Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Mon, 27 Apr 2015 03:08:53 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 90 hou chuang yi xiao shuo Shanghai "zhan" quan ji lu / "Ling" tuan dui bian. -- 2013.
 2. Along zhi Hu Feng shu xin quan bian / Along zhu Chen Pei, Xiaofeng ji zhu. --
 3. Amei zu de bang qiu : shen ti, wen hua yu ren tong / Huang Dongzhi, Qiu Weicheng zhu. --
 4. Bei zhi min zhe de jing shen yin ji : zhi min shi qi Taiwan xin wen xue lun / Ji Birui zhu. --
 5. Beibei tu shu guan jing pin tu lu. Gu ji juan / Beibei tu shu guan bian. --
 6. Beibei tu shu guan jing pin tu lu. Minguo wen xian juan / Beibei tu shu guan bian. --
 7. Beibei tu shu guan jing pin tu lu. Yi shu juan / Beibei tu shu guan bian. --
 8. Beijing da xue tu shu guan cang "da cang wen ku" shu zhi / Beijing da xue tu shu guan bian. --
 9. Bu shuo zai jian de ling hun : qian shi de ke xue zheng ju / Tangmu Xu'oude Ye Wenke yi = Old souls : the scientific evidence for past lives / Tom Shroder. -- 2001
 10. Chong fan wu si xian chang : yi jiu yi jiu, yi ge guo jia de qing chun ji yi / Ye Shuming zhu. --
 11. Ci xin an chu yi wu xiang : Yan Geling de yi min xiao shuo wen hua ban tu / Ge Liang zhu. --
 12. Ci yuan ying hua = Ciyuanyinghua / Huang Ruiyun xuan bian -- 2005
 13. Cong gong he dao nei zhan: jian zheng bei yang shi qi nian / Feng Xuerong zhu. --
 14. Da Qing shi bao. Xi yuan 1626 nian-1683 nian = Great Qing times / Huang Ronglang wen/tu. -- 2014.
 15. "Da xue xiao yan" : wo yan zhong de Bei da yu Gang Zhong da / Chen Pingyuan zhu. --
 16. Di san jie hai xia liang an "Song dai she hui wen hua " xue shu yan tao hui lun wen ji / Hangzhou Shi she hui ke xue yuan, Zhejiang da xue li shi xi zhu bian. --
 17. Dian kang dao shang = Diankang daoshang / Ceng Zhaolun zhu Duan Meiqiao zheng li. --
 18. Dong xi / Liang Bingjun. -- 2014.
 19. Dongpo xian sheng shi ji zhu : san shi er juan / Su Shi zhu Wang Shipeng zuan Wang Yongji yue. -- Ming wan li, between 1590 and 1620
 20. Du shi huai ren cun gao / Li Xueming zhu. --
 21. Fan si cheng zhen hua bei jing xia de cheng xiang fa zhan : yi Shanghai Shi Jiading qu wei li / Sun Wei. -- 2013.
 22. Fandigang tu shu guan cang Ming Qing Zhong xi wen hua jiao liu shi wen xian cong kan. Di yi ji / Zhang Xiping, (Yi) Maxini (Federico Masini), Ren Dayuan, (Yi) Peizuoning (Ambrogio M. Piazzoni) zhu bian. --
 23. Gai bian Taiwan ming yun de liang bai nian jian : cong Helan zong du dao Riben zong du zhi lu / Sima Xiaoqing zhu. --
 24. Gao you : Yao wen hua fa xiang di yan jiu / Gui Zunyi, Yang Guobao zhu bian. --
 25. Gelagu shi lu : lao gai hui yi lu zhi er / Zhang Xianchi zhu. --
 26. Gong chan guo ji, lian gong (bu) yu Makesi zhu yi Zhongguo hua yan jiu : 1919-1943 / Wang Zhanren zhu. --
 27. Gong gong cai zheng guan li : fen xi yu ying yong / Yuehan L. Mikesaier (John L. Mikesell) zhu Bai Yanfeng, Ma Caichen yi Gao Peiyong, Ma Caichen jiao. -- 2005.
 28. Gong xing yu shu xing : Ming Qing deng yun de han rong yu yan yi / Song Yunshan zhu. --
 29. Gu dai Zhongguo yu Riben ji Chaoxian Bandao zhu guo de guan xi / Wang Zhongshu zhu. --
 30. Henan yu jin xian dai Zhongguo yan jiu [electronic resource] = Henan yu jinxiandai Zhongguo yanjiu / Wu Hongliang, Xie Xiaopeng zhu bian -- 2010
 31. Hong Sheng ji qi shi ge yan jiu = HongSheng jiqi shige yanjiu / You Luxiang zhu. --
 32. Hua meng ji / yi ming bian Sun Debiao, Zhou Anping, Zhao Kai dian jiao. -- 2010.
 33. Huang Juan zuo pin ji / zuo zhe Huang Juan. --
 34. Huang Nengfu wen ji / Huang Nengfu zhu Zhao Wenbing bian. --
 35. Ji xu feng yu : Xianggang zao qi she hui ying xiang, 1911-1950 / Zheng Baohong zhu. --
 36. Jian feng zhuan duo : Qing dai qian qi yan hai de shui shi yu zhan chuan / Li Qilin zhu. --
 37. Jiang Weishui xian sheng quan ji / Jiang Chaogen bian jiao Jiang Zhiyang fan yi. --
 38. Jin 400 nian lai Zhongguo xi bu she hui bian qian yu sheng tai huan jing / Xu Bo zhu. --
 39. Jin dai Zhongguo yin hang ye ji gou ren ming da ci dian / Jiang Jianqing zhu bian. --
 40. Jin dai zhu ming tu shu guan guan kan hui cui san bian / [Ben she gu ji ying yin shi bian]. -- 2006.
 41. Jin dai zhu ming tu shu guan guan kan hui cui si bian / Wang Zhigeng, Gu Yeqing zhu bian. -- 2013.
 42. Jing yi kao xin jiao / Zhu Yizun zhuan, Lin Qingzhang, Yang Jinlong Feng Xiaoting zhu bian. -- 2010.
 43. Kang Zang xing = Kangzhangxing / Xietiansha zhu Hubo zheng li. --
 44. Kong fu dang an de fa lü shi liao jia zhi yan jiu / Yuan Zhaochun zhu. --
 45. "Kongzi jia yu" gong an tan yuan = A study on the controversy of Kongzi Jia Yu / Liu Wei zhu. -- 2014.
 46. Kou kai Chu wang ling : wo de kao gu zhi lu / Wang Kai zhu. --
 47. Lao bing bu si : Xianggang Hua ji Ying bing (1857-1997) / Kuang Zhiwen zhu. --
 48. Liang piao / Han Naiyin zhu. --
 49. Liao dai gui zu sang zang zhi du yan jiu = Research on the funeral system of nobility in the Liao dynasty / Nei Menggu bo wu yuan bian Zheng Chengyan zhu. --
 50. Ling ren wang shi : xie gei bu kan xi de ren kan / Zhang Yihe zhu. -- 2006.
 51. Liu qi bao dong : Xianggang zhan hou li shi de fen shui ling / Zhang Jiawei. --
 52. Liu shi gan en ji : Huimin fa shi fang tan lu = Sixty journal entries for a life of gratitude : an interview with ven. Huimin / Hou Kunhong, Zhuo Zunhong fang wen. --
 53. Liu zi xin : Hong Xun he Maji de ai qing gu shi / Qiu Liou, Kelisidina Hong, Hong Xiaoyun. --
 54. Lu Xun de bi zi / Zheng, Guoxian zhu. --
 55. Manzhouguo ji shi / Li Nianci zhu Cai Dengshan bian. --
 56. Min sheng bao zhang yu he xie she hui, bao xian, she hui bao zhang yu jing ji gai ge de shi jiao : Bei da CCISSR lun tan wen ji, 2007 / Beijing da xue Zhongguo bao xian yu she hui bao zhang yan jiu zhong xin (CCISSR) bian. -- 2007.
 57. Ming ta zheng zhi ben Huangfu Dan bei / Ouyang Xun. -- 2000?
 58. Pao xiao Pengcheng : Tang dai Huai shang jun min kang zheng shi (763-899) / Lu Jianrong. --
 59. Qi jia hou han shu : [er shi yi juan] / Wang WenTai ji Sun Maode chong jiao. --
 60. Qing dai Jiangxi jin shi cong kao / Mao Xiaoyang zhu. --
 61. Qing dai qian qi tong su xiao shuo chuan bo ji zhi yan jiu / Wen Gehong zhu. --
 62. Qing dai ren ding yan jiu = "Ren-ding" in the Qing dynasty / Xue Liyu zhu. --
 63. Qun xun yu wen yu shi zhi jian : Tang dai zhuan ji wen xue shu lun = Qunxun yu wenyushi zhijian : Tangdai zhuanji wenxue shulun / Xie Zhiyong zhu. --
 64. Shanghai Diqu fang yan diao cha yan jiu = A linguistic survey of Shanghai dialects / You Rujie zhu bian. --
 65. Shanghai min ban jiao yu fa zhan bao gao (2005-2012) = Development report on non-governmental education in Shanghai (205-2012) / Li Xuanhai, Gao Deyi zhu bian Shanghai Shi min ban jiao yu xie hui, Shanghai Shi jiao yu kai xiao yan jiu yuan min ban jiao yu yan jiu suo. --
 66. Shanghai xin cheng : zhui xun man yan du shi li de she qu he shen fen / Zhu bian Hali Deng Hatuoge = Shanghai new towns : searching for community and identity in a sprawling metropolis / edited by Harry den Hartog. --
 67. Shao shuai / Zhang Ailing [Zheng Yuantao yi] = The young marshal / by Eileen Chang. --
 68. [Shen bao guan xiao shuo cong shu]. --
 69. Sheng men ren wu zhi / [Ming] Guo Zizhang zhu Wang Hongjun jiao zhu. -- 2013.
 70. Shi jie fo jiao mei shu tu shuo da ci dian / zong jian xiu Xingyun da shi zong gu wen Luo Shiping zhu bian Ruchang. --
 71. Shicang qi yue / Cao Shuji, Pan Xinghui, Que Longxing bian. --
 72. Shu cai de zheng zhi / Liang Bingjun. -- 2014.
 73. Shu lin qing hua Shu lin yu hua / Ye Dehui zhu. -- 1999
 74. Si xiang de qun jiao / Hong Shuling zhu. --
 75. Song dai Fan Jun ji qi zong zu kao lun / Zhang Jian zhu. --
 76. Song dai Jiang Zhe shi ge he yun pu / Qian Yi zhu. --
 77. Song Qi chuan qi : cong Song Chunfang dao Zhang Ailing / Song Yilang zhu. -- 2014.
 78. Taiwan Amis yu hua yu hui bian / Citamih (Tian Zhongshan) bian zhu Zeng Siqi, Li Wensu yi zhu. -- 2005.
 79. Taiwan lao bing kou shu li shi / Zhao Chuan zhu. -- 2013.
 80. Taiwan Ri zhi shi qi de fa lü gai ge / Wang Taisheng zhu. --
 81. Taiwan shao shu min zu / Yu Guanghong, Li Liwen zhu bian. -- 2012.
 82. Tang dai ji bing, yi liao shi chu tan = Disease and healing in Tʻang China / Yu Gengzhe zhu. -- 2011.
 83. Tang dai pian ti gong du wen lun gao : yi Lu Zhi wei zhong xin / Ning Wei zhu. --
 84. Tang shi pin hui : jiu shi juan Shi yi : shi juan Shi ren jue li xiang jie / Gao Bing bian. -- Ming Chenghua 13 nian [1477]
 85. Tang shi pin hui : jiu shi juan Tang shi shi yi : shi juan / Gao Bing bian ji Niu Dou jiao ke. -- Ming Jiajing ji hai [18 nian, 1539]
 86. Ting yuan shen shen Diaoyutai : wo gei Jiang Qing dang mi shu / Yang Yinlu zhu. --
 87. Wang Wenqing ji / (Qing) Wang Wenqing zhuan Huang Shouhong jiao dian. --
 88. Wei shi xue yu jing shen fen xi : yi a lai ye shi yu qian yi shi wei zhu / Wu Rujun zhu. --
 89. Wen xuan : liu shi juan / Zhaoming tai zi zhuan [i.e. xuan] Li Shan zhu Ye Shupan can ding He Zhuo ping dian. -- Qing Qianlong ren chen (37 nian) [1772]
 90. Wo men de gu shi. 2 : yi bai ge bei da huang lao zhi qing de ren sheng xing tai / Jia Hongtu zhu. -- 2009.
 91. Xi Zhongxun zhuan / "Xi Zhongxun zhuan" bian wei hui bian Jia Juchuan zhi bi. -- 2014.
 92. "Xia xiao zheng" xin kao / He Xin zhu. --
 93. Xian dai ji yi yu shi gan jing yan = Modern memory and sensory experience : xian dai Zhongguo wen xue san lun ji / Jin Li zhu. --
 94. Xianggang dang dai zuo jia zuo pin he ji xuan. San wen juan Hong Kong / zhu bian Taoran. --
 95. Xianggang tian zhu jiao chuan jiao shi,1841-1894 / zhu zhe Xia Qilong yi zhe Cai Diyun. --
 96. Xianggang wen xue da xi / Chen Zhide zhu bian. --
 97. Xianggang yi min lun / zuo zhe Chen Yun. -- 2013.
 98. Xianggang Zhongguo xi ju xian kuang : Yan tao hui yi lu. -- [1968]
 99. Xie Guozhen quan ji / Xie Guozhen zhu Xie Xiaobin, Yang Lu zhu bian. --
 100. Xin shou hun shi dai / Wang Hailing zhu. --
 101. Xinjiang gu ji wen xian da ci dian / Zhang Xintai zong zuan He Ling zhu bian. --
 102. Xinjiang wu shi nian / Bao'erhan. -- 1984.
 103. Xiyu wen jian lu : ba juan / Qishiyi zhu. -- [Jing Qianlong, between 1777 and 1795]
 104. Xiyu wen wu kao gu quan ji / Zhongguo Xinjiang Weiwuer Zizhiqu wen wu ju bian. --
 105. Xu Chi wen ji. --
 106. Ya! Hongyi / Lin Qingxuan zhu. -- 2007.
 107. Yang Jiang quan ji / Yang Jiang zhu. -- 2014.
 108. Yaxi'an xian dai Hua wen wen xue zuo pin xuan / zong bian ji, Chen Rongzhao bian wei, Luo Ming, Xi Nier, Xie Ke, Changyao. --
 109. Ye Xin jing dian zhi qing zuo pin wen ji / Ye Xin zhu. -- 2008.
 110. Yi min she hui wen hua shi ying : 20 shi ji qian ru Ningxia de Han zu yi min yan jiu = Yiminshehui wenhuashiying : 20shiji qianru Ningxia de Hanzuyimin yanjiu / Liu You'an zhu. --
 111. Yin Jiazheng ku : Dunhuang Tufan shi qi de jia ku yi shu yu wang zu xin yang = Yin Jiazheng's cave : the family cave art and the illustrious family belief in Tubo period at Dunhuang / Wang Zhongxu zhu. --
 112. Yin ming lun xuan ji : zong he biao jie / zong zhu bian Qiang Fanchang, zhi xing zhu bian Cao Wuyi Guo ji Han chuan fo jiao xue hui bian yi = Selected reading and outline of hetuvidya sastras : (yin min) / International Chinese Buddhist Association. --
 113. Yong yuan de zhi yi / Ding Dong zhu. --
 114. You li de shi / Liang Bingjun. -- 2014.
 115. Yunnan kan jie chou bian ji (wu zhong) / [Yao Wendong deng zhuan]. Fei chang shi qi zhi Yunnan bian jiang / [Xu Yitang bian]. Dian Mian jie wu bei duan diao cha bao gao / [Yin Mingde zhu]. --
 116. Zhang Hui wan Qing Minguo ci xue yan jiu / Zhang Hui zhu Zhang Lin bian. --
 117. Zhang Qiyu wen ji / Zhang Qiyu zhu. --
 118. Zhangjiashan Han jian "Suan shu shu" jiao zheng ji xiang guan yan jiu / Wu Chaoyang zhu. --
 119. Zheng fu zhi li yu yi xue fa zhan : Song dai yi shi zhao ling yan jiu = State governance and development of medicine : a study of Song imperial edicts on medicine / Han Yi zhu. --
 120. Zhenjiang Hebi Bai she zhuan chuan shuo gu shi hui bian = Zhenjiang Hebi Baishenzhuan chuanshuo gushi huibian / Zhenjiang Shi fei wu zhi wen hua yi chan bao hu zhong xin, Hebi Shi fei wu zhi wen hua yi chan bao hu zhong xin. -- 2013.
 121. Zhong da she hui an quan shi jian de wang luo chuan bo / Gong Chenbo ... [et al.] zhu. --
 122. Zhong gong Shandong dang shi da shi ji : (1921 nian 7 yue zhi 1949 nian 9 yue) / Zhong gong Shandong sheng wei Dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian. -- 1986.
 123. Zhong lun jie gu / (Wei) Xu Gan zhuan Sun Qizhi jie gu. --
 124. Zhong Ri wen xue jing dian de chuan bo yu fan yi / Wang Xiaoping zhu. --
 125. Zhongguo da di gou zao gang yao : (Zhongguo da di gou zao tu shuo ming shu) / bian zhu zhe Zhongguo ke xue yuan di zhi yan jiu suo. --
 126. Zhongguo fa shi lun heng : Huang Jingjia xian sheng jiu zhi song shou zhu he wen ji / Huang Yuansheng zhu bian. --
 127. Zhongguo li dai qi yue cui bian / Zhang Chuanxi zhu bian. --
 128. Zhongguo min jian gu shi quan shu. Shanghai. Changning juan / zong zhu bian Bai Gengsheng ben juan zhu bian Ma Jinmei. -- 2011.
 129. Zhongguo si xiang shi. Song dai zhi jin dai / Goukou Xiongsan zhu Gong Ying, Zhao Shilin deng yi. --
 130. Zhongguo tao ci bai nian shi. 1911-2010 / Chen Fan zhu bian. --
 131. Zhongguo wen xue shi hua xu ji : [shang xia juan] / Huang Qian, Shen Yingming zhu. --
 132. Zongjiao yanjiu fangfa jiangji = Lectures on methodologies of religious studies / Lou Yulie zhu Fa Zhi, Chen Tanyu, Xiong Jiangning zheng li. --
 133. Zou shi nü / Zhang Yihe zhu. --
 134. Zui li hai de tu jie su du shu / Qiteng Yingzhi zhu Li Yuzhao yi. -- 2007.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2015
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)