Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Mon, 28 Jul 2014 03:02:44 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 7-10 Shi ji Suzhou fa zhan yan jiu / Liu Li zhu. --
 2. 16-18 shi ji zhong Ya li shi di li wen xian / B.A. Aḣmedov zhu Chen Yuanguang yi. --
 3. 20 shi ji Zhongguo yi shu shi = A history of art in twentieth-century China / Lü Peng zhu. -- 2009.
 4. 1844 nian Faguo shi Hua tuan wai jiao huo dong ri ji = 1844 nian Faguo shiHuatuan waijiao huodong riji / [Fa] Jialüeli [Joseph Marie Callery] zhu Xie Haitao yi. --
 5. Ba guo lian jun qin Hua shi lu, 1900-1901 : da guo zhi shang / Li Fengfei zhu bian. -- 2012.
 6. Ba Jin "Sui xiang lu" lun gao / Zhou Limin zhu. -- 2012.
 7. Ba shi ji shi feng : tan suo Tang shi shi shang "Shen Song de shi ji" (705-805) = The eighth century poetic manner : an exploration of the "Shen-Song century" (705-805) in Tang poetic history / Wu Guangxing zhu. --
 8. Bai nian tian an men = Six centuries of Tian'anmen / Jia Yingting zhu. --
 9. Bao gao wen xue xian dai zhuan xing yan jiu = Baogaowenxue xiandaizhuanxing yanjiu / Gong Jushan zhu. -- 2012.
 10. Bei huan ji / Wang ban yi = Laughter and tears : translation of selected Kunqu dramas / translation by Ben Wang. -- 2009.
 11. Bei Song shi qi zi ran zai hai yu zheng fu guan li ti xi yan jiu / Shi Tao zhu. -- 2010.
 12. Bei zheng di nong min cha yi xing shou chang yi yuan yan jiu : yi Fujian Sheng wei li / Lin Yibiao zhu. -- 2011.
 13. Beijing da xue Zhong wen xi bai nian tu shi, 1910-2010 / Wen Rumin zhu bian. -- 2010.
 14. Beijing kao gu gong zuo bao gao (2000-2009) / zhu bian Song Dachuan fu zhu bian Zhu Zhigang. -- 2011.
 15. Beijing ri bao chuang kan 60 zhou nian ji nian tu ji She ying ji / Beijing ri bao chuang kan 60 zhou nian ji nian tu ji bian wei hui bian. -- 2012
 16. Beijing zhu shu shi / ben shu zhu bian Zhao Yali. -- 2012.
 17. Bian luan zhong de di fang quan shi : Qing mo Min chu Guangdong de dao fei wen ti yu she hui zhi xu / He Wenping zhu. -- 2011.
 18. Cai pin cai zao / Wang Anyi zhu. -- 2008.
 19. Cang hai yi yin : Mingguo shi qi Qing yi min ci yan jiu / Lin Li zhu. -- c2012.
 20. Chang he shi ci yan jiu : yi Tang Song wei zhong xin / Gong Bendong zhu. --
 21. Changzhou Bai tai gong / kou chuan Zhou Yufeng zheng li Zhang Jianwei. --
 22. Chao yue zuo you ji jin zhu yi : Zou chu Zhongguo zhuan xing de kun jing = Beyond left and right radicalism / Xiao Gongqin zhu. -- 2012.
 23. Chaoxian zhan zheng zai tan : Zhong Su Chao de he zuo yu fen qi / Shen Zhihua zhu. -- 2013.
 24. Chen Huangmei wen ji = Selected works of Chen Huangmei / Chen Huangmei zhu. --
 25. Chen lun, chan hui yu jiu du : Zhongguo wen hua de chan hui shu xie lun ji = Fall, penitence, and salvation : a collection of essays on confession in Chinese culture / zhu bian Li Fengmao, Liao Zhaoheng. --
 26. Chen Rongjie yu Meiguo de Zhongguo zhe xue yan jiu = Chen Rongjie and Chinese philosophy study in the United States / Cui Yujun zhu. -- 2010.
 27. Cheng shi zhi fu : Beijing wai lai gong zi nü jian kang fa zhan xiang mu xing dong zhi / Cai Yuanyun, Zeng Yubiao, Ming Hao, Zhao Han zhu. --
 28. Chi lai de hou zhi min : zai lun jie yan yi lai Taiwan xiao shuo / Liu Liangya zhu = Belated postcoloniality : post-martial law Taiwanese fiction / Liang-ya Liou. --
 29. Chong du Makesi : yi zhong zhe xue guan de dang dai quan shi = Rereading Marx : a contemporary explanation of meta-philosophy / He Zhonghua zhu. --
 30. Chong gou jin dai Zhongguo : Zhongguo li shi xie zuo zhong de xiang xiang yu zhen shi / [Mei] Li Huaiyin zhu Sui Yousheng, Wang Chuanqi yi. --
 31. Chong kan Luoyang qie lan ji : Shantao lun / Yang Xuanzhi zhuan Xu Gaoruan chong bie wen zhu bing jiao kan, Xu Gaoruan zhuan. --
 32. Chong xin fa xian Hu Shi / Geng Yunzhi zhu. -- 2011.
 33. Chong xiu Dingxi Xian zhi jiao zhu / bian zhuan Guo Hanru jiao zhu Zheng xie Dingxi Shi Anding Qu wei yuan hui. -- 2011.
 34. Chongqing da hong zha dang an wen xian. Cai chan sun shi. Chang kuang gong si bu fen / Zhu bian Tang Runming, fu zhu bian Gao Yang. --
 35. Chongqing yi min shi / Zhu bian Li Yujie fu zhu bian Xiang Zhongyin, Yue Jingzhu. --
 36. Chu jian bo zhu zi suo yin : (fu yuan wen ji jiao shi) / zhu bian Zhang Xiancheng bian zuan zhe Zhang Xiancheng, Fang Xiangnan. --
 37. Cong huang tu di zou chu de Beijing zhi qing / Beijing Yan'an zhi qing lian yi hui bian. -- 2014.
 38. Cong tu gai dao wen ge : Zhongguo dang dai 100 wei zhi shi fen zi de e nan / Zhao Xu zhu. --
 39. Da jiang dong qu : Wang Shiyuan jiao shou 80 sui he shou wen ji / Shi Feng, Peng Gang zhu bian. -- c2013.
 40. Dade Piling zhi ji yi : wai si zhong / Yang Yinmin ji jiao. --
 41. Dali wen shi zi liao xuan bian / ze ren bian ji Che Shuqing Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Dali Baizu Zizhizhou wei yuan hui wen shi he xue xi wei yuan hui bian. --
 42. Dang dai Taiwan zong jiao yan jiu jing cui lun ji : quan shi jian gou zhe qun xiang / Jiang Canteng zhu bian. --
 43. Dang dai xi fang Han xue yan jiu ji cui. Zhong gu shi juan / ben juan zhu bian Shan Guoyue. -- 2012.
 44. Dao jiao fu zhou fa shu yang sheng xue : yi "dao fa hui yuan" wei he xin / Zheng Zhiming, Jian Yinü zhu --
 45. Di guo zao jiu liao wo : Yi ge Yingguo ren zai jiu Shanghai de wang shi = Empire made me : An Englisbman adrift in Shanghai / (Ying) Luobote Bikesi zhu Jin Jian yi. -- 2012.
 46. Ding Yi : gai kuo de, chou xiang de = Ding Yi : specific abstracted. --
 47. Dong an ji shi / Xia Shang zhu. --
 48. Dong bei jiao fu : cong dou fu jiang dao wei Manzhou guo zong li / Jia Hongbin zhu. -- 2013.
 49. Dong Ya kao gu xue de zai si : Zhang Guang zhi xian sheng shi shi shi zhou nian ji nian lun wen ji / Chen Guangzu zhu bian = Rethinking East Asian archaeology : memorial essay collection for the tenth anniversary of Kwang-chih Chang's death / edited by Kwang-tzuu Chen. --
 50. Dongba shen hua yan jiu / Bai Gengsheng zhu. -- 2012.
 51. Dongbei jie fang zhan zheng ji shi / Zhu Yuepeng, Liu Daoxin, Zhang Wenrong deng bian zhu. --
 52. Doudian yu Changyang / Beijing Shi wen wu yan jiu suo bian zhu. --
 53. Dunhuang ge ci tong lun / Wu Susen zhu. -- 2010.
 54. Dunhuang she hui jing ji wen xian ci yu lun kao = Research of the words in the Dunhuang manuscripts concerning social and economic history / Zhang xiao yan zhu. --
 55. Duo yuan cheng zhen hua yu Zhongguo fa zhan : Zhan lue ji tui jin mo shi yan jiu = Diverse urbanization and China development: a study on strategies and propelled patterns / Li Qiang deng zhu. --
 56. Er hao shou zhang : dang guan shi yi men ji shu huo / Huang Xiaoyang zhu. -- 2011.
 57. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 58. Fei Xiaotong yu xiang tu she hui yan jiu = Fei xiaotong and the earthbound society research / Zhao Xudong zhu bian. -- 2010.
 59. Fei Zhengqing Zhongguo hui yi lu / Fei Zhengqing zhu Yan Yating, Xiong Wenxia yi = Chinabound : a fifty-year memoir / John King Fairbank. --
 60. Fen shu, xu fen shu jiao shi / [Ming] Li Zhi zhu Chen Renren jiao shi. -- 2011.
 61. Feng Dequan zao jiao quan shu / Feng Dequan zhu. -- 2013.
 62. Fengdu Zhenjiang Han zhi Liu chao mu qun / Chongqing Shi wen wu ju, Chongqing Shi yi min ju bian. -- 2013.
 63. Fo jiao shen hua yan jiu : wen ben, tu xiang, chuan shuo yu li shi / Wang Bangwei, Chen Jinhua, Chen Ming bian = Studies on Buddhist myths : texts, pictures, traditions and history / edited by Wang Bangwei, Chen Jinhua, Chen Ming. --
 64. Fuding jiu zhi hui bian / Zhou Ruiguang hui bian Fujian Sheng wen shi yan jiu guan zheng li. --
 65. Fuxi shen hua chuan shuo yu xin yang yan jiu = Fuxi shenhua chuanshuo yu xinyang yanjiu / Liu Huiping zhu. -- 2013.
 66. Gao bie wei ming hu : Bei da lao wu jie xing ji / Xi Xueyao, Zhang Cong, Sun Lanzhi zhu bian Ding Guangju, Guo Qingshan, Li Yiquan fu zhu bian. -- 2013.
 67. Gao tie / Han Song zhu. -- 2012.
 68. Ge ming gen ju di fa zhi wen xian xuan bian / Han Yanlong, Chang Zhaoru bian. -- 2013.
 69. Gelagu yi shi : lao gai hui yi lu zhi yi / Zhang Xianchi zhu. --
 70. Gong zheng, xiang cun, fa zhan : Zhong Fa guan yu tu di jing ying yu liu zhuan de dui hua / Ma Hongjun zhu bian. -- 2013.
 71. Gong Zizhen shi ji bian nian jiao zhu / (Qing) Gong Zizhen zhu Liu Yisheng, Zhou Xifu jiao zhu. --
 72. Gongyang xue yu Han dai she hui / Song Yanping zhu. -- 2010.
 73. Gou xiang di guo : gu dai Zhongguo yu gu Luoma bi jiao yan jiu / [De] Muqile, Mindao'an zhu bian Li Rongqing, Liu Hongzhao deng yi Li Rongqing jiao ding. --
 74. Gu dian mu lu xue / Lai Xinxia zhu. -- 2013.
 75. Gu gong Ming ci tu lu. -- Minguo 66-67 [1977-1978]
 76. Gu zhi shi yi / Luoyang Shi wen wu guan li ju, Luoyang min su bo wu guan bian. -- 2006-2008.
 77. Guan Tingfen ri ji / Zhang Tingyin zheng li. --
 78. Guang da chuan cheng : Nan Jia Hua ren san shi nian shi hua, 1980 nian dai-2010 nian dai = A legacy magnified : a generation of Chinese Americans in Southern California, 1980's-2010's / zhu bian Chen Shimei bian ji Sun Weichi [and 8 others]. --
 79. Guangzhou fu dao jiao miao yu bei ke ji shi / Li Zhitian, Li Jing bian zhu. --
 80. Guo gong nei zhan yu Zhong Mei guan xi : Maxie'er shi hua mi mi bao gao / Qiaozhi Katelaite Maxie'er zhu Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo fan yi shi yi = Chinese civil war and relationship between China and the United States, Marshall secret to the Chinese report / George Catlett Marshall. --
 81. Guo jia : 2011, Zhongguo wai jiao shi shang de kong qian xing dong = The nation : an unprecedented operation in the diplomatic history of China, 2011 / He Jianming zhu. -- 2012.
 82. Guo jia quan li yu min jian zhi xu : duo yuan shi ye xia de Ming Qing liang Hu xiang cun she hui shi yan jiu / Yang Guo'an zhu. --
 83. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang "Changze wen ku" jie ti mu lu = Annotative catalog of the Nagasawa collection of National Taiwan University Library / zhu bian Gaoqiao Changyan. -- 2013.
 84. Guo li Taiwan da xue tu shu guan dian cang Liuqiu guan xi shi liao ji cheng / zhu bian Gaoliang Cangji, Chiling Shou, Fengjianshan Hexing. -- 2013.
 85. Guo min zheng fu shou fu Taiwan yan jiu / Chu Jingtao zhu. --
 86. "Guo qiu" dan sheng qian ji : Ri zhi shi qi Taiwan bang qiu shi / Xie Shiyuan. --
 87. Guo wai Mao Zedong xue yan jiu = Guowai MaoZedongxue yanjiu / Shang Qingfei zhu. -- 2008.
 88. Guo xue wen ti zheng ming ji, 1990-2010 / Liang Tao, Gu Jianing bian. -- 2010.
 89. Guo you qi ye gai ge zhong de gong ren : Zhongguo fang zhi chan ye de ge an yan jiu = The enterprise reform in China and its impact on labour : cases from state cotton mills / Zhao Minghua zhu Fan Youqing yi. -- 2012.
 90. Hai zhong gu jun : Ming dai Penghu bing fang yan jiu lun wen ji / He Mengxing zhu. --
 91. Han hua tu xiang yu yi shu shi xue yan jiu / Huang Yafeng zhu. -- 2012.
 92. Han shu yi wen zhi yu shu mu wen xian lun ji / Zeng Shengyi zhu. --
 93. Han Wei Liu chao bei ke yi ti zi yan jiu / Mao Yuanming zhu. --
 94. Han zi chuan bo yu Zhong Yue wen hua jiao liu / Zhao Liming. -- 2004.
 95. He ping jun lü xi lie / Yan Lianke zhu. -- 2013.
 96. Hei qiang li de xing cun zhe : fu nü qiu tu zhen fan wen ge ji shi / Qi Jiazhen zhu. --
 97. Henan shao shu min zu yu di qu fa zhan yan jiu = Henan shaoshuminzu yu diqu fazhan yanjiu / Yuan Siming zhu bian Ma Xiaojun fu zhu bian. -- 2012.
 98. Henan yu jin xian dai Zhongguo yan jiu [electronic resource] = Henan yu jinxiandai Zhongguo yanjiu / Wu Hongliang, Xie Xiaopeng zhu bian. -- 2010.
 99. Hu Xiang xue an / Chen Daixiang zhu bian. --
 100. Huang Yongnian xian sheng bian nian shi ji / Cao Lüning zhu. --
 101. Jiading Li Liufang quan ji / Shanghai Shi Jiading Qu di fang zhi ban gong shi bian Tao Jiming, Wang Guangqian jiao zhu. --
 102. Jiajing Renhe Xian zhi / Hangzhou Shi di fang zhi ban gong shi bian. -- 2012.
 103. Jiang Jieshi yu ge pai xi jun fa zheng dou nei mu / [Quan guo zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian]. --
 104. Jiang Yiwu yan jiu zi liao hui bian / Jiang Manzheng zhu bian. --
 105. Jiang Zemin si xiang nian bian, yi jiu ba jiu-er ling ling ba / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi bian. --
 106. Jin dai hua jin cheng zhong de Hangzhou : Minguo Hangzhou yan jiu lun wen ji / Song Tao zhu bian Hangzhou wen shi yan jiu hui bian. -- 2011.
 107. Jin dai Hunan bao kan shi lüe / Huang Lin zhu. --
 108. Jin dai ren wu yan jiu : She hui wang luo yu ri chang sheng huo / Liao Dawei zhu bian. -- 2012.
 109. Jin dai Zhongguo ge ju wen xue chuang zuo te xing li shi shen shi / Ge Xiaoyi zhu. --
 110. Jin dai Zhongguo : jin rong yu zheng quan yan jiu / Zhu Yingui zhu. -- 2012.
 111. Jin shi Zhongguo ying xiang zi liao : 1793 nian yi lai xi fang de Zhongguo ying xiang. Di yi ji = Images of modern China / zhu bian Ouyang Yunbin. --
 112. Jin tou / Tang Nuo zhu. --
 113. Jin Xingyao ji wai wen bian / [Jin Xingyao zhu Jin Wennan bian]. -- 2013.
 114. Jin yu jiao hui : Shang Zhou kao gu, yi shu yu wen hua lun wen ji / zhu bian, Chen Guangzu = Radiance between bronze and jade : archaeology, art and culture of the Shang and Zhou Dyansties / edited by Kwang-tzuu Chen. --
 115. Jing du da xue cang chao ben shui jing zhu shu / Li Daoyuan zhu Yang Shoujing zuan shu Xiong Huizhen can shu Li Nanhui zheng li. -- 2010.
 116. Ju chang yu dao chang, guan zhong yu xin zhong : Taiwan xi ju yu yi shi lun ji = Performance space and sacred space, audience and believers : anthology of theatre and ritual in Taiwan / Qiu Kunliang zhu. --
 117. Jue yu: yi ge si qiu de wei guan da li shi / Qi Yanchen zhu. --
 118. Kangxi Renhe Xian zhi / Hangzhou Shi di fang zhi ban gong shi bian. -- 2011.
 119. Ke Yan zhuan / Guo Jiulin zhu. --
 120. Kong Shangren yu "tao hua shan" / Xu Zhengui, Xu Wenkai zhu. --
 121. Kongzi jia yu tong jie / Yang Zhaoming, Song Lilin zhu bian. --
 122. Kua wen hua shuang bian dui hua : we hua de yu jing : di yu · ren lei ·li shi = A binatioanl coversation on bridging cultures : the context : place ·people· history : The third China-U·S cultural forum collection of the theses / Jia Leilei zhu bian = editor in chief Jia Leilei. -- 2013.
 123. Kua yu ji shi jian : wen xue, min zu wen hua yu bei yi jie de xian dai xing, Zhongguo, 1900-1937 / Liu He zhu Song Weijie deng yi. -- 2008.
 124. Kuang mi yu zhen mi / Pingshi dao shi zhu. --
 125. Kun ju wu tai mei shu chu tan / Gu Duhuang, Guan Xing zhu. -- 2010.
 126. Kun mian ren sheng : shuang qin bu zhuo ji nian ji / Deng Lihao, Fu Jinyuan zhu. --
 127. Lan ting wen hua yan jiu / Chen Hao zhu bian. --
 128. Li dai Han wen da zang jing mu lu xin kao = New examination of the catalogues of Chinese Tri-sutra from the Tang dynasty to the present time / He Mei zhu. --
 129. Li dai si shu xu ba ti ji zi liao hui bian / Gu Hongyi, Dai Yangben ... [et al.] bian. -- 2010.
 130. Li dai wen hua xu bian / Yu zu kun bian. --
 131. Li Linfu yan jiu / Ding Jun zhu. --
 132. Li san zhong de Jidu tu shen fen jian gou : Xie Fuya si xiang li cheng = Identity development of Christian diaspora : thought process of N.Z. Zia / He Qingchang zhu --
 133. Li shi zhi lu : Weinisi shuang nian zhan yu Zhongguo dang dai yi shu 20 nian. Fang tan ji = Passage to history : 20 years of La Biennale Di Venezia and Chinese contemporary art. Interview collection / zhu bian: Chengdu dang dai mei shu guan bian zhu: Weidemo, Huang Shiyun. --
 134. Li xiang, zun yan yu sheng cun zheng zha : Yuan dai jiang nan shi ren yu she hui zong he yan jiu = Ideal, dignity, and struggle for existence : the southern literati and the society in Yuan dynasty China / Shen Wanli zhu. -- 2012.
 135. Lin Biao yuan shuai wen ji / Li De, Shu Yun zhu bian. --
 136. Liu Binyan shi dai : ya que wu sheng yan you sheng / Ma Yunlong. --
 137. Long fu si jie 78 hao : 95 ming mei shu shao nian cong 1960 zou lai = 78 Longfusi street / ["Long fu si jie 78 hao" bian wei hui]. --
 138. Long nian yi jiu qi liu / Lin Daoyuan zhu. --
 139. Lu Dingyi wen ji. --
 140. Lu Xun si yin zhi mi / Jin Conglin, Liu Zhongshu bian. --
 141. Lun xian shi qi Xianggang wen xue zuo pin xuan : Ye Lingfeng, Dai Wangshu he ji / Lu Weiluan, Zheng Shusen zhu bian Xiong Zhiqin bian jiao. --
 142. Luo Zongzhen wen ji / Nanjing bo wu yuan bian. --
 143. Luoyang liu san Tang dai mu zhi hui bian / Mao Yangguang, Yu Fuwei zhu bian. -- 2013.
 144. Ma Wanqi yan jiu zi liao hui bian = Ma Wanqi yanjiu ziliao huibian / Xia Quan, Dong Jin bian. --
 145. Man zu min jian gu shi. Liao dong juan / Xia Qiu zhu bian. -- 2010.
 146. Mao Zedong zhu yi de xing wang : Zhongguo "ge ming" yu Hong Gaomian "ge ming" de li shi = The rise and fall of Maoism : a revolutionary history of China and Rouge Khmer / Song Zheng zhu. --
 147. Menggu ying xiong shi shi fa zhan shi = The developmental history of the Monglian heroic epic poetry / Renqindao'erji zhu. --
 148. Mi dong : qing chun de kuang huan yu lian yu / Hu Fayun zhu. --
 149. Min ming suo xi : Qing dai de nong ye he nong min / Guo Songyi zhu. -- 2010.
 150. Min Tai wen hua xin lun / Xu Xiaowang zhu. -- 2012.
 151. Ming dai xiang cun jiu fen yu zhi xu : yi Huizhou wen shu wei zhong xin / Zhongdao Yuezhang zhu Guo Wanping, Gao Fei yi. -- 2012.
 152. Ming mo Qing chu Du shi xue yan jiu / Liu Chongxi zhu. --
 153. Ming mo Qing chu tian zhu jiao shi wen xian xin bian / Zhou Yan bian xiao. -- 2013.
 154. Ming Qing xi qu zhong de nü xing sheng yin yu li shi ji yi / Zeng Yongyi zong ce hua Hua Wei zhu. --
 155. Minguo qian qi guo jia yi shi yan jiu : 1912-1931 / Guo Hui zhu. --
 156. Minguo shi qi chu ban shi liao hui bian / Wu Yonggui bian. --
 157. Minguo shi qi chu ban shu mu hui bian / Liu Hongquan bian. -- 2010.
 158. Minguo shi qi Xinjiang jin rong dang an shi liao / zhu bian Tong Lu Xinjiang Weiwuer Zizhiqu dang an guan bian zuan. --
 159. Minguo tong zi jun du li sheng cun shou ce / Xu Yingchang deng zhu. -- 2013.
 160. Minguo xue ren xi nan bian jiang wen ti yan jiu / Wang Zhen'gang zhu. --
 161. Mingzhen fa shi wen ji / Nan yue fo jiao xie hui. -- 2009.
 162. Muzhai Chu xue ji shi zhu hui jiao / Qian Qianyi zhu Qian Zeng jian zhu Qing Zhaohui ji jiao. -- 2012.
 163. Nan Tang shu : liang zhong / Ma Ling, Lu You zhuan. -- 2010.
 164. Nanyang yi zhong Zhan guo Qin Han mu / Nanyang Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian zhu. --
 165. Nanzhao shi / Liang Xiaoqiang zhu. --
 166. Ningbo shang bang shi / Zhang Shouguang zhu. -- 2012.
 167. Nong cun tu di shi chang hua fa lü zhi du yan jiu / Li Yan zhu. --
 168. Ou kai tian yan qu hong chen : Wang Wenxing zhuan ji fang tan ji / Huang Shuning zhu bian. --
 169. Pa lou xi lie / Yan Lianke zhu. -- 2012.
 170. Piling ren pin ji / (Ming) Mao Xian, Ye Jin chu bian (Ming) Gu Xiancheng chong bian (Ming) Wu Liang zeng bu Wang Jizong dian jiao. --
 171. Po jie Mao Zedong wan nian zhi mi : po jie xian dai zui da li shi zhi mi de yi ge zhong da tu po = Mao Zedong / Li Weizhen zhu. --
 172. Qi shi nian dai / Beidao, Li Tuo zhu bian. -- 2009.
 173. Qin Xi Han yin zhang yan jiu / Zhao Pingan zhu. --
 174. Qing chao qian qi she wai fa lü yan jiu : yi Guangdong di qu lai Hua wai guo ren guan li wei zhong xin / Wang Juxin zhu. -- 2012.
 175. Qing chu shi xuan wu shi liu zhong yin de / Xie Zhengguang, Chen Qianping, Jiang Liangqin he bian. --
 176. Qing dai Taiwan / Chen Jiexian, Yan Chongnian zhu bian. -- 2009.
 177. Qing dai xue zhe yan jiu lun zhu mu lu chu bian / Chen Donghui zhu bian. --
 178. Qing dai Zhongguo dui wai guan xi xin lun / Liao Minshu zhu. --
 179. Qing dai "Zuo zhuan" kao zheng yan jiu = Study of textual research about Zuo zhuan in Qing dynasty / Jin Yongjian zhu. --
 180. Qing he Rao Zongyi xian sheng jiu shi wu hua dan Dunhuang xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhong yang wen shi yan jiu guan, Dunhuang yan jiu yuan, Xianggang da xue Rao Zongyi xue shu guan bian. --
 181. Qing hua da xue cang Zhan guo zhu jian. 4 / Qing hua da xue chu tu wen xian yan jiu yu bao hu zhong xin bian Li Xueqin zhu bian. -- 2013.
 182. Qing ling shi qi Taiwan ru xue can kao wen xian / Lin Qingzhang, Jiang Qiuhua zhu bian. --
 183. Qing qian "shi tong" xue yan jiu = The history of research on Shitong before Qing dynasty / Wang Jiachuan zhu. --
 184. Qing zhu He Bingdi xian sheng jiu shi hua dan lun wen ji / "Qing zhu He Bingdi xian sheng jiu shi hua dan lun wen ji" bian ji wei yuan hui bian. -- 2008.
 185. Qiu chan de bei ming / wen ji bian ji Chen Mingcheng. --
 186. Qiuci shi liao ji lu / Zhong gong Kuche Xian wei, Kuche Xian ren min zheng fu bian Pei Xiaozeng zhu bian. -- 2010.
 187. Ren lei xue yan jiu / Zhuang Kongshao zhu bian. --
 188. Ri zhi shi qi Tai ren hua jia yu zuo jia de wen yi he meng : yi "Taiwan wen yi" (1934-36) wei zhong xin de kao cha / Wang Wenren zhu. -- 2012.
 189. Riben guan cang Diaoyu Dao wen xian kao zuan (1885-1895 nian) / Li Li zhu yi. --
 190. Sai Jinhua : xi meng hong chen de chuan qi nü zi / Zhao Shuxia zhu. -- 2014.
 191. Sengzhao yu Jizang de shi xiang zhe xue / Chen Pingkun zhu. --
 192. Shan Jixiang wen bo wen ji / Ben shu bian ji zu bian. --
 193. Shang Zhou cheng shi xing tai de yan bian / Li Xin zhu. -- 2012.
 194. Shi jian yu si kao : Beijing Shi di 12 jie ren da chang wei hui wu nian gong zuo hui gu yu zong jie / "Shi jian yu si kao" bian wei hui bian ji ren yuan Wang Yongyi and 17 others. --
 195. Shi jiu shi ji yi lai Zhongguo di fang dao jiao bian qian / Li Zhitian zhu bian. --
 196. "Shi ren yu xue" yu Song dai shi xie / Zhang Gaoping zhu. --
 197. Shi yi min gong jin cheng lai / Tang Mile zhu Tan Tian yi = China's urban billion : the story behind the biggest migration in human history / Tom Miller. -- 2014.
 198. Shi zi shan Chu wang ling = Shizishan Chu king's mausoleum / Xuzhou Han wen hua feng jing yuan lin guan li chu, Xuzhou Chu wang ling Han bing ma yong bo wu guan bian Ge Mingyu bian zhu. -- 2011.
 199. Shou de shi zhong yu yan / Mo Bai zhu. --
 200. Shu qing Chun qiu san zhuan lun cong / Wang Chuqing zhu. --
 201. Shu Xincheng ri ji / Shu Xincheng zhu ze ren bian ji Wang Youpeng and three others. --
 202. Shui jing zhu cheng yi kao / Qu Yingjie zhu. --
 203. Shui mu feng yu : Beijing Qing hua da xue wen ge shi / Qi Zhi bian. --
 204. Shun Kang ci tan qun ti bu yun chang he yan jiu / Liu Donghai zhu. --
 205. Si fa zi zhi yan jiu : ji yu she hui bian qian de shi jiao = A Study on Autonomy of Private Law / Han Wei zhu. --
 206. Si shu si cun = My humble views on The four books / (Ming) Ji Ben zhuan Zhu Xiangyu dian jiao Zhong Caijun jiao ding. --
 207. Song ci tong shi / Xiao Peng zhu. -- 2013.
 208. Song dai fo jiao shi / Yan Mengxiang zhu. --
 209. Song dai shi hua yu shi xue wen xian yan jiu / Bian Dongbo zhu. --
 210. "Ta zhe" jing xiang : Haolaiwu dian ying zhong de Hua ren nü xing = The image of the other : Chinese women in Hollywood films / Sun Meng zhu. -- 2010.
 211. Tai chu ri li biao / Zhu Guichang bian zhu. -- 2013.
 212. Tang cai zheng san si shi yan jiu / He Ruquan zhu. --
 213. Tang dai jing tu zu shi quan ji / (Tang) Shandao, Fazhao, Shaokang deng zhu Zhang Jinggang bian jiao. --
 214. Tang dai Tufan yu xi bei min zu guan xi shi yan jiu / Yang Ming zhu. -- 2012.
 215. "Tian wen" jiang gao / Zhang Bigong zhu. --
 216. Tian yin : ding you yin she ji / Fang Wenzhai zhu. --
 217. Ting yun guan tie hui kao / Zhou Daozhen bian zhu. --
 218. Tu shuo guo xue yang sheng cong shu. Di 2 ji / Song Shugong zhu bian. --
 219. Wan Qing Changzhou ming xian ri ji si zhong / Ye Zhou dian jiao. --
 220. Wan Qing Taiwan fan su tu / Chen Zongren bian zhuan = Illustrations of aborigines in late Qing Taiwan / edited by Tsung-jen Chen. --
 221. Wan Qing Wenzhou ji shi = A mission in China / Su Huilian zhu Zhang Yongsu, Li Xinde yi zhu. -- 2011.
 222. Wang Bomin mei shu shi yan jiu wen hui / Zhongguo mei shu xue yuan bian. --
 223. Wang Rongbao ping zhuan / Zhao Linfeng zhu. --
 224. Wang Yun quan ji hui jiao / Wang Yun zhu Yang Liang, Zhong Yanfei dian jiao. -- 2013.
 225. Wei tian ai ren ji lun : Wang Zheng Tian zhu jiao wen xian ji / Wang Zheng zhu Mao Ruifang bian zhu. -- 2014.
 226. Wei zheng yi qiao xiang fa chui : shen pan Riben zhan fan de jun shi fa guan Ye Zaizeng / Mei Xiaobin, Ye Shubing zhu. -- 2007.
 227. "Weng Tonghe ri ji" kan wu lu : Fu : Jia wu ri ji / Zhong Weixing zhu. -- 2010.
 228. Wo men, 1994-2013 : Zhongguo Song Zhuang yi shu jia ji qun er shi zhou nian ji nian te zhan = We, 1994-2013 : the 20th anniversary collective exhibition of China Song Zhuang artists / Song zhuan mei shu guan zhu ban. --
 229. Wo men chang chang wu yan yi dui : Xiao Zheluo zhi shang zuo pin ji = We often have nothing to say : collection of works on paper by Xiao Zheluo. -- 2007.
 230. Wu ding shang kong de ai qing = Rooftop romance / Xu Chunqiao zhu. --
 231. Wu jie de dui hua : Deguo Han xue jia de Zhongguo ji yi / Li Xuetao zhu. --
 232. Wu shu zhang wen : Chen Dawei shi xuan 1992-2013 / Chen Dawei zhu. --
 233. Wu si zai Xianggang : zhi min qing jing, min zu zhu yi ji ben tu yi shi / Chen Xueran zhu. --
 234. Wu yue nuo shen : Zhongguo Hunan Linwu nuo wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhou Huabin, Chen Xiuyu zhu bian. --
 235. Wu Zhizhen shi ji / Wu Zhizhen zhuan Xu Zheng dian jiao. -- 2012.
 236. Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji. --
 237. Xi bu nong cun shao shu min zu lao dong li zhuan yi wen ti yan jiu : ji yu min zu di qu nong cun wei guan shu ju = Study on ethnic minority's migrants in west rural China : based on the micro data from rural ethnic Areas / Ding Sai zhu. --
 238. Xi Jinping : gong chan Zhongguo zui ruo shi de ling xiu / Shiban Minfu zhu Huang Yiyun yi. -- 2012.
 239. Xi qu shi lun xin de / Zeng Yongyi zong ce hua Fu Jin zhu. --
 240. Xi Xia kao gu lun gao / Niu Dasheng zhu. --
 241. "Xi xiang ji" yan jiu shi. Yuan Ming juan / Huang Jihong zhu. --
 242. Xi you ji zheng li jiao zhu ben = The textual notes of Journey to the west / Wu Cheng'en yuan zhu Li Hongfu zheng li jiao zhu. -- 2013.
 243. Xi yu li shi yu wen xian lun cong / Shi Xinrong, Liu Zhenwei zhu bian. --
 244. Xian dai / [Shi Zhecun zhu bian]. -- 2011.
 245. Xian dai Taiwan wen xue Mazu de bian xie yu jie du / Xu Zhenling zhu. --
 246. Xian Qin shi yan jiu wen xian san zhong / ze ren bian ji Geng Suli, Nan Jiangtao. --
 247. Xian Qin xi nan min zu shi lun / Zhai Guoqiang zhu. --
 248. Xiang jun / Zhu Hanmin, Ding Pingyi zhu bian. -- 2013.
 249. Xianggang tong jun bai nian tu shi / Ke Baoluo. -- c2012.
 250. Xiangxi Miaojiang zhen xi min zu shi liao ji cheng / Tan Biyou, Jia Zhongyi zhu bian. --
 251. Xiangxi yuan shi zong jiao yi shu yan jiu / Lu Qun zhu. -- 2012.
 252. Xiao shi de lao Beijing / Mei Yingdong zhu He Yujia yi = The last days of old Beijing : life in the vanishing backstreets of a city transformed / Michael Meyer. -- 2013.
 253. Xiao xue sou yi : wai san zhong / Long Zhang ji. --
 254. Xin fang, min zhu yu fa zhi : Zhongguo hua ti / Lin Feng, Wang Shucheng bian zhu. -- c2013.
 255. Xin shi xue yu xin Han xue : er shi shi ji Zhongguo shi xue ping lun xu bian / Wang Xuedian zhu. --
 256. Xing wei yi shu xian chang / Cai Qing zhu. -- 2013.
 257. Xing zou de qun shan / Li Rui zhu. -- 2008.
 258. Xinjiang Kashiga'er gu cheng li shi wen hua yan jiu / Xinjiang shi fan da xue mei shu xue yuan hui bian zhu bian Li Qun, Yan Fei. --
 259. Xu bai zhai chi du jiao shi / Li Xu zhu Jiang Huang ji Wang Weibo jiao shi. -- 2013.
 260. Xu lao hu yu bai gua fu / Gao Yang zhu. -- 2010.
 261. Xu Xiake, Ding Wenjiang yan jiu wen gao / Liu Ruisheng zhu. -- 2011.
 262. Xuan hua yu sao dong / W. Fukena zhu Zeng Han yi. --
 263. Xuande lu yan jiu : Gu gong cang Xuan tong qi de zheng li yu yan jiu / Li Mijia zhu. -- 2012.
 264. Xun zhao da ji huang xing cun zhe / Yiwa. --
 265. Yan Jiagan yu guo ji jing ji he zuo = Yen Chia-kan and international economic cooperation / Xu Ruihao, Zhou Xiuhuan, Liao Wenshuo bian ji. --
 266. "Yang ban xi" ji yi : "wen ge" qin li / Li Song bian. --
 267. Yang ku le, zhu xiao le, ma yi bing le / Chen Yazhen zhu. --
 268. Yang Sheng'an cong shu. -- 2002.
 269. Yi fen zhong de yi bai nian = One hundred years in one minute. --
 270. Yi wei xin hua she ji zhe pin wu Mao Zedong / Shen Zunjing zhu. -- 2012.
 271. Yi zuo ta / Liu Jiandong zhu. -- 2012.
 272. Yin ming da shu jiao shi / Kuiji zhuan Mei Deyu jiao shi. --
 273. Yin ni de jiang tu : wei suo zhi du yu Ming di guo / Gu Cheng zhu. -- 2012.
 274. Ying Han fu zhuang fu shi ci hui = A English-Chinese dictionary of apparel & accessories / Wang Chuanming zhu bian Liu Shitao zhu shen. -- 2007.
 275. You xia yu Han dai she hui / Peng Wei zhu. --
 276. Yuan dai Kui zhang ge xue shi yuan yu Yuan dai wen tan / Qiu Jiangning zhu. --
 277. Yuan qu yu min su = Yuan drama and folklore / Chen Xuxia zhu. --
 278. Yue du yi sheng / Xie Mian zhu. -- 2011.
 279. Zeng ding ben Zhongguo chan si xiang shi : cong liu shi ji dao shi shi ji / Ge Zhaoguang zhu. -- 2008.
 280. Zeng Zhaoyu wen ji. Ri ji shu xin juan / Nanjing bo wu yuan bian. --
 281. Zhan guo zhu shu lun ji / Chen Jian zhu. --
 282. Zhang Zongxiang wen ji / [Zhejiang Sheng wen shi yan jiu guan bian] Cao Jinyan zhu bian Xu Xiaojun fu zhu bian. --
 283. Zhejiang 60 nian tong ji zi liao hui bian / Zhejiang Sheng tong ji ju, Guo jia tong ji ju Zhejiang diao cha zong dui bian. -- 2010.
 284. Zhen han ling hun de sui yue : wen ge ri ji (1966-1972) / Shi Luoming zhu. -- 2010?]
 285. Zhi bu zu zhai xu ba ti ji ji lu / Ji Qiuhua bian ji. -- 2010.
 286. Zhong Jingwen min su xue lun ji / Zhong Jingwen zhu. --
 287. Zhong Meng guo jia guan xi li shi bian nian (1949-2009) / Bi Aonan zhu bian. --
 288. Zhong shi ji Weiwuer she hui / Tuoheti Mozhati zhu. --
 289. Zhong shuo jiao zhu / Zhang Pei zhuan. --
 290. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan cang Dunhuang yi shu = Dunhuang manuscripts in the collection of the Fu Ssu-nien Library, Institute of History and Philology, Academia Sinica / Fang Guangchang zhu bian. --
 291. Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo Fu Sinian tu shu guan shan ben shu zhi. Jing bu / Fu Sinian tu shu guan shan ben shu zhi bian zuan xiao zu. --
 292. Zhong yi yan ke xue / zhu bian Wang Mingfang, Xie Xuejun. -- 2004.
 293. Zhongguo bin zang li yi xue xin lun / Zheng Zhiming zhu. -- 2010.
 294. Zhongguo cheng shi hua jin cheng de she hui xin li yan jiu = Social pyschology studies on China's urbanization process / Shi Xiangshi zhu bian. --
 295. Zhongguo chuan bo xue 30 nian, 1978-2008 / zhu bian Wang Yihong, Hu Yiqing. -- 2010.
 296. Zhongguo dang dai wen xue zhong de li shi xu shi : Haidebao jiang gao / Zhang Qinghua zhu. -- 2012.
 297. Zhongguo di yi fu ren Peng Liyuan / Song Dongdong, Cheng Yuxia. -- 2013.
 298. Zhongguo ge dang ge pai xian zhuang / [Bian ji zhe shuo wen she bian ji bu]. -- Minguo 35 [1946]
 299. Zhongguo ge ming jian shi : cong Sun Wen dao Mao Zedong / Tang Degang zhu Zhongguo jin dai kou shu shi xue hui bian Gu Canglin fan yi Xia Peiran shen jiao. --
 300. Zhongguo gu dai cha shu ji cheng / Zhu Zizhen, Shen Dongmei, Zengqin bian zhu. -- 2010.
 301. Zhongguo gu dai shang fa shi gao / Li Gongguo zhu bian. --
 302. Zhongguo gu dai shi lun wen xuan cui / Hao Chunwen, Li Huarui zhu bian. --
 303. Zhongguo gu dai tao ci wen xian ji lu / [bian zhe Zhongguo guo jia tu shu guan]. -- 2003.
 304. Zhongguo gu dai zheng fu jiu zhu ti xi yan jiu / Zhen Jinzhong zhu. --
 305. Zhongguo hui guan zhi zi liao ji cheng. Di yi ji / Wang Rigen, Xue Pengzhi bian zuan. --
 306. Zhongguo jia pu zi liao xuan bian / Shanghai tu shu guan bian Chen Jianhua, Wang Heming zhu bian. --
 307. Zhongguo jiao yu tong shi = General history of Chinese education / zong zhu bian Wang Bingzhao, Li Guojun, Yan Guohua. --
 308. Zhongguo li dai fu zhi fu shi / Huang Hui zhu. --
 309. Zhongguo li dai jing shu di wang xue cong shu. Song dai bian / Lin Qingzhang zhu bian. -- 2012.
 310. Zhongguo mei xue tong shi = History of Chinese Aesthetics / Ye Lang zhu bian Zhu Liangzhi fu zhu bian. --
 311. Zhongguo nong shi yu huan jing shi yan jiu / Wang Xingguang zhu. --
 312. Zhongguo (Shanghai) zi you mao yi shi yan qu xin zhan lüe yan jiu = China (Shanghai) pilot free trade zone / Yuan Zhigang zhu bian. --
 313. Zhongguo shi ge wu nian ji hua yan jiu bao gao / zhu bian Liu Guoguang fu zhu bian Zhang Zhuoyuan, Dong Zhikai, Wu Li. -- 2006.
 314. Zhongguo shi xue shi zi liao hui bian / Zhang Yue zhu bian. -- 2009.
 315. Zhongguo wan Ming yu Ou Zhou wen xue : Ming mo Yesu hui gu dian xing zheng dao gu shi kao quan = European literature in late-Ming China : Jesuit exemplum, its source and its interpretation / Li Shixue zhu. -- 2010.
 316. Zhongguo wen mai / Yu Qiuyu. --
 317. Zhongguo wen wu yi shu pin pai mai er shi nian : 1992-2011 / Zhao Yu zhu. -- 2013.
 318. Zhongguo xiang cun : lun 19 shi ji ji de di guo kong zhi = Rural China : imperial control in the nineteenth century / Xiao Gongquan zhu Zhang Hao, Zhang Sheng yi. --
 319. Zhongguo xue wen sou / Shouye Zhixi zhu Zhou Xianmin yi. -- 2011.
 320. Zhongguo yu Dong nan Ya guo jia gong gong wai jiao / Beijing da xue Dong nan Ya xue yan jiu zhong xin, Chaha'er xue hui zhu bian Ke Yinbin, Bao Maohong zhi xing zhu bian. --
 321. Zhongguo "zi you" pai wen xue de liu bian / Chen Guo'en, Zhang Sen, Wang Jun zhu. --
 322. Zhonghua jiao tong shi hua / Chen Hongyi zhu. --
 323. Zhonghua Minguo zai da lu de zhen xiang = Tales of the Republic of China / Han Wenning bian zhu. -- 2012.
 324. Zhouqing yi wen / [Qing] Sun Yirang zhu Xu Heyong, Zhou Liren ji jiao. --
 325. Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu / bian zhe "Zhu Rongji Shanghai jiang hua shi lu" bian ji zu. --
 326. Zhu shu ji nian yu Xia Shang Zhou nian dai yan jiu / Zhang Fuxiang zhu. -- 2013.
 327. Zhu Xi da ci dian / Zhang Liwen zhu bian. --
 328. Zhu Zhixin ji / Guangdong Sheng zhe xue she hui ke xue yan jiu suo li shi yan jiu shi bian. --
 329. Zou Dongkuo nian pu / Zhang Weihong zhu. --
 330. Zou ru Zhongguo bao feng yan : Lin Daguang hui yi lu / Lin Daguang, Chen Shu he zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley homePreview the new Library website
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)