The dog ate my homework

Druda (edruda@suffolk.lib.ny.us)
Mon, 5 Feb 1996 20:27:19 -0500 (EST)

No - Eudora ate my mail. If anyone emailed me privately on Tuesday,
please resend.

Apologies to the list.

Ellen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ellen Druda
edruda@suffolk.lib.ny.us
RKWK39D@prodigy.com
dblduchess@aol.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx