Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Fri, 21 Nov 2014 03:04:11 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 21 shi ji Shanghai ji shi, 2007-2009 / Dang dai Shanghai yan jiu suo bian. --
 2. 100 nian qian Xizang du xing ji / Hekou Huihai zhu Qi Lijuan yi. --
 3. 1759-1949 nian Xinjiang duo min zu fen bu ge ju de xing cheng / Qi Qingshun zhu. -- 2010.
 4. 1944 Hengyang hui zhan qin li ji : cong Zhong Ri liang jun shi liao jie du 47 tian / Jiang Hongxi, Wang Xuan, Lu Hualei zhu. -- 2012.
 5. 1951-1978 Zhongguo wen yi jie xian xiang ji lüe / Zhu Rutong zhu. -- 2012.
 6. 1980 nian dai de ai qing / Yefu. --
 7. 2012 nian du Aomen wen xue zuo pin xuan / zhu bian Liao Zixin [and 3 others]. -- 2013 nian 7 yue.
 8. Ai shang ji / Zhong Xiaoyang. --
 9. "Ai zheng cun" diao cha : huan jing jian kang feng xian de ren zhi yu ying dui / Chen Ajiang, Cheng Pengli, Luo Yajuan deng zhu. --
 10. Aomen mei shu shi / Mo Xiaoye zhu. --
 11. Aomen she tuan can zheng wen ti yan jiu : (zhuan ti yan jiu bao gao) / Mai Ruiquan, Qiu Haixiong deng zhu. --
 12. Ba fang feng lai / Fu dan wen shi yan jiu yuan, Zhonghua shu ju bian ji bu bian. -- 2008.
 13. Ba xiong di / Wang Zhaojun zhu. --
 14. Bai chuan hui hai : wen shi yi xin tan = Myriad streams Maketh the ocean : new currents in Chinese studies / [zhu bian Shi Zhongmou]. -- 2013.
 15. "Bai lu yuan" wen xue yuan xing kao shi / Bian Shoutang zhu. -- 2012.
 16. Bai tuo pin kun / Xi Jinping. --
 17. Bao bei / Liuliu zhu. --
 18. Bao dao yi cun : juan, lian, zai zhe yi cun / Lai Shengchuan, Wang Weizhong zhu. --
 19. Bao Shan Liao mu : cai liao yu shi du / Wu Hong, Li Qingquan zhu. --
 20. Baoan san shi nian shi (1949-1979 nian) / Shenzhen bo wu guan bian zhu. --
 21. Bei Jiang jiao fei / Li Guangwen zhu. --
 22. Bei mai zang de Zhongguo gong chan dang shi : guo min dang bu ti qi de na xie shi, ru he gai bian le Zhong (hua min) guo de ming yun? / Tan Lumei zhu Pan Chengyao yi. --
 23. Bei Song shi xue si xiang liu bian yan jiu = BEISONG SHIXUE SIXIANG LIUBIAN YANJIU / Li Feng zhu. --
 24. Bei wu du de Shanghai lao zhao pian / Xue Liyong zhu. -- 2013.
 25. Beijing 319 zheng bian shi mo / Li Hetian zhu. -- 2014.
 26. Beijing : cong chuan tong guo du dao Zhongguo shi shi jie cheng shi / Xue Fengxuan, Liu Xinkui zhu. --
 27. Beijing da xue Makesi zhu yi chuan tong yan jiu (1919-1949) / Song Xiujian zhu. -- 2012.
 28. Beijing jin dai xin yin yue fa zhan shi yan jiu / Meng Weiping zhu. --
 29. Beijing : Mu Rugai Jing hua xiao shuo / Mu Rugai zhu Chen Jun bian. --
 30. Beinan yu gou ci fa yan jiu / Shi Defu zhu. -- 2008.
 31. Bian yuan yao yan : Zhongguo xian dang dai tong su xiao shuo jiang lun / Tang Zhesheng zhu. -- 2013.
 32. Bu wang ci sheng : Pan Lei hui yi lu / Pan Lei kou shu Zuo Guifang bian zhu. --
 33. Bu yi yang de Xianggang she hui jing ji : chao yue zi ben zhu yi she hui de xiang xiang / Pan Yi [and 3 others] zhu bian. --
 34. Buliedian Gelunbiya da xue Ya Zhou tu shu guan cang Zhong yi gu ji xuan mu chu bian / Yuan Jiayu, Dai Lianbin bian zuan. --
 35. Cai se Xianggang, 1940s-1960s / Gao Tianqiang, Li Jianqiang zhu. --
 36. Cang hai yi zhu : qia si fa lang bi yan hu yan jiu / zhu zhe Chang Gang she ying Nie Xiaochun hui tu Li Xiaojun. --
 37. Chang jing = Scene / Yue Minjun. -- 2009.
 38. Chang xiangsi : Liang Shiqiu yu Cheng Jishu / Liang Wenqiang zhu. --
 39. Chang'an xin kao / Zhu Hong zhu. --
 40. Changsha zhong da kao gu fa xian = Changsha zhongda kaogu faxian / Changsha Shi wen wu ju bian. --
 41. Changsha Zou ma lou San guo zhu jian yan jiu = A study on the bamboo slips of Three Kingdoms in Changsha Zoumalou / Shen Gang zhu. --
 42. Changsha Zoumalou San guo Wu jian. Zhu jian. 7 / Changsha jian du bo wu guan ... [et al.] bian zhu. -- 2013.
 43. Chao feng yu ni bian : "Jia bian" zhuan lun / Huang Shuning, Kang Laixin zhu bian. --
 44. "Chaoxian gu xie Huizhou ben Zhuzi yu lei" yan jiu / Hu Xiujuan zhu. --
 45. Chen Danqing gui guo shi nian you hua su xie, 2000-2010 / [Chen Danqing zhu]. -- 2011.
 46. Chen Gongbo shi ji / Chen Gongbo zhu Chen Gan bian. --
 47. Chen Hongshou quan ji = Chen Hongshou complete works / zhu bian Chen Chuanxi. --
 48. Chen Kexin : zi ji de lu = Peter Ho-Sun Chan : my way / Li Zhuotao zhu bian [Xianggang guo ji dian ying jie xie hui ce hua]. -- 2012.
 49. Chen Yinke yan jiu : fan si yu zhan wang / Yu Yingshi, Wang Rongzu deng zhu Zhou Yan bian. -- 2013.
 50. Chen zui chun feng : zhui xun Yu Dafu ji qi ta / Chen Zishan zhu. --
 51. Cheng bang jiu shi : shi er ben shu kan Xianggang ben tu shi / [zuo zhe Xu Cheng'en]. --
 52. Cheng pai Gao shi ba gua zhang pu : ba gua rou shen lian huan zhang / Gao Yisheng yi zhu Liu Fengcai zhu bian Liu Shuxing, Gao Jinhua chong xiu zhu bi. --
 53. Cheng shi hua zhuan xing yu tu di xian jing / Hua Sheng zhu. --
 54. Cheng xiang gong ping shi yu xia de dang dai Zhongguo hu ji zhi du yan jiu = Chengxiang gongping shiyuxia de dangdai Zhongguo huji zhidu yanjiu / Bie Hongxuan zhu. --
 55. Cheng xue = Cheng xue / Yan Geling. --
 56. Chong jian zu xiang : Xinjiapo Hua ren zai Zhongguo / Ke Qunying zhu. --
 57. Chong qi lu zao : Jiang Zhongzheng yu 1950 nian dai de Taiwan / Guo li Zhongzheng ji nian tang guan li chu bian zhu Huang Kewu and eleven others zhuan gao. --
 58. Chong tu yu zheng he : lun ju you liu xue bei jing de Zhongguo xian dai zuo jia / Lou Xiaokai zhu. --
 59. Chu tu wen zi zi liao suo jian xian Qin Qin Han zu xian shen chong bai de yan bian / He Feiyan zhu. --
 60. Chu zou : Gu Zhun si xiang yan jiu / Jiang Xianbin zhu. -- 2010.
 61. Chuan jiao shi dao Taiwan / Jincao zhu. -- 2013.
 62. Chuan tong yu wen jiao yu jiao cai lun : ji meng xue shu mu he shu ying / Zhang Zhigong zhu. --
 63. Chun qiu Gongyang jing He shi shi li / Zheng[sic] Fenglu zhuan Zheng Renzhao jiao dian. -- 2012.
 64. Ci zhi wen = Patterns on porcelain / Ma Weidu zhu. --
 65. Cong an tou dao qu shu : "Mu dan ting" Ming Qing wen ren zhi quan shi gai bian yu wu tai yi shu zhi di jin / Chen Kaishen zhu. --
 66. Cong li shi jiao xun dao wen hua xiao fei : zai Riben"San guo zhi" wen ben zhong bian qian de Zhongguo / Tong Huaren zhu. --
 67. Cong man mo dao xian dai : Qing ling shi qi wen xue zuo pin zhong de di jing shu xie / Li Zhihao zhu. --
 68. Cong "tu gai" dao "fan you" : Wu Benxing yi jiu wu ling nian dai ri ji / Wu Benxing zhu Wu Xinhai bian. --
 69. Cong "Wen xin diao long" dao "Ren jian ci hua" : Zhongguo gu dian wen lun xin tan (di er ban) / Huang Weiliang zhu. --
 70. Cong Yao Yilin dao Wang Qishan / Guo Qing. -- 2009.
 71. Cun zhuang quan wei yu ji ti zhi du de yan xu : "ming xing cun" ge an yan jiu = Village authority and continuance of the commune system / Zhang Yinfeng zhu. --
 72. Da bei yuan / Yang Zhijun zhu. --
 73. Da gong nü hai : cong xiang cun dao cheng shi de bian dong Zhongguo = Factory girls : from village to city in a changing China / [Mei] Zhang Tonghe zhu Zhang Kun, Wu Yiyao yi. --
 74. Da gong si yu guan xi wang : Zhongguo jing nei de xi fang, Riben he Hua shang da qi ye (1880-1937) / Gaojialong zhu Cheng Linsun yi= Encountering Chinese networks, Western, Japanese, and Chinese corporations in China, 1880-1937 /Sherman Cochran. -- 2002.
 75. Da guo di quan : Zhongguo wu qian nian tu di zhi du bian ge shi / Liu Zhengshan zhu. --
 76. Da yu hua shang : Ming Qing fu shi te zhan / Gu gong bo wu guan, Shandong bo wu guan, Qufu wen wu ju bian = The splendors of costume : special exhibition of attire from Ming and Qing dynasties / compiled by the Palace Museum, Shandong Museum, Qufu Administrative Commission of Cultural Relics. --
 77. Dang an zhong de Minguo zheng yao / Zheng Huixin zhu. --
 78. Dang dai Hui zu li su wen hua / Yu Hong zhu. --
 79. Dang dai Weiwu'er xiao shuo lun = Contemporary Uygur novel research / Abuduwaili Keremu, Maimaititu'erxun Yasheng zhu. --
 80. Dang dai Zhongguo dian ying de gong ye he mei xue : 1978-2008 / Wan Chuanfa zhu. --
 81. Dao zai tu zhong : Zhongguo sheng tai pi ping de li lun sheng cheng / Ma Zhijun zhu. --
 82. Daohai lao he shang fang tan lu = An interview with master Daohai / Facang fa shi, Zhuo Zunhong, Lin Tongfa, Hou Kunhong fang wen. --
 83. Deguo Kong fu zi de Zhongguo ri zhi : Wei Lixian bo shi yi zhan Qingdao qin li ji / (De) Wei Lixian zhu Qin Junfeng yi. --
 84. Deng dai = Waiting / Ha Jin zhu Jin Liang yi. -- 2002.
 85. Deng Zhongxia quan ji. --
 86. Di qi tian = The seventh day / Yu hua zhu. --
 87. Dian fan chuan cheng : Guo li Chenggong da xue jiang zuo jiao shou de gu shi / [zuo zhe Zhang Wenchang ... [et al.]]. -- 2013.
 88. Dian rui liu fang : Minguo da chu ban jia Xia Ruifang / Zhao Junmai zhu Wang Ban, Yuan Xiaoning yi = A Pioneer Remembered : A Biography of How Zoen Fong / By C.M. Chao Translated by Ben Wang & Yuan Xiaoning. --
 89. Diaoyu Dao lie yu zhi li shi yu fa li yan jiu : zui xin zeng ding ben / Zheng Hailin zhu. --
 90. Diaoyutai lie yu wen ti : ling tu min zu zhu yi de mo li = Diaoyutai issue / Gangtian Chong zhu Huang Renhui yi. -- 2014.
 91. Dong nan ya de mao yi shi dai : 1450-1680 / [Ao] Andongni Ruide zhu Wu Xiaoan, Sun Laichen yi. --
 92. Dong nan Ya Qiong shu Hua qiao Hua ren / Tang Ruoling. -- 2012.
 93. Dong nan Ya yu yan qu yu shi ye zhong de Han, Zhuang yu jie chu yan jiu / Li Xinshi shi. -- 2012.
 94. Dong Ya shi : cha tu di 4 ban / Luozi, Mofei zhu Lin Zhen yi Chen Fenglin zuo xu. --
 95. Dongbei quan zhen dao yan jiu / Wang Guiping zhu. --
 96. Dongbei san jiang liu yu gu dai cheng zhi : Jiamusi di qu Han Wei shi qi cheng zhi / Gao Bo zhu bian. -- 2011.
 97. Dunhuang bi hua fu yuan tu / Shi Dunyu ... [and three others] hui Jin Changming wen. --
 98. Dunhuang shi ku "Wutai Shan tu" yan jiu / Cui Zhengsen zhu bian Zhou Zhuying fu zhu bian. -- 2010.
 99. Dunhuang wen xian zhong zhu pu cheng wei ci yu she hui wen hua yan jiu / Hong Yifang zhu. --
 100. Duo cai de xuan lu : Zhongguo nu xing wen xue zhu ti yan jiu / Qiao Yigang zhu. -- 2013.
 101. Eluosi de Han xue yu Zhongguo yan jiu : kou shu zhi shi shi / bian zhe Shi Zhiyu deng. --
 102. Er shi si shi pin dao du / Yu Yuan zhu. -- 2012.
 103. Er shi wu shi yi wen jing ji zhi kao bu cui bian / Wang Chenglüe, Liu Xinming zhu bian. -- <2011-2013>
 104. Er zhan qian hou zuo pai yin yue ying ju dui Taiwan de ying xiang / Wang Shouning zhu. --
 105. Fan fu bai fa lü ti xi gou jian de Zhongguo lu jing yan jiu / Li Xiang zhu. --
 106. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 107. Feng xi shi xue cong gao xu bian / Wu Qiming zhu. -- 2012.
 108. Feng ying lüe hen : Feng Zhe de yan yi sheng ya yu hun lian bei ju / Liu Shu zhu. -- 2012.
 109. Feng Youlan xian sheng nian pu chang bian / Cai Zhongde bian zhuan. --
 110. Fo jiao : wen hua jiao liu yu rong he / Sun Changwu zhu. --
 111. Fu chen lüe ying : Li Zhifu xian sheng fang tan lu / Zhuo Zunhong, Hou Kunhong fang wen. --
 112. Fu xian xiang li bai gong : Yu Xian Xiayuan Guan di miao bi hua / Dai Jianbing zhu. --
 113. Fujian min jian xin yang lun ji = Fujian minjian xinyang lunji / Xu Xiaowang zhu. -- 2013.
 114. Gan zai shi chu, zou zai qian lie : tui jin Zhejiang xin fa zhan de si kao yu shi jian / Xi Jinping. --
 115. Gang Ao Tai ba shi hou shi ren xuan ji / Zheng Zheng Heng, Song Zijiang, Yang Jiaxian bian = Post-80 poets of Hong Kong, Macao, and Taiwan / edited by Mathew Cheng Ching-hang, Chris Song Zijiang, Yang Chia-hsien. -- 2013.
 116. Gang tie shi zen yang lian bu cheng de : "Nan fang zhou mo" chuang shi ren Zuo Fang kou shu li shi / Zuo Fang kou shu Shen Hong ji lu zheng li. --
 117. Gao Gang zui an chong shen / Chen Dameng, Zhao Shiqiu. -- 2014.
 118. Ge ti yu ji ti zhi jian : er shi shi ji wu liu shi nian dai de ping tan shi ye / He Qiliang zhu. --
 119. Gong guan zhi wai de chang sheng yu cheng xian : wan Tang Wu dai dao jiao xiu dao bian qian yan jiu / Li Ping zhu. --
 120. Gong tong huan xiang de "Zhonghua" : jing ji xue zhe lun shu hai xia Liang an de xing shi / Shitian Hao zhu. -- Minguo 99 [2000]
 121. Gou chen xin yue : fa xian Liang Shiqiu ji qi ta / Chen Zishan zhu. --
 122. Gu dai Chaoxian ci fu jie xi / zhu bian Yu Chunhai. --
 123. Gu shi bu shi li shi : wen ge de ji shi yu shu xie / Qi Zhi bian. -- 2013.
 124. Gu Tinglin "Ri zhi lu" yan jiu / Hu Chusheng zhu. --
 125. Gu Yaming zhuan : cong xin yi min dao shi yi yuan = Peter Koo: from young immigrant to city councilman / Qiu Xinye, Luo Weinian, Huang Yonggang, Shen Xinde zhu. --
 126. Gu Zhenggang xian sheng nian pu / bian zhu zhe, Peng Jinsheng, Zhan Yaqi. --
 127. Guan fu zhai lun gao : Li Xingwu wen ji / Li Xingwu zhu. -- 2012.
 128. Guan jian de qi shi yi tian : er ci da zhan jie shu qian hou de Taiwan she hui yu Taiwan ren zhi dong xiang / Abuxianjie zhu = The key 71-days period : the Taiwan society and Taiwanese movement around the end of W.W.II / Kensuke Abe. --
 129. Guan yu jin xian dai Zhongguo lu jing xuan ze de si kao : Zhu Houze wen xuan / Zhang Boshu zhu bian. --
 130. Guang fu bian zou : zhan hou chu qi Taiwan wen xue si chao de zhuan zhe qi, 1945-1949 / Xu Xiuhui zhu. --
 131. Guang fu Taiwan yu zhan hou jing zheng : "Taiwan jing cha gan bu xun lian ban" kou shu fang tan ji lu / fang tan, Cai Huiyu ji lu, Wu Meihui = The retrocession of Taiwan and postwar police administration : an oral history of the Taiwan Police Cadre Corps / interviewer, Hui-yu Caroline Ts'ai recorder, Mei-hui Wu. --
 132. Guanglu hui yi lu : shi ren min guo zhu Zhong Ya zong ling shi de hui yi = A memoir of Guang Lu : writing as the general consul of Central Asia in the period of Republic of China / Feng Hui bian. --
 133. Guangzhou huo che zhan de ri yu ye : hei jing tou xia de Guangzhou huo che zhan (2000-2011) / Liang Wenxiang, Li Liqun, Li Nan zhu she ying Liang Wenxiang. --
 134. Guangzhou kao gu liu shi nian / Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian. --
 135. Guangzhou zheng fu yu Yingguo de zheng zhi jiao she yan jiu (1918-1926) = A study about the negotiations between the Canton government and Great Britain (1918-1926) : yi guan yu, bei ge wen ti wei zhong xin / Xu Jingyu zhu. --
 136. Gun gun chen shi xia de zu qun li he : Molake tai feng qian hou de Nanzixian Xi yu Laonong Xi bu luo bian qian shi (si she Pingpu juan) / Chen Yijun, Liu Huanyue he zhu. -- 2010.
 137. Guo hui xian chang : 1911-1928 / Ye Shuming zhu. --
 138. Guo li Zhongshan da xue min su zhou kan / Guo li Zhongshan da xue min su xue hui bian. -- 2014.
 139. Guo min dang gao ceng de pai xi zheng zhi : Jiang Jieshi "zui gao ling xiu" di wei shi ru he que li de / Jin Yilin zhu. -- 2009.
 140. Guo min zheng fu gong wu yuan feng ji fu li zhi du yan jiu : 1928-1949 = Guominzhengfu gongwuyuan fengji fuli zhidu yanjiu / He Jiawei zhu. -- 2010.
 141. Guo nei Jiang Zhongzheng dian cang zi liao yan xi / Guo li Zhongzheng ji nian tang guan li chu bian zhu. --
 142. Guo shi zha ji. Shi lun pian / Lin Yunhui zhu. -- 2009.
 143. Guo xue yu jin dai jing xue de jie ti / Chen Bisheng bian. -- 2010.
 144. Guo yu ci dian = Gwoyeu tsyrdean / Zhongguo da ci dian bian zuan chu bian. -- Minguo 50 [1961]
 145. Guo zu ren tong de zhuan zhe : Taiwan min zhong yu jing ying de xu shi / Ye Chunjiao zhu. -- Minguo 99 [2010]
 146. Hai guo shi zhi : Qing ling shi qi gu dian shi zhong de she hui yu wen hua / Gu Minyao zhu. --
 147. Hai wai Jiang Zhongzheng dian cang zi liao yan xi / Guo li Zhongzheng ji nian tang guan li chu bian zhu. --
 148. Hai xia liang an di li xue ming ci / Hai xia liang an di li xue ming ci gong zuo wei yuan hui [bian]. -- 2011.
 149. Hai xia liang an wen xue guan xi shi / Gu Yuanqing zhu. -- 2012.
 150. Hai zang : da Qing hai jun yu Li Hongzhang = The Qing dynasty's navy and Li Hung-chang / Qian Gang zhu. -- 2014.
 151. Hainan nong cun ji ceng zheng zhi yu she hui fa zhan yan jiu / Li Defang zhu bian. -- 2009.
 152. Han dai min jian xin yang yu di fang zheng zhi yan jiu / Jia Yanhong zhu. -- 2011.
 153. Han dai yue wu bai xi kao shu = Handai yuewubaixi kaoshu / Ji Wei zhu. -- 2013.
 154. Han hua zong lu / Kang Lanying, Zhu Qingsheng zhu bian. -- 2012.
 155. Han Tang xue li yan jiu / Gai Jinwei zhu. --
 156. Han Wei liu chao Langya Wang shi jia zu zheng zhi yu hun yin wen hua yan jiu / Wang Lianru zhu. --
 157. Han wen Xi Xia wen xian cong kao / Hu Yubing zhu. -- [2002].
 158. Han zhan fan gong yi shi fang tan lu = Reminiscences of Korean War anti-communist defectors / Zhou Xiuhuan, Zhang Shiying, Ma Guozheng fang wen Zhou Weipeng ji lu. -- 2013.
 159. Hangzhou cheng shi zao qi xian dai hua yan jiu (1896-1927) / Tang Hongqing zhu. --
 160. He qun kai meng : er shi shi ji zao qi Zhongguo xi hua she tuan yan jiu / Du Shaohu. -- 2010.
 161. He wei Zhongguo : jiang yu, min zu, wen hua yu li shi / Ge Zhaoguang. --
 162. Hei bai Yan Lianke. Zhong pian si shu / Yan Lianke zhu. -- 2014.
 163. Henan zao qi ke hua fu hao yan jiu / Yuan Guangkuo, Ma Baochun, Song Guoding zhu. --
 164. Hong er dai : Zhong gong quan gui jia zu / Lu Jiayi. --
 165. Hong ma zha, lü ma zha / Li Peifu. -- 2013.
 166. Hu Qiaomu zai Mao Zedong shen bian gong zuo de 20 nian / Xu Shangding zhu. -- 2012.
 167. Hu Ruowang de yi wen = The question of Hu / Shi Jingqian zhu Chen Xinhong yi. --
 168. Hu Yuan : bei Song da ru yi dai zong shi = Hu Yuan / Xu Jianping, Chen Zhongshi zhu. -- 2012.
 169. Hua kai ye luo Zhong wen xi / Chen Pingyuan zhu. --
 170. Hua ren jia zu qi ye chuan cheng yan jiu / Zheng Hongtai, Zhou Wengang bian. --
 171. Hua yu ci hui yu yu fa / Xu Changmo zhu bian. --
 172. Huan hu beng kui Qing he yu de bei ge / Yang Zhijun zhu. -- 2013.
 173. "Huang chao fan bu yao lüe" yan jiu / Lü Wenli zhu. --
 174. Huang di, ru sheng yu Kong miao / Huang Jinxing zhu -- 2014
 175. Huang Wenbi suo huo Xiyu wen xian lun ji / Rong Xinjiang bian = Collected papers on the documents discovered by Huang Wenbi in the Western Regions / Edited by Rong Xinjiang. --
 176. Huang Wenbi yan jiu lun ji / Zhu Yuqi, Wang Xinchun bian = Collected essays on Huang Wenbi / edited by Zhu Yuqi & Wang Xinchun. --
 177. Hui mou qing chun : Zhongguo zhi qing wen xue (zend ding ban) / Wang Lijian zhu. -- 2013.
 178. Hulunbeier min zu wen wu kao gu yan jiu / Wang Wei, Meng Songlin zhu bian. --
 179. Ji bu lun gao chu bian = Jibu lungao chubian / Fu Hongxing zhu bian Fu Hongxing jiao ding. -- 2012.
 180. Ji dang sui yue / Liu Songbin zhu. -- 2009.
 181. Ji Wenyu he Zhu Weibing = Ji Wenyu & Zhu Weibing : 2003-2007. --
 182. Jia gei shui : Xinjiang A Cun Weiwuer zu fu nü hun yin min zu zhi = Married to whom : ethnography on Uyghur women's marriage in a village, Xinjiang / Feng Xuehong zhu. --
 183. Jia gu wen ci pu / Zhu Qixiang bian zhuan Yu Feng, Lai Qiugui, Qian Weizhen, Zuo Jialun he bian. --
 184. Jiabiangou shi jian shi mo / Zhang Zhongshi bian zhu. --
 185. Jian jin shi wen hua gai liang : yi Min chu Beijing di qu chuan tong pai hua jia wei zhong xin de kao cha / Hang Chunxiao zhu = Cultural meliorism : a survey of early republican-era tranditionalist ink art painters in the Beijing area / Hang Chunxiao. --
 186. Jian zao chang shi : jiao ke shu yu jin dai Zhongguo wen hua zhuan xing / Bi Yuan zhu. -- 2010.
 187. Jiang nan nü xing bie ji. Si bian / Hu Xiaoming, Peng Guozhong zhu bian. -- 2014.
 188. Jiang Qing de wang shi, wang shi, wang si / Jiang Qing zhu. --
 189. Jiang shuojie zhuan : dian ding Taiwan qi ji de zi you jing ji dao shi / Wu Huilin, Peng Huiming zhu. --
 190. Jiang Weishui vs Lin Xiantang : liang wei Taiwan min zu yun dong xian qu / Dai Yuefang zhu. --
 191. Jiang Yihan hua ji / [zuo zhe Jiang Yihan]. -- 1980.
 192. Jiang Zhongzheng ri ji zhong de dang dai ren wu / [Ruan Daren zhu]. --
 193. Jianshui Jin Guan Han jian / Gansu jian du bao hu yan jiu zhong xin ... [et al.] bian. -- 2011-
 194. Jiao chou xue (wai er zhong) / Xiang Zonglu zhu Chen Xiaoli dian jiao. -- 2012.
 195. Jiao pa ji ping zhu / [Ming] Shan Ben zhu Chi Wanxing ping zhu. --
 196. Jiao Xun xi ju xue yan jiu / Fan Chunyi zhu. -- 2012.
 197. Jidu jiao yu Xinjiapo Hua ren, 1819-1846 / Su Jing zhu. -- Minguo 99 [2010]
 198. Jie fang qu Jin Cha Ji xing / Zhou Erfu zhu Zhang Yiqing, Yang Lian zheng li. -- 2012.
 199. Jie yan hou Taiwan jian zi xin ling xiao shi / Yang Fumin zhu. --
 200. Jin dai Ri ren zai Hua bao ye huo dong / Zhou Jiarong zhu. -- 2012.
 201. Jin dai Riben wen hua ren yu Shanghai, 1923-1946 / Xu Jingbo zhu. --
 202. Jin dai yi lai de hui dao men / Zheng Yonghua, Zhao Zhi zhu. -- 2012.
 203. Jin dai Zhongguo de zhu quan, fa quan yu she hui / Zhang Renshan zhu. --
 204. Jin hui yu de : Xi'an bo wu yuan cang jin yin qi yu qi jing cui / Xi'an bo wu yuan bian zhu. --
 205. Jin lan ji / Xu Dazuo ji lu Yang Lian, Zhang Yiqing zheng li. -- 2013.
 206. "Jin Ping Mei" yu Lanling wen hua yan jiu / Li Hanju zhu. --
 207. Jin shi ru xue shi de bian zheng yu gou chen / Peng Guoxiang zhu. --
 208. Jin xian dai ming ren gu ju bao hu he li yong : yi Nanjing wei li / zhu zhe Yang Jie. -- 2013.
 209. Jing mo ge ming : Xianggang lian zheng bai nian gong ye / Ye Jianmin zhu. -- 2014.
 210. Jinling xuan guan zhi / (Ming) Ge Yinliang zhuan dian jiao He Xiaorong. --
 211. "Jiu er gong shi" wen ji / Xu Shiquan, Yang Kaihuang zhu bian. --
 212. Jiumoluoshi zhuan / Gong Bin zhu. --
 213. Ju long jue qi de wei xie? : ping Meiguo mei ti zai 2008 nian jin rong hai xiao hou de Zhongguo xing xiang / Liu Tinghao zhu. --
 214. Jue xing yu li xing de jiao zhi : Zhong Ri fo xue jie zai er shi shi ji de yi ci wen hua lun zheng / Zhou Qihong zhu. --
 215. Jun jian qi xia : Taiwan hai jun te bie zhi yuan bing (1943-1945) = Gunkankika : imperial Japanese navy special Taiwanese volunteers / Chen Bozong zhu. --
 216. Kan jian / Chai Jing. -- 2013.
 217. Kan ren = Kan ren / Jia Pingwa zhu. --
 218. Kang zhan fang yi jin xing shi : guo lian fang yi fen tuan zai Guangxi (1938-1940) / Zhong Wendian zhu bian Fang Lin ji tu. --
 219. Kangdawei zi xuan ji : Han dai gong ting wen xue yu wen hua zhi tan wei / (Mei) Kangdawei zhu Su Ruilong yi. -- 2013.
 220. Kao ju jiao chou yu ying shi : Yizheng Liu shi jing xue yu wen xian xue yan jiu / Zeng Shengyi zhu. --
 221. Ke yi zu qun sheng tai zhi shen ceng jie xi : li shi ji yi yu wei lai / Fan Chenqian zhu. -- 2009.
 222. Kesi yu Zhongguo = Coase and China : yi wei jing ji xue da shi de Zhongguo ying xiang li = / Zhang Shuguang, Sheng Hong zhu bian. -- 2013.
 223. Kong bi yi wen lun ji / Ji Xusheng zhu bian. --
 224. "Kong Congzi" ci hui zi liao hui bian "Xin yu" ci hui zi liao hui bian "Xin shu" ci hui zi liao hui bian / He Zhihua, Zhu Guofan bian zhu = A glossary of the Kongcongzi, Xinyu, and Xinshu / edited by Ho Che Wah and Chu Kwok Fan. --
 225. Kongzi / Bai Chuanjing zhu Han Wen yi. -- 2013.
 226. Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : ge an tan tao pian / Zhong Zhenyu, Liao Qinbin zhu bian. -- 2012.
 227. Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : li lun fan si pian / Huang Guanmin, Zhao Dongming zhu bian. -- 2012.
 228. Kua wen hua shuang bian dui hua : di 2 jie Zhong Mei wen hua lun tan wen ji / Jia Leilei zhu bian = A binational conversion bridging cultures : the second China-U.S. Cultural Forum : collection of the theses / editor in chief, Jia Leilei. -- 2011.
 229. Kua yue shi kong : 1949-2009 Xizang ying xiang wang shi / Zhongguo she ying jia xie hui bian. -- 2009.
 230. Kuang biao shi ke : Ri zhi shi dai Taiwan xin wen xue de gao feng qi (1930-1937) / Zhao Xunda zhu. --
 231. Kun qu bai zhe / Chen Yi zhu. --
 232. Kunshan wen wu ying lian ji cui / [Zhao Hongqi zhu bian]. -- 2011.
 233. Lan Ping ye fang Jiang Qing / Li Bihua. --
 234. Lang Xianping shuo : gai ge ru he zai chu fa = Langxianping shuo : gaige ruhe zai chufa / Lang Xianping zhu. --
 235. Langya shan zhi / Langya shan zhi bian zuan wei yuan hui bian. -- 1989.
 236. Lao Beijing de min jian chuan shuo / Ma Chao bian zhu. --
 237. Leng zhan hou Taiwan di qu yu Dong meng ge guo guan xi yan jiu / Wang Junfeng zhu. --
 238. Leng zhan zhong de liang mian pai : Yingguo de Taiwan zheng ce 1949-1958 / Wang Hao zhu. --
 239. Li san yu luo di sheng gen : Ming Zheng shi qi Taiwan Han wen xue de fa zhan mian mao / Wu Yuqi zhu. --
 240. Li shi bian ge shi qi de wen ti yan jin : xian Qin liang Han Wei Jin Nan Bei chao wen ti liu bian / Yu Jingxiang zhu. --
 241. Li shi jie xi : zheng ti guan yu li shi jie gou / Guan Donggui zhu. --
 242. Li shi yi shi yu guo zu ren tong : Du Zanqi du ben = Historical Consciousness and National Identity : Prasenjit Duara reader / Prasenjit Duara Zhang Songren, Chen Guangxing, Gao Shiming zhu bian. --
 243. Li shi yu wen xue lun cong chu bian / Zhuo Hongze zhu = Miscellanea historico-philogica / Hoong Teik Toh. -- 2012.
 244. Li shi zhi lu : Weinisi shuang nian zhan yu Zhongguo dang dai yi shu 20 nian. Wen xian ji = Passage to history : 20 years of La Biennale Di Venezia and Chinese contemporary art. Archives / zhu bian Chengdu dang dai mei shu guan bian zhu Weidemo, Huang Shiyun, Du Fang. --
 245. Li shi zhong de zhe xue / Yang Guorong zhu. -- 2009.
 246. Li xiang yu xian shi de chong tu : "Shao nian Zhongguo xue hui" shi / Chen Zhengmao zhu. -- 2010.
 247. Li xue jia gui shen guan nian shuo / Li Shen zhu bian Zhou Yun xuan bian, biao dian. -- 2011.
 248. Li Yuancheng xian sheng nian pu chang bian : yi jiu ling jiu - yi jiu wu ba / Wang Chuan zhuan. -- 2012.
 249. Li Zhi yan jiu zi liao hui bian = LI ZHI YANJIU ZILIAO HUI BIAN / Zhang Jianye hui bian. --
 250. Liang an min jian yi shu de chuan cheng : Jinqiao 2010 hai xia liang an min jian yi shu jie lun wen ji / Zeng Xuewen zhu bian Wu Jin fu zhu bian Hai xia liang an min jian yi shu jie zu wei hui bian. --
 251. Liang an zheng zhi zheng yi zhi yan jiu = The study on the political issues of between Taiwan and mainland China / Liu Xingren zhu. --
 252. Liang Bin quan ji = The complete works of Liang Bin. --
 253. "Liang ge fan bu" yu she hui zhu yi xin nong cun jian she / Yan Xiaolong zhu. -- 2008.
 254. Liang Han sheng mu xi tong yan jiu / Liu Guancai zhu. -- 2012.
 255. Liang Jin zong shi zhi du yan jiu = On the imperial clansmen system of the West and East Jin dynasties / Zhang Xingcheng zhu. --
 256. "Liang Zhu" de qi yuan yu liu bian / Lu Xiaonong zhu. --
 257. Liao nan wang shi / Liang Shuxiang zhu. --
 258. Liao xi ji zhou bian di qu Liao Jin shi qi kao gu fa xian he yi zhi fa jue zi liao hui bian / Ren Zhongshu zhu bian Xiao Zhongchun, Zhang Xiaofang fu zhu bian. -- 2008.
 259. Limadou : Zi jin cheng li de Yesu hui shi / Xia Bojia zhu Xiang Hongyan, Li Chunyuan yi. --
 260. Liu bian yu hui tong : Zhong xi shi yue mei xue shi lun / Wang Keping zhu. -- 2013.
 261. Liu chao Sui Tang dao jiao wen xian yan jiu / Zhao Yi zhu. --
 262. Liu dong de xiang chou : cong liu xue sheng wen xue dao yi min wen xue / Zhu Fangling zhu. --
 263. Liu dong fu nü hun yin zhi liang yan jiu / Cao Rui zhu. --
 264. Liu fang qi yue / Dong Xiao zhu. --
 265. Liu Si, liu shi, liu si : huai nian Liu Si shi wen ji / bian zhe Changyao. --
 266. Lü ling fa yu tian xia fa / Gao Mngshi zhu. --
 267. Lü ren xin jing : Taiwan Ri zhi shi qi Han wen lü you shu xie / Lin Shuhui zhu. --
 268. Luan shi qian liu : min zu zhu yi yu min guo zheng zhi / Luo Zhitian. --
 269. Lun shi qiu shi : Chen Wan wen ji / Chen Wan zhu. --
 270. Lun tian ren zhi ji : Zhongguo gu dai si xiang qi yuan shi tan / Yu Yingshi zhu. --
 271. Luo Sun, bo zhong de ren / Kong Rui, Bian Zhenxia bian. -- 2005.
 272. Ma Hua wen xue lei xing yan jiu / zhu zhe, Xu Wenrong. --
 273. Mao Jin jiao you yan jiu / Sanpu Liyilang zhu. --
 274. Mao Xiang he "Ying mei an yi yu" / Damu Kang zhu. --
 275. Mao Xiang yan jiu / Gu Qi zhu. -- 1993.
 276. Mao Zedong si xiang he Zhongguo te se she hui zhu yi li lun ti xi gai lun / zhu bian Yan Jia, Wang Dong fu zhu bian Peng Jiehua, Liu Yan bian wei Yao Chenglong ... [et al.]. -- 2010.
 277. Mao Zedong yu Zhang Wentian : gen zhe zhen li zou / Zhang Shude zhu. --
 278. Mei wei Han shi bai xuan / Hanguo chuan tong yin shi yan jiu suo zhu Sun Lina, Luan Rui yi. -- 2007.
 279. Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhongguo shan ben shu lu = A descriptive catalog of rare Chinese books in the Library of Congress / Wang Zhongmin ji lu Yuan Tongli chong jiao. -- 2014.
 280. Meng Sen yi gao hui kan / Meng Sen zhuan. --
 281. Meng Yuan shi yu nei lu Ya zhou shi yan jiu / Han Rulin zhu. --
 282. Mi jia shan shui / Zong Pu zhu. --
 283. Min jian zu zhi yu di fang zhi li : ji yu Xinjiang yi di shang hui de yan jiu / Li Changwen zhu. -- 2012.
 284. Min ying qi ye hai wai bing gou zheng he yan jiu = A study on private enterprises overseas mergers and acquisition integration / Chen Feiqiong zhu. --
 285. Min zu cun she zheng zhi quan li : Qi Cun Yi zu de ge an yan jiu = The political power in ethnic village : a case study of Yi Village named Qi / Liao Linyan zhu. --
 286. Min zu wen hua xue / Zhang Wenxun, Shi Weida, Zhang Shengbing, Huang Ze zhu. -- 1998.
 287. Ming dai wen ren jie she kao / Li Yushuan. --
 288. Ming dai Zhejiang hai fang yan jiu = Coastal defense in Ming dynasty Zhejiang studies / Song Xuan zhu. --
 289. Ming mo Qing chu shu fa zhan / [zhi xing bian ji Du Sanxin]. -- Minguo 85 [1996]-Minguo 87 [1998]
 290. Ming Qing xiao shuo ping dian = Mingqing xiaoshuo pingdian / Lin Gang zhu. -- 2012.
 291. Ming Qing zhi ji de tan suo : Zhang Yuxing wen ji / Zhang Yuxing zhu. --
 292. Minguo Chuan bian you zong zhi "Luding kao cha ji" = Minguo Chuanbian youzong zhi Luding kaochaji / Ren Naiqiang zhu. --
 293. Minguo lao zi zheng yi yan jiu (1927-1937 nian) = Labor disputes in the Republic of China, 1927-1937 / Tian Tong zhu. --
 294. Minguo shi jun fa pian : Duan Qirui zheng quan / Tang Degang zhu Zhongguo jin dai kou shu shi xue hui bian yi. -- 2012.
 295. Minguo shi qi Shanghai Hui zu shang ren qun ti yan jiu = A Study of the Hui Merchant Community of Shanghai in the Period of Republic of China / Yang Rongbin zhu. --
 296. Minguo shi qi wu dao yan jiu, 1912-1949 = Minguo shiqi wudao yanjiu / Tong Yan zhu. --
 297. Minguo si fa zhi / Wang Jibao zhu. --
 298. "Mu tian zi zhuan" yan jiu wen xian ji kan / Song Zhiying, Chao Yuepei xuan bian. --
 299. Mu yi long de : Guangdong Longmu dan / Feng Peizu zhu. --
 300. Nan bei chao "huang jia" jin tong fo xiang : Xianggang Zhong shi tang cang zhen zhi yi / Wen Yucheng zhu bian = The Gold and Bronze Buddha statues of the southern and northern dynasties collected by the End and Beginning Court / editor-in-chief Wen Yucheng. -- 2013.
 301. Nan ren nü ren can ji ren / Shi Tiesheng ... [et al.] zhu. -- 2014.
 302. Nan Song liu wen xue seng ji nian lu / Huang Qijiang zhu. -- 2014.
 303. Nan'gong Bo zhu zuo yan jiu / Cai Zaomin zhu. --
 304. Nanjing guo min zheng fu shi qi lao dong qi yue fa lü zhi du yan jiu / Zhang Zhouguo zhu. -- 2011.
 305. Nantianguo yu Song chao guan xi yan jiu / Bai Yaotian zhu. --
 306. Nei Menggu Helinge'er Xian Xindianzi mu di ren gu yan jiu / Zhang Quanchao zhu. -- 2010.
 307. Ningbo kun ju xun fang ji / Sang Yuxi, Xu Yuan bian zhu Hong Weizhu zhu bian. --
 308. Ningxia qu yi jian shi / Zhang Shuang zhu. -- 2009.
 309. Nong cun tu di cheng bao jing ying quan fa lü bao zhang yan jiu = Research on the legal protection of the right of contractual land management / Qi Zongbao zhu. -- 2009.
 310. Nü xing shu xie de duo yuan cheng xian : Qing mo Min chu nü zuo jia xiao shuo yan jiu / zhu zhe Huang Jinzhu. --
 311. Peng Zhaoxian, Sheng Shicai hui yi lun he bian / Peng Zhaoxian, Sheng Shicai yuan zhu Cai Dengshan bian. --
 312. Pian an Taibei / Qi Lifeng. --
 313. Ping ling pang leng qi : Shanghai lao long tang you xi, tong yao, feng qing lu. 3 / Zhang Xinguo zhu. --
 314. Pingyang ji gu lu : wu yuan zhai cang zhen / Li Mingyu zhu. -- 2010.
 315. Qi shi nian dai xu ji / Beidao, Li Tuo zhu bian --
 316. Qian xi de ren sheng : Hangzhou zhi qing wang shi / Hangzhou tu shu guan bian. --
 317. Qin Han di guo yu Luoma di guo de jiao tong ji she hui bi jiao yan jiu / Niu Qiushi, Ge Zhenming zhu. --
 318. Qing dai di li zhi shu yan jiu / gu wen Zou Yilin zhu bian Hua Linfu. --
 319. Qing dai liu ke xing zheng jian kong ji zhi yan jiu / Xu Mingyi zhu. --
 320. Qing dai wen xue kua yu yan jiu / Wang Lijian zhu. --
 321. Qing dai Yang Yisun jia zu yan jiu / Zhang Jian zhu. -- 2010.
 322. Qing mo Min chu bao ren--xiao shuo jia : Haishangshushisheng yan jiu / Duan Huaiqing. --
 323. Qing shi Man xue ji Jing ju yi shu yan jiu : Guan Jialu wen ji / Guan Jialu zhu. --
 324. Qing tong qi yu xi Zhou shi lun ji / He Shuhuan zhu. --
 325. Qing zhen si de she hui gong neng : Lanzhou qing zhen si zhong de zu qun ren tong = Qingzhensi de shehui gongneng : Lanzhou qingzhensi zhong de zuqun rentong / Gao Yuan zhu. --
 326. Qiu Jin shi wen ji / Qiu Jin zhu Guo Changhai, Guo Junxi ji jiao. -- 2013.
 327. Qu ta de wan yi : Laolishousi de Niuyue MBA ri ji / Laolishousi zhu. -- 2007.
 328. Quan li zi ben shuang luo xuan : Taiwan shi jiao de Zhongguo/liang an yan jiu / Guo li qing hua da xue dang dai Zhongguo yan jiu zhong xin ce hua Wu Jiemin zhu bian. --
 329. Quan qiu hua shi ye yu xin du shi yu jing : Shenzhen wen xue 30 nian lun gao : 1980-2010 / Zhou Siming zhu. -- 2010.
 330. Quan ren shi jing zhong de guan zhao : Lu Xun yu Mao Dun bi jiao lun = Comparison and contrast between Lu Xun and Mao Dun / Li Jikai zhu. --
 331. Quan Ying yi Lu Xun shi ge ji = Lu Xun complete poems / Wu Jun yi zhu. --
 332. Ran shao de nian dai : qi ling nian dai Taiwan wen xue lun zheng shi lüe / Cai Mingyan zhu. --
 333. Ren li zi ben yu Shanghai jin dai hua (1843-1949) + Human capital and the modernization of Shanghai (1943-1949) / Zeng Fan. -- 2012.
 334. Ren wen Yaluzangbu da xia gu / Luo Hongzhong zhu. -- 2012.
 335. Ren zui shu / Qiao Ye zhu. --
 336. Ri ju shi qi chu deng jiao yu shi liao xuan bian / Xu Xiqing bian zhu. --
 337. Ri ju shi qi zai Tai Riben fo jiao shi liao xuan bian / Wen Guoliang bian zhu. --
 338. Ri zhi shi qi Taiwan ren zai Manzhou de sheng huo jing yan / fang wen zhe Xu Xueji, Huang Zining, Lin Dingguo ji lu zhe Lan Yingru [and others]. --
 339. Riben Jianghu Han shi dui Ming dai shi ge de jie shou yan jiu / Liu Fangliang zhu. --
 340. Rong Rong de dong cun : Zhongguo shi yan yi shu de shun jian = Rong Rong's east village / Wu Hong zhu Mao Weidong yi Wu Hong jiao. --
 341. Rong ru yu shu li : Hua qiao Hua ren zai Guba = Integration and alienation : the overseas Chinese in Cuba / Yuan Yan zhu. --
 342. Ru ci sui yue : Luo Fu shi xuan 1988-2012 / [Luo Fu zhu]. -- Minguo 102 [2013]
 343. San si shi nian dai Ping Jin wen tan yan jiu / Beijing da xue zhong wen xi, Tianjin shi fan da xue wen xue yuan bian. -- 2013.
 344. San Wu wen ren hua ti ba yan jiu / Wang Xiaoli zhu. --
 345. Shan hai de zhao huan : Taiwan yuan zhu min kou chuan wen xue / Liu Xiumei, Cai Kexin zhu. -- 2011.
 346. Shan hai zhi nei tian di zhi wai : yuan zhu min Han yu wen xue / Dong Shuming zhu. --
 347. Shandong dao jiao bei ke ji. Boshan juan / Zhao Weidong, Wang Yuhuan, Qin Guoshuai bian. --
 348. Shang dai di li yu fang guo = Geography and states in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Sun Yabing, Lin Huan zhu. -- 2010.
 349. Shang dai jing ji yu ke ji = Economy and technology in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Yang Shengnan, Ma Jifan zhu. -- 2010.
 350. Shang dai zong jiao ji si = Religion and sacrifice in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Chang Yuzhi zhu. -- 2010.
 351. Shang min yun dong yan jiu, 1924-1930 / Zhu Ying zhu. -- 2011.
 352. Shang zu qi yuan yu xian Shang she hui bian qian = The origin of Shang tribe and social changes in pre-Shang period / Wang Zhenzhong zhu. -- 2010.
 353. Shanghai guo ji hua ren kou yan jiu = A study on the internationalized population of Shanghai / He Yaping zhu. -- 2012.
 354. Shanghai jie qing hua / Cheng Naishan zhu. --
 355. Shanghai kai bu zao qi shi shi hua / Li Qiong zhu bian. --
 356. Shanghai Ying zu jie xun bu fang zhi du ji qi yun zuo yan jiu (1854-1863) / Zhang Bin zhu. --
 357. Shanghai, zhi shang ji lu pian : Shanghai, hua bao jing xuan = Shanghai zhishang jilupian / Xin wen wan bao bian. --
 358. Shaoxing shui xiang she xi / Yang Zhiqiang. -- 2014.
 359. She hui diao cha yan jiu fang fa / Zhang Rong zhu bian. -- 2014.
 360. She hui ke xue fang fa lun / Yuan zhu Weibo yi zhe Huang Zhenhua, Zhang Yujian Jiao ding He Qiliang. -- 1991.
 361. She hui shi shi ye xia de jin dai Shanghai = Shehuishi shiye xia de jindai Shanghai / Shao Yong [and others] deng zhu. --
 362. She hui xue wang yao / Feng Pinlan bian. --
 363. "Shen bao" Ningbo shi liao ji / Ningbo Shi dang an guan bian. --
 364. Shen sheng jian gou yu shi su zhi xu : Tu zu min jian xin yang yu she hui sheng huo hu dong yan jiu / Wen Zhongxiang zhu. --
 365. Sheng min / Wang Xinjian zhu. --
 366. Shenzi ji jiao ji zhu / Xu Fuhong zhuan. --
 367. Shi chang huan jing yu zhi du bian qian : yi Qing mo zhi Minguo Nanchang shang ren yu shang hui zu zhi wei shi jiao / Zhang Fanglin zhu. --
 368. Shi de ji yi : wo yu 54 wei dang dai Zhongguo shi ren / Su Liming zhu. -- 2013.
 369. Shi jie wen xue yu Zhejiang xiao shuo chuang zuo / Wang Fuhe, Huang Yaqing. --
 370. Shi Ming kou shu shi / Shi Ming kou shu shi fang tan xiao zu zhu. --
 371. Shi san hang xi su yu shang ye jin ji yan jiu = Shisanhang xisu yu shangye jinji yanjiu / Tan Yuanheng, Song Yunqi, Tang Jialu zhu. --
 372. Shi xue zhuan xing shi ye zhong de "Zhongguo jiao yu shi" xue ke yan jiu (1901-1937 nian) / Zheng Gang zhu. --
 373. Shi yu xin : Zhe xue de jing shen wei du / He Jun zhu. -- 2013.
 374. Shi zhi lü : Zhongguo yu Riben de shi yi hui hua / Gao Juhan (James Cahill) zhu [Hong Zaixin, Gao Shiming, Gao Xindan ] yi. -- 2012.
 375. Shu du yu tan. -- 2013.
 376. Sima Chengzhen ji / Wu Shouju ji shi Yu Zhen, Zeng Min jiao bu. --
 377. Song chao guan pin ling yu he ban zhi zhi fu yuan yan jiu / Li Changxian zhu. --
 378. Song dai cheng shi xing tai he guan shu jian zhu zhi du yan jiu / Yuan Lin zhu. --
 379. Song dai jia chan zheng song ji jie fen / Zhang Benshun zhu. --
 380. Song dai jun dui jing ying wen ti yan jiu / Wang Yunshang zhu. --
 381. Song dai shu yuan yu Ouzhou zhong shi ji da xue zhi bi jiao yan jiu / Liu Heyan zhu. -- 2012.
 382. Song ru "Zhong yong" xue yan jiu / Zheng Xiong zhu. --
 383. Song Xia zhan shi shi yan jiu / Zhang Tingjie zhu. -- [2002].
 384. Song Yuan Ming Jiangxi Zhuzi hou xue qun ti yan jiu / Zhou Chaxian, Hu Rongming zhu. --
 385. Su nü jing = No woman no cry / Feng Tang zhu. --
 386. Sui yue, Songzhuang / Deng Dua zhu. -- 2006.
 387. Sun Yutang shi ji / Sun Yutang zhu Yu Taishan bian. --
 388. Ta de chuan tong : Hua yi Meiguo nü xing wen xue = A tradition of her own : Chinese American women's literature / Feng Pinjia zhu. --
 389. Ta xiang de Zhongguo : mi yue xia de Zhong dong tie lu mi shi / Acheng zhu. --
 390. Taiping Yang zhan zheng qi jian Riben dui Dong nan Ya de jing ji tong zhi = Japan's economic control in Southeast Asia during the Pacific War / Bi Shihong zhu. -- 2012.
 391. Taiwan de dao jiao wen hua yu ji dian yi shi / Xie Zongrong zhu. --
 392. Taiwan de she hui bian qian, 1985-2005. Chuan bo yu zheng zhi xing wei / zhu bian Zhang Maogui, Luo Wenhui, Xu Huoyan. -- 2013.
 393. Taiwan fo jiao de zhi min yu hou zhi min : Kan Zhengzong zi xuan ji. --
 394. Taiwan "guo jia ren tong" wen ti gai lun / Liu Hong zhu. --
 395. Taiwan Han yu chuan tong wen xue shu mu xin bian / Wu Fuzhu, Huang Zhennan zhu bian Xu Huimin shen ding. -- 2013.
 396. Taiwan yuan zhu min yin yue de hou xian dai ling ting : mei ti wen hua, shi xue/zheng zhi xue, wen hua yi yi / Chen Junbin zhu = Listening to Taiwanese aboriginal music in the post-modern era : media culture, the poetics/the politics, and cultural meanings / Chen Junbin zhu. --
 397. Taiwan yuan zhu min zu xi tong suo shu zhi yan jiu = The Formosan native tribes : a genealogical and classificatory study / Taibei di guo da xue tu su, ren lei xue yan jiu shi diao cha Yang Nanjun yi zhu. -- 2012.
 398. "Tan jing" ban ben pu xi ji qi si xiang liu bian yan jiu = Tanjing banben puxi jiqi sixiang liubian yanjiu / Bai Guang zhu. --
 399. Tan xun da shi de gui ji : Qian Weichang wei shen me neng / Gu Chuanqing zhu. --
 400. Tang chao de tian kong / Li Guowen. -- 2013.
 401. Tang dai bian jiang shi / Li Dalong zhu. -- 2013.
 402. Tang dai ci shi ruo gan wen ti lun gao / Zhang Weidong zhu. --
 403. Tang dai qian gu wen yun dong yan jiu / Li Dan zhu. -- 2012.
 404. Tang dai su xiang zhong de Xiyu ren / J. G. Male zhu Wang Xin yi. -- 2012.
 405. Tang dai ti yu wen hua shi / Wang Junqi zhu. -- 2010.
 406. Tang dai wen xue yu Longnan wen hua yan jiu = The studies on literature in Tang dynasty and culture of Longnan / Pu Xiangming zhu bian. --
 407. Tang dai zhi du wen hua yan jiu lun ji / Yu Gang zhu. --
 408. Tang hou qi Wu dai Song chu Dunhuang seng si yan jiu = The study of Buddhist monasteries in Dunhuang in the late Tang, Five dynasties and the early Song period / Chen Dawei zhu. --
 409. Tang lü yu Tang dai fa zhi kao bian / Qian Daqun zhu. --
 410. Tang Song de jian zui yu Liang xing guan xi / Weng Yuxuan zhu. --
 411. Tang Wu dai bi ji yan jiu : yi wen ren feng qi, wen xue feng qi wei kao cha zhong dian / Zou Fuqing zhu. --
 412. Ti xian zi ran : yi xiang yu wen hua shi jian = Nature manifested : the cultural practice of writing images Liu Yuanru zhu bian. -- 2012.
 413. Tian hai xiao yao you : Li Huiliang zhuan / Wei Zichen zhu. --
 414. Tian ji : Da xi guo jie mi. Di 1 bu, Lan se tai yang / Ye Yuan zhu. -- 2006.
 415. Tian lai chuan han : Ming dai Jiaxing Xiang Yuanbian jia zu de jian cang yu yi shu / Yang Lili zhu. --
 416. Tian wang gui ming yan jiu / Huang Ren'er, Zhu Renxian zhu. --
 417. Tian xia ming shi you bu luo : Changzhou ren wu yu wen hua qun ti / Zhou Jiarong, Ding Jie zhu. --
 418. Tie liu xi jin / Li Guangzhi zhu. --
 419. Tilin Shuwei guan xi wen shu xuan ji / Zhong Shumin, Long Guzhi ren zhu bian. --
 420. Tong huo jin suo yu peng zhang de shuang chong si nüe : Wei Jin Nan Bei chao huo bi shi lun / Chen yan liang zhu. -- Minguo 102 [2013]
 421. Tu di zi yuan yue shu xia de xin cheng qu fa zhan : guan yu Qingdao Shi Laoshan Qu de an li yan jiu / Li Li deng zhu. -- 2007.
 422. Wan mei zhu yi yan jiu = Studies on perfectionism / Zi Fei, Ma Min deng zhu. -- 2010.
 423. Wan Qing fa zhi gai ge de gui lü xing tan suo / Liu Guang'an deng zhu. --
 424. Wan Qing Minguo Hang shang yan jiu / Zhou Ying, Wu Jing zhu. -- 2011.
 425. Wan Qing zheng zhi shi yan jiu de jian tao : wen ti yu qian zhan : Review of the late Qing dynasty political history studies : problems and prospective / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai yan jiu suo zheng zhi shi yan jiu shi bian. --
 426. Wang Gulu xiao shuo xi qu lun ji / Wang Gulu zhu Miao Huaiming zheng li. --
 427. Wang Liqun du "Shi ji" zhi Han Wudi / Wang Liqun zhu. -- 2007.
 428. Wang Nong : guan xiang,.xie yi, da zi zai / Zhang Jie zhuan shu bian zhu. --
 429. Wang Rongbao ri ji / Han Ce, Cui Xuesen zheng li Wang Xiaoqiu shen ding. -- 2013.
 430. Wang shi tan wei : Zhongguo wen hua sha huang Zhou Yang / Ye Deyu zhu. --
 431. Wang Wei zi liao hui bian / Zhang Jin, Hou Yawen, Dong Jiuxiong bian. --
 432. Wang Yangming yu Kangde dao de zhe xue de bi jiao yan jiu / Zheng Jiliang zhu. --
 433. Wei lai 30 nian Zhongguo gai ge da shi / Yuan Xucheng zhu bian. -- 2010.
 434. Wei zhuang de sheng shi / Xu Zhiyuan zhu. -- 2012.
 435. Wen ding xian dai nong ye fa zhan zhi lu : yi ge zhong bu nong ye sheng de tan suo / Meng Jianzhu zhu. -- 2007.
 436. Wen ge de zheng zhi yu kun jing : Chen Boda yu "Zao fan" de shi dai = Chungguk munhwa tae hyŏngmyŏng kwa chŏngch'iŭi ap'oria : chungangmunhyŏksojojang Ch'ŏn Boda wa chobanŭi sidae / Bai Chengxu zhu Yan Guangxi yi Hu Qingya jiao dui. --
 437. Wen ge ming ren Xu Jingxian zui hou hui yi / Xu Jingxian. --
 438. "Wen ge" qian hou shi qi de Chen Boda : mi shu de zheng yan / Wang Wenyao, Wang Baochun zhu. --
 439. Wen shi za tan / Zhou Cezong zhu. --
 440. Wen xue shi de shu xie ji qi bu man / Chen Anfeng zhu -- 2014
 441. Wen xue xian chang dui hua lu / Wu Yiqin, Li Er zhu bian. --
 442. Weng Ouhong wen ji. --
 443. Wo de jia ting hui yi lu / Qian Liqun zhu. --
 444. Wo de "jin se nian hua" ji qi ta / Yang Tianyin zhu. -- [2009]
 445. Wo de qing su / Zhang Xianliang zhu. -- 2013.
 446. Wo guan Zhou Enlai / Shi Zhongquan zhu. -- 2008.
 447. Wo yu Zhongguo she ke yuan : hou ji quan shi dai si xiang zi you kang zheng shi de yi duan gong an / Zhang Boshu zhu Pu Qian bian. -- 2010.
 448. Wu jin qi yong : lao bai xing de dang dai yi shu / Wu Hong. --
 449. Wu si xiang tu xiao shuo yu ba shi nian dai xun gen wen xue bi jiao yan jiu = Wu si xiang tu xiao shuo yu ba shi nian dai xun gen wen xue bi jiao yan jiu / Wang Xiaoheng zhu. --
 450. Wu song de shi jie : he jie li xing yu xin shu ren she hui / He Hairen zhu. -- 2009.
 451. Wu xiu zhi de zhan zheng : Wang Wenxing zuo pin zong lun / Huang Shuning, Kang Laixin zhu bian. --
 452. Wu Yue chun qiu jiao zheng zhu shu / Zhang Jue zhuan. --
 453. Wuhan gong yun si shi nian : 1949-1988 / Wuhan Shi zong gong hui gong yun shi yan jiu shi bian zhu bian Li Zongchang, Sun Chuxun fu zhu bian Yuan Dezhong, Xie Jinshi. -- 2012.
 454. Wulasitai feng huo / Laqi zhu. --
 455. Wuling Shan min zu yan jiu wen lun / Luo Weiqing zhu. --
 456. Xi bei dong nan : Wang Wenxing yan jiu zi liao hui bian / Hong Shanhui zhu bian. --
 457. Xi dao : Xianggang hua ju tuan tan biao yan / [zhu bian Xianggang hua ju tuan bian xie tong chou Pan Biyun]. -- 2013.
 458. Xi nan shi di yu min zu : yi Song dai wei zhong xin de kao cha / Liu Fusheng zhu. -- 2011.
 459. Xi Xia di li yan jiu / Wang Tianshun zhu bian. -- [2002].
 460. Xi Xia shi ruo gan wen ti tan suo / Li Wei zhu. -- [2002].
 461. Xi Xia wen zi shu zi hua fang fa ji qi ying yong / Ma Xirong, Wang Xingyu bian zhu. -- [2002]
 462. Xi Xia xin yi fo jing tuo luo ni de dui yin yan jiu = Researches on the newly transcribed dharanis in Xixia / Sun Bojun zhu. -- 2010.
 463. Xi Xia yu yin yan jiu / Zhang Zhumei zhu. -- 2004.
 464. Xi Zaochi yu "Han Jin Chun qiu" yan jiu / Yu Pengfei zhu. --
 465. Xi Zhongxun zai Yan'an : yi ge cong qun zhong zhong zou chu lai de qun zhong ling xiu / Zhong gong Yan'an shi wei, Yan'an Shi ren min zheng fu. --
 466. Xi Zhou jun shi ming wen yan jiu / Shang Yantao zhu. --
 467. Xia Shang Zhou kao gu xue / Jing Zhongwei, Wang Lixin bian zhu. --
 468. Xiamen Ri ji Tai min zhi xi song jie fen / Zhao Guohui zhu. --
 469. Xian dai xing pi pan ji qi dui hua : Makesi yu Weibo, Fuke, Habei Masi deng si xiang de bi jiao = Critiques and dialogues on modernity / Chen Zhigang zhu. -- 2012.
 470. Xian feng dui hua : ji lu you ying xiang li de sheng yin / zhu bian Li Daoliu. -- 2008.
 471. Xian Qin wen xian yin yue shi liao kao = Xianqin wenxian yinyue shiliao kao / Zhou Zhuquan zhu. -- 2013.
 472. Xian Qin xi nan min zu shi lun / Zhai Guoqiang zhu. --
 473. Xiang cun zhi xu chong gou ji zai hai ying dui : yi Huai He liu yu Shangshui Xian tu di gai ge wei li (1947-1954) = Social Reconstruction and Relief Efforts : A Case Study on the Land Reform of Shanghui County iin Huai River Basin / Gu Teng zhu. --
 474. Xiang li yu su yue : Huizhou zong zu li su yin yue yan jiu / Qi Kun zhu. --
 475. Xiang pi tui fan liao Man Qing / Lan Yifeng zhu. --
 476. Xiang xiang he jie xian : Taiwan yu yan wen ti de hun sheng = Imagination and boundary : creolization of language forms in Taiwan / Chen Peifeng zhu. --
 477. Xiang xiang yi yu : du Li chao Chaoxian Han wen yan xing wen xian zha ji / Ge Zhaoguang zhu --
 478. Xiang yu yu dui hua : Taiwan xian dai lu xing wen xue / Chen Shiru zhu. --
 479. Xiang'an wen wu / Xiamen Shi Xiang'an Qu wen ti guang dian chu ban lü you ju bian Jin Weibai, Pan Zhijian zhu bian. --
 480. Xianggang dao jiao yu fu ji xin yang : li shi yu ren tong / Zhihe Shizi zhu Song Jun yi Zhihe Shizi yi jiao. --
 481. Xianggang kang zheng yun dong shi : cuo bai de san shi nian pou xi / Lin Kuangzheng zhu. --
 482. Xianggang lun xian qian, wei cheng shi ri / zuo zhe Wu Hao. --
 483. Xianggang shi 100 jian da shi = 100 events in Hong Kong history / Cai Sixing zhu. -- 2012-
 484. Xianggang si chao : ben tu yi shi de xing qi yu zheng yi / Li Yi zhu Lin Yuyi bian ji. --
 485. Xianggang wen hua dao lun / Wang Guohua zhu bian He Peiran, Peng Shumin deng zhu. --
 486. Xianggang wen xue da xi / Chen Zhide zhu bian. --
 487. Xianggang zhan qian bao ye / Yang Guoxiong zhu. --
 488. Xiangjiang jiu wen : shi jiu shi ji Xianggang ren de sheng huo dian di / zong bian zhu Yang Wenxin, Huang Yudong bian zhu Ming Rouyou, Xie Juanye, Chen Tianhao. --
 489. Xiangxi wang Chen Quzhen / Luo Wei zhu. --
 490. Xie Boliang xi qu ju zuo ji / Xie Boliang zhu. -- 2011.
 491. Xie gei Xianggang ren de Zhongguo xian dai shi : cong Xi'an shi bian dao xin Zhongguo cheng li / Chen Jingtang zhu. --
 492. Xie zi nian dai : Taiwan zuo jia shou gao gu shi / Xiang Yang. -- 2013.
 493. Xin shi ji de xuan ze : Fujian Sheng fa da di qu shuai xian ji ben shi xian nong ye xian dai hua de yan jiu / zhu bian Xi Jinping. --
 494. Xin shi qi nong cun she hui bao zhang zhi du yan jiu / Hao Shuchen, Tong Ximing deng zhu. -- 2008.
 495. Xin shi qi nong min gong ti cai xiao shuo yan jiu = Migrant labors stories in the new era / Zhou Shuitao, Xuan Hongqin, Wang Wenchu zhu. -- 2010.
 496. Xin xing nong cun he zuo yi liao li lun yu shi jian = Xin xing nong cun he zuo yi liao li lun yu shi jian / Tan Kejian, Ding Runping, Zhuan Huilin deng zhu. --
 497. Xinjiang san qu ge ming shi jian = Xinjiangsanqu gemingshijian / Du Rongkun [and three others] zhu. --
 498. Xiong huai zu guo : Xianggang "ai guo zuo pai" yun dong / Zhao Yongjia, Lü Dale, Rong Shicheng. --
 499. "Xizang fu" jiao zhu / Chi Wanxing, Yan Yinchun jiao zhu [Qing] He Ning yuan zhu. --
 500. Xizang Zang yu chuan mei de fa zhan yu bian qian, 1951-2012 = A documentary review of Tibetan media (1951-2012) : evolutions and transformations / Zhao Jinqiu, Yu Ping, Liu Yuanyuan bian zhu. --
 501. Xu qie xi su ji fa gui zhi bian qian / Cheng Yu zhu. --
 502. Xu xie fa zhan shen hua (2006-2012) / Li Rui zhu. -- 2012.
 503. Xuan xiao yu fen nu : "Bei hai de ren" zhuan lun / Kang Laixin, Huang Shuning zhu bian. --
 504. Xuande jin pai qi shi lu : Ming dai kai tuo Mei Zhou / Li Zhaoliang. --
 505. Xuanmiao Guan zhong san nian shao : zhui shu Wang Boxiang, Gu Jiegang, Ye Shengtao san ren zhi you yi / Wang Shihua zhu. --
 506. Xue shu yan jiu fang fa yu gui fan / Zhang Qingmin zhu. --
 507. Xue shu yu xin yang : zong jiao shi jia Chen Yuan yan jiu = Religious studies and Christian faith : life and work of Chen Yuan / Liu Xian zhu. --
 508. Xujiahui cang shu lou Ming Qing Tian zhu jiao wen xian xu bian / Zhong Mingdan, Du Dingke, Wang Renfang = Sequel to Chinese Christian texts from the Zikawei Library / edited by Nicolas Standaert, Ad Dudink, Wang Renfang. --
 509. Xunzi zai tan / He Shujing zhu. --
 510. Ya pian jing ji : Yi Zhongguo, dong nan Ya he Yindu wei shi yu (1602-1917) = Opium economy / Lian dong zhu. --
 511. Ya su jian xing : Ri zhi shi qi Taiwan han wen tong su xiao shuo gai shu / Ke Rrongsan zhu. --
 512. Yan Fu nian pu / Sun Yingxiang zhu. -- 2014.
 513. Yan hua yan jiu : 2004 / Ningxia yan hua yan jiu yuan zhu ban. --
 514. Yan Huang wen hua yan jiu cong shu / Liu Dongsheng zhu Guangzhou yan huang wen hua yan jiu hui bian Long Jian'an zhu bian. --
 515. Yan Zhao mei shu shi / Hanfeng, Hao Cong deng zhu. --
 516. Yangzhou bo wu guan cang Yangzhou ba guai shu hua ji / Gao Rong zhu bian. --
 517. Yangzhou xue pai yan jiu lun wen xuan = Yang zhou xue pai yan jiu lun wen xuan / Zhao Changzhi zhu bian. --
 518. Yanping jun wang ci li shi gan huai shi yan jiu / Lin Meihui zhu. -- 2011.
 519. Yao Guanshun jiang jun chuan : Sun Zhongshan xian sheng wei shi dui zhang de chuan qi ren sheng = The legendary life of General Yao Kuan Shun : "Captain of Dr. Sun Yat-sen's guards" / Huang Jianmin zhu. --
 520. Yi ge suo wei hong dui xue zhe : Lanpudun de Zhongguo ren shi / Zhong Yizheng. --
 521. Yi sheng er, er sheng san : Gao Xingjian xiao shuo yan jiu / Wei Lingdun zhu. -- 2013.
 522. Yi shi xing zhuang = Physique of consciousness / [chu pin Mei ding gong si]. -- [2011]
 523. Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi : "Lundun xin wen hua bao" ji lu de wan Qing (1842-1873) = The illustrated London news / Shen Hong bian yi. --
 524. Yi tou zai jin Hafo = Encountering Harvard University / Zhang Feng zhu. -- 2006.
 525. Yi wen gu ji yu xi nan bian jiang li shi / Zhang Chunde, Zhu Juyuan, Bai Xingfa zhu. -- 2013.
 526. Yi yu yu xin xue : wan Qing hai wai lü xing xie zuo yan jiu / Zhang Zhi zhu. --
 527. "Yi Zhou shu" xin yan = A new resarch on Yi Zhou shu / Zhang Huaitong zhu. --
 528. Yi zu chuan tong xiao wen hua zai ti "Saite Ayu" yan jiu / Luo Qu, Wang Jun zhu. --
 529. Ying jun zi : Zhou Liming de dian ying wen hua bi ji / Zhou Liming zhu. --
 530. Ying Qin xi chui wen hua : Gansu Qin wen hua yan jiu hui shou jie xue shu yan tao hui lun wen ji / Yong Jichun, Tian Zuo, Nan Xuanzi zhu bian. --
 531. Ying xiang jin dai Zhongguo / Liu Weikai zhu bian. --
 532. Yiwu bao wei zhan = Yi wu bao wei zhn / Li Guangzhi zhu. --
 533. Yong ji de hui se ai qing shi jie : "wu si nü zuo jia" xiao shuo zhi ai qing shu xie yan jiu, 1918-1936 / Yang Yxuan zhu. --
 534. Yongshun Laosicheng / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangxi Zuzhizhou wen wu ju, Yongshun Xian wen wu ju bian. -- 2014.
 535. You yi han mo : Man Qing Aixinjueluo jia zu shu hua yi shu / Wang Shuzhen zhu. -- 2012.
 536. You yi : Yang Baimin, Cheng dong nü xue ji Li Shutong / Chen Xing zhu. --
 537. Yu Hua zuo pin. --
 538. Yu Luoke yu "zhong xue wen ge bao" : Yu Luoke wei zhi er si bei Zhong gong feng bi zhi jin de liu qi bao zhi / Yu Luojin bian zhu. --
 539. Yu qi hao bian zai : Fu Peirong ping Zhu zhu Si shu / Fu Peirong zhu. --
 540. Yu wai zhi jing zhong de liu xue sheng xing xiang : yi xian dai liu Ri zuo jia de chuang zuo wei kao cha zhong xin / Zhu Meilu zhu. -- 2011.
 541. Yu wang yu jue shuang : Lagang shi ye xia de dang dai Hua yu wen xue yu wen hua / Yang Xiaobin. --
 542. Yuan chu : di 13 jie Weinisi jian zhu shuang nian zhan Zhongguo guo jia guan xian chang ban : 2012 Weinisi / Fang Zhenning = Originaire : Pavilion of China, the 13th International Architecture Exhibition, la Biennale di Venezia, live : 2012 Venice / Fang Zhenning. --
 543. Yuan dai Beijing fo jiao yan jiu / Yi Xue zhu bian. -- 2013.
 544. Yuan dai gao seng Zhongfeng Mingben chan shi = Yuandaigaoseng Zhongfengmingbenchanshi / zhu bian Shi Yinxu bian wei Shi Miaoshuang ... [et al.]. -- 2010.
 545. Yuan dai wen xian tan yan = Research on the texts in Yuan Dynasty / Qiu Juli zhu. --
 546. Yuan hua quan ji / Zhejiang da xue Zhongguo gu dai shu hua yan jiu zhong xin bian. --
 547. Yuan lai shu xue he shi ge yi yang you mei : Wang Wenxing xin shi ji du ben / Kang Laixin zhu bian. --
 548. Yuan Qing hu zheng kao / Meng Zhaohua zhu. --
 549. Yutian, fo jiao, gu juan / Duan Qing zhu. --
 550. Zai nan zhong : shen du fang tan Beichuan xiang zhen shu ji / Ajian zhu. -- 2009.
 551. "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" yan jiu = Zai Yanan wenyi zuotanhui shang de jianghua yanjiu / Liu Zhong zhu. -- 2009.
 552. Zai Zhongguo de ri zi li : yi ge wai jiao guan de qin shen jing li = Ḥayātī fī al-Ṣīn / Musitafa Safarini zhu. -- 2007.
 553. Zang wen gu ji tu lu / Zhao Guozhong ... [et al.] zhu. -- 2010.
 554. Zao qi si chou zhi lu wen xian yan jiu / Yu Taishan zhu. --
 555. Zhan dou zai Xianggang : kang Ri lao bing de kou shu gu shi / Qiu Yi, Ye Deping zhu. --
 556. Zhan hou Feilübin Hua wen jiao yu yan jiu (1945-1976) = A research on post-World War II overseas Chinese education in the Philippines (1945-1976) / Jiang Xingshan zhu. --
 557. Zhang Ailing xiao shuo ping xi : bai nian jin jian yi xing ming / Yang Changnian zhu. --
 558. Zhang Shiying hui yi lu / Zhang Shiying zhu. --
 559. Zhang Xuecheng wen lun si xiang ji wen xue pi ping yan jiu / Tang Aiming zhu. --
 560. Zhang ye yi hou de gu shi : Li Kuang duan pian xiao shuo xuan / Liang Bingjun, Zheng Zhengheng bian. --
 561. Zhe dong xue pai su yuan / He Bingsong zhu. -- 2012.
 562. Zhejiang xin wen shi : jian guo yi lai wei yi yi bu Zhejiang xin wen shi = Zhejiang news history / Wang Wenke, Zhang Koulin zhu bian Zhejiang chuan mei xue yuan xin wen yan jiu suo yu Jiaxing ri bao she zu bian bian zhu zhe Ding Yan ... [et al.]. -- 2010.
 563. Zheng dang lun = On political party / Wang Changjiang zhu. -- 2009.
 564. Zheng fu quan li bei lun yu Zhongguo jing ji zhuan gui = Government power paradox and China's economic transition / Wang Tong zhu. -- 2010.
 565. Zheng He xia xi yang xin kao / Zhou Yunzhong zhu. --
 566. Zhengzhou Shi wen wu zhi / Zhengzhou Shi wen wu ju bian. -- 2013.
 567. Zhi du de si wei / Liu Xitian zhu. -- 2010.
 568. Zhi min jia guo wai / Luo Yongsheng. --
 569. Zhi xing he yi : Wang Yangming xiang zhuan : Riben tian huang lao shi yan zhong de Zhongguo sheng ren / Gaolai Wucilang zhu Zhao Haitao, Wang Yuhua yi. --
 570. Zhi zhe de bo yi : Li Huawei bo shi zhuan / Lü Hong zhu = The choice of a Sage : biography of Dr. Hwa-Wei Lee / Lu Hong. -- 2011.
 571. Zhide zhi (wai er zhong) / Wu Dingke ji Wu Enpei dian jiao. -- 2013.
 572. Zhong E Meng di qu he zuo zhi du mo shi ji zhan lüe yan jiu = Systematic model and strategic planning for regional cooperation among China, Russia and Mongolia / Yangxinjiletu, Li Changqing, Han Weihong, Yang Yanli zhu. --
 573. Zhong gong chu li bian jie zheng yi de zhan lüe xuan ze, 1949-2009 : shou shi xian shi zhu yi de yan zheng / He Hanjie zhu = China's strategic choices on its boundary disputes, 1949-2009 : an evaluation of defensive realism / Ho Han-Chieh. --
 574. Zhong gong zhi chu / Li Qingshan bian zhu. -- 2013.
 575. Zhong gu du cheng jian cheng chuan shuo yu zheng zhi wen hua = The construction legend of capitals and its dynastic political culture in medieval China / Wang Jing zhu. --
 576. Zhong gu fu lun yan jiu / Peng Anxiang zhu. --
 577. Zhong Han xiao shuo xian dai hua zhuan xing bi jiao yan jiu / Zhang Naiyu zhu. --
 578. Zhong wai mei shu jiao liu shi / Wang Yong zhu bian. --
 579. Zhong wai min zu min su = Zhongwai minzu minsu / Jiang Ruoyu, Zhang Guojie zhu bian. --
 580. Zhong Ya di qu min zu wen ti yu Zhongguo Xinjiang min zu guan xi : ji yu di yuan zheng zhi de shi jiao = Political analysis on the strategy for regional development of economy in China / Zhang Lijuan zhu. --
 581. Zhong yang Su qu she hui bao zhang yan jiu = A study on social security in the central soviet area / Huang Huiyun zhu. --
 582. Zhong yang yu Tebie Xingzhengqu guan xi : yi zhong fa zhi jie gou de jie xi = Relationship between the Central Authorities and the Special Administrative Region : an analysis of legal structures / Wang Zhenmin zhu. --
 583. Zhongguo (1864-1911) / Chen Xubin zhu. -- 2012.
 584. Zhongguo chong ji : kan Zhongguo ru he gai bian shi jie / Folangke· Zelin zhu Qiang Chaohui yi. --
 585. Zhongguo chong long xi su / Ji Chengming zhu. --
 586. Zhongguo Chongqing yang xi (nuo xi) guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Ma Guojun, Duan Ming zhu bian. --
 587. Zhongguo dang dai li shi 100 da shi jian / Gan Yingxuan, Huang Xiaoen, Huang Yaozhong he zhu -- 2014.
 588. Zhongguo dang dai xian feng wen xue si chao lun : xiu ding ban / Zhang Qinghua zhu. --
 589. Zhongguo de da qi ye : yan cao gong ye zhong de Zhong wai jing zheng (1890-1930) / Gao Jialong zhu Fan Shuhua, Cheng Linsun yi Zhang Zhongli jiao. -- 2001.
 590. Zhongguo de jing ji yu she hui wen ti / Zou Zhizhuang zhu. --
 591. Zhongguo di yi suo xian dai da xue : Dengzhou wen hui guan / Guo Dasong, Du Xuexia bian yi. --
 592. Zhongguo dian ying zai xi fang de xiang xiang xing jie shou yu bian yi xing yan jiu = The imaginary reception and variation study of Chinese cinema in the West / Shi Song zhu. --
 593. Zhongguo fa lü xing xiang de yi mian : wai guo ren yan zhong de Zhongguo fa = One aspect of the Chinese legal images / Zhang Zhongqiu bian. -- 2012
 594. Zhongguo Gang Ao Tai di qu mi mi zhen cha zhi du yan jiu = Zhongguo Gang Ao Tai diqu mimi zhencha zhidu yanjiu / Deng Lijun zhu. --
 595. Zhongguo gong chan dang yu zi ben zhu yi : cong fou ding dao ken ding de liang ci xun huan / Qi Jianmin. -- 2012.
 596. Zhongguo gu dai he qin yan jiu / Lin Enxian zhu. -- 2012.
 597. Zhongguo gu dai jun rong fu shi / Liu Yonghua zhu. --
 598. Zhongguo gu dai mao bi yan jiu = The study of Chinese ancient writing brush / Zhu Youzhou zhu. --
 599. Zhongguo gu dai zhong yang ke guan zhi du yan jiu / Wang Jing zhu. --
 600. Zhongguo guo jia tu shu guan cang xi yu wen shu. Fan wen, Qulu wen juan / zhu bian, Duan Qing, Zhang Zhiqing zuo zhe, Duan Qing, Saerji, Ye Shaoyong, Zhang Xueshan, Pi Jianjun = Xinjiang manuscripts preserved in the National Library of China. Sanskrit fragments and Kharoṣṭhī documents / general editors, Duan Qing, Zhang Zhiqing contributors, Duan Qing, Saerji, Ye Shaoyong, Zhang Xueshan, Pi Jianjun. --
 601. Zhongguo hang kong gong ye si shi nian (1951.4-1991.4) / ["Zhongguo hang kong gong ye si shi nian" bian ji bu bian]. -- 1990.
 602. Zhongguo ji ti ling dao ti zhi tan jiu / Hu Angang. --
 603. Zhongguo jian cha shi lun = Essays on the history of Chinese supervisory system / Hu Cangze zhu. --
 604. Zhongguo jin dai fa zhi shi xue shi yan jiu / Zhou Huilei zhu. -- 2013.
 605. Zhongguo jin dai xiao shuo bian nian shi / Chen Dakang zhu. -- 2014.
 606. Zhongguo jing ji shuang chong zhuan xing zhi lu = Chinese economy in dual transition = Zhongguo jingji shuangchong zhuanxing zhi lu / Li Yining zhu. --
 607. Zhongguo ju shi zhi lu / zong gu wen Yicheng Guo Tongxu zhu bian. --
 608. Zhongguo lao xiang yan pai zi dang an / Feng Yiyou zhu bian. --
 609. Zhongguo lei xing dian ying : li shi, xian zhuang yu wei lai / Rao Shuguang deng zhu. --
 610. Zhongguo li dai jian zhu dian zhang zhi du = Zhongguo lidai jianzhu dianzhang zhidu / Liu Yuting bian. -- 2010.
 611. Zhongguo li shi shang de yi min yu zu qun xing : Kejia ren, peng min ji qi lin ju = Migration and ethnicity in Chinese history : Hakkas, Pengmin and their neighbors / Liang Zhaoting (Sow-Theng Leong) zhu Leng Jianbo, Zhou Yunshui yi. --
 612. Zhongguo mei shu fen lei quan ji zong mu lu / [Ren min mei shu chu ban she, Qingdao chu ban she bian]. -- 2014.
 613. Zhongguo mei shu shi = History of Chinese art / Li Song [and four others] zhu. --
 614. Zhongguo min zu guan de tuan cheng / Zhou Huimin zhu bian. --
 615. Zhongguo mo shi : jing yan yu kun ju = Zhongguo moshi : jingyan yu kunju / Zheng Yongnian bian zhu. -- 2010.
 616. Zhongguo neng yuan an quan de xin wen ti yu xin tiao zhan = NEW ISSUES AND CHALLENGES OF CHINA'S ENERGY SECURITY / Shi Dan deng zhu. --
 617. Zhongguo nong di liu zhuan wen ti yan jiu / Zhao Jinlong zhu Xu Yueming zhu shen. --
 618. Zhongguo nong min fan xing wei yan jiu (1950-1980) / Gao Wangling zhu. -- 2013.
 619. Zhongguo pin fu fen hua de jia zhi chan shi / Tang Li zhu. -- 2007.
 620. Zhongguo quan gui de si wang you xi : Bo Xilai shi jian mi mi bao gao / yuan zhu He Pin, Huang Wenguang yi zhe Li Tianxin. --
 621. Zhongguo ren quan jian she 60 nian / Dong Yunhu, Chang Jian zhu bian. -- 2009.
 622. Zhongguo shao shu min zu wen xian xue ji chu jiao cheng = Zhongguo shaoshu minzu wenxianxue jichu jiaocheng / Zhang Tieshan zhu bian. -- 2012.
 623. Zhongguo shao shu min zu xi qu ju zhong fa zhan shi / zhu bian Wang Wenzhang fu zhu bian Liu Wenfeng, Li Yue. --
 624. Zhongguo she hui bian ge, chong tu yu kang zheng / Pei Yili, Saierteng bian Xia Lu, Zhou Kai, Yan Xiaojun yi -- 2014.
 625. Zhongguo shi ge de fen hua yu fen zheng (1989 nian - 2009 nian) = Zhongguo shige de fenhua yu fenzheng / Zhou Hang zhu. --
 626. Zhongguo Song jin / Qian Xiaoping zhu. -- 2011.
 627. Zhongguo tu di zhi du gai ge : nan dian, tu po yu zheng ce zu he / Wang Hui, Tao Ran zhu. -- 2013.
 628. Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui di shi jie nian hui ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Zhongguo WeiJinNanBeichao shixuehui dishijie nianhui ji guoji xueshu yantao hui lunwenji / Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui, Shanxi da xue li shi wen hua xue yuan bian. --
 629. Zhongguo wen ren de ling lei si lu / Zhang Xianliang zhu. --
 630. Zhongguo wu zheng fu zhu yi de si xiang ji chu = An inquiry into intellectual structure of Chinese anarchism / Anjing Shenjie zhu. --
 631. Zhongguo xi qu yin yun kao / Shenshan Zhilang, Liu Yumin zhu. --
 632. Zhongguo xian dai wen xue san wen ban ben wen jian lu xu ji. 1926-1949 / Zhang Zexian zhu. --
 633. Zhongguo xian dai xi ju wen xue shi = Zhongguoxiandaixijuwenxueshi / Hu Decai zhu. -- 2013.
 634. Zhongguo xing zheng qu yu yan jiu : yi sheng ji zheng fu wei zhong xin de kao cha = Zhongguo xingzheng quyu yanjiu : yi shengji zhengfu wei zhongxin de kaocha / Zhou Zhenchao zhu. --
 635. Zhongguo yan cao chong zu zheng he ji zou chu qu = China tobacco restructuring, integrating & going outside / Guo jia yan cao zhuan mai ju, Zhongguo yan cao zong gong si yan cao jing ji yan jiu suo ke ti zhi dao, Guo Lianjun, Kong Xiangzhi ke ti xie diao, Huang Zhongkui ke ti zhu chi, Li Baojiang ke ti yan jiu ren yuan, Ma Chao ... [et. al.] ke ti zhi chi ren yuan, Duan Hongbin ... [et al.]. -- 2006.
 636. Zhongguo yan cao de zheng zhi ban tu : yan cao hang ye yu kong yan yun dong bo yi / Li Cheng. --
 637. Zhongguo yi min / Wu Jiaxing. --
 638. Zhongguo yi yi shi lu yan jiu = The study of China's lost memoir / Xie Guian zhu. --
 639. Zhongguo yu yan gui hua xu lun / Li Yuming zhu. -- 2010.
 640. Zhongguo zhi ye jie gou bian qian 30 nian / Zhang Guoying zhu = Changes of China's OCCUPATIONAL STRUCTURE in 30 Years. -- 2012.
 641. Zhongguo zhong chang qi neng yuan fa zhan zhan lüe yan jiu = Research on China's medium and long term energy development strategy / Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin, Qiao pai guo ji you xian gong si zhu. --
 642. Zhongguo zhong gu qi quan guan xi yan jiu = Zhongguo zhonggu qiquan guanxi yanjiu / Nie Xiaohong zhu. --
 643. Zhonghua Minguo guo shi ji yao / Wu Shufeng deng bian zhu. -- Minguo 101-102 [2012-2013]
 644. Zhonghua Renmin Gongheguo shi gao = The history of the People's Republic of China / Dang dai Zhongguo yan jiu suo zhu. --
 645. Zhonghua yao shang : Zhongguo he dong nan Ya de xiao fei wen hua = Chinese medicine men : consumer culture in China and Southeast Asia / (Mei) Gao Jialong zhu Chu Yanhong, Lü Jie, Wu Yuanyuan yi Chen Jian, Wang Yuanchong jiao. --
 646. Zhou dai jia chen zhi du yan jiu = Zhoudai jiachen zhidu yanjiu / Yao Xiaojuan zhu. --
 647. Zhunei Shi de Zhongguo guan : di 1 ben Zhong wen zi xuan ji / [Ri] Zhunei Shi zhu Cheng Ma yi. --
 648. Zi you de liang an guan xi : Taiwan zhi shi jie dui Zhongguo de zai si yu chao yue / Bao Chunliang. --
 649. "Zi you xing" shi nian hui gu : tan tao Xianggang yu nei di de rong he jin cheng yu shan bian / Zheng Hongtai, Yin Baoshan. --
 650. Zou jin Zhongguo cheng shi nei bu : cong she hui de zui di ceng kan li shi / Wang Di zhu. --
 651. Zou shang xian dai hua zhi lu : Wang Zuorong gei liang an ling dao ren de jian yan / Wang Zuorong kou shu Lin Zhaowu bian xie. -- 2008.
 652. Zou xiang he xie zhi lu : suo xiao shou ru cha ju wen ti yan jiu / Zhao Zhenhua zhu. -- 2009.
 653. Zu qun yu guo zu ren tong de xing cheng : Taiwan Kejia, yuan zhu min yu Tai Mei ren de yan jiu / Xu Weide zhu. --
 654. Zuo jia shen fen ren tong yu Zhongguo dang dai wen xue de sheng cheng : 1949-1966 / Qi Xueying zhu. --
 655. Zuo yi nian : Xie Deqing xing wei yi shu / Xiao Yuan zhu. -- 2002.
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)