Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Thu, 24 Apr 2014 02:57:10 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 20 shi ji Zhongguo yi shu yu yi shu jia / Maike'er Suliwen zhu Chen Weihe, Qian Gangnan yi. -- 2013.
 2. 2008 nian di si jie Zhongguo Songzhuang wen hua yi shu jie : Songzhuang jin xing shi = Progress of Songzhuang : 2008 the 4th China Songzhuang culture and art festival / [zhu bian Hong Feng]. -- 2008.
 3. Ba da shi jian / Mai Jia. -- 2013.
 4. Bai nian zhui qiu : Taiwan min zhu yun dong de gu shi. --
 5. Ban shi ji lüe ying : Ma Boliang xiao shuo ji = Half century glimpses : Ronald P. Mar's fiction collection / Ma Boliang zhu. -- 2013.
 6. Bao Xilai da shen shi lu / Qi Nanwan. --
 7. Bei Mei Hua bu : xi ri de feng yun yu dang jin de feng hua / Tan Wanying zhu Chen Nuoning hui tu = Chinatowns of North America : yesterday's struggle, today's splendor / Wendy Wanyin Tan map illustrations by Norine Chan. -- Minguo 102 [2013]
 8. Bei wu dou de "lun yu" : "lun yu" pian jie jiu shi jiu pian / Zhang Shishan zhu. --
 9. Beidaihe wang shi zhui zong bao gao = Tracing report for the past of the Beidaihe / Xu Yan deng zhu. -- 2010.
 10. Beijing di tie fa zhan shi / Beijing di tie yun ying you xian gong si bian zhu. -- 2011.
 11. Bian Xiaoxuan wen ji. -- 2010.
 12. Bin wei de jia yuan : E xi nan Baifusi Tujia zu she qu de chu jing yu ming yun / Mei Jun zhu. --
 13. Bu ge ming xing ma? : yuan Zhongguo wen hua bu zhang gen ni tan Zhongguo zheng zhi / Wang Meng zhu. --
 14. Cai Qijiao shu xin ji / Cai Qijiao . -- 2011.
 15. Can lou, hai tang yu Laowang / Feng Feng zhu. -- 2012.
 16. Cang sang ru hua : Wu Guanzhong yi shu zuo pin xuan / Zhongguo mei shu xue yuan bian. -- 2007.
 17. Cang shu : liu shi ba juan Xu cang shu : er shi qi juan / Li Zaizhi ji zhu Chen Renxi ping zheng. -- Ming Tianqi i.e. between 1621 and 1627]
 18. Chan zong bei zong yan jiu / Han Chuanqiang zhu. --
 19. Chang tian yi shi jiu sha ou : san wen za gan / Yue Daiyun zhu. -- 2012.
 20. Chang'an dao : chang pian xiao shuo / Hai Yan zuo pin. -- 2013.
 21. Chaoxian wen xue tong shi / Li Yan, Xu Jianshun .. [et al.] zhu. -- 2010.
 22. Chen Cheng xian sheng hui yi lu : liu shi zi shu / He Zhilin bian ji. --
 23. Chen Yingzhen xian xiang : guan yu Chen Yingzhen de jia zu shu xie ji qi guo zu ren tong / Chen Mingcheng zhu. --
 24. Chen Yinke jia zu xi jian shi liao tan wei / Liu Jingfu zhu. --
 25. Chong du Zhongguo nü xing sheng ming gu shi = Beyong exemplar tales : women's biography in Chinese history / You Jianming, Hu Ying, Ji Jiazhen zhu bian. -- 2012.
 26. Chong gui tang ji jian zhu / Xu Zhengshou zhu Wang Yisheng jian zhu. -- 2010.
 27. Chu wai : Tai Ri kua guo nu xing de li fan jing yan/ Qiu Chuwen zhu. --
 28. Chuxiong Yizu Zizhizhou tu shu guan guan cang Yi zu wen xian shu mu ti yao / zhu bian Jiang Rongwen fu zhu bian Long Wei, Zhang Yuhui. -- 2008.
 29. Ci sheng bu yu : wo de Taiwan, Meiguo, da lu sui yue / Shao Yuming zhu. --
 30. Ci yuan ying hua = Ciyuanyinghua / Huang Ruiyun xuan bian -- 2005
 31. Cong Chang'an dao Lasa : Tang Fan gu dao quan cheng tan xing ji shi = From Chang'an to Lhasa / Wang Peng zhu. --
 32. Cong li xue dao pu xue : Zhonghua di guo wan qi si xiang yu she hui bian hua mian mian guan From philosophy to philology : intellectual and social aspects of change in late imperial China / Ai'erman zhu Zhao Gang yi. -- 2012.
 33. Cong min zu guo jia zheng jiu li shi : min zu zhu yi hua yu yu Zhongguo xian dai shi yan jiu = Rescuing history from the nation : questioning narratives of modern China / Duzanqi zhu Wang Xianming [and others] yi. -- 2009.
 34. Cong shui long dao xiao fang che : Ri zhi qian qi Taiwan xiao fang zhi du zhi yan jiu (1895-1921) / Cai Xiumei zhu. -- Minguo 100 [2011]
 35. Da fan mi luo : zhong gu shi qi dao jiao jing dian zhong de fo jiao = The grand brahma covered all : Buddhist concepts in medieval daoist scriptures / Xie Shiwei zhu. --
 36. Da qian xi / ji lu pian "Da qian xi" she zhi zu Tian Yonglin zheng li. -- 2013.
 37. Da xue tiao jie / Ding Ji zhu. -- 2012.
 38. Dang dai Hua wen nü zuo jia lun = Essays on contemporary Chinese women writers / Zhang Xuerou zhu. --
 39. Dang dai Zhong Chao Zhong Han guan xi shi / Yang Zhaoquan, Sun Yanshu zhu. -- 2013.
 40. Dao jiao jin dan pai nan zong kao lun : Dao pai, li shi, wen xian yu si xiang zong he yan jiu = A study on the Southern lineage of the Golden elixir : its schools, history, documents and thoughts / Gai Jianmin zhu. -- 2013.
 41. Datong xin chu Tang Liao Jin Yuan zhi shi xin jie / Yin Xian zhu. -- 2012.
 42. Deng Xizi : er juan / Deng Xi zhuan. -- Tongzhi ren shen [11 nian, 1872]
 43. Di di zui hou de ri zi / Zhou Guozhong zhu. -- 2013.
 44. Di shang you cao / Zhou Daxin. -- 2013.
 45. Diaoyu Dao : wo men de li shi jiao ke shu / Yu Yan zhu. --
 46. Dong bei Ya shi di lun ji / Li Jiancai zhu. -- 2010.
 47. Dong Jin Song Qi Liang Chen bi qiu ni yan jiu / Tang Jia zhu. -- 2011.
 48. Dong nan Ya min zu shi = Ethnohistory of Southeast Asia / He Ping zhu. -- 2012.
 49. Dong Ya wen ming : wu ge jie duan de dui hua = East Asian civilization : a dialogue in five stages / Di Bairui zhu He Zhaowu, He Bing yi. -- 2012.
 50. Dongbei shi tan ju bo Jin Yufu "Jing wu shi ri ji" yan jiu / Huo Mingkun zhu. --
 51. Dunhuang fu shi wen hua yan jiu = Dunhuang fushi wenhua yanjiu / Zhu Xiao'en zhu. -- 2011.
 52. Dunhuang xue yu fo jiao za gao / Bai Huawen zhu. --
 53. Er Cheng quan shu : liu shi si juan, fu lu 3 juan / [Cheng Yi, Cheng Hao zhuan Zhu Xi ji]. -- [Qing i.e. between 1662 and 1911]
 54. Fan yi jian gou dang dai Zhongguo xing xiang : Aodaliya xian dang dai Zhongguo wen xue fan yi yan jiu = Translating and constructing the image of contemporary China : Australian translation of contemporary Chinese literature / Chen Jirong zhu. -- 2012.
 55. Fan you pai dou zheng quan shi : Zhongguo zhi shi fen zi de xue lei shi = 1957 anti-rightist movement / Zhu Zheng zhu. --
 56. Fang an : 2011 nian Weinisi guo ji yi shu shuang nian zhan Zhongguo guan / Peng Feng = Programme : pavilion of the P.R. of China at the Biennale Arte 2011 / Peng Feng. -- 2012.
 57. Feng Yuxiang zi shu, 1882-1948 / Feng Yuxiang zhu, Wen Mingguo bian. -- 2013.
 58. Fo guang da xue Wang Yunwu ji nian tu shu shi xian zhuang shu mu lu / [zong bian ji Luo Zhizhong]. -- 2012.
 59. Fo guang si dong da dian jian zhu kan cha yan jiu bao gao / Qing hua da xue jian zhu she ji yan jiu yuan, Beijing Qing hua cheng shi gui hua she ji yan jiu yuan wen hua yi chan bao hu yan jiu suo bian zhu. -- 2011.
 60. Fo jiao shi yan jiu de fang fa yu qian jing / Fu dan da xue wen shi yan jiu yuan bian. --
 61. Fu bai wen cun / Zhang Boquan zhu. -- 2010
 62. Gai ge shi Zhongguo zui da de hong li / Gao Shangquan zhu bian Cheng Siwei, Li Yining, Wu Jinglian, Lin Yifu deng zhu. --
 63. Gan ma de lao san / Han Shaogong. -- 2012.
 64. Gaoxiong she hui ling dao jie ceng de bian qian (1920-1960) = A history of Kaohsiung city council / Wang Yufeng zhu. --
 65. Ge ming yu li shi : Zhongguo Makesi zhu yi li shi xue de qi yuan, 1919-1937 = Revolution and history : the origins of Marxist historiography in China, 1919-1937 / [Mei] Alifu Delike zhu Weng Hekai yi. --
 66. Geng tang jie hou shi zhong / Sun Li [zhu]. -- 2012.
 67. Gong li zhu yi ru jia : Chen Liang dui Zhu Xi de tiao zhan = Utilitarian confucianism : Ch'en Liang's challenge to Chu Hsi / (Mei) Tian Hao zhu Jiang Changsu yi. -- 2012.
 68. Gu diao xin tan : Minguo shi shi ji qi ta = Historical events in Republican China and beyond / Zeng Yeying zhu. -- 2010.
 69. Gu jin li shu kao / Tan Bing zhu. -- 2013.
 70. Gu shi bian pai / Wu Yan, Li Xiaotao bian. --
 71. Guang yu ren : chuang yi dian liang Beijing guo ji deng guang jie / zhu bian Fang Zhenning = Light and people : lighting festival album 2010-2012 / chief editor, Fang Zhenning. --
 72. Guangdong Sheng di fang xing fa gui hui bian (2008-2012) / Guangdong Sheng ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui bian. --
 73. Guo yu suo yin / Li Bo, Yao Ying bian. --
 74. Han lin ji : er shi juan / Huang Zuo zhuan Huang Peifang jiao. -- [Qing Jiaqing geng chen i.e. 1820]
 75. Han Wei Liu chao fu xue pi ping yan jiu = Hanwei Liuchao fuxue piping yanjiu / Leng Weiguo zhu. --
 76. Han Wei Luoyang gu cheng yan jiu zha ji / Sang Yongfu zhu. -- 2012.
 77. Han yi "Fa hua jing" san zhong yi ben bi dui ji yan jiu (quan cai ban) : fu "Satanfentuoli jing" zhi yan jiu / Guobin zhuan. --
 78. Han yu fang yan yu yin shi yan jiu yu li shi ceng ci fen xi fa / Chen Zhongmin zhu. --
 79. Han yu shi shi liao xue / Chen Donghui zhu. --
 80. Hanguo shi hua quan bian jiao zhu / Cai Meihua, Zhao Ji zhu bian. --
 81. He Qifang zhuan / Zhuo Ru zhu. -- 2012.
 82. Hong jian lu : er bai wu shi si juan / Shao Jingbang xue [Shao] Yuanping jiao yue. -- Qing Kangxi 27 nian [1688]
 83. Hong lou meng xin lun : xian zhen zhi ping meng Hong lou / Wang Guanshi zhu. -- 2013.
 84. Hong lou meng yin wen da jie mi / Ke Sanlong, Ke Qiongyu zhu. -- 2010.
 85. Hou liu shi zhong qu / Zhu Hengfu zhu bian. --
 86. Hu Hanmin zi shu : 1879-1936 / Hu Hanmin zhu, Wen Mingguo bian. -- 2013.
 87. Huan jing jing ji xue / Gongben Xianyi zhu Piao Yu yi Jin Hongyun yi jiao. -- 2004.
 88. Hui gui shi wu nian yi lai Xianggang te qu guan zhi ji xin zheng quan jian she / Liu Zhaojia zhu. --
 89. Huo Yingdong yu kang Mei yuan Chao zhan zheng / Li Minsheng zhu. -- 2011.
 90. Ji e de xiao cheng / Nan Huaisha zhu. --
 91. Jia jiao man tan : gei jia zhang de jiu shi jiu tiao jian yi / Lan Xianhua zhu. --
 92. Jia xiang de "Man da ren" : Tong qing,xian dai xing yu Zhongguo teng tong = The hypothetical mandarin : sympathy, modernity, and Chinese pain / Han Rui zhu Yuan Jian yi. --
 93. Jian ming Xianggang jin dai shi / Xiao Guojian zhu. --
 94. Jiang Jieshi Feng Yuxiang jiao wang shi lu : Jiang Feng shu jian xin bian / Tao Yinghui ji zhu. -- 2013.
 95. Jiang nan, Min nan, ling nan : Wu Xingzuo mu fu wen xue nian biao chang bian = Jiangnan Minnan lingnan : WuXingzuo mufu wenxue nianbiao changbian / Zhu Lixia zhu. --
 96. Jie mi wai jiao dang an : 1949 nian zhi 1960 nian de Zhongguo wai jiao / Xuan Feng bian zhu. --
 97. Jin dai da zhong chuan mei yu cheng shi wen hua yan jiu / Hong Yu zhu. --
 98. Jin dai qu jia yu qu shi kao lun / Zeng Yongyi zong ce hua Zuo Pengjun zhu. --
 99. Jin dai Zhongguo yu xin shi jie : Kang Youwei bian fa yu da tong si xiang yan jiu / Xiao Gongquan zhu Wang Rongzu yi. -- 2007.
 100. Jin dai zhu Hua Riben ling shi mao yi bao gao yan jiu : 1881-1943 / Wang Li zhu. --
 101. Jin Ping Mei zi liao hui bian / Zhu Yixuan bian. -- 2012.
 102. Jin shi tu / Chu Jun mo Niu Yunzhen shuo. -- Qing Qianlong i.e. between 1736 and 1795]
 103. Jing pai xiao shuo yu dao jia zhi yin yuan = Jingpai xiaoshuo yu daojia zhi yinyuan / Feng Hui zhu. -- 2012.
 104. Jing xue ji yi wen xian hui bian / Gu Feng zhu bian. -- 2010.
 105. Jinling xiao xiang ren wu zhi / Gu Yicheng zhu. -- 2013.
 106. "Jiu er gong shi" 20 zhou nian xue shu yan tao hui hui yi shi lu / Lin Zhongsen, Ding Shufan zhu bian. --
 107. Jiu shi yu di wen lu / Xin Deyong zhu. --
 108. Kan bu jian de xing dong neng li : cong xing dong zhe wang lu dao wei yi li lun / Lin Wenyuan = Invisible agency : a theory of displacement for subalterns / Wen-yuan Lin. --
 109. Kang qu Zang chuan fo jiao li shi di li yan jiu = Kangqu Zangchuan fojiao lishi dili yanjiu / Wang Kaidui zhu. -- 2011.
 110. Kezhai ji gu tu jian zhu / Zhou Ya bian zhu. -- 2012.
 111. Kongzi zhe xue si wei =Thinking through Confucius / David L. Hall, Roger T. Ames zhu Jiang Yiwei, Li Zhilin yi. -- 2012.
 112. Kun ju zhe zi xi yan jiu / Wang Ning zhu. --
 113. Lan chuang shi lun ji / Zhong Jingwen zhu. -- 2013.
 114. Lan Wenzheng wen cun = LanWenzheng wencun / Qing hua da xue guo xue yan jiu yuan zhu bian Ma Qiangcai xuan bian. -- 2012.
 115. Lei Zhen zhuan : min zhu de tong xiang / Fan Hong zhu. --
 116. Li Dazhao quan ji / Zhongguo Li Dazhao yan jiu hui bian. --
 117. Li hua yi zhi chun dai yu : shuo bu jin de qi zhuang xi / Li Desheng zhu. -- 2012.
 118. Li shi bao fa : guo qu, xi fang yu Zhongguo fu nü wen ti = The precious raft of history : the past, the West, and the woman question in China / Ji Jiazhen zhu Yang Ke yi. -- 2011.
 119. Li Yuanzhe yu Taiwan shou ci zheng dang lun ti = Yuan Tseh Lee and Taiwan's first ruling party alternation / Xie Zhilu zhu. --
 120. Lian ai, hun yin, nü quan : Chen Wangdao fu nü wen ti lun ji / Chen Wangdao zhu. -- 2010.
 121. Liang an fen zhi : xue shu jian zhi, tu xiang xuan chuan yu zu qun zheng zhi, 1945-2000 / Yu Minling zhu bian. -- Minguo 101 [2012]
 122. Liang an jin rong yu ren min bi shi chang / Ye Yinhua zhu. --
 123. Liao zhai zhi yi zi liao hui bian / Zhu Yixuan bian. -- 2012.
 124. Liu chao jing shen shi yan jiu / Jichuan Zhongfu zhu Wang Qifa yi. -- 2012.
 125. Liu Weijian : chu jiao = Liu Weijian : antenna. --
 126. Liu Xiang Shuo yuan : er shi juan / Wu Zhongheng, Wu Mianxue jiao. -- [Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
 127. Liu Xiang Xin xu : shi juan / Wu Mianxue, Wu Zhongheng jiao. -- [Ming Wanli i.e. between 1573 and 1620]
 128. Lu Dingyi wen ji. --
 129. Lujiang Han mu / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 130. Lun fa de jing shen = The spirit of the laws / Mengdesijiu zhu Shen Lin bian yi. -- 2012.
 131. Lun Luo Yijun "Xi Xia lü guan" : Hong lou meng jiang 2010 de jiang zuo pin zhuan ji / [bian zhe Xianggang jin hui da xue wen xue yuan]. -- 2012.
 132. Luo Fuquan yu Tai Ri wai jiao / [Luo Fuquan kou shu] zhu bian Zhang Yanxian, Chen Meirong. -- 2012.
 133. Luo Hengxin ji / Luo Hengxin zhuan Xiang Quangen zheng li. -- 2011.
 134. "Luoyang qie lan ji" ju fa yan jiu = Luoyang Jialanji jufa yanjiu / Xiao Hong zhu. -- 2008.
 135. Ma Jianzhong ji / Wang Mengke dian jiao. --
 136. Mao Zedong fei chang shi qi fei chang shi : 1964-1969 / Gu Baozi zhuan wen Qian Sijie she ying. -- 2013.
 137. Mao Zhou en chou yu gong guo / Wu Ning zhu. -- 2010.
 138. Meng Hong lou / Jiang Xun zhu. --
 139. Min jian si cang jin dai Guan di, Yuhuang jing juan yu xuan men zhen zong wen xian / Wang Jianchuan zhu bian. -- 2012.
 140. Min zu chu ban she tu shu mu lu : 1953-2013. --
 141. Ming dai fu shi yan jiu = Ming dai fu shi yan jiu / Wang Xi zhu. --
 142. Ming dai huan guan wen xue yu gong ting wen yi / Gao Zhizhong zhu. --
 143. Ming Qing shi dai shi de ji ben wen ti / (Ri) Senzhengfu ... [et al.] bian Zhou Shaoquan, Luan Chengxian deng yi. -- 2013.
 144. Ming Qing yi lai Suzhou cheng shi she hui yan jiu / Tang Lixing zhu bian. --
 145. Minguo da xue : yao xiang da xue dang nian = Minguo daxue : yaoxiang daxue dangnian / Chen Pingyuan, Xie Yong deng zhu. -- 2013.
 146. Minguo gu qin sui bi ji / Yan Xiaoxing. -- 2012.
 147. Minguo Hangzhou wen xue / Liu He zhu. -- 2011.
 148. Minguo shi lun / Lü Fangshang zhu. --
 149. Minguo shi qi Zhongguo gong chan dang zheng zhi mi an 19 jian / Sanmu. -- 2013.
 150. "Mu dan ting" jie shou shi yan jiu / Liu Shuli zhu. --
 151. Mu Ouchu yu kun qu : min chu shi ye jia yu chuan tong wen hua / Zhu Jianming zhu Hong Weizhu bian. -- 2013.
 152. Na tiao shi guang liu zhuan de xiao xiang / Liu Yong zhu. -- 2012.
 153. Nan Song Zhe dong xue pai wen xue si xiang yan jiu / Guo Qingcai zhu. --
 154. Nan Tang er zhu ci jian zhu / (Nan Tang) Li Jing, Li Yu zhu Wang Zhongwen jiao ding Chen Shuliang, Liu Juan jian zhu. --
 155. Nanjing cheng qiang yu Luoma cheng qiang bi jiao / Chen Wei, [Yi] Luyiji Gezuola zhu = Comparative study on the city walls of Nanjing and Rome / Chen Wei, [Italy] Luigi Gazzola [and 15 others]. --
 156. Nanjing tong shi. Minguo juan / Yang Yingqi ... [et al.] bian zhu Nanjing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian. -- 2011.
 157. Nicai yu Hua wen wen xue lun wen ji / Zhang Zhaoyi zhu bian = Nietzsche and Chinese literature / edited by Chiu-yee Cheung. --
 158. Ningbo wen wu kao gu yan jiu wen ji. 2 / Ningbo Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Ningbo Shi wen wu bao hu guan li suo bian zhu. -- 2012.
 159. Nong chao er : Zhongguo jue qi zhong de xing dong zhe he tui dong zhe / Zha Jianying zhu Zhang He, Mou Zining deng yi. --
 160. Nong cun tu di liu zhuan zhi du xia de nong min she hui bao zhang = Social security for the farmers in the system of rural land circulation / Lü Shichen deng zhu. --
 161. On / off : Zhongguo nian qing yi shu jia de guan nian yu shi jian / you Bao Dong he Sun Dongdong ce zhan = China's young artists in concept & practice / curated by Bao Dong & Sun Dongdong. --
 162. Pin za shi guang de sheng yin / Zhang Wei. -- 2013.
 163. Ping dian Qi cao ji / yuan zhu Bai Yuesheng ping dian Mu Dan, He Yang. --
 164. Qi gong shi ren jian kang / Lin Houxing bian zhu. -- 1981.
 165. Qian bei : cong Zhang Yuanji dao Chen Yuan / Yu Xiaoqun. -- 2012.
 166. Qian nian mo shi zhi luan : 1813 nian de ba gua jiao qi yi = Millenarian rebellion in China : the Eight Trigrams uprising of 1813 / [Mei] Han Shurui zhu Chen Zhongdan yi. -- 2012.
 167. Qin Han jiao tong shi gao / Wang Zijin zhu. -- 2013.
 168. Qin quan xing wei sun hai pei chang an li xuan ji / [Fa wu bu fa lü shi wu si bian] -- Minguo 70 [1981]
 169. Qing dai gong ting zheng bian lu / Jin Xingyao zhu. -- 2012.
 170. Qing dai nei fu ke shu yan jiu / Weng Lianxi zhu. --
 171. Qing gong xi shi : gong ting yan ju er bai nian / Ding Ruqin zhu. --
 172. Qing Kangxi shi san nian Caozhou zhi / Tong Qisheng xiu Zheng li chong yin Qing Kangxi ben "Caozhou zhi" bian xiu wei yuan hui bian. --
 173. Qing mo yu bei li xian yan jiu = A study on the preparations for constitutionalism in late Qing / Chi Yunfei zhu. --
 174. Qing shu 208 : wen ge ai qing gu shi = Love letter / Pan Yongxiu, Zheng Yuzhuo. --
 175. Qinghai di qu li shi jing ji di li yan jiu = Qinghai diqu lishi jingji dili yanjiu / Chen Xinhai zhu. -- 2011.
 176. Qiu Dongping yan jiu zi liao / Xu Yixin, Jie Yingli zhu bian. -- 2011.
 177. Qiu Fu ji / Qiu Fu zhu Qiu Qixian dian jiao Wang Mengchuan, Liu Yonghua shen ding. --
 178. Rao Zongyi fo xue wen ji = Buddhist studies by Prof. Jao Tsung-I / [zuo zhe: Rao Zongyi] -- 2013.
 179. Ren an ji gu yin cun : san shi er juan / Wang Qishu jian cang. -- Qianlong 25 nian i.e. 1760]
 180. Ri cang Han ji yan jiu : yi Song Yuan ban wei zhong xin / Huang Huazhen zhu. --
 181. Ri zhi shi qi Taibei zhou Han shi kong jian zhi fa zhan yu yan jiu / Xie Chongyao zhu. -- [Minguo 101] 2012.
 182. Riben zheng zhi ji gou / Zhang Daoxing zhu. -- Minguo 26 [1937]
 183. Rong yao jing ji lu : yi wei jia ting jiao hui chuan dao ren de zi xuan wen ji / Shehe zhu. -- 2012.
 184. Ru ci jiang shan : yi wei ge Tai wen xue yu wen xian / Wang Jiahong zhu. -- 2011.
 185. Ru lin wai shi zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 186. Ru xue de pu shi jia zhi : she hui ping heng xue / Ge Chuying zhu. -- 2012.
 187. Shang shan xia xiang / Wang Zengru, Li Xiangdong zhu. -- 2013.
 188. Shanghai ba gong : Zhongguo gong ren zheng zhi yan jiu = Shanghai on strike : the politics of Chinese laboar / Pei Yili zhu, Liu Ping yi. -- 2012.
 189. Shanghai jiu ying = Old pictures of Shanghai / Shanghai Shi li shi bo wu guan bian Zhefu zhu bian. -- 2010.
 190. Shanghai xian dai mei shu shi da xi, 1949-2009 = Shanghai modern fine arts history series / [Shanghai Shi mei shu jia xie hui bian]. --
 191. She ji zhong de she ji = Design of design / Yuan Yanzai zhu Zhu E yi. -- 2006.
 192. Shen pan / Zhu Dake. -- 2013.
 193. Shen ti, zhu ti xing yu wen hua liao yu : kua yu de cuo rou yu jiao chan : / Yu Anbang zhu bian. --
 194. Sheng Cheng hui yi lu = The memoirs of Cheng Tcheng / Sheng Cheng zhu. -- 2012.
 195. Sheng si jing huang / Yan Lianke zhu. --
 196. Sheng si tong le : Shanxi Jin dai xi qu zhuan diao yi shu / Shi Jinming, Hai Weilan zhu bian Shi Jinming, Xia Nanxi, Yi Weide lun wen An Ruijun tu lu shuo ming Shanxi bo wu yuan, Hua Mei xie jin she Zhongguo mei shu guan = Theater, life, and the afterlife : tomb décor of the Jin dynasty from Shanxi / edited by Shi Jinming and Willow Weilan Hai Chang introduction by Shi Jinming and contributions from Nancy Shatzman Steinhardt, Wilt L. Idema, and An Ruijun. -- 2012.
 197. Shi bian yu shi bian : Ri zhi shi qi Taiwan chuan tong wen ren de si ying / Li Yulan zhu. -- Minguo 99 [2010]
 198. Shi di nong min zhi ye zhuan huan ji qi fu zhu ji zhi : ji yu diao yan shu ju yu feng xian yu gu = Land-expropriated farmers : occupational change and supporting mechanism : based on survey data and risk assessment / Xie Jungui zhu. -- 2012
 199. Shi jian de can zha : 1991-2011 / Feng Feng zhu = The residue of time / Feng Feng. -- 2012.
 200. "Shi jing" jiang yi gao / Fu Sinian zhuan Wang Zhihong dao du. --
 201. Shi jue yan jiu yu si xiang shi xu shi = Shijue yanjiu yu sixiangshi xushi / Huang Zongxian, Lu Mingjun bian. -- 2013.
 202. Shi lin yi hen / Sun Yuliang zhu. -- 2010.
 203. Shi you di guo : Zeng Qinghong yu Zhou Yongkang / Jin Muzi. -- 2013.
 204. Shu chao : Wang Yaxiong zuo pin ji / Gu Quan zhu bian. -- 2010.
 205. Shu ruo fu you / Ye Hui. --
 206. Shu zui zhi dao zhuan : Guo Shilie Jidu jiao xiao shuo ji : fu Chang huo zhi dao zhuan, Shi fei lüe lun, Zheng xie bi jiao, Hui mo xun dao, Sheng ming wu xian wu jiang, Xiao xin xiao fu / Guo Shilie Karl F.A. Gützlaff zhu Li Zipeng bian zhu. -- 2013.
 207. Shui hu zhuan zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 208. Shui neng lian shi bu cang tian : Qing dai "Hong lou meng" xu shu yan jiu / Zhang Yun zhu. --
 209. "Shuo wen" yu xun gu yan jiu yan jiu lun ji / Song Yongpei zhu. -- 2013.
 210. Si chou zhi lu : jiao tong xian lu (Zhongguo duan) li shi di li yan jiu / zhu bian Zhou Jian. --
 211. Si shi chao shuo : shi liu juan / Shi Er zhu. -- Qing Qianlong jia shen [29 nian, 1764]
 212. Song ci chuan bo fang shi yan jiu / Tan Xinhong zhu. -- 2010.
 213. Song dai jiang nan jing ji shi yan jiu / Sibo Yixin zhu Fang Jian, He Zhongli yi. -- 2012.
 214. Song dai ri chang sheng huo zhong de bo suan yu gui guai / Liu Xiangguang zhu. -- 2013.
 215. Song dai shu zhi lun lüe / Zhang Dianyou zhu. --
 216. Song dai Zhe dong wen pai yan jiu / Li Jianjun zhu. --
 217. Song Ming shi lun cong / Chen Xuelin zhu. --
 218. Songzhuang yi shu jia. Di 1 ji / Yang Wei zhu bian = Songzhuang artist collection I / Yang Wei. -- 2008.
 219. Songzhuang : yi shu jia qun luo = Songzhuang : artists group / [zhu bian Wang Qiang]. -- 2000?]
 220. Sui bo zhu liu ji ping sheng : jiu gao hui gu jian yi jiu jiao / Liu Heshou bian zhu. --
 221. "Sunzi bing fa" jie du / Huang Pumin zhuan. -- 2008.
 222. Taiwan da xue tu shu guan cang zhen ben dong Ya wen xian mu lu. Zhongguo gu ji pian / Zhang Baosan zhu bian Gu Huizhi bian ji. --
 223. Taiwan de yin yue yu yin yue jia / Lin Yingqi zhu. -- 2010.
 224. Taiwan jin dai er tong wen xue shi = Taiwan's modern history of children's literature / Qiu Gerong zhu. --
 225. Taiwan min zhu zhi fu : Guo Yuxin ping zhuan / Wang Nengxiang ce hua Zhang Wenlong bian zhu. --
 226. Taiwan shao shu min zu min jian wen xue / Guo Wei zhu. -- 2011.
 227. Taiwan shi 101 wen = 101 Q&A on Taiwan history / Li Xiaofeng. --
 228. Taiwan xin shi ping lun : li shi yu zhuan xing / Yang Zonghan zhu. --
 229. Taiwan zheng zhi fa zhan li cheng / Peng Huai'en zhu. --
 230. Taiwan zheng zhi fa zhan shi : 1895 nian qi jin = History of political development in Taiwan / Li Gongqin zhu. --
 231. Tang dai guan xiu shi ji kao = The writing of official history under the Tʻang / Du Xide zhu Huang Baohua yi. -- 2010.
 232. Tang dai yi shi zhu xing : cha tu zhen cang ben / Huang Zhengjian zhu. --
 233. Tang Xizhou xing zheng ti zhi kao lun / Li Fang zhu. --
 234. Tao tie zhi yu : dang dai Zhongguo de shi yu se = Appetites : food and sex in post-socialist China / Feng Zhudi zhu Guo Yiyao, Ma Lei, Jiang Suxia yi. -- 2009.
 235. Tian kong : Duan Jianghua ge zhan = Sky : solo exhibition of Duan Jianghua / zhu ban Jin ri mei shu guan. -- [2009]
 236. Tingxi ri ji :b(wai san zhong) / (Qing) Guan Tingfen zhuan ' Yu Kunlin zheng li. --
 237. Tong ku zhong you huan le de shi dai : wu ling nian dai Xianggang wen hua / Liang Bingjun [and 7 others] zhu. --
 238. Tongcheng Xian wen wu zhi / zhu bian Tong Shutong bian shen Li Hui. -- 1988.
 239. Tumen Jiang lun tan 2013 : Tumen Jiang liu yu de li shi bian qian yu li shi xu shu : kua jie min zu yu bian jiang he xie = Tumen River Forum 2013 : historical transformation and narration of Tumen River area : trans-border ethnic groups and border harmony. --
 240. Wa shan dong de da bing / Nan Huaisha zhu. --
 241. Wai jiao sheng ya zong heng tan : Rui Zhenggao hui yi lu / Rui Zhenggao zhu. --
 242. Wan Qing Han xue yan jiu / Cheng Erqi zhu. --
 243. Wang Ao ji / Wang Ao zhu Wu Jianhua dian jiao. -- 2013.
 244. Wang duan nan fei yan = Listen to the caged bird sing / Chen Qian zhu. -- 2010.
 245. Wang Jingwen gong shi jian zhu / Wang Anshi zhu Li Bi jian zhu Gao Keqin dian jiao. -- 2010.
 246. Wang yi Tang shi san bai shou = Wang's translation of 300 Tang poems / Wang Yushu yi shi. -- 2011.
 247. Wei Jin Nan Bei chao kao gu = WeiJin NanBeichao kaogu / Wei Zheng zhu. --
 248. Wei xian de bian jiang : you mu di guo yu Zhongguo = The perilous frontier : nomadic empires and China / Bafeierde zhu [yi zhe Yuan Jian]. -- 2011.
 249. Wen ge shi qi ping Zhu Xi / Lin Qingzhang, Jiang Guanghui zhu bian Jiang Qiuhua bian ji. -- 2013.
 250. Wen ge zhi huo / Nan Huaisha zhu. -- 2013.
 251. Wen hua he she hui yu jing xia de Mian zu min jian kou tou wen xue : Yi Yangguang Sheng Daizhi Zhen Qu Qingong Xiang Qingong Cun Banbeigun Cun ji Ye'e Cun wei li / Cun Xuetao zhu. --
 252. Wen shu xing zheng de Han di guo = Bunsho gyōsei no Kan Teikoku / (Ri) Fu Guzhi zhu Liu Hengwu, Kong Libo yi. -- 2013.
 253. Wo de fu qin Han Fuju = My father Han Fuju / Han Zihua kou shu Zhou Haibin zhi bi. --
 254. Wo ting jian, fu tou kai hua / Yu Jie zhu. -- 2013.
 255. Wu ling nian dai xiang gang shi xuan = An anthology of Hong Kong poetry of the 50s / Zheng Zhengheng bian. --
 256. Wu Qiuhui yi gao / Wu Qiuhui zhu Zhang Qianyi, Wu Shaohui ji cun Huang Lubing, Zhang Donghui zheng li. -- 2011.
 257. Wu sheng de qun luo. Xu : "wen ge" qian shang shan xia xiang lao zhi qing hui yi lu / Deng Peng zhu bian. -- 2009.
 258. Wu Yu ji / Tian Miaomiao zheng li. --
 259. Wu zheng fu zhu yi pai / Bai Tianpeng, Jing Chenghao bian. --
 260. Xi you ji zi liao hui bian / Zhu Yixuan, Liu Yuchen bian. -- 2012.
 261. Xi Zhongxun hua ce / Zhong gong zhong yang dang shi yan jiu shi bian. -- 2013.
 262. Xian dai Dongbei de wen xue shi jie / Gao Xiang zhu. -- 2007.
 263. Xian dai ping lun pai Xin yue ren quan pai / Jiang Wen, Jiang Shuhong bian. --
 264. Xian dai Zhongguo de li cheng = The road of modern China / Huang Renyu zhu. -- 2011.
 265. Xian Qin shi qi de Qing Zang Gaoyuan dong lu / Chen Wei zhu. -- 2012.
 266. Xian shi zhu yi de xian zhi : Ge ming shi dai de Zhongguo xiao shuo / An Mincheng zhu Jiang Tao yi. -- 2011.
 267. Xiang cun jian she pai / Guo Li, Xu Na bian. --
 268. Xiang xiang cheng shi de fang fa : da lu "shi qi nian wen xue" de cheng shi biao shu / Xu Gang zhu. -- 2013.
 269. Xianggang quan zhi ren shi de gong zuo yu jia ting ping heng / Liu Yuqiong ... [et al.]. -- 2012.
 270. Xiao Fuxing xin san wen hua zuo = Xiaofuxing xin sanwen huazuo. -- 2009.
 271. Xiao ming yun = A trick of fate / Pluto zuo pin. -- 2008.
 272. Xihu de li shi xing kong =Constellations over Westlake a history of Hangzhou / Sun Que zhu. -- 2012.
 273. [Xin ban E Shan tu zhi yuan ban chong hui tu : 74 tu] / [Yu Zidan chong hui]. -- [193-?]
 274. Xin tian di zhi ming : Yuhuang, Zitong yu fei luan / Xie Conghui zhu. --
 275. Xin yi Yi jing du ben / Guo Jianxun zhu yi Huang Junlang jiao yue. -- 2007
 276. Xing jiao tian xia jian zheng wai jiao : Xu Jiefang wu shi nian she ying sheng ya ji jin / zuo zhe Xu Jiefang. --
 277. Xing zhi bian : 21 shi ji Zhongguo ren de xing sheng huo / Pan Suiming, Huang Yingying zhu. --
 278. Xiongnu wen hua yu Nuoyanwula ju zhong = Huns culture and the large tomb of Nuoyanwula / Lujinke zhu Sun Wei yi Ma Jian jiao zhu. -- 2012.
 279. Xiyu li shi wen hua da ci dian / Zhang Xintai zong zuan He Ling zhu bian. --
 280. Xu Hong jian lu Yuan shi lei bian : si shi er juan / Shao Yuanping xue. -- Qing Kangxi 38 nian [1699]
 281. Xuanwu shen hua, chuan shuo yu xin yang = Xuanwu shenhua, chuanshuo yu xinyang / Chen Qiwen zhu. -- 2013.
 282. "Xue heng pai" de shen fen xiang xiang / Zhou Peiyao zhu. --
 283. Xue lin sui hua : 1919 nian-2009 nian de Zhongguo wen ren jian ying / Wang Guohua zhu. -- 2010.
 284. Xun qiu Zhongguo min zhu / Feng Zhaoji zhu Liu Yuebin, Xu Ai yi. -- 2012.
 285. Yan Ruyi ji / Yan Ruyi zhuan Huang Shouhong biao dian Zhu Shuren jiao ding. --
 286. Yan yan kao / Wu Ligu zhu. -- 2010.
 287. Yang hui shi jia : Chen Yifu, Chen Fanyou fu zi qiu suo shi ye jiu guo zhi lu / Wu Xixiang zhu. -- 2010.
 288. Yangcheng Tang miao bei ta wen xuan / Zhongguo xian Qin shi xue hui, "Xicheng Shan wen hua cong shu" bian wei hui bian. -- 2012.
 289. Yanjing da xue yu xian dai Zhongguo shi xue fa zhan, 1919-1952 / Chen Jianshou zhu. -- Minguo 98 [2009]
 290. Yi ge zhen shi de Song Qingling = Soong Ching Ling / He Dazhang zhu. -- 2013.
 291. Yi ge Zhongguo cun zhuang : Shandong Taitou = A Chinese village : Taitou, Shantung Province / Yang Maochun zhu Zhang Xiong, Shen Wei, Qin Meizhu yi. --
 292. Yin ling hui tong ren zhi (1945-1949) / zuo zhe Zhu Shangyi, Zhang Yanxun, Xu Shiqing deng. --
 293. Yin xian : 19 shi ji de shi jie yu Zhongguo = China upside down : currency, society, and ideologies, 1808-1856 / Lin Manhong zhu Zhan Qinghua, Lin Manhong deng yi Lin Manhong shen jiao. -- 2011.
 294. Yin xu YH127 keng bin zu jia gu xin yan / Zhang Weijie zhu. --
 295. Ying Han cha yi ji fan yi = Language barriers in translation / Lu Naisheng zhu. -- 1993.
 296. Ying ruan za zhi / Wang Tao zhuan. -- Qing Xianfeng 3 nian [1853]
 297. Ying yu xing ming yi ming shou ce : di er ci xiu ding ben / Xin hua tong xun she yi ming zi liao zu bian. -- 1985.
 298. Yinxu fa jue zhao pian xuan ji, 1928-1937 / Li Yongdi, Feng Zhongmei bian. --
 299. You zong lue ying / Zhang Shaozai zhu. -- Minguo 66 [1977]
 300. Yu Dafu yu Wang Yingxia = Yudafu yu Wangyingxia / Xu Fengcai zhu. --
 301. Yu Lan zi shu / Yu Lan zhu Liu Shu bian zuan. -- 2011.
 302. Yu shi jie xiang yu : jin dai dong bei xu shi lu / Zhou Li zhu. -- 2010.
 303. Yu Yingshi fang tan lu / fang tan Chen Zhi. -- 2012.
 304. Yu Yingshi xue shu si xiang wen xuan / He Jun bian. -- 2010.
 305. Yue ren ge / Jin Lingzi zhu. --
 306. Zai lun "Tai du" / Peng Qingyuan zhu bian. -- 1996.
 307. Zai ren sheng de lie che shang / Yan Jiaqi. --
 308. Zai xuan ya shang / Deng Youmei deng zhu. --
 309. Zai zao feng jian : Wei Jin Nan Bei chao de jue zhi yu zheng zhi zhi xu / wang Antai zhu. --
 310. Zhan guo ce pai / Cao Yinglong, Guo Na bian. --
 311. Zhan guo zheng qu di li / Hou Xiaorong zhu. --
 312. Zhang Ji ji xi nian jiao zhu / Xu Lijie, Yu Shucheng jiao zhu. -- 2011.
 313. Zhang liang shu yu bi de ju li / Yan Lianke zhu. -- 2012.
 314. Zhanghua shu yuan yu ke ju / Lin Wenlong zhu. -- 2012.
 315. Zhao Mengfu yu Yuan dai zhong qi shi tan = Zhao Meng fu yu Yuan dai zhong qi shi tan / Liu Jingfei zhu. --
 316. Zhao Shaozu jin shi xue san zhong / Zhao Shaozu zhuan, Niu Jiqing, Zhao Min jiao dian. -- 2011.
 317. Zhejiang da xue zhong wen xi xi shi / Wu Xiuming zong zhu bian. --
 318. Zhen yan jiao zhi gen ben wen ti : fu Yu Changxingfashi shu / Wang Hongyuan zhu. -- Minguo 19 [193-?]
 319. Zheng ce, dui ce : Song dai zheng zhi shi tan suo = Policies and strategies : new perspectives on Song political history / Huang Kuanzhong zhu. -- 2012.
 320. Zhi shang hua yuan : di shi liu jie Tai da wen xue jiang zuo pin ji / Liu Shaoxiong zhu bian. --
 321. Zhi wei tu zhong yu ni xiang jian : Cangyangjiacuo zhuan yu shi quan ji / Su Ying, Mao Xiaowen zuo pin. -- 2011.
 322. Zhong gong dang nei de zi you zhu yi : cong Chen Duxiu dao Li Shenzhi / Feng Chongyi. -- 2009.
 323. Zhong gong zhong yang wen jian xuan ji, 1949 nian 10 yue-1966 nian 5 yue / Zhong yang dang an guan, Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian. --
 324. Zhong gu shi shu jiao zheng / Zhen Dacheng zhu. --
 325. Zhong gu wei gong zuo ji shi (1982-1987) / zuo zhe Wang Xiaozhong. --
 326. Zhong Mei xie fang / bian ji Wu Shufeng [and five others]. --
 327. Zhong tu qian qi chan xue shi / Xu Wenming zhu. --
 328. Zhong xin dao bian chui de chong gui yu fen gui : Riben di guo yu Taiwan wen xue, wen hua yan jiu / Wu Peizhen zhu bian. -- 2012.
 329. Zhongguo bao kan fa xing ti zhi bian qian yan jiu / Wu Zhiyong zhu. --
 330. Zhongguo bu yi yang = Why is China unique / Fang Shaowei zhu. -- 2013.
 331. Zhongguo cheng shi fa zhan shi / Fu Chonglan, Bai Chenxi, Cao Wenming deng zhu. -- 2013.
 332. Zhongguo cheng shi yu she hui shi zhuan ti yan jiu = Zhongguo chengshi yu shehui shi zhanti yanjiu / zhu bian Ding Xiaoshan fu zhu bian Lü Yi, Lai Xiaolu. --
 333. Zhongguo chuan tong jian shen shu / Yan Hai, Ma Fengge bian. -- 1990.
 334. Zhongguo : chuan tong yu bian ge = China : tradition and transformation / (Mei) Fei Zhengqing, Lai Xiao'er zhu bian Chen Zhongdan ... (et. al.] yi Wu Shimin ... [et al.] xiao. -- 2012.
 335. Zhongguo "da gong shi ge" ji lu yu ping dian / He Xuan zhu. -- 2010.
 336. Zhongguo dang dai zhuang zhi yi shu shi (1979-2005) / He Wanli zhu. -- 2008.
 337. Zhongguo de jing ji ge ming : er shi shi ji de xiang cun gong ye = A Chinese economic revolution : rural entrepreneurship in the twentieth century / (Ri) Gu Lin zhu Wang Yuru [and others] yi. -- 2009.
 338. Zhongguo de xian dai hua = The modernization of China / Ji'erbote Luoziman zhu bian Guo jia she hui ke xue ji jin "Bi jiao xian dai hua" ke ti zu yi. -- 2010.
 339. Zhongguo du shi shi / Sibo Yixin zhu Buhe yi. -- 2013.
 340. Zhongguo gu dai san wen liu bian shi gao / Chen Xingwu, Fu Demin zhu. --
 341. Zhongguo gu dai wen ti xue / Zeng Zaozhuang zhu. --
 342. Zhongguo gu dai xiao shuo de fa zhan yu liu bian / Liu Yuhua, Bai Wenyong, Chen Xiuling bian zhu. -- 2012.
 343. Zhongguo jin dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1872-1914) / zhu bian Yuan Jin. -- 2013.
 344. Zhongguo jin xian dai wai jiao shi zi liao xuan ji / Xiong Zhiyong, Su Hao, Chen Tao bian. -- 2012.
 345. Zhongguo mei xue wen ti = The problem of a Chinese aesthetic / Su Yuanxi zhu Bian Dongbo yi Zhang Qiangqiang, Zhu Xiahuan jiao. -- 2011.
 346. Zhongguo: Ou Zhou de yang ban : qi meng shi qi ru xue xi chuan Ou Zhou / Zhang Yunyi, Tao Wu, Zhang Chi bian zhu. -- 2010.
 347. Zhongguo she hui zu zhi fa zhan yan jiu = On the development of our social organizations / Li Yongzhong zhu. --
 348. Zhongguo shi ge chuan tong ji wen ben yan jiu / Chen Zhi zhu bian. --
 349. Zhongguo tao ci ci dian = Zhong guo tao ci ci dian / Xu Shaoyin, Xu Ke bian. -- 2013.
 350. Zhongguo tong shi / Bai Shouyi zong zhu bian. -- 2013.
 351. Zhongguo tong xing lian ren quan bao zhang yan jiu = Homasexual / He Dongping zzhu. -- 2012.
 352. Zhongguo wei sheng jian yi fa zhan shi / Shanghai chu ru jing jian yan jian yi ju bian zhu. -- 2013.
 353. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi. Yi wen xue guang gao wei zhong xin (1915-1927) / ben juan zhu bian Qian Liqun. -- 2013.
 354. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1928-1937) / zong zhu bian Qian Liqun ben juan zhu bian Wu Fuhui. --
 355. Zhongguo xian dai wen xue bian nian shi : yi wen xue guang gao wei zhong xin (1937-1949) / zong zhu bian Qian Liqun ben juan zhu bian Chen Zishan. --
 356. Zhongguo zheng zhi = Politics in China / Zhanmusi R. Tangsen, Bulanteli Womake zhu Gu Su, Dong Fang yi. -- 2010.
 357. Zhongguo zheng zhi yu wen hua / Jin Yaoji. -- 2013.
 358. Zhonghua Minguo jin liu shi nian fa zhan shi / Lü Fangshang zong zuan. -- Minguo 101 [2012]
 359. Zhongnanhai wang shi zhui zong bao gao = Tracing report for the past of the Zhongnanhai / Xu Yan deng bian zhu. -- 2010.
 360. Zhou yi can tong qi yan jiu / Ma Zongjun zhu. --
 361. Zhou yi shi yi / Cao Yin zhu. -- 2011.
 362. Zhu cui guang hua : Zhongguo shou shi tu shi / Huang Nengfu, Su Tingting zhu. -- 2010.
 363. Zhu lin qi xian yu Wei Jin jing shen : Yuntai Shan di si jie zhu lin qi xian wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhang Haiyan, Mi Jiwen zhu bian. --
 364. Zhu Xi de si wei shi jie = Zhu Xi's world of thought / Tian Hao zhu. -- 2011.
 365. Zhuo ying qing liu / zuo zhe Chen Shaohua. --
 366. Zou Lu zi shu : 1885-1954 / Zou Lu zhu, Wen Mingguo bian. -- 2013.
 367. Zuo Zongtang ping zhuan : wan Qing di 1 shuai / Li Lianli zhu. -- 2013.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)