo zheng zhi yu wen hua / Jin Yaoji. -- 2013.
 273. Zhou yi shi yi / Cao Yin zhu. -- 2011.
 274. Zhu Xi de si wei shi jie = Zhu Xi's world of thought / Tian Hao zhu. -- 2011.
 275. Zhu Xining / [Chen Jianzhong bian xuan Cai tuan fa ren Taiwan wen xue fa zhan ji jin hui bian yin]. -- 2012.
 276. Zhuo ying qing liu / zuo zhe Chen Shaohua. --
 277. Zou Lu zi shu : 1885-1954 / Zou Lu zhu, Wen Mingguo bian. -- 2013.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)