Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Wed, 17 Dec 2014 03:25:56 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 1951-1978 Zhongguo wen yi jie xian xiang ji lüe / Zhu Rutong zhu. -- 2012.
 2. 1980 nian dai de ai qing / Yefu. --
 3. Aomen she tuan can zheng wen ti yan jiu : (zhuan ti yan jiu bao gao) / Mai Ruiquan, Qiu Haixiong deng zhu. --
 4. Ba fang feng lai / Fu dan wen shi yan jiu yuan, Zhonghua shu ju bian ji bu bian. -- 2008.
 5. Bai tuo pin kun / Xi Jinping. --
 6. Bai Yuchan shi ji xin bian = Bai Yuchan Shiji Xinbian / (Nan Song) Bai Yuchan zhu Gai Jianmin ji jiao. --
 7. Bei hun xiao de Taiwan shi : 1861-1949 zhi shi shi bu deng yu shi shi / Luo Fenmei zhu. --
 8. Bei Jiang jiao fei / Li Guangwen zhu. --
 9. Bei Song shi xue si xiang liu bian yan jiu = BEISONG SHIXUE SIXIANG LIUBIAN YANJIU / Li Feng zhu. --
 10. Bei wu du de Shanghai lao zhao pian / Xue Liyong zhu. -- 2013.
 11. Beijing : cong chuan tong guo du dao Zhongguo shi shi jie cheng shi / Xue Fengxuan, Liu Xinkui zhu. --
 12. Beijing : Mu Rugai Jing hua xiao shuo / Mu Rugai zhu Chen Jun bian. --
 13. Beijing ren / Xiao Fuxing. --
 14. Bi jiao shi xue jie gou : Zhong xi wen lun yan jiu de san zhong shi jiao = Configurations of comparative poetics : three perspectives on Western and Chinese literary criticism / Cai Zongqi zhu Liu Qinghai yi. -- 2012.
 15. Bian jie, chuan yue, lü xing : 20 shi ji 90 nian dai yi lai kua zu yi dao yan de dian ying chuang zuo yan jiu / Cui Jun zhu. --
 16. Bian yuan yao yan : Zhongguo xian dang dai tong su xiao shuo jiang lun / Tang Zhesheng zhu. -- 2013.
 17. Buliedian Gelunbiya da xue Ya Zhou tu shu guan cang Zhong yi gu ji xuan mu chu bian / Yuan Jiayu, Dai Lianbin bian zuan. --
 18. Bunong zu de shou lie : li shi, kong jian yu quan li / Wang Jiantai, Jiang Ying zhu. --
 19. Cai Huiru zi liao hui bian yu yan jiu / Liao Zhenfu bian zhu. -- 2013.
 20. Cai Mingliang : cong dian ying dao dang dai yi shu = Tsai Ming-liang : from cinema to contemporary/art / Sun Songrong zhu. --
 21. Cai se Xianggang, 1940s-1960s / Gao Tianqiang, Li Jianqiang zhu. --
 22. Cang hai yi zhu : qia si fa lang bi yan hu yan jiu / zhu zhe Chang Gang she ying Nie Xiaochun hui tu Li Xiaojun. --
 23. Chaidamu kai fa shi (1960-2010) = Chaidamu kaifashi / Zhang Jiaxuan zhu. --
 24. "Chang hen ge" ji Li Yang ti cai Tang shi yan jiu / Fu Xinglin, Ni Chao zhu. --
 25. Chang jing = Scene / Yue Minjun. -- 2009.
 26. Changsha zhong da kao gu fa xian = Changsha zhongda kaogu faxian / Changsha Shi wen wu ju bian. --
 27. Chao feng yu ni bian : "Jia bian" zhuan lun / Huang Shuning, Kang Laixin zhu bian. --
 28. Chen Hongshou quan ji = Chen Hongshou complete works / zhu bian Chen Chuanxi. --
 29. Chen Kuilong quan ji / Chen Kuilong zhu Li Lipu, Xu Junhui, Li Ran bian jiao. --
 30. Cheng pai Gao shi ba gua zhang pu : ba gua rou shen lian huan zhang / Gao Yisheng yi zhu Liu Fengcai zhu bian Liu Shuxing, Gao Jinhua chong xiu zhu bi. --
 31. Chengzhai ji : 133 juan / Yang Wanli zhuan. --
 32. Chong tu yu zheng he : lun ju you liu xue bei jing de Zhongguo xian dai zuo jia / Lou Xiaokai zhu. --
 33. Chu zou : Gu Zhun si xiang yan jiu / Jiang Xianbin zhu. -- 2010.
 34. Chuan jiao shi dao Taiwan / Jincao zhu. -- 2013.
 35. Chuan yue you an jing jie : Taiwan dian ying bai nian si kao = Through a screen, darkly : reflections on one hundred years of Taiwan cinema / [Chen Ruxiu zhu]. --
 36. Chuang yi Zhongguo : Rong Nianzeng yu Xianggang de yi shu zheng zhi / Zhong Yihui zhu. --
 37. Chun qiu Gongyang jing He shi shi li / Zheng[sic] Fenglu zhuan Zheng Renzhao jiao dian. -- 2012.
 38. Ci zhi wen = Patterns on porcelain / Ma Weidu zhu. --
 39. Cong an tou dao qu shu : "Mu dan ting" Ming Qing wen ren zhi quan shi gai bian yu wu tai yi shu zhi di jin / Chen Kaishen zhu. --
 40. Cong "Di bao" dao "Guang fu bao" : Qing chao bao kan cang ji / Zhang Xuegen zhu. --
 41. Cong li shi jiao xun dao wen hua xiao fei : zai Riben"San guo zhi" wen ben zhong bian qian de Zhongguo / Tong Huaren zhu. --
 42. Cong man mo dao xian dai : Qing ling shi qi wen xue zuo pin zhong de di jing shu xie / Li Zhihao zhu. --
 43. Cong "tu gai" dao "fan you" : Wu Benxing yi jiu wu ling nian dai ri ji / Wu Benxing zhu Wu Xinhai bian. --
 44. Cong "Wen xin diao long" dao "Ren jian ci hua" : Zhongguo gu dian wen lun xin tan (di er ban) / Huang Weiliang zhu. --
 45. Cong yao tiao dao miao tiao : Han xue ju bo yu Shi jing Chu ci de bian yi / Hong Tao zhu. -- 2013.
 46. Cong Yao Yilin dao Wang Qishan / Guo Qing. -- 2009.
 47. Da gong nü hai : cong xiang cun dao cheng shi de bian dong Zhongguo = Factory girls : from village to city in a changing China / [Mei] Zhang Tonghe zhu Zhang Kun, Wu Yiyao yi. --
 48. Da gong si yu guan xi wang : Zhongguo jing nei de xi fang, Riben he Hua shang da qi ye (1880-1937) / Gaojialong zhu Cheng Linsun yi= Encountering Chinese networks, Western, Japanese, and Chinese corporations in China, 1880-1937 /Sherman Cochran. -- 2002.
 49. Da wei ji bi chu da gai ge : jie du san zhong quan hui ru he gai bian ni de sheng huo he shang ji / Lang Xianping zhu. -- 2014.
 50. Da yu hua shang : Ming Qing fu shi te zhan / Gu gong bo wu guan, Shandong bo wu guan, Qufu wen wu ju bian = The splendors of costume : special exhibition of attire from Ming and Qing dynasties / compiled by the Palace Museum, Shandong Museum, Qufu Administrative Commission of Cultural Relics. --
 51. Dahui Zonggao yu liang Song shi chan shi jie / Fang Xinrong zhu. --
 52. Dang an zhong de Minguo zheng yao / Zheng Huixin zhu. --
 53. Dang dai Beijing 798 shi hua / Dang dai Beijing bian ji bu bian Chen Yifeng zhu. --
 54. Dang dai Taiwan wen xue yan jiu / Fu Rongrong zhu. --
 55. Dang dai xian feng shi ge yan jiu = A study of Chinese contemporary avant-guard poetry / Jiang Yuqin zhu. --
 56. Dang dai Zhongguo mei xue xue shu shi = The academic history of contemporary Chinese aesthetics / Li Xiujian, Liu Yuedi zhu. -- 2013.
 57. Dao jia yi xue jian gou / Chen Guying zhu. -- 2010.
 58. Deguo Kong fu zi de Zhongguo ri zhi : Wei Lixian bo shi yi zhan Qingdao qin li ji / (De) Wei Lixian zhu Qin Junfeng yi. --
 59. Deng Zhongxia quan ji. --
 60. Di qi tian = The seventh day / Yu hua zhu. --
 61. Dian fan chuan cheng : Guo li Chenggong da xue jiang zuo jiao shou de gu shi / [zuo zhe Zhang Wenchang ... [et al.]]. -- 2013.
 62. Diaoyutai lie yu wen ti : ling tu min zu zhu yi de mo li = Diaoyutai issue / Gangtian Chong zhu Huang Renhui yi. -- 2014.
 63. Dong Han fo dao wen xian ci hui xin zhi yan jiu = A study on the neologisms of the Buddhist and Taoist scriptures in eastern Han dynasty / Yu Liming, Gu Manlin zhu. --
 64. Dong Ya shi : cha tu di 4 ban / Luozi, Mofei zhu Lin Zhen yi Chen Fenglin zuo xu. --
 65. Dong Zuobin wen wu yi zhen xuan ji : shi shi wu shi zhou nian ji nian / Chen Zhengrong bian zhu. --
 66. Dongbei quan zhen dao yan jiu / Wang Guiping zhu. --
 67. Dunhuang bi hua fu yuan tu / Shi Dunyu ... [and three others] hui Jin Changming wen. --
 68. Dunhuang shi ku "Wutai Shan tu" yan jiu / Cui Zhengsen zhu bian Zhou Zhuying fu zhu bian. -- 2010.
 69. Dunhuang Tulufan qi yue wen shu zhong de qun ti ji qi guan nian, xing wei tan wei / Chen Jingtao zhu. --
 70. Eluosi de Han xue yu Zhongguo yan jiu : kou shu zhi shi shi / bian zhe Shi Zhiyu deng. --
 71. Eluosi dong zheng jiao yu Heilongjiang wen hua : long jiang da di shang Eluosi dong zheng jiao de li shi hui sheng / Zheng Yongwang zhu. -- 2010.
 72. Er shi si shi pin dao du / Yu Yuan zhu. -- 2012.
 73. Er shi wu shi yi wen jing ji zhi kao bu cui bian / Wang Chenglüe, Liu Xinming zhu bian. -- <2011-2013>
 74. Er zhan qian hou zuo pai yin yue ying ju dui Taiwan de ying xiang / Wang Shouning zhu. --
 75. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 76. Fei chang xiang shang : Zhongguo hou sheng dai hua jia shi er ren zhan zuo pin ji / zhu bian Yang Weimin. --
 77. Feima xin shi zi xuan ji / Feima. -- 2011.
 78. Feng xue Jiabiangou : Zhongguo fan you yun dong can tong de yi ye / Zhao Xu zhu. --
 79. Feng Youlan xian sheng nian pu chang bian / Cai Zhongde bian zhuan. --
 80. Fu Bingchang ri ji. Minguo san shi san nian (1944) / Fu Qihua, Zhang Li jiao zhu = The diary of Foo Ping-sheung. 1944 / annotated by Yee Wah Foo and Li Chang. --
 81. Fu xian xiang li bai gong : Yu Xian Xiayuan Guan di miao bi hua / Dai Jianbing zhu. --
 82. Gai ge kai fang kou shu shi / zhu bian Ouyang Song, Gao Yongzhong fu zhu bian Chen Xi, Liu Ronggang. --
 83. Gang Ao Tai ba shi hou shi ren xuan ji / Zheng Zheng Heng, Song Zijiang, Yang Jiaxian bian = Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan / edited by Mathew Cheng Ching-hang, Chris Song Zijiang, Yang Chia-hsien. -- 2013.
 84. Ge ti yu ji ti zhi jian : er shi shi ji wu liu shi nian dai de ping tan shi ye / He Qiliang zhu. --
 85. Gong guan zhi wai de chang sheng yu cheng xian : wan Tang Wu dai dao jiao xiu dao bian qian yan jiu / Li Ping zhu. --
 86. Gu Tinglin "Ri zhi lu" yan jiu / Hu Chusheng zhu. --
 87. Gu Zhenggang xian sheng nian pu / bian zhu zhe, Peng Jinsheng, Zhan Yaqi. --
 88. Guan fu zhai lun gao : Li Xingwu wen ji / Li Xingwu zhu. -- 2012.
 89. Guan jian de qi shi yi tian : er ci da zhan jie shu qian hou de Taiwan she hui yu Taiwan ren zhi dong xiang / Abuxianjie zhu = The key 71-days period : the Taiwan society and Taiwanese movement around the end of W.W.II / Kensuke Abe. --
 90. Guan yu jin xian dai Zhongguo lu jing xuan ze de si kao : Zhu Houze wen xuan / Zhang Boshu zhu bian. --
 91. Guang fu bian zou : zhan hou chu qi Taiwan wen xue si chao de zhuan zhe qi, 1945-1949 / Xu Xiuhui zhu. --
 92. Guangxi Yao zu xi guan fa he Yao zu ju ju di he xie she hui de jian she / Zhou Shizhong deng zhu. --
 93. Gun gun chen shi xia de zu qun li he : Molake tai feng qian hou de Nanzixian Xi yu Laonong Xi bu luo bian qian shi (si she Pingpu juan) / Chen Yijun, Liu Huanyue he zhu. -- 2010.
 94. Guo hui xian chang : 1911-1928 / Ye Shuming zhu. --
 95. Guo li Zhongshan da xue min su zhou kan / Guo li Zhongshan da xue min su xue hui bian. -- 2014.
 96. Guo min dang gao ceng de pai xi zheng zhi : Jiang Jieshi "zui gao ling xiu" di wei shi ru he que li de / Jin Yilin zhu. -- 2009.
 97. Guo min zheng fu gong wu yuan feng ji fu li zhi du yan jiu : 1928-1949 = Guominzhengfu gongwuyuan fengji fuli zhidu yanjiu / He Jiawei zhu. -- 2010.
 98. Guo xue yu jin dai jing xue de jie ti / Chen Bisheng bian. -- 2010.
 99. Ha fo yi mo (xiu ding ben) / Yang Liansheng zhu Jiang Li bian -- 2013
 100. Hai guo shi zhi : Qing ling shi qi gu dian shi zhong de she hui yu wen hua / Gu Minyao zhu. --
 101. Hai xia liang an wen xue guan xi shi / Gu Yuanqing zhu. -- 2012.
 102. Hai zang : da Qing hai jun yu Li Hongzhang = The Qing dynasty's navy and Li Hung-chang / Qian Gang zhu. -- 2014.
 103. Han dai dao jia si xiang / Chen Ligui zhu. --
 104. Han dai min jian xin yang yu di fang zheng zhi yan jiu / Jia Yanhong zhu. -- 2011.
 105. Han hua zong lu / Kang Lanying, Zhu Qingsheng zhu bian. -- 2012.
 106. Han Tang xue li yan jiu / Gai Jinwei zhu. --
 107. Han wen Xi Xia wen xian cong kao / Hu Yubing zhu. -- [2002].
 108. He qun kai meng : er shi shi ji zao qi Zhongguo xi hua she tuan yan jiu / Du Shaohu. -- 2010.
 109. He wei Zhongguo : jiang yu, min zu, wen hua yu li shi / Ge Zhaoguang. --
 110. Hei bai Yan Lianke. Zhong pian si shu / Yan Lianke zhu. -- 2014.
 111. Hong se niang zi jun : Zhongguo xi ju fa zhan zong lun / Kong Qingdong zhu. --
 112. Hou xian dai zhi hou : hou qian wei shi jue yi shu = AFTER POSTMODERN / Shao Yiyang zhu. --
 113. Hu dong shi ye xia de hai wai xin yi min yan jiu : yi Zhejiang qiao xiang fa zhan wei li / Xia Fengzhen zhu. --
 114. Hu Qiaomu zai Mao Zedong shen bian gong zuo de 20 nian / Xu Shangding zhu. -- 2012.
 115. Hu Yuan : bei Song da ru yi dai zong shi = Hu Yuan / Xu Jianping, Chen Zhongshi zhu. -- 2012.
 116. Hua ren jia zu qi ye chuan cheng yan jiu / Zheng Hongtai, Zhou Wengang bian. --
 117. Hua xia bian yuan : Li shi ji yi yu zu qun ren tong (zeng di ng ben) / Wang Mingke. --
 118. Hua yue xi chuan Falanxi = La musique chinoise en France au XVIIIe siècle / Chen Yanxia zhu Geng Sheng yi. -- 2013 nian 11 yue.
 119. Hua zi bi tan = Huazi bitan / Liu Jianhua zhu. --
 120. Huai ju xin shi : Qian Zhongshu de zi wo ji qi wei shi jie / Wang Rongzu zhu. -- 2014.
 121. Huan xiang, xing bie, wen hua : Hanguo xue zhe yan zhong de Zhongguo gu dian xiao shuo / (Han) Cui Zhen'e zhu. --
 122. "Huang chao fan bu yao lüe" yan jiu / Lü Wenli zhu. --
 123. Huang mei xi yin yue yan jiu / Duan Youfang, Jin Baiying, Zhou Yujuan, Song Ruifei zhu. --
 124. Huang Zhuoyue si xiang shi yu pi ping xue lun wen ji / Huang Zhuoyue zhu. --
 125. Hui mou qing chun : Zhongguo zhi qing wen xue (zend ding ban) / Wang Lijian zhu. -- 2013.
 126. Hun mai / Mo Lei zhu. --
 127. Ina chuan chang de yin fu : Pinaski bu luo bian qian zhong de nü xing (1980-1995) / Dong Shuming zhu. -- Minguo 101 [2012]
 128. Ji Wenyu he Zhu Weibing = Ji Wenyu & Zhu Weibing : 2003-2007. --
 129. Jia gu wen ci pu / Zhu Qixiang bian zhuan Yu Feng, Lai Qiugui, Qian Weizhen, Zuo Jialun he bian. --
 130. Jiabiangou shi jian shi mo / Zhang Zhongshi bian zhu. --
 131. Jian jin shi wen hua gai liang : yi Min chu Beijing di qu chuan tong pai hua jia wei zhong xin de kao cha / Hang Chunxiao zhu = Cultural meliorism : a survey of early republican-era tranditionalist ink art painters in the Beijing area / Hang Chunxiao. --
 132. Jian yu suo ji / Wang Xuetai zhu. --
 133. Jiang nan nü xing bie ji. Si bian / Hu Xiaoming, Peng Guozhong zhu bian. -- 2014.
 134. Jiang Qing de wang shi, wang shi, wang si / Jiang Qing zhu. --
 135. Jiang Yihan hua ji / [zuo zhe Jiang Yihan]. -- 1980.
 136. Jiangsu di fang wen xian shu mu / Jiang Qingbo zhu bian. --
 137. Jiao chou xue (wai er zhong) / Xiang Zonglu zhu Chen Xiaoli dian jiao. -- 2012.
 138. Jiao Xun xi ju xue yan jiu / Fan Chunyi zhu. -- 2012.
 139. Jidu jiao yu Xinjiapo Hua ren, 1819-1846 / Su Jing zhu. -- Minguo 99 [2010]
 140. Jie ceng fen hua yu zheng fu zhi li mo shi bian ge yan jiu = Jiecheng fenhua yu zhengfu zhili moshi biange yanjiu / Zhou zhen chao zhu. --
 141. Jie fang qu Jin Cha Ji xing / Zhou Erfu zhu Zhang Yiqing, Yang Lian zheng li. -- 2012.
 142. Jie mi dang an zhong de Bao Luoting = Jiemi dangan zhongde baoluoting = Jiemi danganzhong de baoluoting / Zhang Qiushi zhu. --
 143. Jie yan hou Taiwan jian zi xin ling xiao shi / Yang Fumin zhu. --
 144. Jin dai Riben wen hua ren yu Shanghai, 1923-1946 / Xu Jingbo zhu. --
 145. Jin xian dai ming ren gu ju bao hu he li yong : yi Nanjing wei li / zhu zhe Yang Jie. -- 2013.
 146. Jin xian dai xi qu ming jue zhi wen hua yan jiu / Xu Yu zhu. -- 2011.
 147. Jin Yuan Quan zhen dao jiao shi lun / Zhao Weidong zhu. -- 2010.
 148. Jing ming guo zheng / Liu Runhe zhu. -- 2010.
 149. Jing mo ge ming : Xianggang lian zheng bai nian gong ye / Ye Jianmin zhu. -- 2014.
 150. Jingdezhen Shi zhi = Jingdezhenshizhi / Jingdezhen Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui. -- 1991-<1996>
 151. "Jiu er gong shi" wen ji / Xu Shiquan, Yang Kaihuang zhu bian. --
 152. Ju long jue qi de wei xie? : ping Meiguo mei ti zai 2008 nian jin rong hai xiao hou de Zhongguo xing xiang / Liu Tinghao zhu. --
 153. Jue xing yu li xing de jiao zhi : Zhong Ri fo xue jie zai er shi shi ji de yi ci wen hua lun zheng / Zhou Qihong zhu. --
 154. Jue zhan : Mao Zedong, Jiang Jieshi shi ru he kan dai san da zhan yi de / Jin Chongji zhu. -- 2012.
 155. Jun jian qi xia : Taiwan hai jun te bie zhi yuan bing (1943-1945) = Gunkankika : imperial Japanese navy special Taiwanese volunteers / Chen Bozong zhu. --
 156. Kan jian / Chai Jing. -- 2013.
 157. Kang zhan fang yi jin xing shi : guo lian fang yi fen tuan zai Guangxi (1938-1940) / Zhong Wendian zhu bian Fang Lin ji tu. --
 158. Kong bi yi wen lun ji / Ji Xusheng zhu bian. --
 159. Ku nan yu xin yang : jin dai Chao Shan Jidu tu de zong jiao jing yan / Hu Weiqing zhu. --
 160. Kuang biao shi ke : Ri zhi shi dai Taiwan xin wen xue de gao feng qi (1930-1937) / Zhao Xunda zhu. --
 161. Kui fa : Zhongguo dao di hai que shen me? = In line behind a billion people : how scarcity will define China's ascent in the next decade / Ma Yang, Ye Wenbin zhu Jiang Wenhao, Yang Guotao, Wei Hongju yi. --
 162. Lan Ping ye fang Jiang Qing / Li Bihua. --
 163. Lao Beijing de min jian chuan shuo / Ma Chao bian zhu. --
 164. Leng zhan zhong de liang mian pai : Yingguo de Taiwan zheng ce 1949-1958 / Wang Hao zhu. --
 165. Li Jishen zi shu / Li Jishen zhu Wen Mingguo bian. --
 166. Li san yu luo di sheng gen : Ming Zheng shi qi Taiwan Han wen xue de fa zhan mian mao / Wu Yuqi zhu. --
 167. Li shi jie xi : zheng ti guan yu li shi jie gou / Guan Donggui zhu. --
 168. Li shi yi shi yu guo zu ren tong : Du Zanqi du ben = Historical Consciousness and National Identity : Prasenjit Duara reader / Prasenjit Duara Zhang Songren, Chen Guangxing, Gao Shiming zhu bian. --
 169. Li shi zhi lu : Weinisi shuang nian zhan yu Zhongguo dang dai yi shu 20 nian. Wen xian ji = Passage to history : 20 years of La Biennale Di Venezia and Chinese contemporary art. Archives / zhu bian Chengdu dang dai mei shu guan bian zhu Weidemo, Huang Shiyun, Du Fang. --
 170. Li shi zhong de zhe xue / Yang Guorong zhu. -- 2009.
 171. Li xiang yu xian shi de chong tu : "Shao nian Zhongguo xue hui" shi / Chen Zhengmao zhu. -- 2010.
 172. Li Yinhe : wo de sheng ming zhe xue = Li Yinhe : My philosophy of life / Li Yinhe zhu. --
 173. Lian xian li : Zhongguo wang min zai xing dong / Yang Guobin zhu Deng Yanhua yi. --
 174. Liang an min jian yi shu de chuan cheng : Jinqiao 2010 hai xia liang an min jian yi shu jie lun wen ji / Zeng Xuewen zhu bian Wu Jin fu zhu bian Hai xia liang an min jian yi shu jie zu wei hui bian. --
 175. Liang Bin quan ji = The complete works of Liang Bin. --
 176. Liang dai ling mu kao / Zhang Huang zhuan Wang Zhigao dian jiao. Liu chao ling mu diao cha bao gao / Zhong yang gu wu bao guan wei yuan hui bian ji wei yuan hui bian Wang Zhigao dian jiao. -- 2010.
 177. Liang Jin zong shi zhi du yan jiu = On the imperial clansmen system of the West and East Jin dynasties / Zhang Xingcheng zhu. --
 178. "Liang Zhu" de qi yuan yu liu bian / Lu Xiaonong zhu. --
 179. Liao xi ji zhou bian di qu Liao Jin shi qi kao gu fa xian he yi zhi fa jue zi liao hui bian / Ren Zhongshu zhu bian Xiao Zhongchun, Zhang Xiaofang fu zhu bian. -- 2008.
 180. Liaoning Man Han hun he yu diao cha yan jiu = Liaoning ManHan hunheyu diaocha yanjiu / Bao Ming zhu. --
 181. Liu bai : Qiushui tang lun Zhong xi wen xue / Tian Xiaofei zhu. --
 182. Liu chao Sui Tang dao jiao wen xian yan jiu / Zhao Yi zhu. --
 183. Liu dong de xiang chou : cong liu xue sheng wen xue dao yi min wen xue / Zhu Fangling zhu. --
 184. Liu dong fu nü hun yin zhi liang yan jiu / Cao Rui zhu. --
 185. Liu xia shi xuan = Liu Xia selected poems / [Liu Xia zhu] Bei Ling bian. -- 2014.
 186. Liu zai Yan an : yi wei Beijing zhi qing de xin ling sui bi / Yifu zhu. --
 187. Long Yun zi shu / Long Yun zhu Wen Mingguo bian. --
 188. Lü ren xin jing : Taiwan Ri zhi shi qi Han wen lü you shu xie / Lin Shuhui zhu. --
 189. Luan shi qian liu : min zu zhu yi yu min guo zheng zhi / Luo Zhitian. --
 190. Lun shi qiu shi : Chen Wan wen ji / Chen Wan zhu. --
 191. Luo tuo Yuan ye Zang ao / Yang Zhijun zhu. -- 2013.
 192. Ma Hua wen xue lei xing yan jiu / zhu zhe, Xu Wenrong. --
 193. Mai hua sheng li meng jiang nan : Chen Xiangxun zuo pin ji = A flowers-seller dreaming of southern Kiangsu : works by Chen Xiangxun. -- 1992.
 194. Mao Jin jiao you yan jiu / Sanpu Liyilang zhu. --
 195. Mao Xiang yan jiu / Gu Qi zhu. -- 1993.
 196. Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhongguo shan ben shu lu = A descriptive catalog of rare Chinese books in the Library of Congress / Wang Zhongmin ji lu Yuan Tongli chong jiao. -- 2014.
 197. Meng Sen yi gao hui kan / Meng Sen zhuan. --
 198. Ming mo Qing chu xi fang chuan jiao shi yu Zhongguo / Liu Minyuan zhu. --
 199. Ming Qing wen xue yu wen xian kao lun / Deng Junjie zhu. --
 200. Ming Qing Xiyu shi yu Hui zu shi lun gao / Wang Dongping zhu. -- 2014.
 201. Ming Qing zhi ji de tan suo : Zhang Yuxing wen ji / Zhang Yuxing zhu. --
 202. Minguo shi qi wu dao yan jiu, 1912-1949 = Minguo shiqi wudao yanjiu / Tong Yan zhu. --
 203. Minguo si fa zhi / Wang Jibao zhu. --
 204. Mu dan qing yuan : Bai Xianyong de Kun qu zhi lü / [Bai Xianyong zhu Chen Jun bian]. -- 2014.
 205. "Mu tian zi zhuan" yan jiu wen xian ji kan / Song Zhiying, Chao Yuepei xuan bian. --
 206. Mu yi long de : Guangdong Longmu dan / Feng Peizu zhu. --
 207. Nan Song Tang shi xuan ben yu shi xue kao lun / Chen Fei zhu. --
 208. Nan'gong Bo zhu zuo yan jiu / Cai Zaomin zhu. --
 209. Nanjing guo min zheng fu shi qi lao dong qi yue fa lü zhi du yan jiu / Zhang Zhouguo zhu. -- 2011.
 210. Nei Menggu Helinge'er Xian Xindianzi mu di ren gu yan jiu / Zhang Quanchao zhu. -- 2010.
 211. Ningbo kun ju xun fang ji / Sang Yuxi, Xu Yuan bian zhu Hong Weizhu zhu bian. --
 212. Nong cun tu di cheng bao jing ying quan fa lü bao zhang yan jiu = Research on the legal protection of the right of contractual land management / Qi Zongbao zhu. -- 2009.
 213. Nong min gong quan li yan jiu = Nongmingong quan li yan jiu / Zou Xiaomei, Gao Quan zhu. -- 2010.
 214. Nong min jie ceng fen hua, chan quan pian hao yu nong cun tu di liu zhuan yan jiu / Xu Hengzhou zhu. --
 215. Nü xing shu xie de duo yuan cheng xian : Qing mo Min chu nü zuo jia xiao shuo yan jiu / zhu zhe Huang Jinzhu. --
 216. Peng Zhaoxian, Sheng Shicai hui yi lun he bian / Peng Zhaoxian, Sheng Shicai yuan zhu Cai Dengshan bian. --
 217. Pingyang ji gu lu : wu yuan zhai cang zhen / Li Mingyu zhu. -- 2010.
 218. Pu Xinyu shi shu hua yan jiu / Wang Qiongxin zhu. --
 219. Qin Han di guo yu Luoma di guo de jiao tong ji she hui bi jiao yan jiu / Niu Qiushi, Ge Zhenming zhu. --
 220. Qing dai Guangxi gong yuan = Qingdai Guangxi gongyuan / Lu Jun, Huang Xiuying bian zhu. --
 221. Qing dai ji ceng she hui ju zhong an jian yan jiu / Zhou Bei zhu. --
 222. Qing dai Yang Yisun jia zu yan jiu / Zhang Jian zhu. -- 2010.
 223. Qing hua da xue cang Zhan guo zhu jian (yi) du ben / Ji Xusheng zhu bian Wang Yuzhen ... [et al.] he zhuan Li Xusheng, Luo Zhenyi mo zi. -- Minguo 102 [2013].
 224. Qing mo quan xue suo yan jiu : Yi Baoshan Xian wei zhong xin / Gao Jun zhu. --
 225. Qing shi Man xue ji Jing ju yi shu yan jiu : Guan Jialu wen ji / Guan Jialu zhu. --
 226. Qing zhen si de she hui gong neng : Lanzhou qing zhen si zhong de zu qun ren tong = Qingzhensi de shehui gongneng : Lanzhou qingzhensi zhong de zuqun rentong / Gao Yuan zhu. --
 227. Qiu Jin shi wen ji / Qiu Jin zhu Guo Changhai, Guo Junxi ji jiao. -- 2013.
 228. Qiu Shuitang lun Jin Ping Mei / Tian Xiaofei zhu. --
 229. Quan li zhi jiu ji : Qing dai min shi su song cheng xu tan wei / Fu Chunyang zhu. --
 230. Quan Ying yi Lu Xun shi ge ji = Lu Xun complete poems / Wu Jun yi zhu. --
 231. Ran shao de nian dai : qi ling nian dai Taiwan wen xue lun zheng shi lüe / Cai Mingyan zhu. --
 232. Ren li zi ben yu Shanghai jin dai hua (1843-1949) + Human capital and the modernization of Shanghai (1943-1949) / Zeng Fan. -- 2012.
 233. Riben Jianghu Han shi dui Ming dai shi ge de jie shou yan jiu / Liu Fangliang zhu. --
 234. Rong Rong de dong cun : Zhongguo shi yan yi shu de shun jian = Rong Rong's east village / Wu Hong zhu Mao Weidong yi Wu Hong jiao. --
 235. San si shi nian dai Ping Jin wen tan yan jiu / Beijing da xue zhong wen xi, Tianjin shi fan da xue wen xue yuan bian. -- 2013.
 236. Shan hai de zhao huan : Taiwan yuan zhu min kou chuan wen xue / Liu Xiumei, Cai Kexin zhu. -- 2011.
 237. Shan hai zhi nei tian di zhi wai : yuan zhu min Han yu wen xue / Dong Shuming zhu. --
 238. Shan yu tang wen ji / (Qing) Jiang Yong zhu Lin Shengcai dian jiao Zhong Caijun jiao ding = Shanyutang wenji / a collection of essays by Jiang Yong. --
 239. Shang dai di li yu fang guo = Geography and states in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Sun Yabing, Lin Huan zhu. -- 2010.
 240. Shang dai jing ji yu ke ji = Economy and technology in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Yang Shengnan, Ma Jifan zhu. -- 2010.
 241. Shang dai zong jiao ji si = Religion and sacrifice in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Chang Yuzhi zhu. -- 2010.
 242. Shang fang = Petition / Fu Jianren zhu. -- 2013 nian 11 yue.
 243. "Shang shu" fa xue nei rong yi zhu / Zhang Zige, Gao Shaoxian zhu. --
 244. Shang zu qi yuan yu xian Shang she hui bian qian = The origin of Shang tribe and social changes in pre-Shang period / Wang Zhenzhong zhu. -- 2010.
 245. Shanghai ji yi 1980 : qi wei she ying shi de ying xiang ji lu / [Liu Haisu mei shu guan bian]. --
 246. Shanghai jie qing hua / Cheng Naishan zhu. --
 247. Shanghai Ying zu jie xun bu fang zhi du ji qi yun zuo yan jiu (1854-1863) / Zhang Bin zhu. --
 248. She hui, shen ti, xing bie : jin dai Zhongguo nü xing tu xiang shen ti de jie fang yu jin gu = Shehui shenti xingbie = Society, body, sex / Zeng Yue zhu. --
 249. She hui xue wang yao / Feng Pinlan bian. --
 250. Shen fen jian gou de jiao lü : bei Song "shi ren hua" guan nian de fa zhan yan bian / Tang Weiping zhu. --
 251. Shen sheng jian gou yu shi su zhi xu : Tu zu min jian xin yang yu she hui sheng huo hu dong yan jiu / Wen Zhongxiang zhu. --
 252. Sheng huo yuan lin : Zhongguo yuan lin shu xie yu ri chang sheng huo = Gardens and daily life : writing on landscape and everyday life in China / Liu Yuanru zhu bian. --
 253. Sheng min / Wang Xinjian zhu. --
 254. Shi jian : Zhongguo chuan tong shi xue / (Mei) Wu Anzu, Wang Qingjia zhu Sun Weiguo, Qin Li yi. -- 2014.
 255. Shi san hang xi su yu shang ye jin ji yan jiu = Shisanhang xisu yu shangye jinji yanjiu / Tan Yuanheng, Song Yunqi, Tang Jialu zhu. --
 256. Shi xue zhuan xing shi ye zhong de "Zhongguo jiao yu shi" xue ke yan jiu (1901-1937 nian) / Zheng Gang zhu. --
 257. Shi zhi lü : Zhongguo yu Riben de shi yi hui hua / Gao Juhan (James Cahill) zhu [Hong Zaixin, Gao Shiming, Gao Xindan ] yi. -- 2012.
 258. Shu bo yong tan / Dong Kang zhu Zhu Hui zheng li. --
 259. Shu du yu tan. -- 2013.
 260. Shuang xiang zhi jian : Taiwan wai sheng xiao shuo jia de li san yu xu shi (yi jiu wu ling - yi jiu ba qi) / Hou Ruqi zhu. --
 261. Shuo Mo Yan / Wang Dewei deng zhu. --
 262. Song chao guan pin ling yu he ban zhi zhi fu yuan yan jiu / Li Changxian zhu. --
 263. Song dai chao gong ti xi yan jiu / Huang Chunyan zhu. --
 264. Song dai Guangzhou de hai wai mao yi / Guan Lüquan zhu. -- 2013.
 265. Song dai jia chan zheng song ji jie fen / Zhang Benshun zhu. --
 266. Song dai zheng ju zhi du yan jiu = Songdai zhengju zhidu yanjiu / Wei Wenchao zhu. --
 267. Song dai zheng zhi yu wen xue yan jiu / Shen Songqin zhu. -- 2010.
 268. Song Lian quan ji / Song Lian zhu Huang Linggeng bian ji jiao dian. --
 269. Song Qingling yan jiu lun cong / Shang Mingxuan zhu. -- 2013.
 270. Song Qingling yu Yan'an shi qi de Zhongguo gong chan dang = Relationship between Soong Chingling and the Communist Party of China during the Yan'an period / Xu Wanfa zhu. --
 271. Sulian Dong Ou guo jia jing ji ti zhi gai ge di li lun yu shi jian / Zhou Xincheng. -- 1988.
 272. Ta de chuan tong : Hua yi Meiguo nü xing wen xue = A tradition of her own : Chinese American women's literature / Feng Pinjia zhu. --
 273. Taibei ren = People in Taipei / Wu Yiping zhu. -- 2014.
 274. Taiwan de dao jiao wen hua yu ji dian yi shi / Xie Zongrong zhu. --
 275. Taiwan fo jiao de zhi min yu hou zhi min : Kan Zhengzong zi xuan ji. --
 276. Taiwan Han yu chuan tong wen xue shu mu xin bian / Wu Fuzhu, Huang Zhennan zhu bian Xu Huimin shen ding. -- 2013.
 277. Taiwan Sheng nong ye zi jin zhi diao cha yan jiu / Wang Wenjia, Lai Zhang zhu = The research study of agricultural capital in Taiwan / Wong Wen-chai, Lei Chang. --
 278. Taiwan xuan ju zhi du de zheng zhi xue fen xi / Chen Jian zhu. -- 2012.
 279. Tang chao de tian kong / Li Guowen. -- 2013.
 280. Tang dai bian jiang min zu yu dui wai jiao liu / Wang Yikang zhu. --
 281. Tang dai bian jiang shi / Li Dalong zhu. -- 2013.
 282. Tang dai mai mai zhi du yan jiu / Han Wei zhu. --
 283. Tang dai ti yu wen hua shi / Wang Junqi zhu. -- 2010.
 284. Tang Jingsong ri ji / Gu Xin zheng li. --
 285. Tang Song de jian zui yu Liang xing guan xi / Weng Yuxuan zhu. --
 286. Tang Song Yuan jian xi bei shi di cong gao / Tang Kaijian zhu. --
 287. Tian wang gui ming yan jiu / Huang Ren'er, Zhu Renxian zhu. --
 288. Tie liu xi jin / Li Guangzhi zhu. --
 289. Tong du hong lou / zhu zhe Wan Aizhen zhu. -- 2013.
 290. Tong gen yi zhi de Zhuang Tai zu qun / Fan Honggui zhu. --
 291. Tong huo jin suo yu peng zhang de shuang chong si nüe : Wei Jin Nan Bei chao huo bi shi lun / Chen yan liang zhu. -- Minguo 102 [2013]
 292. Wan mei zhu yi yan jiu = Studies on perfectionism / Zi Fei, Ma Min deng zhu. -- 2010.
 293. Wan Qing guo cui pai wen hua si xiang yan jiu = WanQing GuoCuiPai WenHua XiXiang Yanjiu / Zheng Shiqu zhu. --
 294. Wan Qing zheng zhi shi yan jiu de jian tao : wen ti yu qian zhan : Review of the late Qing dynasty political history studies : problems and prospective / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai yan jiu suo zheng zhi shi yan jiu shi bian. --
 295. Wang Gulu xiao shuo xi qu lun ji / Wang Gulu zhu Miao Huaiming zheng li. --
 296. Wang Hui du Lu Xun : "Po e sheng lun" "Na han, zi xu" jiang gao / Wang Hui zhu. --
 297. Wang Nong : guan xiang,.xie yi, da zi zai / Zhang Jie zhuan shu bian zhu. --
 298. Wang Tan shi wen ji / Wang Tan zhu Zheng Xing dian jiao. --
 299. Wang Wei zi liao hui bian / Zhang Jin, Hou Yawen, Dong Jiuxiong bian. --
 300. Wei zi you er zi shou : Wu'erkaixi de liu wang bi ji / Wu'erkaixi zhu. -- 2013.
 301. Wen ge de zheng zhi yu kun jing : Chen Boda yu "Zao fan" de shi dai = Chungguk munhwa tae hyŏngmyŏng kwa chŏngch'iŭi ap'oria : chungangmunhyŏksojojang Ch'ŏn Boda wa chobanŭi sidae / Bai Chengxu zhu Yan Guangxi yi Hu Qingya jiao dui. --
 302. Wen shi za tan / Zhou Cezong zhu. --
 303. Wen xin de yi tong : Xin Ma Hua wen wen xue yu Zhongguo xian dai wen xue lun ji = Rewriting Chinese literature : Nanyang and China / Zhang Songjian zhu. -- 2013.
 304. Wo de "jin se nian hua" ji qi ta / Yang Tianyin zhu. -- [2009]
 305. Wo de qing su / Zhang Xianliang zhu. -- 2013.
 306. Wo gei Hu Yaobang dang mi shu / Gao Yong zhu. --
 307. Wo yu Zhongguo she ke yuan : hou ji quan shi dai si xiang zi you kang zheng shi de yi duan gong an / Zhang Boshu zhu Pu Qian bian. -- 2010.
 308. Wu si xiang tu xiao shuo yu ba shi nian dai xun gen wen xue bi jiao yan jiu = Wu si xiang tu xiao shuo yu ba shi nian dai xun gen wen xue bi jiao yan jiu / Wang Xiaoheng zhu. --
 309. Wu tuo bang de huan mie : Yan'an yi dai shi lin / Pei Yiran zhu. -- 2014.
 310. Wu xiu zhi de zhan zheng : Wang Wenxing zuo pin zong lun / Huang Shuning, Kang Laixin zhu bian. --
 311. Wuhan gong yun si shi nian : 1949-1988 / Wuhan Shi zong gong hui gong yun shi yan jiu shi bian zhu bian Li Zongchang, Sun Chuxun fu zhu bian Yuan Dezhong, Xie Jinshi. -- 2012.
 312. Wulasitai feng huo / Laqi zhu. --
 313. Xi bei dong nan : Wang Wenxing yan jiu zi liao hui bian / Hong Shanhui zhu bian. --
 314. Xi dao : Xianggang hua ju tuan tan biao yan / [zhu bian Xianggang hua ju tuan bian xie tong chou Pan Biyun]. -- 2013.
 315. Xi fang chuan jiao shi Shanghai fang yan zhu zuo yan jiu : 1847-1950 nian de Shanghai hua / Qian Nairong zhu. --
 316. Xi nan shi di yu min zu : yi Song dai wei zhong xin de kao cha / Liu Fusheng zhu. -- 2011.
 317. Xi Xia di li yan jiu / Wang Tianshun zhu bian. -- [2002].
 318. Xi Xia shi ruo gan wen ti tan suo / Li Wei zhu. -- [2002].
 319. Xi Xia wen zi shu zi hua fang fa ji qi ying yong / Ma Xirong, Wang Xingyu bian zhu. -- [2002]
 320. Xi Xia xin yi fo jing tuo luo ni de dui yin yan jiu = Researches on the newly transcribed dharanis in Xixia / Sun Bojun zhu. -- 2010.
 321. Xi Zhou jin wen wang nian kao bian / Wang Chengyuan zhu. -- 2012.
 322. Xi Zhou jun shi ming wen yan jiu / Shang Yantao zhu. --
 323. Xiamen Ri ji Tai min zhi xi song jie fen / Zhao Guohui zhu. --
 324. Xian bian ying wan : Wan Qing yi lai jiang nan nü tan ci yan jiu / Zhou Wei zhu. --
 325. Xian feng dui hua : ji lu you ying xiang li de sheng yin / zhu bian Li Daoliu. -- 2008.
 326. Xian Qin xi nan min zu shi lun / Zhai Guoqiang zhu. --
 327. Xiang wang Mao Zedong : xin shi ji di yi bo "Mao Zedong re" da chao sao miao / "Mao Zedong de ren min li shi guan" ke ti zu, Mao Zedong qi zhi wang zhan, Beijing da di wei wei wen hua yan jiu suo bian zhu. -- 2005.
 328. Xiang yu yu dui hua : Taiwan xian dai lu xing wen xue / Chen Shiru zhu. --
 329. Xianggang lun xian qian, wei cheng shi ri / zuo zhe Wu Hao. --
 330. Xianggang si chao : ben tu yi shi de xing qi yu zheng yi / Li Yi zhu Lin Yuyi bian ji. --
 331. Xianggang wen hua dao lun / Wang Guohua zhu bian He Peiran, Peng Shumin deng zhu. --
 332. Xianggang zhan qian bao ye / Yang Guoxiong zhu. --
 333. Xiangxi wang Chen Quzhen / Luo Wei zhu. --
 334. Xiao Hong : luo hong xiao xiao / Du Zhiying zhu. --
 335. Xie Boliang xi qu ju zuo ji / Xie Boliang zhu. -- 2011.
 336. Xin ci yu xin gai nian : Xi xue yi jie yu wan Qing Han yu ci hui zhi bian qian / Lang Mixie, Ameilong, Gu Youxin zhu Zhao Xingsheng Guo Dasong shen jiao. --
 337. Xin wen xue de chuan tong / Xia Zhiqing zhu. -- 2010.
 338. Xin xing nong cun he zuo yi liao li lun yu shi jian = Xin xing nong cun he zuo yi liao li lun yu shi jian / Tan Kejian, Ding Runping, Zhuan Huilin deng zhu. --
 339. Xin zi liao yu zhong gu wen shi lun gao / Liu Anzhi zhu. --
 340. Xinjiapo ren kou yan jiu = The population of singapore / Su Ruifu zhu Xue Xueliao [and others] yi. -- 2009.
 341. Xuan xiao yu fen nu : "Bei hai de ren" zhuan lun / Kang Laixin, Huang Shuning zhu bian. --
 342. Xuande jin pai qi shi lu : Ming dai kai tuo Mei Zhou / Li Zhaoliang. --
 343. Xuanmiao Guan zhong san nian shao : zhui shu Wang Boxiang, Gu Jiegang, Ye Shengtao san ren zhi you yi / Wang Shihua zhu. --
 344. Xue han he ma jiang : yi ge hai wai Hua ren she qu de jia ting yu qi ye / Ou Ailing zhu Wu Yuanzhen yi. -- 2013.
 345. Xue shu yan jiu fang fa yu gui fan / Zhang Qingmin zhu. --
 346. Xujiahui cang shu lou Ming Qing Tian zhu jiao wen xian xu bian / Zhong Mingdan, Du Dingke, Wang Renfang = Sequel to Chinese Christian texts from the Zikawei Library / edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, Wang Renfang. --
 347. Xunzi zai tan / He Shujing zhu. --
 348. Ya pian jing ji : Yi Zhongguo, dong nan Ya he Yindu wei shi yu (1602-1917) = Opium economy / Lian dong zhu. --
 349. Ya su jian xing : Ri zhi shi qi Taiwan han wen tong su xiao shuo gai shu / Ke Rrongsan zhu. --
 350. Yan hua yan jiu : 2004 / Ningxia yan hua yan jiu yuan zhu ban. --
 351. Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian Long Jian'an zhu bian. --
 352. Yan xu yu bian ge : Xianggang she qu jian jiao chuan tong de min zu zhi = Continuity and change : ethnographies of the communal jiao festivals in Hong Kong / Cai Zhixiang, Wei Jinxin bian. --
 353. Yan zhen NO.3 : 8B gong zuo shi qing nian yi shu jia lian zhan = Team walk : the painting show of 8B studio / Gao Chao zhu bian. -- 2012.
 354. Yang Bojun "Mengzi yi zhu" shang que / Bai Ping zhu. --
 355. Yang Hucheng yu Xi'an shi bian / Yang Han zhu. -- 2014.
 356. Yangming xian sheng ji yao : [15 juan] Shi Bangyao chong bian Zeng Ying can ding. -- Minguo 18 [1929]
 357. Yanping jun wang ci li shi gan huai shi yan jiu / Lin Meihui zhu. -- 2011.
 358. Yi ge suo wei hong dui xue zhe : Lanpudun de Zhongguo ren shi / Zhong Yizheng. --
 359. Yi shi xing zhuang = Physique of consciousness / [chu pin Mei ding gong si]. -- [2011]
 360. Yi tou zai jin Hafo = Encountering Harvard University / Zhang Feng zhu. -- 2006.
 361. Yi yu yu xin xue : wan Qing hai wai lü xing xie zuo yan jiu / Zhang Zhi zhu. --
 362. Yi zu chuan tong xiao wen hua zai ti "Saite Ayu" yan jiu / Luo Qu, Wang Jun zhu. --
 363. Yiwu bao wei zhan = Yi wu bao wei zhn / Li Guangzhi zhu. --
 364. Yong ji de hui se ai qing shi jie : "wu si nü zuo jia" xiao shuo zhi ai qing shu xie yan jiu, 1918-1936 / Yang Yxuan zhu. --
 365. Yongshun Laosicheng / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangxi Zuzhizhou wen wu ju, Yongshun Xian wen wu ju bian. -- 2014.
 366. Yu Hua zuo pin. --
 367. Yu wai zhi jing zhong de liu xue sheng xing xiang : yi xian dai liu Ri zuo jia de chuang zuo wei kao cha zhong xin / Zhu Meilu zhu. -- 2011.
 368. Yuan chu : di 13 jie Weinisi jian zhu shuang nian zhan Zhongguo guo jia guan xian chang ban : 2012 Weinisi / Fang Zhenning = Originaire : Pavilion of China, the 13th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia, live : 2012 Venice / Fang Zhenning. --
 369. Yuan dai gao seng Zhongfeng Mingben chan shi = Yuandaigaoseng Zhongfengmingbenchanshi / zhu bian Shi Yinxu bian wei Shi Miaoshuang ... [et al.]. -- 2010.
 370. Yuan dai Jiangsu hui hua yan jiu / Cao Qing zhu. --
 371. Yuan dai wen xian tan yan = Research on the texts in Yuan Dynasty / Qiu Juli zhu. --
 372. Yuan lai shu xue he shi ge yi yang you mei : Wang Wenxing xin shi ji du ben / Kang Laixin zhu bian. --
 373. Yunnan min zu min jian gu shi lei xing ji liu bian yan jiu = Yunnan minzu minjian gushi leixing ji liubian yanjiu / Long Jiangli zhu. --
 374. Zhan dou zai Xianggang : kang Ri lao bing de kou shu gu shi / Qiu Yi, Ye Deping zhu. --
 375. Zhan hou Dong bei Ya zhu yao guo jia jian ling tu jiu fen yu guo ji guan xi yan jiu = Zhanhou dongbeiya zhuyao guojia jian lingtu jiufen yu guoji guanxi yanjiu / Li Fan zhu. --
 376. Zhang Ailing gai xie gai yi zuo pin yan jiu = Zhangailing gaixie gaiyi zuopin yanjiu / Bu Xiaoji zhu. --
 377. Zhang ye yi hou de gu shi : Li Kuang duan pian xiao shuo xuan / Liang Bingjun, Zheng Zhengheng bian. --
 378. Zhang yuan : Qing mo Min chu Shanghai de she hui sha long / [zhi bi Zhang Wei, Yan Jieqiong]. --
 379. Zhao jing zi de ren : 16 wei Zhongguo dang dai she ying yi shu jia fang tan lu. / Hai Jie zhu. -- 2012.
 380. Zhi zhe de bo yi : Li Huawei bo shi zhuan / Lü Hong zhu = The choice of a Sage : biography of Dr. Hwa-Wei Lee / Lu Hong. -- 2011.
 381. Zhong gong chu li bian jie zheng yi de zhan lüe xuan ze, 1949-2009 : shou shi xian shi zhu yi de yan zheng / He Hanjie zhu = China's strategic choices on its boundary disputes, 1949-2009 : an evaluation of defensive realism / Ho Han-Chieh. --
 382. Zhong gong zhi chu / Li Qingshan bian zhu. -- 2013.
 383. Zhong gu bei fang min zu shi tan / Chen Linguo zhu. -- 2010.
 384. Zhong gu mu zhi Hu Han wen ti yan jiu / Li Hongbin zhu bian. --
 385. Zhong Ri mei shu guan lian xing yan jiu : Zheng cang yuan cang "Niao mao li nü ping feng" xin jie / Zhang Le zhu. --
 386. Zhong wai min zu min su = Zhongwai minzu minsu / Jiang Ruoyu, Zhang Guojie zhu bian. --
 387. Zhong yang yu Tebie Xingzhengqu guan xi : yi zhong fa zhi jie gou de jie xi = Relationship between the Central Authorities and the Special Administrative Region : an analysis of legal structures / Wang Zhenmin zhu. --
 388. Zhongguo Chongqing yang xi (nuo xi) guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Ma Guojun, Duan Ming zhu bian. --
 389. Zhongguo dang dai yi shu sheng tai = map of contemporary art in China / Yang Wei, Wei Bin zhu bian. -- 2008.
 390. Zhongguo de da qi ye : yan cao gong ye zhong de Zhong wai jing zheng (1890-1930) / Gao Jialong zhu Fan Shuhua, Cheng Linsun yi Zhang Zhongli jiao. -- 2001.
 391. Zhongguo de jing ji yu she hui wen ti / Zou Zhizhuang zhu. --
 392. Zhongguo di yi suo xian dai da xue : Dengzhou wen hui guan / Guo Dasong, Du Xuexia bian yi. --
 393. Zhongguo fa lü xing xiang de yi mian : wai guo ren yan zhong de Zhongguo fa = One aspect of the Chinese legal images / Zhang Zhongqiu bian. -- 2012
 394. Zhongguo fo jiao shi lun : Yang Zengwen fo xue wen ji / [Yang Zengwen zhu]. -- 2002.
 395. Zhongguo gao ceng wen dan / Xi Yin zhu. -- 2008.
 396. Zhongguo gu dai he qin yan jiu / Lin Enxian zhu. -- 2012.
 397. Zhongguo gu dai hui hua jia ge lun gao / Li Wankang zhu. --
 398. Zhongguo gu dai zhong yang ke guan zhi du yan jiu / Wang Jing zhu. --
 399. Zhongguo gu wen zi xue dao lun = New sources of early Chinese history : an introduction to the reading of inscriptions and manuscripts / [Mei] Xiahanyi zhu bian ben shu fan yi zu yi Li Xueqin shen ding. --
 400. Zhongguo guan yuan cai chan shen bao zhi du yan jiu / Liu Zhiyong zhu. --
 401. Zhongguo guo jia tu shu guan cang xi yu wen shu. Fan wen, Qulu wen juan / zhu bian, Duan Qing, Zhang Zhiqing zuo zhe, Duan Qing, Saerji, Ye Shaoyong, Zhang Xueshan, Pi Jianjun = Xinjiang manuscripts preserved in the National Library of China. Sanskrit fragments and Kharoṣṭhī documents / general editors, Duan Qing, Zhang Zhiqing contributors, Duan Qing, Saerji, Ye Shaoyong, Zhang Xueshan, Pi Jianjun. --
 402. Zhongguo hu zhao zhi du shi / Jiang Yun bian zhu. --
 403. Zhongguo ji ti ling dao ti zhi tan jiu / Hu Angang. --
 404. Zhongguo Jidu jiao shi yan jiu / zhi xing zhu bian Xiao Qinghe. --
 405. Zhongguo jin dai fa zhi shi xue shi yan jiu / Zhou Huilei zhu. -- 2013.
 406. Zhongguo jin dai xiao shuo bian nian shi / Chen Dakang zhu. -- 2014.
 407. Zhongguo ju shi zhi lu / zong gu wen Yicheng Guo Tongxu zhu bian. --
 408. Zhongguo li shi shang de yi min yu zu qun xing : Kejia ren, peng min ji qi lin ju = Migration and ethnicity in Chinese history : Hakkas, Pengmin and their neighbors / Liang Zhaoting (Sow-Theng Leong) zhu Leng Jianbo, Zhou Yunshui yi. --
 409. Zhongguo mei shu shi = History of Chinese art / Li Song [and four others] zhu. --
 410. Zhongguo min ben si xiang shi / Jin Yaoji zhu. -- Minguo 82 [1993]
 411. Zhongguo min jian xin yang yan jiu shu ping / Lu Yao deng zhu. -- 2012.
 412. Zhongguo min zu guan de tuan cheng / Zhou Huimin zhu bian. --
 413. Zhongguo Nan Bei chao fo jiao yan jiu = Zhongguo NanBeichao fojiao yanjiu / zhu bian Zhang Fenglei, Jin Tianhe (Han), Zhucun Munan (Ri). -- 2014.
 414. Zhongguo nong min fei nong hua yan jiu = Zhongguo nongmin feinonghua yanjiu / Qi Xiangdong, Xu Yongxin, Liu Lize zhu. -- 2009.
 415. Zhongguo shao shu min zu wen xian xue ji chu jiao cheng = Zhongguo shaoshu minzu wenxianxue jichu jiaocheng / Zhang Tieshan zhu bian. -- 2012.
 416. Zhongguo shi ge de fen hua yu fen zheng (1989 nian - 2009 nian) = Zhongguo shige de fenhua yu fenzheng / Zhou Hang zhu. --
 417. Zhongguo wen ren de ling lei si lu / Zhang Xianliang zhu. --
 418. Zhongguo wu sheng dian ying fan yi yan jiu (1905-1949) = Towards a history of translating Chinese silent films (1905-1949) / Jin Haina zhu. --
 419. Zhongguo yi min / Wu Jiaxing. --
 420. Zhongguo you hua jia quan ji. Fang Lijun = Collected edition of Chinese oil painter volume of Fang Lijun. -- 2006.
 421. Zhongguo yu Dong meng shuang xiang tou zi he zuo yan jiu / Li Jianwei zhu. -- 2012.
 422. Zhongguo yu yan gui hua lun / Li Yuming zhu. -- 2010.
 423. Zhongguo yu yan gui hua xu lun / Li Yuming zhu. -- 2010.
 424. Zhongguo yun he wen xian shu mu ti yao = Zhongguo yunhe wenxian shumu tiyao / Wang Yun, Li Quan deng zhu. --
 425. Zhongguo zai Liangzhuang / Liang Hong zhu. -- 2011.
 426. Zhonghua yao shang : Zhongguo he dong nan Ya de xiao fei wen hua = Chinese medicine men : consumer culture in China and Southeast Asia / (Mei) Gao Jialong zhu Chu Yanhong, Lü Jie, Wu Yuanyuan yi Chen Jian, Wang Yuanchong jiao. --
 427. Zhou xin shi qi de ru jia lun li / Luozhehai zhu Chen Yongming, Qu Deyu yi. -- 2009.
 428. Zhu yi dai ke : chuan jiao shi yu Zhong wen yin shua bian ju / Su Jing zhu. --
 429. Zhunei Shi de Zhongguo guan : di 1 ben Zhong wen zi xuan ji / [Ri] Zhunei Shi zhu Cheng Ma yi. --
 430. Zhuzi "Shang shu" xue yan jiu / Chen Liangzhong zhu. --
 431. Zi xu ji / Wang Oushang zhu Wang Zeqiang dian jiao. -- 2014.
 432. Zi you de liang an guan xi : Taiwan zhi shi jie dui Zhongguo de zai si yu chao yue / Bao Chunliang. --
 433. "Zi you xing" shi nian hui gu : tan tao Xianggang yu nei di de rong he jin cheng yu shan bian / Zheng Hongtai, Yin Baoshan. --
 434. Zi you yu wen xue / Gao Xingjian. --
 435. Zong jiao zao xing yu min su chuan cheng : Ri zhi shi qi zai Tai Ri ren de shu min xin yang shi jie / Lin Chengwei zhu. -- 2012.
 436. Zou shang xian dai hua zhi lu : Wang Zuorong gei liang an ling dao ren de jian yan / Wang Zuorong kou shu Lin Zhaowu bian xie. -- 2008.
 437. Zuo le guo he zu zi : zhu Mei da shi qi jian de Hu Shi = Zuole guohe zuzi : zhumei dashi qijian de Hushi / Li Chuanxi zhu. -- 2010.
 438. Zuo yi nian : Xie Deqing xing wei yi shu / Xiao Yuan zhu. -- 2002.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)