Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Sat, 30 Aug 2014 07:05:12 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 7-10 Shi ji Suzhou fa zhan yan jiu / Liu Li zhu. --
 2. 16-18 shi ji zhong Ya li shi di li wen xian / B.A. Aḣmedov zhu Chen Yuanguang yi. --
 3. 2010 Si chou zhi lu yu xi bei li shi wen hua xue shu tao lun hui lun wen ji / Zheng Binglin, Yin Weixian zhu bian. --
 4. Ba Jin "Sui xiang lu" lun gao / Zhou Limin zhu. -- 2012.
 5. Bai tai sui er ji : Xinjiapo Jiucai ba Cheng huang miao bai tai sui yi shi / Xinjiapo Jiucai ba Cheng huang miao, Xianggang peng ying xian guan bian zhu. -- 2012.
 6. Bai Yuchan sheng ping yu wen xue chuang zuo yan jiu / Liu Liang zhu. -- 2012.
 7. Bai Yuchan wen ji xin bian = Bai Yuchan wenji xinbian / Bai Yuchan zhu Gai Jianmin ji jiao. --
 8. Bao gao wen xue xian dai zhuan xing yan jiu = Baogaowenxue xiandaizhuanxing yanjiu / Gong Jushan zhu. -- 2012.
 9. Bei Song shi qi zi ran zai hai yu zheng fu guan li ti xi yan jiu / Shi Tao zhu. -- 2010.
 10. Bei ying : wo de fu qin Boyang / Guo Bencheng zhu. --
 11. Bei zheng di nong min cha yi xing shou chang yi yuan yan jiu : yi Fujian Sheng wei li / Lin Yibiao zhu. -- 2011.
 12. Beijing da xue Zhong wen xi bai nian tu shi, 1910-2010 / Wen Rumin zhu bian. -- 2010.
 13. Beijing zhu shu shi / ben shu zhu bian Zhao Yali. -- 2012.
 14. Bian luan zhong de di fang quan shi : Qing mo Min chu Guangdong de dao fei wen ti yu she hui zhi xu / He Wenping zhu. -- 2011.
 15. Cai pin cai zao / Wang Anyi zhu. -- 2008.
 16. Cang hai yi yin : Mingguo shi qi Qing yi min ci yan jiu / Lin Li zhu. -- c2012.
 17. Chang he shi ci yan jiu : yi Tang Song wei zhong xin / Gong Bendong zhu. --
 18. Chaoxian zhan zheng zai tan : Zhong Su Chao de he zuo yu fen qi / Shen Zhihua zhu. -- 2013.
 19. Chen Huangmei wen ji = Selected works of Chen Huangmei / Chen Huangmei zhu. --
 20. Chen Rongjie yu Meiguo de Zhongguo zhe xue yan jiu = Chen Rongjie and Chinese philosophy study in the United States / Cui Yujun zhu. -- 2010.
 21. Chen Sanli nian pu chang bian = A chronicle of Chen Sanli / Li Kaijun zhuan. --
 22. Chen Yun : cong Xiatang Jie dao Zhongnan hai = Chen Yun : from the street to the Zhongnanhai / Yu Wei zhu. -- 2009.
 23. Cheng shi zhi fu : Beijing wai lai gong zi nü jian kang fa zhan xiang mu xing dong zhi / Cai Yuanyun, Zeng Yubiao, Ming Hao, Zhao Han zhu. --
 24. Cheng xiang wei sheng yi liao fu wu jun deng hua yan jiu = On the equalization in health and medical service in urban and rural areas / Xie E zhu. -- 2009.
 25. Chi lai de hou zhi min : zai lun jie yan yi lai Taiwan xiao shuo / Liu Liangya zhu = Belated postcoloniality : post-martial law Taiwanese fiction / Liang-ya Liou. --
 26. Chong du Makesi : yi zhong zhe xue guan de dang dai quan shi = Rereading Marx : a contemporary explanation of meta-philosophy / He Zhonghua zhu. --
 27. Chong gou jin dai Zhongguo : Zhongguo li shi xie zuo zhong de xiang xiang yu zhen shi / [Mei] Li Huaiyin zhu Sui Yousheng, Wang Chuanqi yi. --
 28. Chong kan Luoyang qie lan ji : Shantao lun / Yang Xuanzhi zhuan Xu Gaoruan chong bie wen zhu bing jiao kan, Xu Gaoruan zhuan. --
 29. Chong zhu Zhongguo / Quan Kuolong zhu. --
 30. Chūgoku gendai bungaku shiryō. -- 1968.
 31. Cong huang tu di zou chu de Beijing zhi qing / Beijing Yan'an zhi qing lian yi hui bian. -- 2014.
 32. Da han zhi guo : Xi fang yan zhong de Zhongguo = The Chan's great continent : China in western minds / [Mei] Shi Jingqian (Jonathan D. Spence) zhu Ruan Shumei yi. --
 33. Da Tang xi shi bo wu guan cang mu zhi yan jiu. Xu yi / Lü Jianzhong, Hu Ji zhu bian. --
 34. Da xue zhi du chuang xin yu Zhongguo yan jiu xing da xue jian she / Piao Xuetao, Wang Huaiyu zhu. -- 2007.
 35. Dang dai Taiwan zong jiao yan jiu jing cui lun ji : quan shi jian gou zhe qun xiang / Jiang Canteng zhu bian. --
 36. Dang dai Zhongguo yi shu xue yan jiu (1949-2009) = Contemporary art theory studies in China (1949-2009) / Wang Yichuan zhu bian Guo Biheng zhu bian. --
 37. Dao jiao fu zhou fa shu yang sheng xue : yi "dao fa hui yuan" wei he xin / Zheng Zhiming, Jian Yinü zhu --
 38. Deng Xizi : 2 juan / Deng Xi zhuan. -- [1922?]
 39. Di guo zao jiu liao wo : Yi ge Yingguo ren zai jiu Shanghai de wang shi = Empire made me : An Englisbman adrift in Shanghai / (Ying) Luobote Bikesi zhu Jin Jian yi. -- 2012.
 40. Di shi jie Beijing du li ying xiang zhan = The 10th Beijing independent film festival / zhu ban Li Xianting dian ying ji jin. --
 41. Dian liang sheng ming / Wang Jianxuan zhu. --
 42. Diao cha bei hou / Chen Guidi, Chuntao zhu. -- 2010.
 43. Ding Weiliang yu jin dai Zhong xi wen hua jiao liu / Fu Deyuan zhu. -- 2013.
 44. Dong an ji shi / Xia Shang zhu. --
 45. Dong bei jiao fu : cong dou fu jiang dao wei Manzhou guo zong li / Jia Hongbin zhu. -- 2013.
 46. Dongbei di qu fa zhan de zhong da wen ti yan jiu / Jin Fengjun zhu bian Chen Mingxing, Wang Jiao'e fu zhu bian. -- 2012.
 47. Du Guangting ji zhuan shi zhong ji jiao / Du Guangting zhu Luo Zhengming ji jiao. --
 48. Dunhuang ge ci tong lun / Wu Susen zhu. -- 2010.
 49. Dunhuang she hui jing ji wen xian ci yu lun kao = Research of the words in the Dunhuang manuscripts concerning social and economic history / Zhang xiao yan zhu. --
 50. Duo chong shi ye xia de xi fang quan zhen jiao yan jiu / Zhang Guangbao bian Song Xueli yi. -- 2013.
 51. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 52. Fu xing zhi lu : Zhongguo jue qi de 30 ge li shi guan jian = The road to revival / Hong Xianghua zhu bian. -- 2007.
 53. Gansu Linxia Wan shou guan shen hua chuan shuo / Wang Chongning zhu bian, Qi Fengming fu zhu bian Chen Long hui. -- 2012.
 54. Gao bie wei ming hu : Bei da lao wu jie xing ji / Xi Xueyao, Zhang Cong, Sun Lanzhi zhu bian Ding Guangju, Guo Qingshan, Li Yiquan fu zhu bian. -- 2013.
 55. Gao tie / Han Song zhu. -- 2012.
 56. Ge ming hou ji / Han Shaogong. --
 57. Gei nong min yi xian fa guan huai = Geinongminyixianfaguanhuai / Zhang Yinghong zhu. -- 2010.
 58. Gong zheng, xiang cun, fa zhan : Zhong Fa guan yu tu di jing ying yu liu zhuan de dui hua / Ma Hongjun zhu bian. -- 2013.
 59. Gong Zizhen shi ji bian nian jiao zhu / (Qing) Gong Zizhen zhu Liu Yisheng, Zhou Xifu jiao zhu. --
 60. Gongyang xue yu Han dai she hui / Song Yanping zhu. -- 2010.
 61. Gou xiang di guo : gu dai Zhongguo yu gu Luoma bi jiao yan jiu / [De] Muqile, Mindao'an zhu bian Li Rongqing, Liu Hongzhao deng yi Li Rongqing jiao ding. --
 62. Gu dian mu lu xue / Lai Xinxia zhu. -- 2013.
 63. Gu gong Ming ci tu lu. -- Minguo 66-67 [1977-1978]
 64. Guan yu ce suo / Ye Zhaoyan. -- 2012.
 65. Guan yu xin si jun shi jian hua qiao yu lun yi ban / Jian guo chu ban she bian yin. --
 66. Guan yu Zhe Gan di qu Ri jun xi jun zhan de diao cha yan jiu / Ding Xiaoqiang deng zhu. -- 2012.
 67. Guo jia : 2011, Zhongguo wai jiao shi shang de kong qian xing dong = The nation : an unprecedented operation in the diplomatic history of China, 2011 / He Jianming zhu. -- 2012.
 68. Guo jia quan li yu min jian zhi xu : duo yuan shi ye xia de Ming Qing liang Hu xiang cun she hui shi yan jiu / Yang Guo'an zhu. --
 69. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang "Changze wen ku" jie ti mu lu = Annotative catalog of the Nagasawa collection of National Taiwan University Library / zhu bian Gaoqiao Changyan. -- 2013.
 70. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang Liuqiu guan xi shi liao ji cheng / zhu bian Gaoliang Cangji, Chiling Shou, Fengjianshan Hexing. -- 2013.
 71. Guo wai Mao Zedong xue yan jiu = Guowai MaoZedongxue yanjiu / Shang Qingfei zhu. -- 2008.
 72. Guo xue wen ti zheng ming ji, 1990-2010 / Liang Tao, Gu Jianing bian. -- 2010.
 73. Ha'erbin zai hu huan : te ding sui yue kai shi de ri ji "shi" chao yu zhui yi (1947-2007) / zhu zhe Zhang Dashan zhu bian Zhang Mao. -- 2012.
 74. Hai zhong gu jun : Ming dai Penghu bing fang yan jiu lun wen ji / He Mengxing zhu. --
 75. Hainan Li zu he Taiwan shao shu min zu min su bi jiao / Zhan Xianwu, Xing Zhichao zhu. --
 76. Haiyu shi yuan Haiyu shi yuan xu bian / (Qing) Wang Yingkui, Qu Shaoji bian Luo Shijin, Wang Wenrong dian jiao. --
 77. Han hua tu xiang yu yi shu shi xue yan jiu / Huang Yafeng zhu. -- 2012.
 78. Han shu yi wen zhi yu shu mu wen xian lun ji / Zeng Shengyi zhu. --
 79. Han yu xin ci xin yu nian bian (2009-2010) / Song Ziran, Yang Xiaoping zhu bian. -- 2011.
 80. Han zi chuan bo yu Zhong Yue wen hua jiao liu / Zhao Liming. -- 2004.
 81. Hanguo Han wen gu wen xian yi xing zi yan jiu / Lü Hao zhu. --
 82. Hei qiang li de xing cun zhe : fu nü qiu tu zhen fan wen ge ji shi / Qi Jiazhen zhu. --
 83. Hu lian wang jin hua lun = Internet evolution / Liu Feng zhu. --
 84. Hua yan yu fan yin : zhong gu shi dai hou qi dong xi jiao liu de yu yan qiao liang / Liu Yingsheng zhu. --
 85. Huo yu bing / Yu Jie zhu. --
 86. Ji Baocheng fang tan lu / Ji Baocheng zhu. -- 2013.
 87. Jiang Jieshi yu ge pai xi jun fa zheng dou nei mu / [Quan guo zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian]. --
 88. Jiang Jieshi zhuan / Yan Ruping, Zheng Zemin zhu. --
 89. Jiang Xingyu wen ji / Jiang Xingyu zhu. --
 90. Jiang Zemin si xiang nian bian, yi jiu ba jiu-er ling ling ba / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian. --
 91. Jiangcun jing ji / Fei Xiaotong zhu Dai Kejing yi. --
 92. Jin dai hua jin cheng zhong de Hangzhou : Minguo Hangzhou yan jiu lun wen ji / Song Tao zhu bian Hangzhou wen shi yan jiu hui bian. -- 2011.
 93. Jin dai Hunan bao kan shi lüe / Huang Lin zhu. --
 94. Jin dai ren wu yan jiu : She hui wang luo yu ri chang sheng huo / Liao Dawei zhu bian. -- 2012.
 95. Jin dai Zhongguo ge ju wen xue chuang zuo te xing li shi shen shi / Ge Xiaoyi zhu. --
 96. Jing zhong miao dai xi dang kao lue. Jing ju juan, chun qiu bu, dang an pian / Yang Lianqi zhu. --
 97. Jue yu: yi ge si qiu de wei guan da li shi / Qi Yanchen zhu. --
 98. Ke Yan zhuan / Guo Jiulin zhu. --
 99. Ku nan hui huang / Jin Yinan zhu. -- 2009.
 100. Kun ju wu tai mei shu chu tan / Gu Duhuang, Guan Xing zhu. -- 2010.
 101. Kun xue ju si xiang wen hua zha ji chu bian / Wang Liesheng zhu. -- 2012.
 102. Li dai Han wen da zang jing mu lu xin kao = New examination of the catalogues of Chinese Tri-sutra from the Tang dynasty to the present time / He Mei zhu. --
 103. Li Linfu yan jiu / Ding Jun zhu. --
 104. Li shi zhuan zhe / Gao Xiaolin zhu. -- 2009.
 105. Li xiang, zun yan yu sheng cun zheng zha : Yuan dai jiang nan shi ren yu she hui zong he yan jiu = Ideal, dignity, and struggle for existence : the southern literati and the society in Yuan dynasty China / Shen Wanli zhu. -- 2012.
 106. Liao Chengzhi yan jiu bei lan / Cheng Xiaojun zhu. --
 107. Liao dai Beizhen zong han / Dong Ming zhu. -- 2011.
 108. Liu chao wen ming = Six dynasties civilization / Ding Aibo (Albert E. Dien) zhu Li Meitian yi. --
 109. Lun xian shi qi Xianggang wen xue zuo pin xuan : Ye Lingfeng, Dai Wangshu he ji / Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian Xiong Zhiqin bian jiao. --
 110. Luoyang kao gu ji cheng. Bu bian ( er ) / Luoyang Shi wen wu zuan tan guan li ban gong shi, Luoyang shi fan xue yuan He Luo wen hua guo ji yan jiu zhong xin bian Zhu Shiwei, An Yawei zhu bian. -- 2010.
 111. Ma Wanqi yan jiu zi liao hui bian = Ma Wanqi yanjiu ziliao huibian / Xia Quan, Dong Jin bian. --
 112. Meng Yuan shi dai de Menggu zu wen xue jia / Gu Shibao zhu. -- 2012.
 113. Menggu ying xiong shi shi fa zhan shi = The developmental history of the Monglian heroic epic poetry / Renqindao'erji zhu. --
 114. Mi dong : qing chun de kuang huan yu lian yu / Hu Fayun zhu. --
 115. Min ming suo xi : Qing dai de nong ye he nong min / Guo Songyi zhu. -- 2010.
 116. Min Tai wen hua xin lun / Xu Xiaowang zhu. -- 2012.
 117. Min xin gong cheng : Cheng zhen yi liao zhi du gai ge zheng shi qi dong / He Sen bian xie. --
 118. Ming dai san qu yong yun yan jiu = Mingdai sanqu yongyun yanjiu / Lu Hua zhu. --
 119. Ming dai xiang cun jiu fen yu zhi xu : yi Huizhou wen shu wei zhong xin / Zhongdao Yuezhang zhu Guo Wanping, Gao Fei yi. -- 2012.
 120. Ming jiang Su Yu zhen wen lu = Mingjiang SuYu zhenwenlu / Zhang Xiongwen zhu. -- 2009.
 121. Ming Qing Huizhou zong jiao yu xiang cun she hui kong zhi / Chen Rui zhu. -- 2013.
 122. Minguo qian qi guo jia yi shi yan jiu : 1912-1931 / Guo Hui zhu. --
 123. Minguo xue ren xi nan bian jiang wen ti yan jiu / Wang Zhen'gang zhu. --
 124. Nan she wen ren yu Riben / Chen Chunxiang zhu. --
 125. Nanjing guo min zheng fu xun zheng qian qi li fa ti zhi yan jiu (1928-1937) = Study on the legislative system in the early stages of xunzheng of Nanjing national goverment (1928-1937) / Bian Lin zhu. -- 2012.
 126. Nanjing yi shu xue yuan zao qi xiao kan xiao bao yan jiu zhuan ji = Special issue on the early school magazine and newspaper of Nanjing University of the Arts / Liu Weidong, Huang Dunzhu bian. --
 127. Ni de wei xiao / Zhang Chengzhi zhu. -- 2010.
 128. Ningbo shang bang shi / Zhang Shouguang zhu. -- 2012.
 129. Nong cun tu di shi chang hua fa lü zhi du yan jiu / Li Yan zhu. --
 130. Pi miu yu bian wu : chong ping Du Wenxiu de li shi di wei yu gong xian / Yang Huaizhong zhu bian. -- 2011.
 131. Qi shi nian dai / Beidao, Li Tuo zhu bian. -- 2009.
 132. Qin Hua Ri jun Nanjing da tu sha Riben bao kan ying yin ji / Zhu Chengshan bian Peng Xi deng yi. -- 2011.
 133. Qin Huai wen xue zhi / Gong Bin, Fan Shaolin bian. -- 2013.
 134. Qin li zhe jian zheng zhen xiang : Zhongguo wen tan "fan dang ji tuan" an ji shi / Huang Renke zhu. --
 135. Qin Xi Han yin zhang yan jiu / Zhao Pingan zhu. --
 136. Qing chao qian qi she wai fa lü yan jiu : yi Guangdong di qu lai Hua wai guo ren guan li wei zhong xin / Wang Juxin zhu. -- 2012.
 137. Qing ci xu ba hui bian / Feng Qian bian jiao. -- 2013.
 138. Qing dai cai zheng zheng ce yu huo bi zheng ce yan jiu / Chen Feng zhu. --
 139. Qing dai Taiwan / Chen Jiexian, Yan Chongnian zhu bian. -- 2009.
 140. Qing dai Zhongguo dui wai guan xi xin lun / Liao Minshu zhu. --
 141. Qing mo Min chu mei jie kong jian yan hua lun / Cui Bo zhu. -- 2012.
 142. Qiu chan de bei ming / wen ji bian ji Chen Mingcheng. --
 143. Ren lei xue yan jiu / Zhuang Kongshao zhu bian. --
 144. Ri zhi shi qi Tai ren hua jia yu zuo jia de wen yi he meng : yi "Taiwan wen yi" (1934-36) wei zhong xin de kao cha / Wang Wenren zhu. -- 2012.
 145. Riben guan cang Diaoyu Dao wen xian kao zuan (1885-1895 nian) / Li Li zhu yi. --
 146. Rong Zhaozu quan ji / Guancheng tu shu guan bian. --
 147. Sai Jinhua : xi meng hong chen de chuan qi nü zi / Zhao Shuxia zhu. -- 2014.
 148. Saiwusu Gacha diao cha : Menggu zu / Huang Jianying zhu bian. -- 2012.
 149. Shandong jin dai jiu ji shi / Wang Lin zhu. -- 2012.
 150. Shandong Qing dai ke kao lu / Wang Gongren, Song Hewen bian zhu. --
 151. Shang dai qing tong qi ming wen fen qi duan dai yan jiu = The dating study of bronze inscriptions of the Shang dynasty / Yan Zhibin bian zhu. --
 152. Shang Zhou cheng shi xing tai de yan bian / Li Xin zhu. -- 2012.
 153. She hui gong zuo yu she hui fa zhan : fa zhan xing she hui gong zuo de li nian yu ji shu / James Midgley & Amy Conley zhu bian Guo jia jiao yu yan jiu yuan zhu yi, Luo Xiuhua yi = Social work and social development theories and skills for developmental social work. --
 154. Shi ji de kui zeng : Zhang Kaiyuan yu Chitian Dazuo de dui hua / Zhang Kaiyuan, Chitian Dazuo zhu. --
 155. Shi ji yuan yu : Xin qing nian xue hui an jie mi / Xu Liansheng zhu chu ban, bian ji Lao gai ji jin hui = Century miscarriage of justice : a secret case of New youth group / by Xu Liansheng. --
 156. Shi jian yu si kao : Beijing Shi di 12 jie ren da chang wei hui wu nian gong zuo hui gu yu zong jie / "Shi jian yu si kao" bian wei hui bian ji ren yuan Wang Yongyi and 17 others. --
 157. "Shi ren yu xue" yu Song dai shi xie / Zhang Gaoping zhu. --
 158. Shi yi min gong jin cheng lai / Tang Mile zhu Tan Tian yi = China's urban billion : the story behind the biggest migration in human history / Tom Miller. -- 2014.
 159. Shou de shi zhong yu yan / Mo Bai zhu. --
 160. Shu Xincheng ri ji / Shu Xincheng zhu ze ren bian ji Wang Youpeng and three others. --
 161. Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian. --
 162. Shui zhi zao le Han Han ? : guan yu Han Han de dui hua / L.A.W. zhu. -- 2010.
 163. Shuo shi hua de ri zi bu duo le : shu bian ren wu suo ji / Han Sanzhou zhu. -- 2012.
 164. Si fa zi zhi yan jiu : ji yu she hui bian qian de shi jiao = A Study on Autonomy of Private Law / Han Wei zhu. --
 165. Song dai fo jiao shi / Yan Mengxiang zhu. --
 166. Song dai shi hua yu shi xue wen xian yan jiu / Bian Dongbo zhu. --
 167. Song Ming shi qi Hubei de ru xue yan jiu / Guo Qiyong zhu bian. --
 168. Su shi bu zhu / Zha Shenxing bu zhu Wang Yousheng jiao dian. --
 169. Suzhou He, 1978-2009 = Suzhou River / Xu Xixian. -- 2009.
 170. "Ta zhe" jing xiang : Haolaiwu dian ying zhong de Hua ren nü xing = The image of the other : Chinese women in Hollywood films / Sun Meng zhu. -- 2010.
 171. Taizhou dao jiao = Taizhou Taoism / Zhang Geshan zhu -- 2013
 172. Tang cai zheng san si shi yan jiu / He Ruquan zhu. --
 173. Tang dai Tufan yu xi bei min zu guan xi shi yan jiu / Yang Ming zhu. -- 2012.
 174. Tang Yongtong xue ji / Tang Yijie, Zhao Jianyong bian. -- 2011.
 175. Tianchang Sanjiaowei mu di / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 176. Tubo tong zhi shi qi Dunhuang shi ku yan jiu / Sha Wutian zhu. --
 177. Wan Qing Wenzhou ji shi = A mission in China / Su Huilian zhu Zhang Yongsu, Li Xinde yi zhu. -- 2011.
 178. Wang Bomin mei shu shi yan jiu wen hui / Zhongguo mei shu xue yuan bian. --
 179. Wang Rongbao ping zhuan / Zhao Linfeng zhu. --
 180. Wei tian ai ren ji lun : Wang Zheng Tian zhu jiao wen xian ji / Wang Zheng zhu Mao Ruifang bian zhu. -- 2014.
 181. Wen ge ji mi dang an : Guangxi bao gao / bian zhe Zhong gong Guangxi Zhuangzu Zizhiqu wei yuan hui zheng dang ling dao xiao zu. --
 182. Wen xue yan jiu xu ji / Fei Haiji zhu. -- Min guo 60 [1971]
 183. Weng Xincun shi wen ji / (Qing) Weng Xincun zhu Zhang Jian ji jiao. --
 184. Wo de fu qin Li Rui / Li Nanyang zhu. -- 2014.
 185. Wo he ba lei = Ballet and I / Tan Yuanyuan zhu. -- [2013].
 186. Wu ding shang kong de ai qing = Rooftop romance / Xu Chunqiao zhu. --
 187. Wu shu zhang wen : Chen Dawei shi xuan 1992-2013 / Chen Dawei zhu. --
 188. Wu si zai Xianggang : zhi min qing jing, min zu zhu yi ji ben tu yi shi / Chen Xueran zhu. --
 189. Wu yue nuo shen : Zhongguo Hunan Linwu nuo wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhou Huabin, Chen Xiuyu zhu bian. --
 190. Wu Zhihui quan ji / Wu Zhihui zhu. --
 191. Wutai Shan shi ge zhu shi = Wutaishan shige zhushi / Zhang Shenwei bian zhu. --
 192. Xi bu nong cun shao shu min zu lao dong li zhuan yi wen ti yan jiu : ji yu min zu di qu nong cun wei guan shu ju = Study on ethnic minority's migrants in west rural China : based on the micro data from rural ethnic Areas / Ding Sai zhu. --
 193. Xi Jinping : gong chan Zhongguo zui ruo shi de ling xiu / Shiban Minfu zhu Huang Yiyun yi. -- 2012.
 194. Xi qu shi lun xin de / Zeng Yongyi zong ce hua Fu Jin zhu. --
 195. "Xi xiang ji" yan jiu shi. Yuan Ming juan / Huang Jihong zhu. --
 196. Xi yu li shi yu wen xian lun cong / Shi Xinrong, Liu Zhenwei zhu bian. --
 197. Xiaguan Qu wen wu zhi / Nanjing Shi xia guan qu wen hua ju bian. -- 2012.
 198. Xian dai Ba Shu wen xue zi yuan bao hu kai fa yan jiu = Xiandai BaShu wenxue ziyuan baohu kaifa yanjiu / Zhang Jianfeng, Yang Qian zhu. -- 2012.
 199. Xian dai Taiwan wen xue Mazu de bian xie yu jie du / Xu Zhenling zhu. --
 200. Xian hua yan zhi Niushou Shan zhi Xi xia xiao zhi Fuzhou Shan zhi / Chen Yi ... [et al.] zhuan. -- 2010.
 201. Xiangxi Miaojiang zhen xi min zu shi liao ji cheng / Tan Biyou, Jia Zhongyi zhu bian. --
 202. Xiangxi yuan shi zong jiao yi shu yan jiu / Lu Qun zhu. -- 2012.
 203. Xin fang, min zhu yu fa zhi : Zhongguo hua ti / Lin Feng, Wang Shucheng bian zhu. -- c2013.
 204. Xin shi xue yu xin Han xue : er shi shi ji Zhongguo shi xue ping lun xu bian / Wang Xuedian zhu. --
 205. Xing wei yi shu xian chang / Cai Qing zhu. -- 2013.
 206. Xing zou de qun shan / Li Rui zhu. -- 2008.
 207. Xu bai zhai chi du jiao shi / Li Xu zhu Jiang Huang ji Wang Weibo jiao shi. -- 2013.
 208. Xu lao hu yu bai gua fu / Gao Yang zhu. -- 2010.
 209. Xuan hua yu sao dong / W. Fukena zhu Zeng Han yi. --
 210. Xuande lu yan jiu : Gu gong cang Xuan tong qi de zheng li yu yan jiu / Li Mijia zhu. -- 2012.
 211. Xuantian Shangdi xin yang yan jiu / Xiao Dengfu zhu. --
 212. Yang ku le, zhu xiao le, ma yi bing le / Chen Yazhen zhu. --
 213. Yang Sheng'an cong shu. -- 2002.
 214. Yi wei xin hua she ji zhe pin wu Mao Zedong / Shen Zunjing zhu. -- 2012.
 215. Yi zuo ta / Liu Jiandong zhu. -- 2012.
 216. Yin ni de jiang tu : wei suo zhi du yu Ming di guo / Gu Cheng zhu. -- 2012.
 217. You xia yu Han dai she hui / Peng Wei zhu. --
 218. Yu hai yi wen jiao zheng / Wang Yinglin zhuan. --
 219. Yuan dai Kui zhang ge xue shi yuan yu Yuan dai wen tan / Qiu Jiangning zhu. --
 220. Yue du yi sheng / Xie Mian zhu. -- 2011.
 221. Zhang Ailing nian pu / Zhang Huiyuan bian. --
 222. Zhe shang lun li zhuan xing yan jiu / Yi Kaigang zhu. --
 223. Zhen han ling hun de sui yue : wen ge ri ji (1966-1972) / Shi Luoming zhu. -- 2010?]
 224. Zhong gong yu Yilang guan xi zhi yan jiu --1979 nian zhi 2008 nian / Lin Zongxian zhu. --
 225. Zhong gu Han yu ci hui shi / Wang Yunlu zhu. -- 2010.
 226. Zhong Jingwen min su xue lun ji / Zhong Jingwen zhu. --
 227. Zhong shi ji Weiwuer she hui / Tuoheti Mozhati zhu. --
 228. Zhong shuo jiao zhu / Zhang Pei zhuan. --
 229. Zhong Yin bian jie wen ti, Yin Ba ling tu jiu fen yan jiu = ZhongYin bianjie wenti YinBa lingtu jiufen yanjiu / Lü Zhaoyi, Sun Jianbo zhu. --
 230. Zhongguo cai zheng jing ji shi lun / Chen Feng zhu. --
 231. Zhongguo dang dai wen xue zhong de li shi xu shi : Haidebao jiang gao / Zhang Qinghua zhu. -- 2012.
 232. Zhongguo de ge ming 1911-1912 : yi chang nei zhan de li shi xing he zheng zhi xing de zhen shi ji lu / Aidewen J. Dingge'er zhu Zhang Jianjun yi = China's revolution / Edwin J. Dingle. -- 2011.
 233. Zhongguo ge dang ge pai xian zhuang / [Bian ji zhe shuo wen she bian ji bu]. -- Minguo 35 [1946]
 234. Zhongguo gu dai zheng fu jiu zhu ti xi yan jiu / Zhen Jinzhong zhu. --
 235. Zhongguo jin dai de hun yin li fa yu hun su gai ge = Legislation on marriage and reform on marriage custom in modern China / Wang Geya zhu. -- 2011.
 236. Zhongguo jin dai Tang Song shi zhi zheng yan jiu / Guo Qiankong zhu. -- 2010.
 237. Zhongguo jing ji de bing zao = Zhongguo jingji de bingzao / Ou Lulu. --
 238. Zhongguo li dai fu zhi fu shi / Huang Hui zhu. --
 239. Zhongguo mo shi : jie du Renmin Gongheguo de 60 nian = China model : a new developmental model from the sixty years of the People's Republic / Pan Wei zhu bian. -- 2009.
 240. Zhongguo Nan Hai jing mao wen hua zhi / Pan Yiyong zhu. --
 241. Zhongguo nong cun gai ge 30 nian hui gu yu zhan wang = Zhongguo noncun gaige 30 nian huigu yu zhanwang / Chen Xiwen, Zhao Yang, Luo Dan zhu. -- 2008.
 242. Zhongguo (Shanghai) zi you mao yi shi yan qu xin zhan lüe yan jiu = China (Shanghai) pilot free trade zone / Yuan Zhigang zhu bian. --
 243. Zhongguo shen hua xue bai nian wen lun xuan = Zhongguo shenhuaxue bainian wenlun xuan / Ma Changyi xuan bian. --
 244. Zhongguo shi xue shi zi liao hui bian / Zhang Yue zhu bian. -- 2009.
 245. Zhongguo wan Ming yu Ou Zhou wen xue : Ming mo Yesu hui gu dian xing zheng dao gu shi kao quan = European literature in late-Ming China : Jesuit exemplum, its source and its interpretation / Li Shixue zhu. -- 2010.
 246. Zhongguo yu Dong nan Ya guo jia gong gong wai jiao / Beijing da xue Dong nan Ya xue yan jiu zhong xin, Chaha'er xue hui zhu bian Ke Yinbin, Bao Maohong zhi xing zhu bian. --
 247. Zhongguo "zi you" pai wen xue de liu bian / Chen Guo'en, Zhang Sen, Wang Jun zhu. --
 248. Zhonghua Minguo zai da lu de zhen xiang = Tales of the Republic of China / Han Wenning bian zhu. -- 2012.
 249. Zhu shu ji nian yu Xia Shang Zhou nian dai yan jiu / Zhang Fuxiang zhu. -- 2013.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley homePreview the new Library website
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)