Photograph: Students studying, Gardner Stacks, Doe Library Menu: Find Information

Recent Acquisitions in Chinese studies

Last update: Sat, 25 Oct 2014 07:21:50 PDT

This list contains monographic titles cataloged or recataloged within the previous 60 days.

 1. 21 shi ji Shanghai ji shi, 2007-2009 / Dang dai Shanghai yan jiu suo bian. --
 2. 100 nian qian Xizang du xing ji / Hekou Huihai zhu Qi Lijuan yi. --
 3. 1944 Hengyang hui zhan qin li ji : cong Zhong Ri liang jun shi liao jie du 47 tian / Jiang Hongxi, Wang Xuan, Lu Hualei zhu. -- 2012.
 4. "Ai zheng cun" diao cha : huan jing jian kang feng xian de ren zhi yu ying dui / Chen Ajiang, Cheng Pengli, Luo Yajuan deng zhu. --
 5. Aomen mei shu shi / Mo Xiaoye zhu. --
 6. Aomen Nezha xin yang = Crença em Na Tcha em Macau / Hu Guonian. --
 7. Ba xiong di / Wang Zhaojun zhu. --
 8. Bai chuan hui hai : wen shi yi xin tan = Myriad streams Maketh the ocean : new currents in Chinese studies / [zhu bian Shi Zhongmou]. -- 2013.
 9. Bai hao qi ming : tai bei lao shang hao de gu shi = The stories of the historic stores in Taipei / tai bei shi wen xian wei yuan hui bian zhu. -- 2012.
 10. "Bai lu yuan" wen xue yuan xing kao shi / Bian Shoutang zhu. -- 2012.
 11. Bali de yi ye / Yuan Changying zhu. --
 12. Bao bei / Liuliu zhu. --
 13. Bao Shan Liao mu : cai liao yu shi du / Wu Hong, Li Qingquan zhu. --
 14. Baoan san shi nian shi (1949-1979 nian) / Shenzhen bo wu guan bian zhu. --
 15. Bei mai zang de Zhongguo gong chan dang shi : guo min dang bu ti qi de na xie shi, ru he gai bian le Zhong (hua min) guo de ming yun? / Tan Lumei zhu Pan Chengyao yi. --
 16. Bei shan lu jiao zhu = The collection and annotation of Beishanlu / (Tang) Shenqing zhuan (Song) Huibao zhu (Song) Degui zhu jie Fu Shiping jiao zhu. --
 17. Bei Zhou fo jiao mei shu yan jiu : yi Chang'an zao xiang wei zhong xin = A study on buddhist art in the Northern Zhou dynasty : based on Chang'an statue / Wang Minqing zhu. --
 18. Beijing 319 zheng bian shi mo / Li Hetian zhu. -- 2014.
 19. Beijing da xue Makesi zhu yi chuan tong yan jiu (1919-1949) / Song Xiujian zhu. -- 2012.
 20. Beijing Jidu jiao shi / Yang Jingyun zhu. --
 21. Beijing jin dai xin yin yue fa zhan shi yan jiu / Meng Weiping zhu. --
 22. Beijing : Mu Rugai Jing hua xiao shuo / Mu Rugai zhu Chen Jun bian. --
 23. Beijing wang shi : Fa lü xue zhe Zhou Dawei sui bi ji = Once upon a time in Beijing. --
 24. Beinan yu gou ci fa yan jiu / Shi Defu zhu. -- 2008.
 25. Bi ji ye shi zhong de Guangxi = Biji yeshi zhong de Guangxi / Yang Dongfu, Yang Ji zhu. --
 26. Bian yuan yao yan : Zhongguo xian dang dai tong su xiao shuo jiang lun / Tang Zhesheng zhu. -- 2013.
 27. Bu wang ci sheng : Pan Lei hui yi lu / Pan Lei kou shu Zuo Guifang bian zhu. --
 28. Bu xi de bian dong / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. -- 2012.
 29. Cai shi chang shui guo tu jian = A market guide to fruits of Taiwan / Zhang Huifen zhuan wen Lin Songlin hui tu. --
 30. Cao Xueqin jia zu xing shuai shi : da Qing zji zao / Feng Jingzhi zhu. --
 31. Chang jing = Scene / Yue Minjun. -- 2009.
 32. Chang xiangsi : Liang Shiqiu yu Cheng Jishu / Liang Wenqiang zhu. --
 33. Chang ye xing xi : Aodaliya Hua ren shi 1860-1940 / Yang Yongan zhu. -- 2014.
 34. Chang'an xin kao / Zhu Hong zhu. --
 35. Changsha Zou ma lou San guo zhu jian yan jiu = A study on the bamboo slips of Three Kingdoms in Changsha Zoumalou / Shen Gang zhu. --
 36. Changsha Zoumalou San guo Wu jian. Zhu jian. 7 / Changsha jian du bo wu guan ... [et al.] bian zhu. -- 2013.
 37. "Chaoxian gu xie Huizhou ben Zhuzi yu lei" yan jiu / Hu Xiujuan zhu. --
 38. Chen Danqing gui guo shi nian you hua su xie, 2000-2010 / [Chen Danqing zhu]. -- 2011.
 39. Chen Gongbo shi ji / Chen Gongbo zhu Chen Gan bian. --
 40. Chen Kexin : zi ji de lu = Peter Ho-Sun Chan : my way / Li Zhuotao zhu bian [Xianggang guo ji dian ying jie xie hui ce hua]. -- 2012.
 41. Chen Yinke yan jiu : fan si yu zhan wang / Yu Yingshi, Wang Rongzu deng zhu Zhou Yan bian. -- 2013.
 42. Chen zui chun feng : zhui xun Yu Dafu ji qi ta / Chen Zishan zhu. --
 43. Cheng bang jiu shi : shi er ben shu kan Xianggang ben tu shi / [zuo zhe Xu Cheng'en]. --
 44. Cheng shi hua zhuan xing yu tu di xian jing / Hua Sheng zhu. --
 45. Cheng xue = Cheng xue / Yan Geling. --
 46. Chong jian zu xiang : Xinjiapo Hua ren zai Zhongguo / Ke Qunying zhu. --
 47. Chong yi Lin Yutang zong he yan jiu / Wu Huijian zhu. --
 48. Chou chu zhi ge / zuo zhe Chen Lie. --
 49. Chu tu fa lü wen xian cong kao = The verification of the unearthed legal documents / Zhang Boyuan zhu. --
 50. Chu tu wen zi zi liao suo jian xian Qin Qin Han zu xian shen chong bai de yan bian / He Feiyan zhu. --
 51. Chuan qi Zheng Chouyu : Zheng Chouyu shi xue lun ji / Xiaoxiao, Bai Ling, Luo Wenling bian zhu. --
 52. Chuan tong yu wen jiao yu jiao cai lun : ji meng xue shu mu he shu ying / Zhang Zhigong zhu. --
 53. Chun qiu wen xue xi nian ji zheng / Shao Bingjun zhu. --
 54. Ci tong hua zhi zhan : Xilaya Taiwan nü ying xiong Jin niang de gu shi / lin jian long zhu. --
 55. Cong an tou dao qu shu : "Mu dan ting" Ming Qing wen ren zhi quan shi gai bian yu wu tai yi shu zhi di jin / Chen Kaishen zhu. --
 56. Cong gai ge dao ge ming / Wang Dezhao zhu. -- 1987.
 57. Cong man mo dao xian dai : Qing ling shi qi wen xue zuo pin zhong de di jing shu xie / Li Zhihao zhu. --
 58. Cun zhuang quan wei yu ji ti zhi du de yan xu : "ming xing cun" ge an yan jiu = Village authority and continuance of the commune system / Zhang Yinfeng zhu. --
 59. Da bei yuan / Yang Zhijun zhu. --
 60. Da guo di quan : Zhongguo wu qian nian tu di zhi du bian ge shi / Liu Zhengshan zhu. --
 61. Da qi zhong de ji yi / Guo jia tu shu guan bian. --
 62. "Da Qing xin xing lü " li fa zi liao hui bian = A legislative data corpus of the Qing dynasty's new criminal law / Gao Hancheng zhu bian Song Heng, Guo Hongliang fu zhu bian. --
 63. Dang dai Hui zu li su wen hua / Yu Hong zhu. --
 64. Dang dai Meiguo Hua ren zheng zhi can yu yan jiu : 1965-2012 / Wan Xiaohong zhu. --
 65. Dang dai Weiwu'er xiao shuo lun = Contemporary Uygur novel research / Abuduwaili Keremu, Maimaititu'erxun Yasheng zhu. --
 66. Dang dai Zhongguo dian ying de gong ye he mei xue : 1978-2008 / Wan Chuanfa zhu. --
 67. Dang guo yu xiang zheng : Zhonghua Minguo guo ding jie ri de li shi = The party-state and symbol : the history of R.O.C.'s national holidays / Zhou Junyu zhu. --
 68. Dao jiao quan zhen pai gong guan, zao xiang yu zu shi / Jing Anning zhu. -- 2012.
 69. Dao zai tu zhong : Zhongguo sheng tai pi ping de li lun sheng cheng / Ma Zhijun zhu. --
 70. Daohai lao he shang fang tan lu = An interview with master Daohai / Facang fa shi, Zhuo Zunhong, Lin Tongfa, Hou Kunhong fang wen. --
 71. Deng dai = Waiting / Ha Jin zhu Jin Liang yi. -- 2002.
 72. Deng Huaxi ri ji / Deng Huaxi zhu Ma Sha zheng li. --
 73. Deng Xiaoping guan yu nong ye de "liang ge fei yue" si xiang yu shi jian = Dengxiaoping guanyu nongye de lianggefeiyue sixiang yu shijian / Chen ai yu zhu. -- 2009.
 74. Di fang zhi ren wu zhuan ji zi liao cong kan. Xi bei juan. Ren ming suo yin / Wang Guan, Zhang Aifang, Zheng Wei bian. -- 2013.
 75. Di si pi guo jia zhen gui gu ji ming lu tu lu / Zhongguo guo jia tu shu guan, Zhongguo guo jia gu ji bao hu zhong xin bian. -- 2014.
 76. Diaoyu Dao lie yu zhi li shi yu fa li yan jiu : zui xin zeng ding ben / Zheng Hailin zhu. --
 77. Dong fang zhu yi = Orientalism / Edward W. Said yi wen jiao ding Fu Dawei, Liao Binghui, Cai Yuanlin yi zhe Wang Zhihong ... [et al.]. -- Min guo 89 [2000]
 78. Dong nan ya de mao yi shi dai : 1450-1680 / [Ao] Andongni Ruide zhu Wu Xiaoan, Sun Laichen yi. --
 79. Dong nan Ya Qiong shu Hua qiao Hua ren / Tang Ruoling. -- 2012.
 80. Dong nan Ya yu yan qu yu shi ye zhong de Han, Zhuang yu jie chu yan jiu / Li Xinshi shi. -- 2012.
 81. Dong wu zheng zhi xue = Chen Zhiguang 06-08 / [Chen Zhiguang]. --
 82. Dongbei quan zhen dao yan jiu / Wang Guiping zhu. --
 83. Dongbei san jiang liu yu gu dai cheng zhi : Jiamusi di qu Han Wei shi qi cheng zhi / Gao Bo zhu bian. -- 2011.
 84. Dui deng : Liao Song Jin shi qi wai jiao de wen ti / Tao Jinsheng = To maintain parity : Song diplomacy towards Liao and Jin / Jing-Shen Tao. --
 85. Dui hua : Zhongguo mo shi = Dialogue : the China model / Zhao Qizheng, Yuehan Naisibite, Duolisi Naisibite. -- 2010.
 86. Er shi wu shi yi wen jing ji zhi kao bu cui bian / Wang Chenglüe, Liu Xinming zhu bian. -- <2011-2013>
 87. Fan fu bai fa lü ti xi gou jian de Zhongguo lu jing yan jiu / Li Xiang zhu. --
 88. Fang zhou shang de ri zi : Taiwan juan cun wen xue / Yang Jiaxian zhu. --
 89. Fei jing ying xing guo you zi chan jian du yu guan li / Mao Chenglian, Zhuang Xuying deng zhu. -- 2011.
 90. Feng shen yan yi / Lu Xixing zhuan Zhong Bojing ping Yang Zongying jiao ding Miao Tianhua jiao yue. -- Minguo 87 [1998]
 91. Feng xi shi xue cong gao xu bian / Wu Qiming zhu. -- 2012.
 92. Feng ying lüe hen : Feng Zhe de yan yi sheng ya yu hun lian bei ju / Liu Shu zhu. -- 2012.
 93. Fo jiao : wen hua jiao liu yu rong he / Sun Changwu zhu. --
 94. Fu chen lüe ying : Li Zhifu xian sheng fang tan lu / Zhuo Zunhong, Hou Kunhong fang wen. --
 95. Fujian min jian xin yang lun ji = Fujian minjian xinyang lunji / Xu Xiaowang zhu. -- 2013.
 96. Fuqing Chen shi da zong pu / Fuqing Shi Chen shi yuan liu wen hua yan jiu hui bian. --
 97. Gan zai shi chu, zou zai qian lie : tui jin Zhejiang xin fa zhan de si kao yu shi jian / Xi Jinping. --
 98. Gao Gang zui an chong shen / Chen Dameng, Zhao Shiqiu. -- 2014.
 99. Gong tong huan xiang de "Zhonghua" : jing ji xue zhe lun shu hai xia Liang an de xing shi / Shitian Hao zhu. -- Minguo 99 [2000]
 100. Gou chen xin yue : fa xian Liang Shiqiu ji qi ta / Chen Zishan zhu. --
 101. Gu dai Chaoxian ci fu jie xi / zhu bian Yu Chunhai. --
 102. Gu Jiegang zi zhuan = Gujiegang Zizhuan / Gu Jiegang zhu. -- 2012.
 103. Gu se jin xiang : Zhang Chonghe ti zi xuan ji / Zhang Chonghe shu Sun Kangyi bian zhu. -- 2010.
 104. Gu shi bu shi li shi : wen ge de ji shi yu shu xie / Qi Zhi bian. -- 2013.
 105. Gu Yaming zhuan : cong xin yi min dao shi yi yuan = Peter Koo: from young immigrant to city councilman / Qiu Xinye, Luo Weinian, Huang Yonggang, Shen Xinde zhu. --
 106. Gu Zhenggang xian sheng nian pu / bian zhu zhe, Peng Jinsheng, Zhan Yaqi. --
 107. Guan nei wai tie lu / [Ying]Pite Keruisi zhu = Imperial railways of north China / by Peter Crush. --
 108. Guang fu Taiwan yu zhan hou jing zheng : "Taiwan jing cha gan bu xun lian ban" kou shu fang tan ji lu / fang tan, Cai Huiyu ji lu, Wu Meihui = The retrocession of Taiwan and postwar police administration : an oral history of the Taiwan Police Cadre Corps / interviewer, Hui-yu Caroline Ts'ai recorder, Mei-hui Wu. --
 109. Guanglu hui yi lu : shi ren min guo zhu Zhong Ya zong ling shi de hui yi = A memoir of Guang Lu : writing as the general consul of Central Asia in the period of Republic of China / Feng Hui bian. --
 110. Guangzhou huo che zhan de ri yu ye : hei jing tou xia de Guangzhou huo che zhan (2000-2011) / Liang Wenxiang, Li Liqun, Li Nan zhu she ying Liang Wenxiang. --
 111. Guangzhou kao gu liu shi nian / Guangzhou Shi wen wu kao gu yan jiu suo bian. --
 112. Guangzhou zheng fu yu Yingguo de zheng zhi jiao she yan jiu (1918-1926) = A study about the negotiations between the Canton government and Great Britain (1918-1926) : yi guan yu, bei ge wen ti wei zhong xin / Xu Jingyu zhu. --
 113. Guo jia tu shu guan cang shi gu wen yan jiu zi liao hui bian / Chen Hongyan, Yu Chunmei bian. --
 114. Guo nei Jiang Zhongzheng dian cang zi liao yan xi / Guo li Zhongzheng ji nian tang guan li chu bian zhu. --
 115. Guo shi zha ji. Shi lun pian / Lin Yunhui zhu. -- 2009.
 116. Guo you zi chan guan li : li lun, ti zhi yu shi wu / Wang Lixin bian zhu. -- 2011.
 117. Guo you zi chan guan li ti zhi yu guo you kong gu gong si yan jiu = Research on management system of state-owned assets and state-owned holding companies / Zheng Haihang, Qi Yudong, Wu Dongmei deng zhu. -- 2010.
 118. Guo yu ci dian = Gwoyeu tsyrdean / Zhongguo da ci dian bian zuan chu bian. -- Minguo 50 [1961]
 119. Guo zu ren tong de zhuan zhe : Taiwan min zhong yu jing ying de xu shi / Ye Chunjiao zhu. -- Minguo 99 [2010]
 120. Hai guo shi zhi : Qing ling shi qi gu dian shi zhong de she hui yu wen hua / Gu Minyao zhu. --
 121. Hai wai Jiang Zhongzheng dian cang zi liao yan xi / Guo li Zhongzheng ji nian tang guan li chu bian zhu. --
 122. Hai xia liang an di li xue ming ci / Hai xia liang an di li xue ming ci gong zuo wei yuan hui [bian]. -- 2011.
 123. Hainan nong cun ji ceng zheng zhi yu she hui fa zhan yan jiu / Li Defang zhu bian. -- 2009.
 124. Han dai min jian xin yang yu di fang zheng zhi yan jiu / Jia Yanhong zhu. -- 2011.
 125. Han dai yue wu bai xi kao shu = Handai yuewubaixi kaoshu / Ji Wei zhu. -- 2013.
 126. Han Tang shi jing xue yan jiu / (Ri) Tianzhong Hefu zhu Li Yinsheng yi. --
 127. Han Tang shi qi Huai He liu yu li shi di li yan jiu / Zhang Wenhua zhu. --
 128. Han Tang yin yue shi : di er jie guo ji yan tao hui lun wen ji / Xi'an yin yue xue yuan xi bei min zu yin yue zhong xin bian zhu bian Luo Yifeng = Proceedings of the second symposium on music history of the Han and Tang dynasties / chief editor Luo Yifeng. --
 129. Han Wei liu chao Langya Wang shi jia zu zheng zhi yu hun yin wen hua yan jiu / Wang Lianru zhu. --
 130. Han Ying yu fa bi jiao zhi nan / Fu Xin'an, Yuan Haijun bian zhu. -- 1993.
 131. Han Ying zong he ci dian = A comprehensive Chinese-English dictionary / Dai Mingzhong, Dai Weidong zhu bian. -- 1993.
 132. Hangzhou cheng shi zao qi xian dai hua yan jiu (1896-1927) / Tang Hongqing zhu. --
 133. He Xin yan jiu yu pi pan / Ni Yang zhu. --
 134. Henan zao qi ke hua fu hao yan jiu / Yuan Guangkuo, Ma Baochun, Song Guoding zhu. --
 135. Hong er dai : Zhong gong quan gui jia zu / Lu Jiayi. --
 136. Hong yue shen mei / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 137. Hu Ruowang de yi wen = The question of Hu / Shi Jingqian zhu Chen Xinhong yi. --
 138. Hua kai ye luo Zhong wen xi / Chen Pingyuan zhu. --
 139. Hua ren jia zu qi ye chuan cheng yan jiu / Zheng Hongtai, Zhou Wengang bian. --
 140. Huan hu beng kui Qing he yu de bei ge / Yang Zhijun zhu. -- 2013.
 141. Huang di, ru sheng yu Kong miao / Huang Jinxing zhu -- 2014
 142. Huang Wenbi suo huo Xiyu wen xian lun ji / Rong Xinjiang bian = Collected papers on the documents discovered by Huang Wenbi in the Western Regions / Edited by Rong Xinjiang. --
 143. Huang Wenbi yan jiu lun ji / Zhu Yuqi, Wang Xinchun bian = Collected essays on Huang Wenbi / edited by Zhu Yuqi & Wang Xinchun. --
 144. Hulunbeier min zu wen wu kao gu yan jiu / Wang Wei, Meng Songlin zhu bian. --
 145. Ji bu lun gao chu bian = Jibu lungao chubian / Fu Hongxing zhu bian Fu Hongxing jiao ding. -- 2012.
 146. Ji dang sui yue / Liu Songbin zhu. -- 2009.
 147. Ji ya ti dai xing cuo shi yan jiu / Wang Zhenhui zhu. --
 148. Jia gu wen ci pu / Zhu Qixiang bian zhuan Yu Feng, Lai Qiugui, Qian Weizhen, Zuo Jialun he bian. --
 149. Jia jin zhuan li zi dian / Wei Li, Liu Zhiji, Chen Jian bian. -- 2013.
 150. Jian zao chang shi : jiao ke shu yu jin dai Zhongguo wen hua zhuan xing / Bi Yuan zhu. -- 2010.
 151. Jiang nan nü xing bie ji. Si bian / Hu Xiaoming, Peng Guozhong zhu bian. -- 2014.
 152. Jiang shuojie zhuan : dian ding Taiwan qi ji de zi you jing ji dao shi / Wu Huilin, Peng Huiming zhu. --
 153. Jiang Weishui vs Lin Xiantang : liang wei Taiwan min zu yun dong xian qu / Dai Yuefang zhu. --
 154. Jiang xue shu huan yuan she hui : Ruan Changrui jiao shou de Taiwan min su yu yuan zhu min yan jiu / Ruan Changrui kou shu Chen Dihua, Huang Shuhui, Xu Shurong cai fang, zheng li. --
 155. Jiang Zhongzheng ri ji zhong de dang dai ren wu / [Ruan Daren zhu]. --
 156. Jianshui Jin Guan Han jian / Gansu jian du bao hu yan jiu zhong xin ... [et al.] bian. -- 2011-
 157. Jiao pa ji ping zhu / [Ming] Shan Ben zhu Chi Wanxing ping zhu. --
 158. Jiaxing cang shu shi / Chen Xinrong zhu. -- 2010.
 159. Jiaxing fan yi jia yan jiu / Li Tongliang zhu. --
 160. Jie yan hou Taiwan jian zi xin ling xiao shi / Yang Fumin zhu. --
 161. Jin dai Ri ren zai Hua bao ye huo dong / Zhou Jiarong zhu. -- 2012.
 162. Jin dai yi lai de hui dao men / Zheng Yonghua, Zhao Zhi zhu. -- 2012.
 163. Jin dai Zhongguo de zhu quan, fa quan yu she hui / Zhang Renshan zhu. --
 164. Jin gang jing zong tong / Pingshidaoshi shu = Mastering the school tenents of the Diamond Sutra / Venerable Pings Xiao. --
 165. Jin hui yu de : Xi'an bo wu yuan cang jin yin qi yu qi jing cui / Xi'an bo wu yuan bian zhu. --
 166. "Jin Ping Mei" yu Lanling wen hua yan jiu / Li Hanju zhu. --
 167. Jin shi ru hua : Qing dai Dao Xian shi qi jin shi shu hua yan jiu / Tang Jianwei zhu. --
 168. Jin shi ru xue shi de bian zheng yu gou chen / Peng Guoxiang zhu. --
 169. Jin Yuan dao jiao xin yang yu tu xiang biao xian : yi Yongle gong bi hua wei zhong xin / Liu Ke zhu. --
 170. Jing lüe You Yan : Song Liao zhan zheng jun shi zai nan de zhan lüe fen xi / Zeng Ruilong zhu. --
 171. Ju yan xin jian shi jiao / Ma Yi, Zhang Rongqiang zhu bian. -- 2013.
 172. Kang zhan fang yi jin xing shi : guo lian fang yi fen tuan zai Guangxi (1938-1940) / Zhong Wendian zhu bian Fang Lin ji tu. --
 173. Kang zhan shi qi guo min zheng fu zai Yu ji shi / zhu bian Tang Runming fu zhu bian Gao Yang. --
 174. Kang zheng yu tuo xie : Malaixiya Hua she dui Hua zu mu yu jiao yu zheng ce zhi ding de ying xiang / Hu Chunyan zhu. --
 175. Kangba zuo jia qun ping lun ji / Gerongzhuimei zhu bian. --
 176. Kangdawei zi xuan ji : Han dai gong ting wen xue yu wen hua zhi tan wei / (Mei) Kangdawei zhu Su Ruilong yi. -- 2013.
 177. Kao ju jiao chou yu ying shi : Yizheng Liu shi jing xue yu wen xian xue yan jiu / Zeng Shengyi zhu. --
 178. Ke yi zu qun sheng tai zhi shen ceng jie xi : li shi ji yi yu wei lai / Fan Chenqian zhu. -- 2009.
 179. "Kong Congzi" ci hui zi liao hui bian "Xin yu" ci hui zi liao hui bian "Xin shu" ci hui zi liao hui bian / He Zhihua, Zhu Guofan bian zhu = A glossary of the Kongcongzi, Xinyu, and Xinshu / edited by Ho Che Wah and Chu Kwok Fan. --
 180. Kong fu hao lun / Wei Shilin zhu = The theory of blank-sign / [by] Wei Shi-lin. -- 2012.
 181. Ku li zhai Han xue lun cong / Zhong Ruxiong zhu. --
 182. Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : ge an tan tao pian / Zhong Zhenyu, Liao Qinbin zhu bian. -- 2012.
 183. Kua wen hua shi ye xia de Dong Ya zong jiao chuan tong : li lun fan si pian / Huang Guanmin, Zhao Dongming zhu bian. -- 2012.
 184. Kua yue shi kong : 1949-2009 Xizang ying xiang wang shi / Zhongguo she ying jia xie hui bian. -- 2009.
 185. Kuang biao shi ke : Ri zhi shi dai Taiwan xin wen xue de gao feng qi (1930-1937) / Zhao Xunda zhu. --
 186. Kun qu bai zhe / Chen Yi zhu. --
 187. Lang ji shi nian zhi lian da suo ji / Chen Da zhu. --
 188. Lang Xianping shuo : gai ge ru he zai chu fa = Langxianping shuo : gaige ruhe zai chufa / Lang Xianping zhu. --
 189. Langwen Qing hua Ying Han dian nao ci hui = Longman-Tsinghua English-Chinese dictionary of computer terms / zhu bian Zhang Hongyou zhu shen Zhang Shilong, Chen Shukai she ding Xie Qingjun. -- 1992.
 190. Lanling li su wen hua yan jiu / Zhou Yuanxia zhu. --
 191. Li Bingheng ji / Qi Qizhang ji jiao. --
 192. Li Dazhao zhuan / Zhu Chengjia zhu. -- 2009.
 193. Li Madou chuan : Li Madou de ji yi mi gong / Shi Jingqian zhu Wang Gaihua yi. --
 194. Li san yu luo di sheng gen : Ming Zheng shi qi Taiwan Han wen xue de fa zhan mian mao / Wu Yuqi zhu. --
 195. Li shi bi ji / Gao Hua Huang Jun bian ji zheng li. --
 196. Li shi bian ge shi qi de wen ti yan jin : xian Qin liang Han Wei Jin Nan Bei chao wen ti liu bian / Yu Jingxiang zhu. --
 197. Li shi yu wen xue lun cong chu bian / Zhuo Hongze zhu = Miscellanea historico-philogica / Hoong Teik Toh. -- 2012.
 198. Li shi zhe xue yu Zhong xi wen hua / Wang Dezhao zhu. -- 1992.
 199. Li xue jia gui shen guan nian shuo / Li Shen zhu bian Zhou Yun xuan bian, biao dian. -- 2011.
 200. Li Yuancheng xian sheng nian pu chang bian : yi jiu ling jiu - yi jiu wu ba / Wang Chuan zhuan. -- 2012.
 201. Li Zhi yan jiu zi liao hui bian = LI ZHI YANJIU ZILIAO HUI BIAN / Zhang Jianye hui bian. --
 202. Liang an zheng zhi zheng yi zhi yan jiu = The study on the political issues of between Taiwan and mainland China / Liu Xingren zhu. --
 203. "Liang ge fan bu" yu she hui zhu yi xin nong cun jian she / Yan Xiaolong zhu. -- 2008.
 204. Liang Han sheng mu xi tong yan jiu / Liu Guancai zhu. -- 2012.
 205. Liang Jiang ri ji gui su jie mi : Zhongguo li shi luo hu Meiguo Hufo dang an guan de wang shi / Dou Yingtai zhu. -- 2011.
 206. Liang Song she hui jing ji yan jiu / Ge Jinfang zhu. -- 2010.
 207. Liao nan wang shi / Liang Shuxiang zhu. --
 208. Limadou : Zi jin cheng li de Yesu hui shi / Xia Bojia zhu Xiang Hongyan, Li Chunyuan yi. --
 209. Liu bian yu hui tong : Zhong xi shi yue mei xue shi lun / Wang Keping zhu. -- 2013.
 210. Liu dong de xiang chou : cong liu xue sheng wen xue dao yi min wen xue / Zhu Fangling zhu. --
 211. Liu fang qi yue / Dong Xiao zhu. --
 212. Liu Si, liu shi, liu si : huai nian Liu Si shi wen ji / bian zhe Changyao. --
 213. Lü ling fa yu tian xia fa / Gao Mngshi zhu. --
 214. Lü ren xin jing : Taiwan Ri zhi shi qi Han wen lü you shu xie / Lin Shuhui zhu. --
 215. Lun tian ren zhi ji : Zhongguo gu dai si xiang qi yuan shi tan / Yu Yingshi zhu. --
 216. Luo ming / Chen Guanzhong. -- 2013.
 217. Luo Sun, bo zhong de ren / Kong Rui, Bian Zhenxia bian. -- 2005.
 218. Ma xi wu yu ma xi wu shen pan fang shi / Zhang Xipo zhu. -- 2013.
 219. Man hua chan zong si xiang : chan shuo , liu zu tan jing , jin gang jing = Zen buddhism in comics / cai zhi zhong zuo. --
 220. Man hua dao jia si xiang : Zhuangzi shuo, Laozi shuo, Liezi shuo = Taoism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 221. Man hua ru jia si xiang = Confucianism in comics / zuo zhe Cai Zhizhong. --
 222. Mao Xiang he "Ying mei an yi yu" / Damu Kang zhu. --
 223. Mao Zedong si xiang he Zhongguo te se she hui zhu yi li lun ti xi gai lun / zhu bian Yan Jia, Wang Dong fu zhu bian Peng Jiehua, Liu Yan bian wei Yao Chenglong ... [et al.]. -- 2010.
 224. Mao Zedong yu Zhang Wentian : gen zhe zhen li zou / Zhang Shude zhu. --
 225. Mei wei Han shi bai xuan / Hanguo chuan tong yin shi yan jiu suo zhu Sun Lina, Luan Rui yi. -- 2007.
 226. Meiguo guo hui tu shu guan cang Zhongguo shan ben shu lu = A descriptive catalog of rare Chinese books in the Library of Congress / Wang Zhongmin ji lu Yuan Tongli chong jiao. -- 2014.
 227. Meng Yuan shi yu nei lu Ya zhou shi yan jiu / Han Rulin zhu. --
 228. Min chu liu Ying xue ren de si xiang shi jie : cong "Jia yin" dao "Taiping Yang" de zheng lun yan jiu = A study on the ideas of the Chinese intellectuals who studied in Britain in the early Republican era : centering on their political review of the Tiger Magazine and the Pacific Magazine / Chen Youliang zhu. --
 229. Min jian zu zhi yu di fang zhi li : ji yu Xinjiang yi di shang hui de yan jiu / Li Changwen zhu. -- 2012.
 230. Min ying qi ye hai wai bing gou zheng he yan jiu = A study on private enterprises overseas mergers and acquisition integration / Chen Feiqiong zhu. --
 231. Min zu wen hua xue / Zhang Wenxun, Shi Weida, Zhang Shengbing, Huang Ze zhu. -- 1998.
 232. Ming dai huan guan shi liao chang bian / Hu Dan ji kao. --
 233. Ming dai wen ren jie she kao / Li Yushuan. --
 234. Ming dai Zhejiang hai fang yan jiu = Coastal defense in Ming dynasty Zhejiang studies / Song Xuan zhu. --
 235. Ming mo Qing chu shu fa zhan / [zhi xing bian ji Du Sanxin]. -- Minguo 85 [1996]-Minguo 87 [1998]
 236. Ming Qing xiao shuo ping dian = Mingqing xiaoshuo pingdian / Lin Gang zhu. -- 2012.
 237. Minguo lao zi zheng yi yan jiu (1927-1937 nian) = Labor disputes in the Republic of China, 1927-1937 / Tian Tong zhu. --
 238. Minguo Shanxi jin rong shi liao = Minguo Shanxi jinrong shiliao / Kong Xiangyi zhu bian. --
 239. Minguo shi jun fa pian : Duan Qirui zheng quan / Tang Degang zhu Zhongguo jin dai kou shu shi xue hui bian yi. -- 2012.
 240. Minguo shi qi Xinjiang fa lü zhi du yan jiu = Minguo shiqi xinjiang falü zhidu yanjiu / Fu Yang zhu. --
 241. Minguo si fa zhi / Wang Jibao zhu. --
 242. "Mu tian zi zhuan" yan jiu wen xian ji kan / Song Zhiying, Chao Yuepei xuan bian. --
 243. Na me re, na me leng / Wang Dingguo. --
 244. Nan bei chao "huang jia" jin tong fo xiang : Xianggang Zhong shi tang cang zhen zhi yi / Wen Yucheng zhu bian = The Gold and Bronze Buddha statues of the southern and northern dynasties collected by the End and Beginning Court / editor-in-chief Wen Yucheng. -- 2013.
 245. Nan Hai di qu xing shi bao gao, 2012-2013 / Cao Yunhua, Ju Hailong zhu bian. -- 2013.
 246. Nan ren nü ren can ji ren / Shi Tiesheng ... [et al.] zhu. -- 2014.
 247. Nan Song liu wen xue seng ji nian lu / Huang Qijiang zhu. -- 2014.
 248. Nantianguo yu Song chao guan xi yan jiu / Bai Yaotian zhu. --
 249. Ningxia qu yi jian shi / Zhang Shuang zhu. -- 2009.
 250. Nong cun qi ye jia de sheng cheng yu Zhongguo chuan tong nong ye de zhuan bian / Sun Xuemin zhu. -- 2010.
 251. Nüwa zai min jian : Hebei She Xian Nüwa min jian wen hua de kao cha yu yan jiu = Nüwa zai minjian : Hebeishexian nüwaminjianwenhuade kaochayuyanjiu / Chang Yurong zhu. --
 252. Pian wen lun gao / Yu Jingxiang zhu. -- 2012.
 253. Pu xie Hu biao chuan qi : Hu Wenhu ji qi chuang ye wen hua shi / Shen Yiting zhu. --
 254. Qi shi nian dai xu ji / Beidao, Li Tuo zhu bian --
 255. Qia tong xue nian shao / Liu Haisu mei shu guan, Shanghai Shi dang an guan bian. --
 256. Qianlong tong bao qian pu / Ren Yimin, Ai Liang zhu. -- 2012.
 257. Qing dai di li zhi shu yan jiu / gu wen Zou Yilin zhu bian Hua Linfu. --
 258. Qing dai liu ke xing zheng jian kong ji zhi yan jiu / Xu Mingyi zhu. --
 259. Qing mo Min chu bao ren--xiao shuo jia : Haishangshushisheng yan jiu / Duan Huaiqing. --
 260. Qing qing de zou yu qing qing de lai / Shi Tiesheng zhu. --
 261. Qing tong qi yu xi Zhou shi lun ji / He Shuhuan zhu. --
 262. Qu ta de wan yi : Laolishousi de Niuyue MBA ri ji / Laolishousi zhu. -- 2007.
 263. Quan li zi ben shuang luo xuan : Taiwan shi jiao de Zhongguo/liang an yan jiu / Guo li qing hua da xue dang dai Zhongguo yan jiu zhong xin ce hua Wu Jiemin zhu bian. --
 264. Quan qiu hua shi ye yu xin du shi yu jing : Shenzhen wen xue 30 nian lun gao : 1980-2010 / Zhou Siming zhu. -- 2010.
 265. Quan ren shi jing zhong de guan zhao : Lu Xun yu Mao Dun bi jiao lun = Comparison and contrast between Lu Xun and Mao Dun / Li Jikai zhu. --
 266. Ran shao de nian dai : qi ling nian dai Taiwan wen xue lun zheng shi lüe / Cai Mingyan zhu. --
 267. Ren ji / Jia Pingwa. --
 268. Ren kou liu dong, zhi du bi lei yu xin xing cheng zhen hua : ji yu shi di diao cha de bao gao = Institutional Barriers to Population Mobility and New Urbanization : Based on Reports of Field Survey / Geng Mingzhai deng zhu. --
 269. Ren zui shu / Qiao Ye zhu. --
 270. Ri ju shi qi chu deng jiao yu shi liao xuan bian / Xu Xiqing bian zhu. --
 271. Ri ju shi qi zai Tai Riben fo jiao shi liao xuan bian / Wen Guoliang bian zhu. --
 272. Ri zhi shi qi Taiwan ren zai Manzhou de sheng huo jing yan / fang wen zhe Xu Xueji, Huang Zining, Lin Dingguo ji lu zhe Lan Yingru [and others]. --
 273. Rong ru yu shu li : Hua qiao Hua ren zai Guba = Integration and alienation : the overseas Chinese in Cuba / Yuan Yan zhu. --
 274. Ru ci sui yue : Luo Fu shi xuan 1988-2012 / [Luo Fu zhu]. -- Minguo 102 [2013]
 275. San Wu wen ren hua ti ba yan jiu / Wang Xiaoli zhu. --
 276. Shan hai de zhao huan : Taiwan yuan zhu min kou chuan wen xue / Liu Xiumei, Cai Kexin zhu. -- 2011.
 277. Shan hai zhi nei tian di zhi wai : yuan zhu min Han yu wen xue / Dong Shuming zhu. --
 278. Shang dai di li yu fang guo = Geography and states in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Sun Yabing, Lin Huan zhu. -- 2010.
 279. Shang dai jing ji yu ke ji = Economy and technology in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Yang Shengnan, Ma Jifan zhu. -- 2010.
 280. Shang dai zong jiao ji si = Religion and sacrifice in Shang dynasty / Song Zhenhao zhu bian Chang Yuzhi zhu. -- 2010.
 281. Shang han lun po xi Yang Richao bian zhu. -- min guo 70 [1981]
 282. Shang min yun dong yan jiu, 1924-1930 / Zhu Ying zhu. -- 2011.
 283. Shang shu xue shi / Cheng Yuanmin zhu. --
 284. Shang zu qi yuan yu xian Shang she hui bian qian = The origin of Shang tribe and social changes in pre-Shang period / Wang Zhenzhong zhu. -- 2010.
 285. Shanghai guo ji hua ren kou yan jiu = A study on the internationalized population of Shanghai / He Yaping zhu. -- 2012.
 286. Shanghai kai bu zao qi shi shi hua / Li Qiong zhu bian. --
 287. Shanghai, zhi shang ji lu pian : Shanghai, hua bao jing xuan = Shanghai zhishang jilupian / Xin wen wan bao bian. --
 288. Shaoxing shui xiang she xi / Yang Zhiqiang. -- 2014.
 289. She hui diao cha yan jiu fang fa / Zhang Rong zhu bian. -- 2014.
 290. She hui ke xue fang fa lun / Yuan zhu Weibo yi zhe Huang Zhenhua, Zhang Yujian Jiao ding He Qiliang. -- 1991.
 291. She hui shi shi ye xia de jin dai Shanghai = Shehuishi shiye xia de jindai Shanghai / Shao Yong [and others] deng zhu. --
 292. Shen Changhuan ri ji : zhan hou di yi nian 1946 = The 1946 diary of Shen Chang-huan / Zhou Xiuhuan, Cai Shengqi, Chen Shiju bian zhu. --
 293. Shenzi ji jiao ji zhu / Xu Fuhong zhuan. --
 294. Shi chang huan jing yu zhi du bian qian : yi Qing mo zhi Minguo Nanchang shang ren yu shang hui zu zhi wei shi jiao / Zhang Fanglin zhu. --
 295. Shi de ji yi : wo yu 54 wei dang dai Zhongguo shi ren / Su Liming zhu. -- 2013.
 296. Shi ji : dian jiao ben er shi si shi xiu ding ben / Sima Qian zhuan Pei Yin ji jie Sima Zhen suo yin Zhang Shoujie zheng yi. --
 297. Shi jie wen xue yu Zhejiang xiao shuo chuang zuo / Wang Fuhe, Huang Yaqing. --
 298. "Shi jing" yuan yi yan jiu / Jiajing Zhen zhu Lu Yue yi. -- 2012.
 299. Shi liao yu chan shi. Er ling yi yi juan he kan ben / zhu bian Chen Sihe, Wang Dewei zhi xing fu zhu bian Zhang Yesong. --
 300. Shi shuo xin yu zhu / Liu Yiqing zhuan Liu Xiaobiao zhu. -- Minguo 60 [1971]
 301. Shi yu xin : Zhe xue de jing shen wei du / He Jun zhu. -- 2013.
 302. Shu shan du yu / Gu Ben zhu. --
 303. Si ku quan shu yan jiu lun wen pian mu suo yin / Gansu Sheng tu shu guan, Tianjin tu shu guan bian. --
 304. Si ling de nü ren / Mo Yan zhu. -- 2009.
 305. Song dai cheng shi xing tai he guan shu jian zhu zhi du yan jiu / Yuan Lin zhu. --
 306. Song dai ji ju shi jiao zhu / Zhang Fuqing jiao zhu. -- 2013.
 307. Song dai jun dui jing ying wen ti yan jiu / Wang Yunshang zhu. --
 308. Song dai shu yuan yu Ouzhou zhong shi ji da xue zhi bi jiao yan jiu / Liu Heyan zhu. -- 2012.
 309. Song ru "Zhong yong" xue yan jiu / Zheng Xiong zhu. --
 310. Song Xia zhan shi shi yan jiu / Zhang Tingjie zhu. -- [2002].
 311. Song Yuan Ming Jiangxi Zhuzi hou xue qun ti yan jiu / Zhou Chaxian, Hu Rongming zhu. --
 312. Su nü jing = No woman no cry / Feng Tang zhu. --
 313. Su shu kan wu : [12 juan] / Jiao Hong zhuan. -- Min guo 24 [1935]
 314. Sui Tang di fang xing zheng yu jun fang zhi du yan jiu : yi fu bing zhi shi qi wei zhong xin / Qiao Fengqi zhu. --
 315. Sui Tang fo xue yan jiu / Xia Jinhua zhu. --
 316. Sun Yutang shi ji / Sun Yutang zhu Yu Taishan bian. --
 317. Sun Zhongshan zheng zhi si xiang yan jiu / Wang Dezhao zhu. -- 2011.
 318. Ta xiang de Zhongguo : mi yue xia de Zhong dong tie lu mi shi / Acheng zhu. --
 319. Taiping Yang zhan zheng qi jian Riben dui Dong nan Ya de jing ji tong zhi = Japan's economic control in Southeast Asia during the Pacific War / Bi Shihong zhu. -- 2012.
 320. Taiwan fo jiao de zhi min yu hou zhi min : Kan Zhengzong zi xuan ji. --
 321. Taiwan "guo jia ren tong" wen ti gai lun / Liu Hong zhu. --
 322. Taiwan Han yu chuan tong wen xue shu mu xin bian / Wu Fuzhu, Huang Zhennan zhu bian Xu Huimin shen ding. -- 2013.
 323. Taiwan min zhu hua yu zheng zhi bian qian : zheng zhi shuai tui li lun de shi jiao / Chen Xing zhu. --
 324. Taiwan yuan zhu min yin yue de hou xian dai ling ting : mei ti wen hua, shi xue/zheng zhi xue, wen hua yi yi / Chen Junbin zhu = Listening to Taiwanese aboriginal music in the post-modern era : media culture, the poetics/the politics, and cultural meanings / Chen Junbin zhu. --
 325. "Tan jing" ban ben pu xi ji qi si xiang liu bian yan jiu = Tanjing banben puxi jiqi sixiang liubian yanjiu / Bai Guang zhu. --
 326. Tan ren xing de shan yu e / Ji Yiju zhu. --
 327. Tan xun da shi de gui ji : Qian Weichang wei shen me neng / Gu Chuanqing zhu. --
 328. Tang Changru wen ji. -- 2011.
 329. Tang dai bian jiang shi / Li Dalong zhu. -- 2013.
 330. Tang dai ci shi ruo gan wen ti lun gao / Zhang Weidong zhu. --
 331. Tang dai qian gu wen yun dong yan jiu / Li Dan zhu. -- 2012.
 332. Tang dai su xiang zhong de Xiyu ren / J. G. Male zhu Wang Xin yi. -- 2012.
 333. Tang dai wen xue yu Longnan wen hua yan jiu = The studies on literature in Tang dynasty and culture of Longnan / Pu Xiangming zhu bian. --
 334. Tang dai zhi du wen hua yan jiu lun ji / Yu Gang zhu. --
 335. Tang hou qi Wu dai Song chu Dunhuang seng si yan jiu = The study of Buddhist monasteries in Dunhuang in the late Tang, Five dynasties and the early Song period / Chen Dawei zhu. --
 336. Tang Junyi ri ji / Wu Xingwen zhu bian. --
 337. Tang lü yu Tang dai fa zhi kao bian / Qian Daqun zhu. --
 338. Tang Song ci ren nian pu / Xia Chengdao zhu. -- 2013.
 339. Tang Wu dai bi ji yan jiu : yi wen ren feng qi, wen xue feng qi wei kao cha zhong dian / Zou Fuqing zhu. --
 340. Ti xian zi ran : yi xiang yu wen hua shi jian = Nature manifested : the cultural practice of writing images Liu Yuanru zhu bian. -- 2012.
 341. Tian hai xiao yao you : Li Huiliang zhuan / Wei Zichen zhu. --
 342. Tian lai chuan han : Ming dai Jiaxing Xiang Yuanbian jia zu de jian cang yu yi shu / Yang Lili zhu. --
 343. Tian xia ming shi you bu luo : Changzhou ren wu yu wen hua qun ti / Zhou Jiarong, Ding Jie zhu. --
 344. Tilin Shuwei guan xi wen shu xuan ji / Zhong Shumin, Long Guzhi ren zhu bian. --
 345. Tong su bian : fu, Zhi yu bu zheng / Zhai Hao zhuan, Yan Chunfeng dian jiao. --
 346. Wan Qing fa zhi gai ge de gui lü xing tan suo / Liu Guang'an deng zhu. --
 347. Wan Qing Minguo Hang shang yan jiu / Zhou Ying, Wu Jing zhu. -- 2011.
 348. Wan Qing zheng zhi shi yan jiu de jian tao : wen ti yu qian zhan : Review of the late Qing dynasty political history studies : problems and prospective / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai yan jiu suo zheng zhi shi yan jiu shi bian. --
 349. Wan xiang xiao bao : jin dai Zhongguo cheng shi de wen hua, she hui yu zheng zhi / Lian Lingling zhu bian = All-seeing tabloid newspapers : modern Chinese urban culture, society, and politics / edited by Ling-ling Lien. --
 350. Wang Chuanshan "Du Mengzi da quan shuo" yan jiu / Cai Jiahe zhu. --
 351. Wang Liqun du "Shi ji" zhi Han Wudi / Wang Liqun zhu. -- 2007.
 352. Wang Rongbao ri ji / Han Ce, Cui Xuesen zheng li Wang Xiaoqiu shen ding. -- 2013.
 353. Wang shi tan wei : Zhongguo wen hua sha huang Zhou Yang / Ye Deyu zhu. --
 354. Wang Wei zi liao hui bian / Zhang Jin, Hou Yawen, Dong Jiuxiong bian. --
 355. Wang Xizhi yu Wei Jin Langya Wang shi / Liu Zhanzhao zhu. --
 356. Wei lai 30 nian Zhongguo gai ge da shi / Yuan Xucheng zhu bian. -- 2010.
 357. Wei yan san zhong / (Qing) Zheng Guanying, Tang Zhen, Shao Zuozhou zhuan Zou Zhenhuan zheng li. --
 358. Wei zhuang de sheng shi / Xu Zhiyuan zhu. -- 2012.
 359. Wen ben yu yu yan : chu tu wen xian yu zao qi fo jing bi jiao yan jiu / Chen Ming zhu. --
 360. Wen ding xian dai nong ye fa zhan zhi lu : yi ge zhong bu nong ye sheng de tan suo / Meng Jianzhu zhu. -- 2007.
 361. Wen ge de zheng zhi yu kun jing : Chen Boda yu "Zao fan" de shi dai = Chungguk munhwa tae hyŏngmyŏng kwa chŏngch'iŭi ap'oria : chungangmunhyŏksojojang Ch'ŏn Boda wa chobanŭi sidae / Bai Chengxu zhu Yan Guangxi yi Hu Qingya jiao dui. --
 362. Wen ge ming ren Xu Jingxian zui hou hui yi / Xu Jingxian. --
 363. "Wen ge" qian hou shi qi de Chen Boda : mi shu de zheng yan / Wang Wenyao, Wang Baochun zhu. --
 364. Wen hua ji yi de shi xing chong gou : Gao Xiang wen ji / Gao Xiang zhu. --
 365. "Wen xuan" yu Tang ren shi ge chuang zuo / Lin Yingde zhu. --
 366. Wen xue shi de shu xie ji qi bu man / Chen Anfeng zhu -- 2014
 367. Wen xue xian chang dui hua lu / Wu Yiqin, Li Er zhu bian. --
 368. Weng Ouhong wen ji. --
 369. Weng Zenghan ri ji / Weng Zenghan zhu Zhang Fangzheng li. --
 370. Wo de jia ting hui yi lu / Qian Liqun zhu. --
 371. Wo guan Zhou Enlai / Shi Zhongquan zhu. -- 2008.
 372. Wu jin qi yong : lao bai xing de dang dai yi shu / Wu Hong. --
 373. Wu song de shi jie : he jie li xing yu xin shu ren she hui / He Hairen zhu. -- 2009.
 374. Wu Yue chun qiu jiao zheng zhu shu / Zhang Jue zhuan. --
 375. Wuling Shan min zu yan jiu wen lun / Luo Weiqing zhu. --
 376. Xi nan lian da xing si lu / Zhang Manling zhu. -- 2013.
 377. Xi Zaochi yu "Han Jin Chun qiu" yan jiu / Yu Pengfei zhu. --
 378. Xi Zhongxun zai Yan'an : yi ge cong qun zhong zhong zou chu lai de qun zhong ling xiu / Zhong gong Yan'an shi wei, Yan'an Shi ren min zheng fu. --
 379. Xia Shang Zhou kao gu xue / Jing Zhongwei, Wang Lixin bian zhu. --
 380. Xiamen Ri ji Tai min zhi xi song jie fen / Zhao Guohui zhu. --
 381. Xian dai ban Zhong yi gu ji mu lu (1949-1912) / zhu bian Li Chengwen, Li Jiansheng, Si Fuchun bian wei Li Ruiyan, Gu Runxia, Yang Yanfang, Sun Shuming, Lai Qiankai, Ge Lin. --
 382. Xian dai xing pi pan ji qi dui hua : Makesi yu Weibo, Fuke, Habei Masi deng si xiang de bi jiao = Critiques and dialogues on modernity / Chen Zhigang zhu. -- 2012.
 383. Xian Qin wen xian yin yue shi liao kao = Xianqin wenxian yinyue shiliao kao / Zhou Zhuquan zhu. -- 2013.
 384. Xian Qin xi nan min zu shi lun / Zhai Guoqiang zhu. --
 385. Xiang cun zhi xu chong gou ji zai hai ying dui : yi Huai He liu yu Shangshui Xian tu di gai ge wei li (1947-1954) = Social Reconstruction and Relief Efforts : A Case Study on the Land Reform of Shanghui County iin Huai River Basin / Gu Teng zhu. --
 386. Xiang li yu su yue : Huizhou zong zu li su yin yue yan jiu / Qi Kun zhu. --
 387. Xiang pi tui fan liao Man Qing / Lan Yifeng zhu. --
 388. Xiang xiang he jie xian : Taiwan yu yan wen ti de hun sheng = Imagination and boundary : creolization of language forms in Taiwan / Chen Peifeng zhu. --
 389. Xiang xiang yi yu : du Li chao Chaoxian Han wen yan xing wen xian zha ji / Ge Zhaoguang zhu --
 390. Xiang yu yu dui hua : Taiwan xian dai lu xing wen xue / Chen Shiru zhu. --
 391. Xianggang dao jiao yu fu ji xin yang : li shi yu ren tong / Zhihe Shizi zhu Song Jun yi Zhihe Shizi yi jiao. --
 392. Xianggang shi 100 jian da shi = 100 events in Hong Kong history / Cai Sixing zhu. -- 2012-
 393. Xiangjiang jiu wen : shi jiu shi ji Xianggang ren de sheng huo dian di / zong bian zhu Yang Wenxin, Huang Yudong bian zhu Ming Rouyou, Xie Juanye, Chen Tianhao. --
 394. Xiao shuo kao suo yu wen xian gou shen / Gong Min zhu. -- 2010.
 395. Xie gei Xianggang ren de Zhongguo xian dai shi : cong Xi'an shi bian dao xin Zhongguo cheng li / Chen Jingtang zhu. --
 396. Xie Jiafu ri ji : wai 1 zhong / (Qing) Xie Jiafu zhu Suzhou bo wu guan bian. --
 397. Xie zi nian dai : Taiwan zuo jia shou gao gu shi / Xiang Yang. -- 2013.
 398. Xin Fa Han ci dian / "Xin Fa Han ci dian" bian xie zu bian = Nouveau dictionnaire fran, cais-chinois / rʹedaction: lʼequipe de rʼedaction du nouveau dictionnaire fran, cais-chinois. -- 1989
 399. Xin ling wu dao : dong xi fang zong jiao mei xue he yi shu / Wang Zhongyao zhu. -- 2003.
 400. Xin shi ji de xuan ze : Fujian Sheng fa da di qu shuai xian ji ben shi xian nong ye xian dai hua de yan jiu / zhu bian Xi Jinping. --
 401. Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian = A new century English- Chinese computer dictionary / " Xin shi ji Ying Han ji suan ji ci dian " bian wei hui bian. -- 2001.
 402. Xin shi qi nong cun she hui bao zhang zhi du yan jiu / Hao Shuchen, Tong Ximing deng zhu. -- 2008.
 403. Xin shi qi nong min gong ti cai xiao shuo yan jiu = Migrant labors stories in the new era / Zhou Shuitao, Xuan Hongqin, Wang Wenchu zhu. -- 2010.
 404. Xin shi qi Zhongguo shao shu min zu wen xue zuo pin xuan ji / Zhongguo zuo jia xie hui bian. --
 405. Xin Ying Han ji suan ji ci dian = A new English-Chinese computer dictionary / "Xin Ying Han ji suan ji ci dian" bian wei hui bian. -- 1995.
 406. Xinjiang san qu ge ming shi jian = Xinjiangsanqu gemingshijian / Du Rongkun [and three others] zhu. --
 407. Xiong huai zu guo : Xianggang "ai guo zuo pai" yun dong / Zhao Yongjia, Lü Dale, Rong Shicheng. --
 408. "Xizang fu" jiao zhu / Chi Wanxing, Yan Yinchun jiao zhu [Qing] He Ning yuan zhu. --
 409. Xizang zhi shi gan bu du ben = Xizang zhishi ganbu duben / zhu bian Wang Chen fu zhu bian Dong Yunhu ... [et al.]. -- 2010.
 410. Xu qie xi su ji fa gui zhi bian qian / Cheng Yu zhu. --
 411. Xu xie fa zhan shen hua (2006-2012) / Li Rui zhu. -- 2012.
 412. Xu Zhaowei za zhu qi zhong / Xu Zhaowei zhu Su Xing zheng li. --
 413. Xue shu yu xin yang : zong jiao shi jia Chen Yuan yan jiu = Religious studies and Christian faith : life and work of Chen Yuan / Liu Xian zhu. --
 414. Yangzhou bo wu guan cang Yangzhou ba guai shu hua ji / Gao Rong zhu bian. --
 415. Yangzhou xue pai yan jiu lun wen xuan = Yang zhou xue pai yan jiu lun wen xuan / Zhao Changzhi zhu bian. --
 416. Yao Guanshun jiang jun chuan : Sun Zhongshan xian sheng wei shi dui zhang de chuan qi ren sheng = The legendary life of General Yao Kuan Shun : "Captain of Dr. Sun Yat-sen's guards" / Huang Jianmin zhu. --
 417. Ye wan de yu yan / Sun Ganlu [zhu]. --
 418. Yi dai tian shi : Zhang Enpu yu Taiwan dao jiao / Li Liliang zhu. --
 419. Yi ge pan ni, bei qing de wen xue shi dai : Zhejiang wen xue san shi ba nian = Yige panni beiqing de wenxue shidai / Liu He zhu. --
 420. Yi sheng er, er sheng san : Gao Xingjian xiao shuo yan jiu / Wei Lingdun zhu. -- 2013.
 421. Yi shi zai xi fang de Zhongguo shi : "Lundun xin wen hua bao" ji lu de wan Qing (1842-1873) = The illustrated London news / Shen Hong bian yi. --
 422. Yi wen gu ji yu xi nan bian jiang li shi / Zhang Chunde, Zhu Juyuan, Bai Xingfa zhu. -- 2013.
 423. Yi yu yu xin xue : wan Qing hai wai lü xing xie zuo yan jiu / Zhang Zhi zhu. --
 424. "Yi Zhou shu" xin yan = A new resarch on Yi Zhou shu / Zhang Huaitong zhu. --
 425. Yi zu chuan tong xiao wen hua zai ti "Saite Ayu" yan jiu / Luo Qu, Wang Jun zhu. --
 426. Ying Han guo ji jing mao ci dian = An English-Chinese dictionary of International economics and trade / zhu bian Wang Youpeng, Chen Ronglie, Zheng Min. -- 1996.
 427. Ying Han ji suan ji zong he ci dian / gu wen Zhu Sanyuan zhu bian Qiu Guohua. -- 1990.
 428. Ying Han jing ji guan li ci dian = An English-Chinese economics and management dictionary / Hu Shiru zhu bian. -- 1989.
 429. Ying huo chong de fan kang : zhe ge shi ji di zhi shi fen zi / Yu Jie zhu. --
 430. Ying jun zi : Zhou Liming de dian ying wen hua bi ji / Zhou Liming zhu. --
 431. Ying Qin xi chui wen hua : Gansu Qin wen hua yan jiu hui shou jie xue shu yan tao hui lun wen ji / Yong Jichun, Tian Zuo, Nan Xuanzi zhu bian. --
 432. Ying shen zai Taibei : Taibei ying Chenghuang, Mengxia ying Qingshan wang, Taibei Ling'an she zhen tou / Lin Meirong, Gu Shenche bian zhu. --
 433. Ying xiang jin dai Zhongguo / Liu Weikai zhu bian. --
 434. Yongshun Laosicheng / Hunan Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangxi Zuzhizhou wen wu ju, Yongshun Xian wen wu ju bian. -- 2014.
 435. You yi han mo : Man Qing Aixinjueluo jia zu shu hua yi shu / Wang Shuzhen zhu. -- 2012.
 436. You yi : Yang Baimin, Cheng dong nü xue ji Li Shutong / Chen Xing zhu. --
 437. Yu Luoke yu "zhong xue wen ge bao" : Yu Luoke wei zhi er si bei Zhong gong feng bi zhi jin de liu qi bao zhi / Yu Luojin bian zhu. --
 438. Yu qi hao bian zai : Fu Peirong ping Zhu zhu Si shu / Fu Peirong zhu. --
 439. Yu wang yu jue shuang : Lagang shi ye xia de dang dai Hua yu wen xue yu wen hua / Yang Xiaobin. --
 440. Yu Yue han zha ji zheng / Yu Yue zhu Zhang Yanying zheng li. --
 441. Yuan dai Beijing fo jiao yan jiu / Yi Xue zhu bian. -- 2013.
 442. Yuan hua quan ji / Zhejiang da xue Zhongguo gu dai shu hua yan jiu zhong xin bian. --
 443. Yuan Qing hu zheng kao / Meng Zhaohua zhu. --
 444. Yuanhe shi tan yan jiu / Song Liying zhu. -- 2010.
 445. Yue guang xia de yin jiang / Alai zhu. --
 446. Yun Jing ji / Yun Jing zhu Wan Lu, Xie Shanshan, Lin Zhenyue biao jiao Lin Zhenyue ji ping. --
 447. Yun juan yun shu : Qing hua bi ji / Fu Peicheng zhu. -- 2012.
 448. Yutian, fo jiao, gu juan / Duan Qing zhu. --
 449. Zai nan zhong : shen du fang tan Beichuan xiang zhen shu ji / Ajian zhu. -- 2009.
 450. "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" yan jiu = Zai Yanan wenyi zuotanhui shang de jianghua yanjiu / Liu Zhong zhu. -- 2009.
 451. Zai Zhongguo de ri zi li : yi ge wai jiao guan de qin shen jing li = Ḥayātī fī al-Ṣīn / Musitafa Safarini zhu. -- 2007.
 452. Zang wen gu ji tu lu / Zhao Guozhong ... [et al.] zhu. -- 2010.
 453. Zao qi si chou zhi lu wen xian yan jiu / Yu Taishan zhu. --
 454. Zhan hou Feilübin Hua wen jiao yu yan jiu (1945-1976) = A research on post-World War II overseas Chinese education in the Philippines (1945-1976) / Jiang Xingshan zhu. --
 455. Zhang Ailing xiao shuo ping xi : bai nian jin jian yi xing ming / Yang Changnian zhu. --
 456. Zhang Shiying hui yi lu / Zhang Shiying zhu. --
 457. Zhang Xuecheng wen lun si xiang ji wen xue pi ping yan jiu / Tang Aiming zhu. --
 458. Zhen ling wei ye tu jiao li / Tao Hongjing cuan Lüqiu Fangyuan jiao ding Wang Jiakui jiao li. --
 459. Zheng dang lun = On political party / Wang Changjiang zhu. -- 2009.
 460. Zheng fu quan li bei lun yu Zhongguo jing ji zhuan gui = Government power paradox and China's economic transition / Wang Tong zhu. -- 2010.
 461. Zheng Guanying ji / Xia Dongyuan bian. --
 462. Zheng Yongting wen ji / Zheng Yongting zhu. --
 463. Zhengzhou Shi wen wu zhi / Zhengzhou Shi wen wu ju bian. -- 2013.
 464. Zhi du de si wei / Liu Xitian zhu. -- 2010.
 465. Zhi jiang xin yu = Zhijiang xinyu / Xi Jinping zhu. --
 466. Zhi min jia guo wai / Luo Yongsheng. --
 467. Zhi sheng zi yi ju yi yuan lian he hui bao gao shu hui lu / Qiu Tao dian jiao. --
 468. Zhi xing he yi : Wang Yangming xiang zhuan : Riben tian huang lao shi yan zhong de Zhongguo sheng ren / Gaolai Wucilang zhu Zhao Haitao, Wang Yuhua yi. --
 469. Zhide zhi (wai er zhong) / Wu Dingke ji Wu Enpei dian jiao. -- 2013.
 470. Zhong gong zheng quan zhi li yan du wen ti yan jiu : yi 1937-1949 nian Hua bei xiang cun wei zhong xin = ZHONGGONG ZHENGQUAN ZHILI YANDU WENTI YANJIU : YI 1937-1949 NIAN HUABEI XIANGCUN WEI ZHONGXIN / Xiao Hongsong zhu. --
 471. Zhong gong zhi chu / Li Qingshan bian zhu. -- 2013.
 472. Zhong Han xiao shuo xian dai hua zhuan xing bi jiao yan jiu / Zhang Naiyu zhu. --
 473. Zhong wai mei shu jiao liu shi / Wang Yong zhu bian. --
 474. Zhong wai min zu min su = Zhongwai minzu minsu / Jiang Ruoyu, Zhang Guojie zhu bian. --
 475. Zhong Ya di qu min zu wen ti yu Zhongguo Xinjiang min zu guan xi : ji yu di yuan zheng zhi de shi jiao = Political analysis on the strategy for regional development of economy in China / Zhang Lijuan zhu. --
 476. Zhong yang she qu / Zhu Guozhen zhu. --
 477. Zhong yang Su qu she hui bao zhang yan jiu = A study on social security in the central soviet area / Huang Huiyun zhu. --
 478. Zhongguo (1864-1911) / Chen Xubin zhu. -- 2012.
 479. Zhongguo chong ji : kan Zhongguo ru he gai bian shi jie / Folangke· Zelin zhu Qiang Chaohui yi. --
 480. Zhongguo chong long xi su / Ji Chengming zhu. --
 481. Zhongguo dang dai li shi 100 da shi jian / Gan Yingxuan, Huang Xiaoen, Huang Yaozhong he zhu -- 2014.
 482. Zhongguo dang dai xian feng wen xue si chao lun : xiu ding ban / Zhang Qinghua zhu. --
 483. Zhongguo di yi suo xian dai da xue : Dengzhou wen hui guan / Guo Dasong, Du Xuexia bian yi. --
 484. Zhongguo dian ying zai xi fang de xiang xiang xing jie shou yu bian yi xing yan jiu = The imaginary reception and variation study of Chinese cinema in the West / Shi Song zhu. --
 485. Zhongguo du liang heng shi / Wu Chengluo zhu. -- 2014.
 486. Zhongguo Gang Ao Tai di qu mi mi zhen cha zhi du yan jiu = Zhongguo Gang Ao Tai diqu mimi zhencha zhidu yanjiu / Deng Lijun zhu. --
 487. Zhongguo gu dai fu nü shi yan jiu ru men = An introduction to women's history in ancient China / Li Zhisheng zhu. --
 488. Zhongguo gu dai he qin yan jiu / Lin Enxian zhu. -- 2012.
 489. Zhongguo gu dai jun rong fu shi / Liu Yonghua zhu. --
 490. Zhongguo gu dai mao bi yan jiu = The study of Chinese ancient writing brush / Zhu Youzhou zhu. --
 491. Zhongguo gu ji zhuang ju / Chen Hongyan, Zhang Ping bian zhu. -- 2012.
 492. Zhongguo guo min dang Jiangxi Sheng gan bu xun lian yan jiu : 1932-1949 / Huang Zonghua zhu. --
 493. Zhongguo hang kong gong ye si shi nian (1951.4-1991.4) / ["Zhongguo hang kong gong ye si shi nian" bian ji bu bian]. -- 1990.
 494. Zhongguo jian cha shi lun = Essays on the history of Chinese supervisory system / Hu Cangze zhu. --
 495. Zhongguo jin dai jin rong fa zhi shi yan jiu / Wang Hongman zhu. --
 496. Zhongguo jin dai min zu shi yan jiu wen xuan / Chen Li, Peng Wulin zhu bian. -- 2013.
 497. Zhongguo jing ji shuang chong zhuan xing zhi lu = Chinese economy in dual transition = Zhongguo jingji shuangchong zhuanxing zhi lu / Li Yining zhu. --
 498. Zhongguo jing ji zhuan xing qi jiu ye zhi du yan jiu = Zhongguo jingji zhuanxingqi jiuye zhidu yanjiu / Gao Fengtao zhu. -- 2009.
 499. Zhongguo lei xing dian ying : li shi, xian zhuang yu wei lai / Rao Shuguang deng zhu. --
 500. Zhongguo li dai jian zhu dian zhang zhi du = Zhongguo lidai jianzhu dianzhang zhidu / Liu Yuting bian. -- 2010.
 501. Zhongguo liu dong ren kou xing he sheng zhi jian kang gong gong fu wu jun deng hua yan jiu / Wu Lili zhu. --
 502. Zhongguo mei shu fen lei quan ji zong mu lu / [Ren min mei shu chu ban she, Qingdao chu ban she bian]. -- 2014.
 503. Zhongguo min ying qi ye yu Ou'eng jing ji hu dong / Xiao Wen, Fan Wenjing zhu. -- 2013.
 504. Zhongguo min zu guan de tuan cheng / Zhou Huimin zhu bian. --
 505. Zhongguo mo shi : jing yan yu kun ju = Zhongguo moshi : jingyan yu kunju / Zheng Yongnian bian zhu. -- 2010.
 506. Zhongguo neng yuan an quan de xin wen ti yu xin tiao zhan = NEW ISSUES AND CHALLENGES OF CHINA'S ENERGY SECURITY / Shi Dan deng zhu. --
 507. Zhongguo nong cun zhi du bian qian 60 nian = Zhongguo nongcun zhidu bianqian 60 nian / Chen Xiwen ... [et al.] zhu. -- 2009.
 508. Zhongguo nong di liu zhuan wen ti yan jiu / Zhao Jinlong zhu Xu Yueming zhu shen. --
 509. Zhongguo nong min fan xing wei yan jiu (1950-1980) / Gao Wangling zhu. -- 2013.
 510. Zhongguo pin fu fen hua de jia zhi chan shi / Tang Li zhu. -- 2007.
 511. Zhongguo quan gui de si wang you xi : Bo Xilai shi jian mi mi bao gao / yuan zhu He Pin, Huang Wenguang yi zhe Li Tianxin. --
 512. Zhongguo ren quan jian she 60 nian / Dong Yunhu, Chang Jian zhu bian. -- 2009.
 513. Zhongguo shao shu min zu xi qu ju zhong fa zhan shi / zhu bian Wang Wenzhang fu zhu bian Liu Wenfeng, Li Yue. --
 514. Zhongguo she hui bian ge, chong tu yu kang zheng / Pei Yili, Saierteng bian Xia Lu, Zhou Kai, Yan Xiaojun yi -- 2014.
 515. Zhongguo shi ye dan wei zi chan guan li gai ge yan jiu / Bai Zongqing zhu. -- 2010.
 516. Zhongguo tu di zhi du gai ge : nan dian, tu po yu zheng ce zu he / Wang Hui, Tao Ran zhu. -- 2013.
 517. Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui di shi jie nian hui ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Zhongguo WeiJinNanBeichao shixuehui dishijie nianhui ji guoji xueshu yantao hui lunwenji / Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui, Shanxi da xue li shi wen hua xue yuan bian. --
 518. Zhongguo wen xue li lun pi ping shi zi liao xuan zhu = Zhongguo wenxue lilun pipingshi ziliao xuanzhu / Zhang Shaokang zhu bian Lu Yonglin ... [et al.] xuan zhu. -- 2013.
 519. Zhongguo wu zheng fu zhu yi de si xiang ji chu = An inquiry into intellectual structure of Chinese anarchism / Anjing Shenjie zhu. --
 520. Zhongguo xi qu yin yun kao / Shenshan Zhilang, Liu Yumin zhu. --
 521. Zhongguo xian dai xi ju wen xue shi = Zhongguoxiandaixijuwenxueshi / Hu Decai zhu. -- 2013.
 522. Zhongguo xian dang dai wen xue li lun pi pan = Zhongguo xiandangdai wenxue lilun pipan / Zhu Pizhi zhu. -- 2012.
 523. Zhongguo xian ji cai zheng yan jiu 1994-2006 / Hou Yilin, Wang Youqiang bian zhu. -- 2011.
 524. Zhongguo Ya Fei guan xi shi = A history of relations between China and Afro-Asian countries / Geng Yinzeng zhu. --
 525. Zhongguo yan cao chong zu zheng he ji zou chu qu = China tobacco restructuring, integrating & going outside / Guo jia yan cao zhuan mai ju, Zhongguo yan cao zong gong si yan cao jing ji yan jiu suo ke ti zhi dao, Guo Lianjun, Kong Xiangzhi ke ti xie diao, Huang Zhongkui ke ti zhu chi, Li Baojiang ke ti yan jiu ren yuan, Ma Chao ... [et. al.] ke ti zhi chi ren yuan, Duan Hongbin ... [et al.]. -- 2006.
 526. Zhongguo yan cao de zheng zhi ban tu : yan cao hang ye yu kong yan yun dong bo yi / Li Cheng. --
 527. Zhongguo yi yi shi lu yan jiu = The study of China's lost memoir / Xie Guian zhu. --
 528. Zhongguo yin yue wen xian xue chu jie / Wang Xiaodun zhu. --
 529. Zhongguo yu yan xue shi / Taibei Tai shun shu ju bian yi [Wang Li zhu] -- Minguo 61 [1972]
 530. Zhongguo zeng zhi shui kuo da zheng shou fan wei gai ge yan jiu : ji yu ying ye shui ruo gan shui mu gai zheng zeng zhi shui de ce suan = Study of VAT tax base broadening in China : the empirical analysis based on several items of business tax / Yang Moru zhu. -- 2010.
 531. Zhongguo zhong chang qi neng yuan fa zhan zhan lüe yan jiu = Research on China's medium and long term energy development strategy / Guo wu yuan fa zhan yan jiu zhong xin, Qiao pai guo ji you xian gong si zhu. --
 532. Zhonghua Renmin Gongheguo shi gao = The history of the People's Republic of China / Dang dai Zhongguo yan jiu suo zhu. --
 533. Zhongli jun bai mu = The tomb of ruler Bai Zhongli Kingdom / Anhui Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Bengbu Shi bo wu guan bian zhu zhu bian, Kan Xuhang. --
 534. Zhou dai jia chen zhi du yan jiu = Zhoudai jiachen zhidu yanjiu / Yao Xiaojuan zhu. --
 535. Zhou Zuoren yan jiu zi liao / Xu Conghui bian. --
 536. Zou jin Zhongguo cheng shi nei bu : cong she hui de zui di ceng kan li shi / Wang Di zhu. --
 537. Zou xiang he xie zhi lu : suo xiao shou ru cha ju wen ti yan jiu / Zhao Zhenhua zhu. -- 2009.
 538. Zu qun yu guo zu ren tong de xing cheng : Taiwan Kejia, yuan zhu min yu Tai Mei ren de yan jiu / Xu Weide zhu. --
 539. Zuo jia shen fen ren tong yu Zhongguo dang dai wen xue de sheng cheng : 1949-1966 / Qi Xueying zhu. --
FAQSearchSitemapContact webmasterUC Berkeley home
Copyright © 2014
The Regents of the University of California. All rights reserved.
Server manager: contact
Data and GIS services (link) All types (link) Websites (link) Electronic resources (link) E-Journal titles A-Z (link) Articles (link) Books and e-books (link) About the Libraries (link) Help (link) Services (link) Library Catalogs (link) Home (link)