UC Berkeley Library Web


Hyperion Schubert Complete Edition—Index (v.1-32)


A B C-E F G H I-K L M N-O P-R S T U-V W-Z

 Title 
Call No. 
Volume No.
A
Abend : D221 CD9940
22
Abendbilder : D650 CD12572
29
Abendlied : D382 CD10171
23
Abendlied : D499 CD8308
18
Abendlied : D276 CD8711
19
Abendlied der Furstin : D495 CD8358
8
Abendlied fur die Entfernte : D856 CD8356
6
'Abendrote' cycle CD11709
27
Abendrote : D628 CD11709
27
Abendroth : D236 CD9940
22
Abends unter der Linde : D235 CD8356
6
Abends unter der Linde : D237 CD8356
6
Abendstandchen (An Lina) : D265 CD8960
20
Abendstern : D806 CD8356
6
Abgebluhte Linde : D514  CD9608
21
Abschied : D475 CD8353
3
Abschied von der Erde : D829 CD11392
26
Abschied von der Harfe : D406 CD10171
23
Abschied von einem Freunde : D578 CD9608
21
Adelaide : D95 CD8362
12
Adelwold und Emma : D211 CD8360
10
Advokaten : D37 CD8362
12
Alinde : D904  CD8356
6
Alles um Liebe : D241 CD8960
20
Allmacht : D852 CD8355
5
Die Allmacht (2nd version) : D875A CD12876
31
Alpenjager : D588 CD8351
1
Als ich sie erroten sah : D153 CD8960
20
Alte Liebe rostet nie : D477 CD8354
4
Am Bach im Fruhling : D361  CD8352
2
Am ersten Maimorgen : D344  CD10171
23
Am Feierabend : D795 CD8352
25
Am Fenster : D878 CD8365
15
Am Flusse : D766  CD8352
2
Am Flusse : D160  CD8360
10
Am Flusse : D766 CD12100
28
Am Grabe Anselmo's : D504 CD8367
17
Am Mignon : D161  CD8360
10
Am See : D124  CD8354
4
Am See : D746  CD8711
19
Am Strome : D539  CD8354
4
Am Tage aller Seelen (Litanei) : D343 CD8367
17
Amalia : D195  CD8351
1
Amphiaraos : D166  CD8364
14
An Chloen : D363  CD10171
23
An Chloen : D462  CD8358
8
An den Tod : D518 CD8361
11
An den Fruhling : D283 CD8357
7
An den Mond : D296 CD8351
1
An den Mond in einer Herbstnacht : D614  CD8358
8
An den Schlaf : D447 CD8308
18
An den Mond : D468 CD8367
17
An den Mond : D259 CD8358
8
An den Mond : D193 CD8357
7
An den Fruhling : D587  CD8351
1
An die Entfernte : D765 CD12100
28
An die Sonne : D272  CD9940
22
An die sonne : D439 CD13155
31
An die Entfernte : D765  CD8308
18
An die Nachtigall : D196 CD8357
7
An die Nachtigall : D497 CD8367
17
An die Geliebte : D303 CD8360
10
An die Freunde : D654 CD8353
3
An die Musik : D547  CD9608
21
An die untergehende Sonne : D457 CD8365
15
An die Turen will ich Schleichen : D478, no. 3 CD10171
23
An die Leier : D737 CD8364
14
An die Natur : D372  CD8355
5
An die Freude : D189
CD8366 
16
An die Laute : D905  CD8356
6
An die Sonne : D270  CD8365
15
An die Apfelbaume : D197 CD8360
10
An die Harmonie : D394 CD8308
18
An eine Quelle : D530 CD9608
21
An Emma : D113 CD8366
16
An Herrn Josef von Spaun, Assessor in Linz : D749 CD8354
4
An Laura, als sie Klopstocks Auferstehungslied sang : D115  CD8362
12
An mein Herz : D860  CD8308
18
An mein Klavier : D342 CD8367
17
An Mignon : D161  CD10976
24
An Rosa : D315, D316 CD9940
22
An Schwager Kronos : D369 CD10976
24
An Sie : D288  CD9940
22
Andenken : D99 CD8362
12
Antigone und Oedip : D542 CD8364
14
Auf dem Flusse  CD12674
30
Auf dem See : D543 CD8711
19
Auf dem Wasser zu singen : D774 CD8711
19
Auf dem Wasser zu singen : D774 CD8361
11
Auf den Tod einer Nachtigall : D399 CD8308
18
Auf den Tod einer Nachtigall : D201 CD8360
10
Auf der Riesenkoppe : D611  CD8354
4
Auf der Donau : D553 CD8352
2
Auf der Bruck : D853 CD8308
18
Auf einen Kirchhof : D151 CD8360
10
Augenlied : D297  CD8353
3
Aus 'Diego Manzanares' : Ilmerine : D458 CD8367
17
Aus 'Heliopolis' - I : D753 CD8361
11
Aus 'Heliopolis' - II : D754 CD8361
11
Ausflosung : D807 CD8361
11
B
Baches Wiegenlied : D795 CD8352
25
Ballade : D134 CD8362
12
Begrabnislied : D168 CD8960
20
Bei dem Grabe meines Vater : D496  CD10171
23
Beitrag zur funfzigjahrigen jubelfeier des Herrn von Salieri : D407 CD13155
31
Beim Winde : D669 CD8711
19
Berge : D634  CD11709
27
Bergknappenlied : D268 CD8960
20
Berthas Lied in der Nacht : D653 CD8358
8
Betende : D102 CD8362
12
Bild : D155 CD9940
22
Blanka : D631  CD8359
9
Blanka : D631  CD11709
27
Blinde Knabe : D833  CD8365
15
Blondel zu Marien : D626 CD9608
21
Blondel zu Marien : D626 CD12572
29
Blumen Schmerz : D731 CD8711
19
Blumenbrief : D622 CD9608
21
Blumenlied : D431 CD8308
18
Blumensprache : D519 CD8711
19
Blumlein Vergissmein : D795 CD8352
25
Bose Farbe : D795 CD8352
25
Bundeslied : D258 CD10976
24
Burgschaft : D246 CD8366 
16
C-E
Cora an die Sonne : D263 CD9940
22
Cronnan : D282 CD9940
22
Danksagung an den Bach : D795  CD8352
25
Daphne am Bach : D411 CD8359
9
Delphine : D857 CD8359
9
Dem Unendlichen (2nd version) : D291 CD12876
31
Der 13. Psalm (trans. Mendelssohn; completed by Mandyczewski) : D663  CD12876
31
Der. 23. Psalm (trans. Mendelssohn) : D706 CD12876
31
Der. 92. Psalm (in Hebrew) : D953  CD12876
31
Des Madchens Klage (1st version) : D6 CD12876
31
Des Tages Weihe : D763 CD12100
28
Dichter, als Epilog : D795  CD8352
25
Dichter, als Prolog [poem] : D795  CD8352
25
Didone abbandonata : D510 CD8359
9
Dithyrambe : D801 CD8361
11
Don Gayseros, I-III : D93 CD8362
12
Drang in die Ferne : D770 CD8308
18
Drei Sanger : D329 CD9940
22
Du liebst mich nicht : D756 CD12100
28
Echo : D990C, formerly D868 CD11392
26
Edone : D445 CD10171
23
Eifersucht und Stolz : D795 CD8352
25
Ein altschottische Ballade : D923  CD8363
13
Ein jugendlicher Maienschwung : D61 CD8362
12
Ein ungereimtes Lied : D795 CD8352
25
Einsame : D800 CD11392
26
Einsamkeit : D620 CD12572
29
Einsamkeit  CD12674
30
Einsiedlei : D393 CD8367
17
Ellens Gesang I : D837 CD8363
13
Ellens Gesang II : D838  CD8363
13
Ellens Gesang III (Ave Maria) : D839  CD8363
13
Elysium : D584 CD8361
11
Der entfernten : D331 CD13155
31
Entfernten : D350 CD10171
23
Entsuhnte Orest : D699 CD8364
14
Entzuckung : D413 CD13155
31
Entzuckung an Laura : D390  CD8366
16
Entzuckung an Laura : D577 / completed by Reinhard Van Hoorickx CD8366
16
Erde : D579B CD8355
5
Erinnerung (Totenopfer) : D101 CD8355
5
Erlafsee : D586 CD9608
21
Erlkonig : D328 CD10976
24
Erlkonig : D328 CD8358
8
Erntelied : D434  CD8308
18
Erscheinung (Erinnerung) : D229 CD9940
22
Erste Liebe : D182 CD8960
20
Erstarrung  CD12674
30
Erster Schmerz, letzter Scherz : D795 CD8352
25
Erster Verlust : D226 CD8351
1
Erwartung : D159  CD8351
1
Evangelium Johannes : D607  CD9608
21
F
Fahrt zum Hades : D526 CD8352
2
Finden : D219  CD8308
18
Fischer : D225 CD8351
1
Fischerlied : D351 CD8352
2
Fischerlied : D562 CD8352
2
Fischers Liebesgluck : D933 CD8356
6
Fischerweise : D881  CD8352
2
Fluchtling : D402 CD8351
1
Flug der Zeit : D515 CD9608
21
Fluss : D693  CD11709
27
Forelle : D550 CD9608
21
Fragment aus dem Aeschylus, second version : D450B CD8364
14
Freiwilliges Versinken : D700 CD8364
14
Freude der Kinderjahre : D455  CD10171
23
Frohlichkeit : D262  CD8960
20
Fruhe Liebe : D430 CD10171
23
Fruhen Graber : D290 CD8358
8
Fruhlingsgesang : D740 CD12100
28
Fruhlingsglaube : D686 CD12572
29
Fruhlingslied : D398 CD8367
17
Fruhlingstraum  CD12674
30
Fulle der Liebe : D854  CD11709
27
Furcht der Geliebten (An Cidli) : D285 CD9940
22
G
Ganymed : D544 CD10976
24
Ganymed : D544 CD8355
5
Gebet wahrend der Schlacht : D171  CD9940
22
Gebusche : D646  CD11709
27
Gefrorne Tranen CD12674
30
Geheimes : D719 CD12100
28
Geheimnis : D793  CD8366
16
Geheimnis (An Franz Schubert) : D491  CD8367
17
Geheimnis : D250  CD8351
1
Geist der Liebe : D233 CD8960
20
Geist der Liebe : D414 CD10171
23
Geist der Liebe : D747 CD12100
28
Geistertanz : D15 and D15a  CD8362
12
Geistertanz : D116 CD8361
11
Geistertanz : D494 CD13155
31
Geistes-Gruss : D142 CD10976
24
Genugsamkeit : D143  CD9940
22
Gesang (An Silvia) : D891 CD11392
26
Gesang der Geister uber den Wassern : D484 CD10976
24
Gesang der Geister uber den Wassern : D705 CD10976
24
Gesang der Norna : D831  CD8363
13
Gesange aus Wilhelm Meister : D877 CD11392
26
Gesange des Harfners aus Wilhelm Meister : D478 CD10171
23
Die Gestirne : D444 CD12876
31
Gestorte Gluck : D309 CD8354
4
Goldschmiedsgesell : D560 CD10976
24
Gondelfahrer : D808  CD8365
15
Gott der weltschopfer : D986 CD13155
31
Gott! hore meine Stimme : D190 no 5 CD8359
9
Gott im Fruhlinge : D448  CD8711
19
Gott im ungewitter : D985 CD13155
31
Gott und die Bajadere : D254 CD10976
24
Gotter Griechenlands, second version : D677 CD8364
14
Grab : D377 CD10171
23
Grab (Salis-Seewis) : D330  CD9940
22
Grab und Mond : D893 CD11392
26
Grablied : D218 CD8960
20
Grablied auf einen soldaten : D454 CD13155
31
Grablied fur die Mutter : D616 CD9608
21
Der Greise kopf  CD12674
30
Gretchen am Spinnrade : D118 CD8363
13
Gretchens Bitte : D564 CD8363
13
Das grosse halleluja : D442 CD13155
31
Gruppe aus dem Tartarus, first version : D396 CD8364
14
Gruppe aus dem Tartarus, second version : D583 CD8364
14
Gute Hirt : D449  CD8359
9
Gute Nacht CD12674
30
H
Hagars Klage : D5 CD12876
31
Halt! : D795 CD8352
25
Hanflings Liebeswerbung : D552 CD9608
21
Harfenspieler I : D325 CD8360
10
Heidenroslein : D257 CD8960
20
Heimweh (Hell) : D456 CD8308
18
Heimweh (Pyrker) : D851  CD8308
18
Hektors Abschied : D312 CD8364
14
Herbstabend : D405 CD8367
17
Herbstlied : D502 CD8367
17
Herbstnacht (Wehmut) : D404 CD8367
17
Hermann und Thusneld : D322 CD9940
22
Himmelsfunken : D651 CD12572
29
Himmelsfunken : D651 CD12876
31
Hin und wieder fliegen Pfeile : D239, no. 3 CD8359
9
Hippolits Lied : D890 CD8364
14
Hirt : D490 CD10171
23
Hirt auf dem Felsen : D965  CD8359
9
Hochzeitslied : D463 CD8358
8
Hoffnung, first version : D251 CD8960
20
Hoffnung : D295 CD10976
24
Hoffnung : D637 CD12572
29
Huldigung : D240  CD8960
20
Hymne I : D659 CD12572
29
Hymne II : D660 CD12572
29
Hymne III : D661 CD12572
29
Hymne IV : D662 CD12572
29
Hymne an den Unendlichen : D232 CD9940
22
I-K
Ich schleiche bang und still, Romanze : D787, no. 3 CD8359
9
Idens Nachtgesang : D227 CD8357
7
Idens Schwanenlied : D317 CD8357
7
Ihr Grab : D736 CD12100
28
Im Abendrot : D799 CD12876
31
Im dorfe  CD12674
30
Im Freien : D880 CD8365
15
Im Fruhling : D882 CD8308
18
Im Gegenwartigen Vergangenes : D710 (completed by Reinhard Van Hoorickx) CD12100
28
Im Haine : D738 CD8711
19
Im Janner 1817 (Tiefes Leid) : D876 CD8308
18
Im Walde : D834 CD8308
18
Im Walde : Waldesnacht : D708 CD11709
27
Im Walde : Waldesnacht : D708 CD12572
29
In der Mitternacht : D464 CD8358
8
Ins stille Land : D403 CD8365
15
Iphigenia : D573  CD8353
3
Irrlicht  CD12674
30
Jagdlied : D521 CD8356
6
Jager : D795 CD8352
25
Jagers Abendlied : D215  CD10976
24
Jagers Abendlied : D368  CD10976
24
Johanna Sebus : D728 CD12100
28
Julius an Theone : D419  CD10171
23
Junge Nonne : D828 CD8365
15
Jungling am Bache : D638 CD8366
16
Jungling am Bache : D30  CD8351
1
Jungling am Bache : D192 CD8357
7
Jungling an der Quelle : D300  CD10171
23
Jungling auf dem Hugel : D702 CD12572
29
Jungling und der Tod : D545 CD8353
3
Kennst du das Land : D231 CD8357
7
Klage : D415 CD10171
23
Klage : D371 CD8367
17
Klage der Ceres : D323 CD8355
5
Klage um Ali Bey : D496a CD8367
17
Klage um Ali Bey : D140  CD8960
20
Klage [an den Mond] : D436  CD8365
15
Knabe : D692  CD11709
27
Knabe in der Wiege : D579 CD8356
6
Knabenzeit : D400 CD10171
23
Kolmas Klage : D217  CD8365
15
Konig in Thule : D367 CD8361
11
Die Krahe  CD12674
30
L
Labetrank der Liebe : D302  CD8360
10
Lambertine : D301 CD8359
9
Lass Wolken an Hugeln ruh'n : D534 CD8356
6
Laube : D214 CD8360
10
Laura am Klavier : D388  CD8366
16
Leben ist ein Traum : D269  CD9940
22
Lebenslied : D508 CD8367
17
Lebensmelodien : D395 CD11709
27
Lebensmut : D883  CD8308
18
Leichenfantasie : D7 CD8366
16
Leiden der Trennung : D509  CD8367
17
Leidende : D432, 432B CD10171
23
Der Leiermann  CD12674
30
Letzte hoffnung  CD12674
30
Liane : D298 CD8357
7
Licht und liebe (Nachtgesang) : D352 CD13155
31
Lieb Minna : D222 CD8353
3
Liebe : D522 CD9608
21
Liebe : D210 CD8357
7
Liebe Farbe : D795 CD8352
25
Die Liebe hat gelogen : D751 CD12100
28
Liebe schwarmt auf allen Wegen : D239, no.6 CD8359
9
Liebende : D207 CD8360
10
Die Lieben schreibt : D673 CD12572
29
Liebesgotter : D446  CD10171
23
Liebeslauschen : D698 CD8354
4
Liebesrausch : D179  CD8354
4
Liebesrausch : D164  CD8960
20
Liebestandelei : D206 CD8354
4
Liebhaber in allen Gestalten : D558 CD9608
21
Liebliche Stern : D861 CD8711
19
Liebliche Stern : D861 CD8308
18
Lied : D284 CD8351
1
Lied (Ferne von der grossen Stadt) : D483 CD8355
5
Lied (Mutter geht durch ihre Kammern) : D373 CD8367
17
Lied aus der Ferne : D107 CD8362
12
Lied der Anna Lyle : D830 CD8363
13
Lied der Delphine : D857/1 CD11392
26
Lied der Liebe : D109 CD8362
12
Lied der Mignon : D877/2-4 CD11392
26
Lied des Florio : D857/2 CD11392
26
Lied des Orpheus : D474  CD8361
11
Lied eines Schiffers an die Dioskuren : D360  CD8364
14
Lied eines Kindes : D596 CD9608
21
Lied im Grunnen : D917 CD8355
5
Lied in der Abwesenheit : D416 CD8367
17
Lied vom Reifen : D532 CD9608
21
Liedesend : D473  CD8353
3
Liedler : D209 CD8354
4
Lilla an die Morgenrote : D273  CD8359
9
Der Lindenbaum  CD12674
30
Lob der Tranen : D711 CD9608
21
Lob der Tranen : D711 CD11709
27
Lob des Tokayers : D248  CD9940
22
Lodas Gespenst : D150 CD8367
17
Lorma : D376 CD8367
17
Lorna : D327 CD9940
22
Luisens Antwort : D319 CD8357
7
M
Macht der Liebe : D308 CD8960
20
Madchen : D652  CD11709
27
Madchen aus der Fremde : D252  CD9940
22
Madchen aus der Fremde : D117  CD8366
16
Madchen von Inistore : D281 CD8960
20
Madchens Klage : D191 CD8357
7
Madchens Klage (3d ver.) : D389 CD13155
31
Mahomets Gesang : D549 CD10976
24
Mailied : D503 CD10171
23
Mainacht : D194 CD8365
15
Manner sind mechant : D866/3 CD8363
13
Marie : D658 CD8363
13
Marienbild : D623 CD8363
13
Meeres Stille : D215a CD8357
7
Meeres Stille : D159 CD8351
1
Mein Gruss an den Mai : D305 CD8357
7
Mein! : D795 CD8352
25
Memnon : D541 CD8364
14
Mignon (Heiss mich nicht reden) : D726 CD12100
28
Mignon (So lasst mich scheinen) : D469A  CD10976
24
Mignon und der Harfner : D877/1 CD11392
26
Minnelied : D429  CD8367
17
Minona oder die Kunde der Dogge : D152 CD8357
7
Mirjams Siegesgesang : D942 CD12876
31
Misero pargoletto : D42  CD8359
9
Mit dem grunen Lautenbande : D795  CD8352
25
Mondabend : D141 CD8365
15
Mondenschein : D875 CD11392
26
Mondnacht : D238  CD8358
8
Morgengruss : D795 CD8352
25
Morgenkuss : D264 CD8365
15
Morgenlied : D266 CD9940
22
Morgenlied : D381 CD8355
5
Morgenlied : D685 CD12572
29
Morgenstern : D172 CD8960
20
Muhlenleben [poem] : D795 CD8352
25
Muller und der Bach : D795  CD8352
25
Mullers Blumen : D795 CD8352
25
Der Musensohn : D764 CD12100
28
Mut!  CD12674
30
Mutter, Erde : D788  CD8355
5
N-O
Nach einem Gewitter : D561  CD8711
19
Nachstuck : D672  CD8354
4
Nacht : D534 CD8356
6
Nacht : D358 CD8308
18
Nachthymne I : D687 CD12572
29
Nacht und Traume : D827  CD8353
3
Nachtgesang : D314 CD8960
20
Nachtgesang : D119 CD8362
12
Nachtigall : D724 CD12100
28
Nachthelle : D892 CD11392
26
Nachtstuck : D672 CD8361
11
Nachtviolen : D752 CD8711
19
Nahe des Geliebten : D162 CD8351
1
Namenstagslied : D695 CD8353
3
Naturgenuss : D188 CD8357
7
Naturgenuss : D422 CD13155
31
Nebensonnen  CD12674
30
Neugierige : D795 CD8352
25
Nonne : D208 CD8358
8
Norman's Gesang : D846 CD8363
13
Nur wer die Liebe kennt (Impromptu) : D513a  CD9608
21
O Quell, was stromst du rasch und wild : D874 CD8308
18
Orest auf Tauris : D548 CD8364
14
Ossians Lied nach dem Falle Nathos : D278 CD8960
20
Osterlied : D168a CD8960
20
P-R
Pastorella al prato : D528 CD8359
9
Pause : D795 CD8352
25
Pax vobiscum : D551  CD8353
3
Perle : D466 CD8358
8
Pflicht und Liebe : D467 CD8367
17
Pflugerlied : D392 CD10171
23
Phidile : D500 CD8367
17
Philoktet : D540 CD8364
14
Pilgrim : D794 CD8366
16
Pilgrim : D794 CD8351
1
Post  CD12674
30
Punschlied : D277 CD9940
22
Punschlied (Im Norden zu singen) : D253  CD8960
20
Rast  CD12674
30
Rastlose Liebe : D138 CD10976
24
Rattenfanger : D255  CD10976
24
Ritter toggenburg : D397 CD13155
31
Romanze : D144  CD10171
23
Romanze : D114  CD8358
8
Rose : D745  CD8711
19
Rose : D745  CD11709
27
Ruckblick  CD12674
30
Ruckweg : D476 CD8353
3
S
Sanger : D149  CD8360
10
Sanger am Felsen : D482  CD8359
9
Sangers Habe : D832 CD11392
26
Sangers Morgenlied : D163 CD8354
4
Sangers Morgenlied : D165 CD8354
4
Schafer und der Reiter : D517  CD9608
21
Schafers Klagelied : D121 CD8351
1
Schafers Klagelied : D121 CD10976
24
Schatten : D50 CD8362
12
Schatzgraber : D256  CD10976
24
Schatzgabers begehr : D761 CD12100
28
Schiffer : D536  CD8352
2
Schiffer : D694  CD11709
27
Schlachtgesang : D443 CD13155
31
Schlaflied : D527 CD9608
21
Schmetterling : D633 CD11709
27
Schone Mullerin : D795 CD8352
25
Schwanengesang : D744 CD8361
11
Schwangesang : D318  CD8960
20
Schweizerlied : D559 CD9608
21
Schwertlied : D170 CD8960
20
Sehnen : D231  CD8357
7
Sehnsucht : D516  CD9608
21
Sehnsucht : D636  CD8351
1
Sehnsucht : D656  CD10976
24
Sehnsucht : D310b CD8357
7
Sehnsucht : D52 CD8366
16
Sehnsucht : D481  CD10976
24
Sehnsucht : D123  CD8362
12
Sehnsucht : D310a CD8357
7
Sehnsucht : D879  CD8365
15
Sehnsucht (Nur wer die Sehnsucht Kennt) : D359 CD10976
24
Sehnsucht der Liebe : D180  CD8354
4
Sei mir gegrusst! : D741 CD12100
28
Selige Welt : D743 CD8352
2
Selige Welt : D743 CD12100
28
Seligkeit : D433  CD8361
11
Selma und Selmar : D286b CD9940
22
Seufzer : D198 CD8360
10
Shilrik und Vinvela : D293  CD8363
13
Skolie : D306  CD9940
22
Skolie : D507  CD10171
23
So lasst mich scheinen, Mignons Gesang : D727 CD8361
11
Sommernacht : D289 CD8358
8
Sonett I : D628 CD11709
27
Sonett II : D629 CD11709
27
Sonett III : D630 CD11709
27
Spinnerin : D247  CD8357
7
Sprache der Liebe : D410 CD11709
27
Standchen (Horch, horch! die Lerch' in Atherblau) : D889 CD11392
26
Standchen (Zogernd leise) : D920 CD8358
8
Sterbende : D186  CD8357
7
Sterne : D939  CD8356
6
Sterne : D176  CD8711
19
Sterne : D313  CD9940
22
Sterne : D684  CD11709
27
Sternennachte : D670 CD8711
19
Sternenwelten : D307 CD8355
5
Stimme der Liebe : D187  CD8357
7
Stimme der Liebe : D418  CD8358
8
Stimme der Liebe : D412  CD10171
23
Strom : D565 CD8352
2
Der sturmische morgen  CD12674
30
Suleika I : D720  CD8711
19
Suleika II : D717 CD8711
19
Szene aus Faust : D126 CD8363
13
T
Taglich zu singen : D533 CD8355
5
Taucher : D111 CD8352
2
Tauschung  CD12674
30
Tauschung : D230  CD8960
20
Thekla : D595  CD8361
11
Thekla : D595  CD8359
9
Thekla : D73 CD8351
1
Tischerlied : D274 CD8960
20
Tischlied : D234  CD10976
24
Tod Oscars : D375 CD10171
23
Tod und das Madchen : D531  CD8361
11
Todesmusik : D758 CD12100
28
Totengraberweise : D869 CD11392
26
Totenkranz fur ein Kind : D275 CD8960
20
Tranenregen : D795 CD8352
25
Trauer der Liebe : D465  CD8358
8
Traum : D213 CD8360
10
Trinklied : D148 CD9940
22
Trinklied : D183 CD8960
20
Trinklied : D267 CD8960
20
Trinklied : D888 CD11392
26
Trinklied vor der Schlacht : D169  CD8960
20
Trockne Blumen : D795 CD8352
25
Trost : D523 CD9608
21
Trost : D671 CD12572
29
Trost, an Elisa : D97 CD8362
12
Trost im Liede : D546 CD8353
3
Trost im Tranen : D120 CD8362
12
U-V
Uber Wildemann : D884 CD8308
18
Ugluckliche : D713 CD8365
15
Um Mitternacht : D862 CD8308
18
Unendlichen : D291 CD8355
5
Ungeduld : D795 CD8352
25
Unterscheidung : D866/1  CD8363
13
Uraniens Flucht : D554 CD8364
14
Vater mit dem Kind : D906 CD8356
6
Vaterlandslied : D287 CD9940
22
Vatermorder : D10 CD8362
12
Vedi quanto adoro (Didone abbandonata) : D510A CD13155
31
Die verfehlte stunde : D409 CD13155
31
Vergebliche Liebe : D177 CD8360
10
Vergissmeinnicht : D792  CD8711
19
Verklarung : D59  CD8361
11
Verschwunden sind die Schmerzen : D88 CD8362
12
Versunken : D715 CD12100
28
Vier Canzonen : D688 CD8359
9
Vier Weltalter : D391 CD8366
16
Viola : D786 CD8353
3
Vogel : D691  CD11709
27
Vollendung : D579A, formerly D989  CD8361
11
Vollmond strahlt, Romanze : D797 no. 3b CD8359
9
Vom Mitleiden Maria : D632  CD9608
21
Von Ida : D228 CD8357
7
Vor meiner Wiege : D927  CD8356
6
W-Z
Der Wachtelschlag : D742 CD12100
28
Der wanderer : D489/493 CD13155
31
Wanderer : D649  CD11709
27
Wanderer an den Mond : D870 CD8365
15
Wanderer an den Mond : D870 CD11392
26
Wanderers Nachtlied : D224  CD8351
1
Wandern : D795 CD8352
25
War ich : D174 CD8354
4
War ich (2d ver.) : D174A or D450A CD13155
31
Wasserflut  CD12674
30
Der Wegeiser  CD12674
30
Wehmut : D772  CD8355
5
Weiberfreund : D271  CD8360
10
Wer kauft Liebesgotter : D261  CD8357
7
Wer nie sein Brot mit Tranen ass : D478 no. 2 CD8366
23
Wer nie sein Brot mit Tranen ass : D478 no. 2 CD10976
24
Wer sich der Einsamkeit ergibt : D478 no. 1  CD8366
23
Wetterfahne CD12674
30
Widerschein : D639 CD8352
2
Widerspruch : D865 CD11392
26
Wie Ulfru fischt : D525  CD8352
2
Wiedersehn : D855 CD11709
27
Wiegenlied : D498 CD8358
8
Wiegenlied : D304 CD8960
20
Wiegenlied : D867 CD11392
26
Wilkommen und Abschied : D767 CD8356
6
Wilkommen und Abschied : D767 CD12100
28
Winterabend : D938 CD8365
15
Winterlied : D242a CD8960
20
Winterlied : D40  CD8367
17
Das Wirtshaus  CD12674
30
Wohin? : D795  CD8352
25
Wonne der Wehmut : D260  CD8351
1
Zufriedene : D320 CD8960
20
Zufriedenheit : D362 CD10171
23
Zufriendenheit ('Leid') (2d ver.) : D501 CD13155
31
Zugenglocklein : D871 CD8361
11
Zum punsche : D492 CD13155
31
Zur guten Nacht : D903 CD8356
6
Zurnenden Diana, second version : D707 CD8364
14
Zwei Szenen aus dem Schauspiel Lacrimas : D857 CD11392
26
Zwerg : D771 CD8353
3

[ HELP/FAQ ]   [ CATALOGS ]     [ COMMENTS ]     [ HOME ]    

Copyright © 1996-2003 The Regents of the University of California. All Rights Reserved.
Last updated 1/30/03 · Contact UC Berkeley Music Library Web