Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Mon, 30 Mar 2015 03:34:00 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 20 shi ji guo wai she hui zhu yi li lun, si chao ji liu pai = Overseas theoretical developments of socialism in the 20th century / zhu bian Zhang Zhijun fu zhu bian Guo Yezhou, Zhou Yuyun. -- 2008.
 2. 36 wei zhu ming xue zhe zong lun xin Zhongguo fa zhan 60 nian / Zhongguo she hui ke xue yuan Makesi zhu yi yan jiu xue bu bian. -- 2009.
 3. 90 hou chuang yi xiao shuo Shanghai "zhan" quan ji lu / "Ling" tuan dui bian. -- 2013.
 4. Aomen xuan ju zhi du = The election system in Macau / Zhao Xiangyang zhu. --
 5. Ba ba Feng Zikai / Feng Yiyin zhu. --
 6. Bao zi dong : Zhongguo 1957 you pai wang ming zhe yu shan min de ku nan shi / Fang Wenzhai zhu. --
 7. Chu sang zang jian du ji shi / Liu Guosheng zhu. --
 8. Ci yuan ying hua = Ciyuanyinghua / Huang Ruiyun xuan bian -- 2005
 9. Cong hong xiao gui dao zong shu ji : Hu Yaobang / Chen li ming zhu. --
 10. Cong jian dang dao zhi zheng : Min jin dang xiang guan ren wu fang wen ji lu = Oral history of the DPP / Chen Yishen zhu fang Lin Zhicheng [and three others] ji lu. --
 11. Cong Tujia zu zou chu de yao wu hua xue jia : Peng Sixun kou shu zi zhuan = A Medicinal Chemist from the Tujia Nationality: the Oral Autobiography of Peng Sixun / Peng Sixun kou shu, Zhou Leiming fang wen zheng li. --
 12. Da lu shi wu fa gui hui bian / Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin. --
 13. Da Qing shi bao. Xi yuan 1626 nian-1683 nian = Great Qing times / Huang Ronglang wen/tu. -- 2014.
 14. Dai Dongyuan de zhe xue : Zhang Shizhai xian sheng nian pu / Hu Shi zhu. --
 15. Dongpo xian sheng shi ji zhu : san shi er juan / Su Shi zhu Wang Shipeng zuan Wang Yongji yue. -- Ming wan li, between 1590 and 1620
 16. Du Fu quan ji jiao zhu / zhu bian Xiao Difei fu zhu bian Liao Zhong'an [and four others]. --
 17. Er shi shi ji shi ci shi lun / Ma Dayong zhu. --
 18. Gao Yang xiao shuo chong gou de Hong Cao gu shi / Ruan Zhong zhu. --
 19. Gongheguo zhuan shen / Jing hua shi bao she bian. -- 2009.
 20. Gu dai yu zhong de shen miao : tan yuan, kao jiu, jie mi / Zhang Jianzhi zhu. --
 21. Gu dai Zhongguo yu Dong nan Ya zong jiao guan xi yan jiu / Cheng Aiqin zhu. --
 22. Guangxi ming sheng zhi : [10 juan / Cao Xuequan zhuan. -- 2012.
 23. Han yu yu yin shi tan suo / (Ri) Pingshan Jiuxiong zhu. -- 2012.
 24. Hanyeping gong si shi = The History of Hanyeping Corporation / Hu Zheng zhu bian, Zhang Houquan zhu. --
 25. Henan yu jin xian dai Zhongguo yan jiu [electronic resource] = Henan yu jinxiandai Zhongguo yanjiu / Wu Hongliang, Xie Xiaopeng zhu bian -- 2010
 26. Hong lou meng kao lun = Hongloumeng kaolun / Yu Yongkui zhu. --
 27. Hong : san dai Zhongguo nü ren de gu shi = Wild swans : three daughters of China / Zhang Rong zhu Zhang Pu yi. --
 28. Hou san guo : Liang mo bei qian shi ren yan jiu / Hong Weizhong zhu. --
 29. Hu Man ji xin Zhongguo mei shu huo dong (1952-1966) / Hu Man zhu Kang Le bian. --
 30. Hua meng ji / yi ming bian Sun Debiao, Zhou Anping, Zhao Kai dian jiao. -- 2010.
 31. Huang Juan zuo pin ji / zuo zhe Huang Juan. --
 32. Huizhou tu di mai mai wen qi yan jiu : yi Minguo shi qi wei zhong xin / Wang Baishu zhu. --
 33. Ji xu feng yu : Xianggang zao qi she hui ying xiang, 1911-1950 / Zheng Baohong zhu. --
 34. Jiang Weishui xian sheng quan ji / Jiang Chaogen bian jiao Jiang Zhiyang fan yi. --
 35. Jin dai zhu ming tu shu guan guan kan hui cui san bian / [Ben she gu ji ying yin shi bian]. -- 2006.
 36. Jin dai zhu ming tu shu guan guan kan hui cui si bian / Wang Zhigeng, Gu Yeqing zhu bian. -- 2013.
 37. Ke'erkezi zu min jian xin yang yu she hui yan jiu zi liao hui bian = KEERKEZIZU MINJIAN XINYANG YU SHEHUI YANJIU ZILIAO HUIBIAN / He Ling, Manbaite Tu'erdi bian. --
 38. Kongzi yan jiu lun zhu suo yin, 1900-1983.6 / Dong Naiqiang bian. --
 39. Kun qu yan jiu xin ji / Wu Xinlei zhu Hong Weizhu bian. --
 40. Lao bing bu si : Xianggang Hua ji Ying bing (1857-1997) / Kuang Zhiwen zhu. --
 41. Liang piao / Han Naiyin zhu. --
 42. Liao dai gui zu sang zang zhi du yan jiu = Research on the funeral system of nobility in the Liao dynasty / Nei Menggu bo wu yuan bian Zheng Chengyan zhu. --
 43. Liu Zongyuan ji jiao zhu / Liu Zongyuan zhuan Yin Zhanhua, Han Wenqi jiao zhu. --
 44. Long Qirui ji / Pan Qi zhu bian. --
 45. Man tie diao cha bao gao. Di 6 ji = Mantie diaocha baogao / Liaoning Sheng dang an guan bian. --
 46. Mengchuang ci ji jiao jian / (Song) Wu Wenying zhuan Sun Hong, Tan Xuechun jiao jian. --
 47. Miao Quansun quan ji. Jin shi / Miao Quansun zhu Zhang Tingyin, Zhu Yuqi zhu bian. --
 48. Miao Quansun quan ji. Shi wen / Miao Quansun zhu Zhang Tingyin, Zhu Yuqi zhu bian. --
 49. Ming Qing Huizhou nong cun she hui yu dian pu zhi / Ye Xian'en zhu Lin Shenlu jiao. --
 50. Ming ta zheng zhi ben Huangfu Dan bei / Ouyang Xun. -- 2000?
 51. Minguo shi qi cheng shi shi ye wen ti ji qi dui ce yan jiu (1912-1949) = Minguo shiqi chengshi shiye wenti jiqi duice yanjiu / Tan Yuxiu zhu. --
 52. Namuyi Zang zu pa zi wen xian / Zhao Liming, Zhang Yan zhu. --
 53. Niu lang zhi nu xi ju yan jiu / Zeng Yongyi zong ce hua, Qiu Huiying zhu. --
 54. Pingshan quan ji / [Zeng Hongshen zhu] Pan Qi zhu bian. --
 55. Pu die xue yan jiu / Liao Qingliu zhu. --
 56. Qi jia hou han shu : [er shi yi juan] / Wang WenTai ji Sun Maode chong jiao. --
 57. Qing hua kou shu shi / Zhao Liming zhu bian. --
 58. Ren Fang yan jiu / Li Zhaolu zhu. --
 59. Rong ru zhi jian : Kong Xiangxi / Zhou Zongqi zhu. --
 60. Shan hu shi zi shi chao / Zhang Kaisong ji Pan Qi zhu bian. --
 61. Shanghai Diqu fang yan diao cha yan jiu = A linguistic survey of Shanghai dialects / You Rujie zhu bian. --
 62. [Shen bao guan xiao shuo cong shu]. --
 63. Shu xue jiao jian / [Qing] Wang Zhong zhu Li Jinsong jiao jian. --
 64. Song dai Fan Jun ji qi zong zu kao lun / Zhang Jian zhu. --
 65. Song dai zhao ling quan ji / zhu bian Wang Zhiyong, Wang Ronggui. --
 66. Song hui yao ji gao / [Xu Song ji] Liu Lin deng jiao dian. --
 67. Song Qi chuan qi : cong Song Chunfang dao Zhang Ailing / Song Yilang zhu. -- 2014.
 68. Taiwan lao bing kou shu li shi / Zhao Chuan zhu. -- 2013.
 69. Tang dai Chang'an yue wu yan jiu : yi Xi'an di qu chu tu wen wu yue wu tu xiang wei zhong xin / Jia Man zhu. --
 70. Tang dai ji bing, yi liao shi chu tan = Disease and healing in Tʻang China / Yu Gengzhe zhu. -- 2011.
 71. Ting yuan shen shen Diaoyutai : wo gei Jiang Qing dang mi shu / Yang Yinlu zhu. --
 72. Tōa futsū tokuhon / Taitō Dōbunkyoku sen Kō Shōsen kōho Isawa Shūji kanshū Gen Shū etsu. -- Meiji 38 [1905]
 73. Wang Naiyu ri ji / Haining Shi shi zhi ban gong shi bian zhu bian Zhang Zhenxi fu zhu bian Wang Liang, Yu Kunlin. --
 74. Wang Zhongshu wen ji / Wang Zhongshu zhu. --
 75. Wen xuan : liu shi juan / Zhaoming tai zi zhuan [i.e. xuan] Li Shan zhu Ye Shupan can ding He Zhuo ping dian. -- Qing Qianlong ren chen (37 nian) [1772]
 76. Wo de ba shi wu nian : cong xi bei dao Dongbei / Zhang Xiushan zhu. -- 2007.
 77. Wo de shui wen di zhi zhi lu : Chen Mengxiong kou shu zi zhuan = My Road of Hydrogeology: the Oral Autobiography of Chen Mengxiong / Chen Mengxiong kou shu Zhang Jiuchen fang wen zheng li. --
 78. Wo men de gu shi. 2 : yi bai ge bei da huang lao zhi qing de ren sheng xing tai / Jia Hongtu zhu. -- 2009.
 79. Wo shi lao san jie : Liu ling nian dai de qing chun ji yi / Qingqiuzi. -- 2011.
 80. Xi bei shi di lun gao / Lü Zhuomin zhu. -- 2011.
 81. Xi nan shao shu min zu kou shu chuan bo shi yan jiu / Lan Dongxing zhu. --
 82. Xi Zhongxun zhuan / "Xi Zhongxun zhuan" bian wei hui bian Jia Juchuan zhi bi. -- 2014.
 83. Xian Qin Han Wei Jin Nan Bei chao shi pian mu ji zuo zhe suo yin / Yi Xiaoping bian. --
 84. Xiang pi : Zhongguo xian feng wen xue. 3 / Yang Li zhu bian. -- 2014.
 85. Xianggang dang dai zuo jia zuo pin he ji xuan. San wen juan Hong Kong / zhu bian Taoran. --
 86. Xianggang tian zhu jiao chuan jiao shi,1841-1894 / zhu zhe Xia Qilong yi zhe Cai Diyun. --
 87. Xianggang Zhongguo xi ju xian kuang : Yan tao hui yi lu. -- [1968]
 88. Xie Guozhen quan ji / Xie Guozhen zhu Xie Xiaobin, Yang Lu zhu bian. --
 89. Xin shi ji guo wai Zhongguo wen xue yi jie yu yan jiu wen qing bao gao. Bei Mei juan (2001-2003) = Xinshiji guowai Zhongguo wenxue yijie yuyanjiu wenqing baogao / Liu Hongtao, Huang Chengyuan zhu bian. --
 90. Xinjiang gu ji wen xian da ci dian / Zhang Xintai zong zuan He Ling zhu bian. --
 91. Xiu xi / Wang Shiwei zhu. --
 92. Xiyu wen jian lu : ba juan / Qishiyi zhu. -- [Jing Qianlong, between 1777 and 1795]
 93. Xiyu wen wu kao gu quan ji / Zhongguo Xinjiang Weiwuer Zizhiqu wen wu ju bian. --
 94. Xizang xian dai shi. Di er juan, Bao feng yu zhi qian de ping jing, 1951-1955 / Mei Ge'ersitan zhu Wu Jiye yi. --
 95. Xu Chi wen ji. --
 96. Yang Jiang quan ji / Yang Jiang zhu. -- 2014.
 97. Yang Mu shi xuan : 1956-2013 / Yang Mu. --
 98. Ye Xin jing dian zhi qing zuo pin wen ji / Ye Xin zhu. -- 2008.
 99. Yin ming lun xuan ji : zong he biao jie / zong zhu bian Qiang Fanchang, zhi xing zhu bian Cao Wuyi Guo ji Han chuan fo jiao xue hui bian yi = Selected reading and outline of hetuvidya sastras : (yin min) / International Chinese Buddhist Association. --
 100. Yu Min wen ji. --
 101. Yu wai Han ji zhen ben wen ku. Di 4 ji, Shi bu / Yu wai Han ji zhen ben wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui. -- 2013.
 102. Yuan Ming Yuan yi zhi feng guang = Unique sights of Yuanmingyuan Park / [Liu Jiwen she]. --
 103. Yunnan ji lu ying xiang kou shu shi / Guo Jing, Xu Han, Xu Heshan bian zhu Yunnan Sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian. --
 104. Zhang Qiyu wen ji / Zhang Qiyu zhu. --
 105. Zhang Yuesong yan jiu / Xie Hailin zhu. --
 106. Zhejiang zai zheng shi / Wang Yudai, Lü Jin zhu. --
 107. Zhen han 1987 : Tai du shi li de jue qi / [zuo zhe Lin Shuzhi]. --
 108. Zheng fu zhi li yu yi xue fa zhan : Song dai yi shi zhao ling yan jiu = State governance and development of medicine : a study of Song imperial edicts on medicine / Han Yi zhu. --
 109. Zheng lao ye zi da guan yuan yu Zheng Yuanjie jia shu / Zheng Hongsheng zhu. --
 110. Zhi qing hui mou Yinlong He / zhu bian Shen Guoming fu zhu bian Yuan Guolin, Guo Xiaocheng, Zhang Guomin. -- 2014.
 111. Zhi tong liao shang : Bai Chongxi jiang jun yu er er ba / bian zhu Bai Xianyong, Liao Yanbo. --
 112. Zhi xu bin fen de nian dai : 1990-2010 : zou xiang xia yi lun min zhu sheng shi / Wang Jinshou ... [et al.]. -- 2014.
 113. Zhongguo da di gou zao gang yao : (Zhongguo da di gou zao tu shuo ming shu) / bian zhu zhe Zhongguo ke xue yuan di zhi yan jiu suo. --
 114. Zhongguo Elunchun yu fang yan yan jiu / Han Youfeng, Meng Shuxian zhu = Research on dialects of the Oroqen language in China / Han Youfeng, Meng Shuxian. --
 115. Zhongguo gu dai yin shua gong cheng ji shu shi = Zhongguo gudai yinshua gongcheng jishushi / Fang Xiaoyang, Han Qi zhu. --
 116. Zhongguo jia ting wen ti / Yi Jiayue, Luo Dunwei zhu. --
 117. Zhongguo li dai jia xun wen xian xu lu / Zhao Zhen zhu. --
 118. Zhongguo min jian gu shi quan shu. Shanghai. Changning juan / zong zhu bian Bai Gengsheng ben juan zhu bian Ma Jinmei. -- 2011.
 119. Zhongguo nan fang Hui zu gu ji zi liao xuan bian / Zhongguo nan fang Hui zu gu ji cong shu bian wei hui bian. --
 120. Zhongguo shen hua mu ti suo yin = Zhongguo shenhua muti suoyin / Yang Lihui, Zhang Chengfu zhu. --
 121. Zhongguo si xiang shi. Song dai zhi jin dai / Goukou Xiongsan zhu Gong Ying, Zhao Shilin deng yi. --
 122. Zhonghua fa xi yu ru jia si xiang / Gao Mingshi bian. --
 123. Zhonghua Renmin Gongheguo jian guo shi yan jiu / Yang Kuisong zhu. --
 124. Zou shi nü / Zhang Yihe zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2015
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)